Logotyp på utskrifter

Information med anledning av covid-19

Uppdaterad information med anledning av covid-19  

RIKC - Romsk informations- och kunskapscenter

ProgramområdeProgramområde 2 Ökat arbetskraftsutbud
ProjektfasGenomförande
ProjektägareSDF Östra Göteborg
KontaktpersonSofia Hultqvist
E-postsofia@factwise.se
Telefonnummer0736-966813
Beviljat ESF-stöd450 000 kr
Total projektbudget450 000 kr
Projektperiod2014-01-20 till 2014-06-20
RegionVästsverige
In English

Sammanfattning

Göteborgs Stad ansöker om att genomföra en förstudie kring planerna att etablera ett Romskt Informations- och Kunskapscenter. Planerna utgår ifrån det uppdrag som pilotkommun för Romsk inkludering som staden har fått av regeringen. Det handlar om att skapa hållbara strukturer för att stödja romernas integration i samhället men också för att stödja offentliga förvaltningar i deras uppdrag att stödja den nationella etniska minoriteten romer att bevara och utveckla sitt språk och sin kultur. Staden vill genomföra förstudien tillsammans med det Romska Rådet i Göteborg, Västra Götalandsregionen (VGR) och Göteborgsregionens kommunalförbund (GR) m.fl. aktörer, i syfte att utreda under vilka förutsättningar ett Romskt Informations- och Kunskapscenter kan tillskapas.

Bakgrund

Regeringen beslutade den 19 april 2012 att utse Göteborg till en av fem pilotkommuner för romsk inkludering i Sverige. Pilotprojektet löper i första hand under perioden 2012–2015 och utgör en del av den nationella långsiktiga strategin för romsk inkludering under perioden 2012–2032. Den nationella strategin utgår i sin tur från EU:s ramverk för nationella strategier för integrering av romer fram till 2020 (An EU Framework for National Roma Integration Strategies up to 2020). Ramverket fastlägger att den romska befolkningen är den största minoritetsbefolkningen i Europa och samtidigt också den mest marginaliserade. Ramverkets mål är att det upprättas nationella strategier inom de fyra nyckelområdena utbildning, sysselsättning, hälso- och sjukvård samt bostäder.

Uppdraget att vara pilotkommun ska drivas utifrån ett hela-staden-perspektiv med målet att skapa hållbara strukturer i staden som understöder att den romska befolkningsgruppen inkluderas i samhället och samtidigt stärka romernas etniska identitet i linje med Europarådets ramkonvention om skydd för nationella minoriteter.

”The crux of the problem lies in the close links between discrimination and social exclusion experienced by Roma”
(European Commission: Council Recommendations on effective Roma Integration measures in the member States: COM (2013) 460 final)

Många av romerna i Göteborg upplever att man är marginaliserade i förhållande till majoritetssamhället. Även om det bara finns begränsade data som beskriver romers livsvillkor i Göteborg är det ändå uppenbart att det finns stora brister i romernas möjligheter att påverka sin tillvaro och leva ett självständigt liv. Det bor uppskattningsvis 5 000 till 7 000 personer med romskt ursprung i Göteborg. Mörkertalet är stort, då många romer väljer att inte offentligt ange sin romska identitet, ofta pga. av risken att utsättas för diskriminering och antiziganism.

Våra erfarenheter från Romsk inkludering och ESF-projekten Rom San och Newo Drom visar på en ömsesidig misstro mellan majoritetssamhället och de romska befolkningsgrupperna. Den ömsesidiga misstron tillsammans med gruppens svaga ställning i samhället utgör hinder för en stabil integration. Romernas skolgång är i många fall bristfällig och deras förutsättningar att konkurrera på den ordinarie arbetsmarknaden är mycket begränsad. Sammantaget innebär dessa förhållanden att den romska befolkningsgruppen har begränsade möjligheter att göra sin röst hörd, ta reda på sina rättigheter och ha styrka att hävda sig gentemot majoritetssamhället.

Det är majoritetssamhället som måste åta sig ansvaret att bryta det pågående utanförskapet bland romer och finna de konkreta åtgärder som kan utgöra en skillnad inför framtiden, eftersom den romska befolkningsgruppen saknar den maktposition som krävs att åstadkomma detta på egen hand. Det krävs konkreta långsiktiga åtgärder för att bryta det utanförskap och maktunderläget som kan utgöra skillnad i framtiden och medföra reell inkludering. Romer saknar idag maktpositioner, “reell” delaktighet och medbestämmande i egna sakfrågor för att kunna förändra situationen på egen hand. Det krävs alltså samarbete mellan majoritetssamhället och romerna på lika villkor.

