Logotyp på utskrifter

Stäng

3 december - Webbinarium om fattigdom i dagens Sverige

Mer information och anmälan.

Polisen Integrerar Aktivt - PIA

ProgramområdeProgramområde 2 Ökat arbetskraftsutbud
ProjektfasGenomförande
ProjektägarePolismyndigheten i Västra Göta
KontaktpersonJan Hellnevi
E-postjan.hellnevi@polisen.se
Telefonnummer031-7394016
Beviljat ESF-stöd1 190 202 kr
Total projektbudget2 975 504 kr
Projektperiod2009-12-01 till 2011-06-30
RegionVästsverige
In English

Sammanfattning

PIA projektet är ett jämställdhets och mångfaldsprojekt som Polismyndigheten i Västra Götaland bedriver tillsammans med strategiskt utvalda samarbetspartners.
Projektet ska öka möjligheterna för unga kvinnor och män med olika etnisk eller kulturell bakgrund att få ett arbete.

Bakgrund

Förprojekteringen av PIA-Polisen Integrerar Aktivt har visat att den behovs och problemställningen som angavs inför förprojekteringen var i högsta grad relevant och att det är en strategiskt viktig samhällsfråga att öka polismyndighetens legitimitet genom en ökad mångfald och jämställdhet. Med en ökad mångfald och jämställdhet kommer inte enbart legitimiteten att öka utan det kommer också att innebära en positiv intern utveckling av polismyndigheten egna organisation i Västra Götaland. Detta innebär att de behovs och problemställningar som angavs vid ansökan om förprojekteringen är giltiga också vid genomförandefasen.

Insatser för att främja kompetensutveckling, ökat arbetskraftutbud och minskat utanförskap är centrala delar av det västsvenska utvecklingsarbetet. Nulägesanalysen enligt den regionala planen för Socialfonden i Västsverige understryker behovet av individinriktade åtgärder samt konstaterar att det finns en tydlig segregation på arbetsmarknaden i Västsverige. Det konstateras även att många unga, kvinnor och utrikes födda tillhör riskgrupper som har sämre hälsa och försörjning och som upplever ett utanförskap. Arbetsmarknaden är ofta alltför könssegregerad. Dessutom finns det en ökande mängd unga arbetslösa utan fullständiga skolbetyg.

Polismyndigheten i Västra Götaland har inom ramen för ett utvecklingsområde -Tillit- och tillsammans med Göteborgs Universitet och Göteborgs Stad genomfört en omfattande analys beträffande människors utanförskap vid de tätorter som har mer än femtiotusen invånare. Undersökningen genomfördes år 2007 och påvisade att stads- och kommundelar med hög invandring är den del av befolkningen som upplever störst utanförskap.

Polismyndigheten i Västra Götaland tillsammans med strategiskt utvalda samverkanspartner vill nu genom Polisen Integrerar Aktivt (PIA) öka insatserna och främja integrationen i det svenska samhället genom att låta 25 arbetslösa ungdomar med utländsk bakgrund få en reell möjlighet till polisyrket i framtiden eller anställning hos någon av samverkanspartnerna. Förhoppningen är att projektet även ska bidra till att motverka den könsuppdelade arbetsmarknaden. I projektet läggs fokus på ett samarbete med bl.a. Räddningstjänsten, Arbetsförmedlingen, Kriminalvården samt även Gullspångs kommun. Den sist nämnda samverkanspartnern har en stor betydelse, inte minst ur ett glesbygdsperspektiv.

Polismyndigheten i Västra Götaland har sedan 2005 bedrivit ett betydande värdegrundsarbete som inkluderar alla anställda. Vikten av mångfald och jämställdhet har diskuterats på gruppnivå över hela myndigheten. Det finns idag en stark övertygelse inom polismyndigheten att om Polisen ska uppnå verksamhetsmål och få allmänhetens förtroende samt ökad trygghet och legitimitet måste den etniska mångfalden öka.

Genom polismyndighetens strategiska arbete med värdegrundsfrågor är därför organisationen och dess medarbetare väl förberedda och intresserade av projektet PIA.