”[…] the social and economic integration of Roma is a two-way process which requires a change of mindsets of the majority of the people as well as of members of the Roma communities”
(European Commission: Council Recommendations on effective Roma Integration measures in the member States: COM (2013) 460 final)

Den romska befolkningsgruppen utgör en nationell etnisk minoritet och som sådan har romerna lagstadgade rättigheter som syftar till att skydda och stödja deras möjligheter att bevara och utveckla sitt språk och sin kultur. Det är därför angeläget att Göteborgs stad och övriga offentliga intressenter, tillsammans med representanter för den romska befolkningen, analyserar på vilka sätt detta låter sig göras på bästa sätt.

I samband med att kommunstyrelsen i Göteborg tog ställning till stadens åtagande som pilotkommun för romsk inkludering, gav man ett uppdrag till Stadsledningskontoret att utreda frågan om att inrätta ett Romskt informations- och kunskapscentrum (RIKC) i Göteborg. Ett liknade center är etablerat i Malmö stad sedan 2008 och framstår som ett eftersträvansvärt exempel på hur just arbetet med romsk inkludering kan kanaliseras genom en institutionaliserad verksamhet. Det är emellertid alltför vanskligt att direkt kopiera en verksamhet in i en annorlunda kontext och tro att konceptet är hållbart i ett nytt sammanhang. Det Romska rådet har bland annat lyft fram vikten av att göra centret tillgänglig för romer från såväl Göteborg som kranskommunerna och regionen. Därför bör vi nogsamt utreda hur ett sådant center kan gestaltas i Göteborg vad avser specifikt uppdrag, lämplig huvudman, bemanning, kompetenser, geografisk placering samt metoder som motsvarar intressenternas behov. Inte minst bör vi sträva efter att förankra konceptet och göra det känt i Göteborgssamhället och i regionen.

”Under projektet Newo Drom utvecklades utbildningslokalerna på Sensus till en naturlig och neutral plats för många romer. Man kunde komma dit och prata med andra romer om utbildning och om företagsamhet. Sensus blev den plats som först öppnade sina dörrar för romerna och till slut var det så att både yngre och äldre romer kände sig trygga där. Man skickade dit sina barn och menade: "här kan ni få hjälp för en bra framtid". Även många föreningar och nystartade företag vände sig till Sensus för att få råd och tips om hur man bör bedriva sin verksamhet. Göteborgs Stadsmuseum har också blivit en trygg miljö där människor vet att romer finns tillgängliga. Genom Rom San-projektet fick vi se en sällan skådad respons från både allmänheten och från romerna själva. Göteborgs Universitet, radio, tv och tidningar, skolor, myndigheter och välgörenhetsorganisationer överöste alla medarbetare i detta projekt med förfrågningar om information och med samarbetsförslag. Romer från andra städer i Sverige och Europa vände sig till museet om hjälp inom alla möjliga områden. Ett enormt tryck har funnits för att få hjälp och stöd med frågor som skiftat från att få hjälp med att fylla i ett formulär till att få stöd med barn som omhändertas. Vi har sett hur stort behov det finns från både majoritetssamhället och minoritetsgruppen och förstår hur mycket ett Centrum för dessa frågor skulle hjälpa i arbetet för att uppfylla regeringens strategi för romsk inkludering.” (Projektledare Newo Drom och Rom San)

Frågan om ett Romskt informations- och kunskapscenter är alltså inte bara en angelägenhet för Göteborgs Stad. Genom att inkludera utredningsuppdraget i en mer omfattande och djupgående förstudier understödd av ESF är avsikten att undersöka förutsättningarna för att upprätta ett Romskt informations- och kunskapscenter i samverkan med andra aktörer. En sådan förstudie skulle ge utrymme att involvera personer som har erfarenheter från de genomförda ESF-projekten, Newo Drom och Rom San samt personer som har en genuin förankring bland de romska befolkningsgrupperna i Göteborg med omnejd.

Stadsledningskontoret, som har fått kommunstyrelsens uppdrag att utreda frågan, kommer att ingå i projektgruppen. Genom att genomföra utredningsarbetet i förstudieform kan fler viktiga aktörer inkluderas på ett tidigt stadium och förankringen av idéerna kring centrumbildningen underlättas påtagligt. I uppföljningsrapporten 2013 rekommenderar EU-kommissionen att lokala och regionala myndigheter tar stöd av bland andra strukturfonderna för att implementera verktyg som förebygger och hindrar diskrimineringen av den romska befolkningen.

Målsättning

Förstudiens långsiktiga mål är att minska och förebygga utanförskap och diskriminering av Romer genom att etablera ett Romskt informations- och kunskapscenter i samverkan med VGR och kranskommunerna.

Förstudiens övergripande mål överensstämmer med såväl lokala, nationella och europeiska mål vad gäller icke-diskriminering. I Göteborgs stads budget fastställs att staden ”ska främja de målsättningar som återfinns i ramkonventionen om skydd för nationella minoriteter och den Europeiska stadgan om landsdels och minoritetsspråk”.

Vidare fastslås att ”Göteborg ska vara fritt från diskriminering” och att ”alla människor ”ska ha lika rättigheter och möjligheter att leva ett gott liv”.

Regeringens långsiktiga strategi för perioden 2012 – 2032 har fastställt följande övergripande mål:
• Den rom som fyller 20 år 2032 ska ha likvärdiga möjligheter i livet som den som är icke-rom.
• De då tjugoåriga romernas rättigheter bör tas tillvara inom ordinarie strukturer och verksamhetsområden i lika hög grad som rättigheterna för tjugoåringarna i den övriga befolkningen.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Den fysiska tillgängligheten till ett center tillhör den mest fundamentala frågeställningarna. En tillgänglig central placering i staden med nära avstånd till allmänna kommunikationer underlättar tillgängligheten för alla människor.

Förstudien ska undersöka hur centret bör utformas för att tillgodose olika former av funktionsnedsättningar för att vara tillgängligt för alla. Förstudiens arbete har som utgångspunkt att säkerställa varje individs självständighet att använda och vistas i miljön. ”Den fysiska tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning ska förbättras, bl.a. genom att enkelt avhjälpta hinder undanröjs.” (En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken 2011– 2016, Regeringskansliet). Målet är att i uppdragsbeskrivningen beakta tillgängligheten för personer med funktionsnedsättningar. Förstudiens arbete ska utgå från Handisams riktlinjer för tillgänglig verksamhet: Riv hindren och resultera i konkreta förslag till ett genomförandeprojekt vad avser tillgänglig verksamhet, tillgänglig information och kommunikation samt riktlinjer för tillgänglig lokal.

Förstudien kommer bland annat att undersöka på vilka sätt 4A-metoden (tillgång/tillgänglighet/acceptans/anpassningsbarhet, där utvecklas tillgänglighetsbegreppet till fysisk-, kognitiv-, ekonomisk-, tillits- och informationstillgänglighet etc.) som analysverktyg kan vara ett stöd i förstudiens arbete.

Transnationellt samarbete

Göteborgs stad deltar genom representation av Stadsledningskontoret och Social resursförvaltning i Eurocities Roma Inclusion Task Force. Arbetsgruppens sammankomster har vanligen gällt erfarenhetsutbyte kring hur europeiska storstäder engagerar sig i mottagande och integration av migrerande romer. Den svenska nationella strategin för Romsk inkludering har hittills, i kontrast till detta europeiska perspektiv, mer satt fokus på integrationen av de bofasta romska befolkningsgrupperna i landet.

Det finns skäl att utreda om etableringen av ett Romskt Informations- och kunskapscenter i Göteborg enbart kan inriktas på frågor som rör de bofasta romerna. Frågor som t.ex. rör barns skolgång och sjukvård som inte kan anstå omfattar rimligen enligt ny lagstiftning också migrerande romer som saknar uppehållsrätt. Andra informationsbehov handlar med säkerhet om boendelösningar och ingången till arbetsmarknaden.

Under förstudien kommer därför projektgruppen att undersöka på vilka sätt stadens deltagande i Eurocities Roma Inclusion Task Force kan utvecklas samt söka kontakt med städer/organisationer där ett fördjupat utbyte kan ingås. Förstudiens resultat kommer att vara vägledande för vilka teman ett transnationellt utbyte bör behandla.

Kommun

  • Göteborg