Alla nämnda faktorer utgör grund för att Polismyndigheten i Västra Götaland i detta projekt ska utveckla metoder för att öka antalet medarbetare med utländsk bakgrund samt bidra till minskning av den könsuppdelade arbetsmarknaden . Polisen har liksom andra myndigheter ett särskilt uppdrag att uppfattas som legitima i allmänhetens ögon och ska dessutom vara en rättsbärande institution för alla. Poliskårens sammansättning ska därför vara representativ för hela samhället. Polisen ska genom detta länstäckande projekt nå större representativitet och bredare kompetens och i det arbetet också motverka utanförskap och främja kompetensförsörjning. I arbetet för att motverka diskriminering i arbetslivet och i det offentliga rummet är Polisens egna kunskaper, attityder och bemötande avgörande och ska också stå i fokus för projektet. Nya vägar till arbetsmarknaden måste prövas.

Polismyndigheten i Västra Götaland ska öka unga individers möjligheter att få arbete och pröva nya former av lärande. Samarbete kommer att ske med strategiskt viktiga parter för att få så stor spridning och nytta som möjligt. Ett övergripande mål för myndigheten är också att öka andelen kvinnor samt personal med utländsk bakgrund inom polisyrket. I Västsverige är andelen invånare med utländsk bakgrund cirka 13% och få verksamheter inom polismyndigheten avspeglar detta faktum på alla nivåer eller över huvud taget inte på någon nivå. Beträffande könsfördelningen inom polismyndigheten kan konstateras att denna i dagsläget är snedfördelad, andelen kvinnor inom yrkesgruppen poliser är 24%.

Syfte

Projektet PIA i Västra Götaland ska öka möjligheten för unga kvinnor och män med utländsk bakgrund som står utanför arbetsmarknaden att finna arbete inom Polisen.

Genom praktik hos de strategiskt utvalda samverkansparters arbetsområden skall man även där se möjligheten till framtida arbeten.

Projektet främjar ett innovativt rekryteringsförfarande för Polismyndigheten i i Västra Götaland att nå målgrupper som traditionellt sätt inte söker sig till yrken inom statliga myndigheter.

Syftet med projektet är att även skapa goda förutsättningar för deltagarna vad gäller en personlig utveckling, ge ökad tro på sina resurser och sin förmåga.

Polismyndighetens avsikt är primärt att ungdomarna genom PIA ska bli så konkurrenskraftiga att de kan komma in på polisutbildningen. Om så inte blir fallet finns möjlighet till annan anställning hos såväl polismyndighet om hos samverkanspartners eller andra arbetsgivare.

Projektet ska påverka klimatet på arbetsplatsen så att målgruppen ges större uppmärksamhet. Projektet ska synliggöra den utländska bakgrunden som en stor tillgång. Deltagarna ska utgöra konkurrenskraftiga sökanden till tjänster i framtiden. Det är angeläget att Polismyndigheten i Västra Götaland arbetar för att främja mångfald och ser på mångfalden ur ett bredare perspektiv.

Syftet med projektet är även att påverka system, stukturer och individer dels inom den egna myndigheten samt i samhället i övrigt, och inte minst ur genusperspektiv.

I och med PIA ökar också legitimiteteten och samhällsförtroendet för Polisen.

Målsättning

- 25 kvinnor och män med utomnordisk bakgrund skall ges möjlighet till ett arbete inom polismyndigheten och praktik hos någon av våra samarbetspartners. Jämställhetsaspekten kommer att beaktas i samband med rekryteringsprocessen.

- Projektdeltagarna skall efter avslutat projekt ha skaffat sig en god kännedom om hur en statlig myndighet fungerar och hur vårt svenska rättssystem är uppbyggt.

- Varje deltagare kommer under projkttiden att ha tillgång till en egen coach.

- Projektdeltagarna skall också efter avslutat projekt ha skaffat sig sådana erfarenheter och meriter som gör att deras attraktionsvärde på arbetsmarknaden avsevärt ökat.

- 22 projektdeltagare av 25 skall vid projektets slut, ha fullföljt projektets totala anställningstid.

- Ökad andel unga kvinnor och män med utländsk bakgrund på Polishögskola/polisutbildning

- Genom samverkan mellan projektets olika aktörer kan deltagarna erbjudas möjlighet till lärande i arbetslivet och skapa sig ett eget kontaktnät med potentiella arbetsgivare.

- PIA-projektet skall genomföras i alla fyra av Polismyndigheten Västra Götalands polisområden.

- PIA skall påverka Polisens nationella strategiska mångfaldsarbete och spridningsinsatser skall genomföras i samarbete med mångfaldsprojekt inom polismyndigheterna Skåne och Stockholm.

- Erfarenheter inom mångfaldsarbetet skall utbytas.

- PIA skall öka förståelsen för olika kulturer och betydelsen av mångfald inom såväl som utom Polismyndighetens i Västra Götaland.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Arbetet med tillgänglighetsfrågor ligger i linje med Polisens övergripande mångfalds- och likabehandlingsplan där vikten av arbete med tillgänglighetsfrågor lyfts fram. Enligt handlingsplanen ska samtliga polismyndigheter integrera tillgänglighetsaspekten i verksamheten.

Under förprojekteringen har polismyndigheten etablerat kontakter med Processtöd Tillgänglighet. Projektets styr- och arbetsgrupp har bjudit in Gert Månsson, regioncoach för att få hjälp med att börja integrera tillgänglighetsperspektiv i verksamheten. Diskussionen under mötet har utmynnat i ett antal förslag på konkreta åtgärder med utgångspunkt från områden: kommunikation/information, fysisk arbetsmiljö, verksamhet.

Kommunikation/information
Polismyndighetens webbplats och intrapolis ska bli tillgängligare genom en rad förenklingar som t.ex. enklare språk, lättare tillgång till policys där vägledning för tillgängligare arbetsplats kan hämtas. I projektets arbetsgrupp ingår bland annat en kommunikationsstrateg som tillsammans med informationsenheten kommer att ansvara för utveckling av detta arbete.

Fysisk arbetsmiljö
Faktorer som kan utlösa olika slags allergier som t.ex. dofter, växter, damm ska elimineras. Lokaler och tillgång till anpassningsbar möblemang ska ses över. I de fall polismyndigheten
använder externa lokaler ska alltid tillgänglighetsaspekten beaktas. Detta arbete pågår i stor omfattning redan idag inom ramen för polismyndighetens arbetsmiljöarbete, men arbetet ska kvalitetssäkras utifrån tillgänglighetssynpunkt. Ansvar åligger personalchefen.
Verksamhet

Policyarbete, aktuella policys ska ses över för att säkerställa att tillgänglighetsaspekten beaktas. Behov av nya policys ska undersökas. Ansvaret för detta arbete åligger personalchefen - Förvaltningsavdelningens personalstödsenhet.

Internutbildning, en orienteringskurs i tillgänglig verksamhet, riktad till bland annat deltagare i PIA- projektet, coacher, samordnare, deltagare i Dive-projektet (genom samordning av myndighetens olika projekt sprider vi kunskaper till andra) ska genomföras under genomförandefasen. Projektledaren diskuterar genomförande av utbildningen med personalchefen.

Upphandling, i upphandlingen av konsulter som kommer att medverka i olika utbildningar ska kravet på tillgänglighet alltid beaktas. Vägledning i, Riv hindren, ska användas vid inköp och upphandlingar. Ansvar åligger chefen för förvaltningsavdelningen

Rekrytering, syftet med projektet är att öka andelen studenter på polishögskolan. I samband med antagning till polishögskolan ställs höga krav på fysiska förutsättningar. Detta hindrar dock inte att under projektiden kunna rekrytera deltagare med begränsad fysik som i framtiden kan vara behörig att söka till polishögskolan. Detta ska beaktas i samband med rekrytering till projektet.

Kunskap, under år 2008 samt våren 2009 har en informationskampanj om den nya diskrimineringslagen genomförts inom polismyndigheten i Västra Götalnd. Dessutom har en utbildning för personalsamordnare, HR-handläggare, skyddsombud och stabschefer anordnats.

På uppdrag av förvaltningschefen som i övrigt är ordförande i PIA-projektets styrgrupp har arbetsmaterial från Handisam beställts. Arbetsmaterialet kommer att utgöra en vägledning i polismyndighetens verksamhetsutveckling ur tillgänglighetsperspektiv.

Jämställdhetsintegrering

Strategi
Polismyndighetens påbörjade arbete med jämställdhetsintegrering kommer att påverka PIA projektet på ett positivt sätt. Enligt den strategi som har tagits fram för år 2009-2011 ska bland annat en metod för jämställdhetsintegrering införlivas med start under perioden som PIA -projektet pågår. Ett chefsutvecklingsprogram med fokus på de politiska målen, genusperspektiv samt jämställdhetsintegrering ska tas fram under 2009 och genomföras under 2010. För deltagare i projektet liksom övriga anställda ger detta tydliga signaler för att jämställdhetsarbetet uppfattas som viktigt av ledningen inom polismyndigheten. Den korta projekttiden som motsvarar 13 månader kan dock begränsa deltagarnas möjligheter att på lång sikt kunna se hur processen med jämställdhetsintegrering utkristalliserar sig i alla led inom myndigheten. Förhoppningen är dock att majoriteten av deltagarna återkommer som färdigt utbildade poliser och kan delta i det fortsatta arbetet. Arbetet med jämställdhetsintegrering kräver en långsiktig attitydförändring och behöver flera år för att hitta nya strukturer i de befintliga organisationerna.

Kunskap
Under förprojekteringsfasen har jämställdhetsaspekten integrerats i den genomförda utbildningen för blivande coacher. Under genomförandefasen planeras en handledning för coacherna. Genusperspektiv/genuspedagogik ska utgöra en integrerad del i handledningen av coacherna vilket även ska beaktas i upphandlingen av handledaren.

I syfte att öka deltagarnas kunskaper om diskrimineringslagen, de politiska målen beträffande jämställdhet och integration, myndighetens mångfalds- och likabehandlingsplan 2009-11, jämställdhetsintegrering, värdegrund, hälsa m.m. planeras en utbildning riktad till deltagarna i projektet.

Samverkan och strategiskt påverkansarbete
PIA-projektet har synliggjorts i olika sammanhang och blivit känt utanför polismyndigheten, bland annat hos Göteborgs universitet, Länsstyrelsen i Göteborg, DIVE-projekt som också är ett ESF-projekt. De nämnda aktörerna/projekt arbetar aktivt med jämställdhetsintegrering idag. Detta medför att PIA-projektet genom samarbetet med dessa aktörer/projekt lättare kan nå sina mål och samtidigt som detta samarbete kan gynna andra.

Vikten av jämställdhetsintegrering som en del i polismyndighetens strategiska jämställdhetsarbete förtydligas genom PIA- projektet, inte minst i kontakter med projektets samverkansparter.

Jämställdhetsarbetet liksom övrigt mångfaldsarbete saknar i dagsläget en tydlig och genomgående verksamhetsanknytning. Dessa frågor hanteras ofta vid sidan av kärnverksamheten. Genom projektet skapas stora förutsättningar för att kunna koppla samman jämställdhet och integration med kärnverksamheten. Projektets deltagare och coacher kan bidra till att utveckla de medarbetare som idag har en negativ inställning till jämställdhetsarbete. Projektledaren som har deltagit under grundläggande utbildning med avseende på jämställdhetsintegrering som anordnats av Projektstöd i jämställdhetsintegrering är länken till polismyndighetens ledningsgrupp. Detta kan bland annat medföra att jämställdhetsfrågor får ännu tydligare plats under ledningsgruppsdiskussioner.

Deltagarna i projektet blir ambassadörer utanför polismyndigheten vilket gynnar myndighetens strävan att kunna framträda mot allmänheten som en jämställd organisation i sitt möte med såväl kvinnor som män.

Transnationellt samarbete

Polismyndigheten/projektet avser att genom de redan etablerade samverkansforum där myndigheten deltar internationellt informera och sprida den kunskap som fås genom PIA projektet.
Ett seminarium där deltagare från övriga EU-länder inbjuds kommer att genomföras våren 2011.

Medfinansiärer

 • Rikspolisstyrelsen

Samarbetspartners

 • Arbetsförmedlingen Göteborg
 • Hjälmareds folkhögskola
 • Instutitionen förvårdvetenskap och socialt arbete
 • Kriminalvården
 • Lärcentrum, Arbetsmarknadsenheten
 • Rikspolisstyrelsen
 • Räddningstjänsten i Storgötebo

Kommun

 • Ale
 • Alingsås
 • Bengtsfors
 • Bollebygd
 • Borås
 • Dals-Ed
 • Essunga
 • Falköping
 • Färgelanda
 • Grästorp
 • Gullspång
 • Göteborg
 • Götene
 • Herrljunga
 • Hjo
 • Härryda
 • Karlsborg
 • Kungälv
 • Lerum
 • Lidköping
 • Lilla-Edet
 • Lysekil
 • Mariestad
 • Marks
 • Mellerud
 • Munkedal
 • Mölndal
 • Orust
 • Partille
 • Skara
 • Skövde
 • Sotenäs
 • Stenungsund
 • Strömstad
 • Svenljunga
 • Tanum
 • Tibro
 • Tidaholm
 • Tjörn
 • Tranemo
 • Trollhättan
 • Töreboda
 • Uddevalla
 • Ulricehamn
 • Vara
 • Vårgårda
 • Vänersborg
 • Åmål
 • Öckerö