Logotyp på utskrifter

Stäng

3 december - Webbinarium om fattigdom i dagens Sverige

Mer information och anmälan.

PIA - Polisen Integrerar Aktivt

ProgramområdeProgramområde 2 Ökat arbetskraftsutbud
ProjektfasFörprojektering
ProjektägarePolismyndigheten i Västra Göta
KontaktpersonJan Hellnevi
E-postjan.hellnevi@polisen.se
Telefonnummer031-7394016
Beviljat ESF-stöd249 687 kr
Total projektbudget332 916 kr
Projektperiod2009-01-05 till 2009-06-26
RegionVästsverige
In English

Sammanfattning

PIA ska öka möjligheten för unga kvinnor och män med utländsk bakgrund som står utanför arbetsmarknaden att finna arbete inom Svensk Polis. Förprojekteringen ska också utröna möjligheten till arbete inom andra strategiskt utvalda samverkansparters arbetsområden.

Bakgrund

Insatser för att främja kompetensutveckling, ökat arbetskraftutbud och minskat utanförskap är centrala delar av det västsvenska utvecklingsarbetet. Nulägesanalysen enligt den regionala planen för Socialfonden i Västsverige understryker behovet av individinriktade åtgärder samt konstaterar att det finns en tydlig segregation på arbetsmarknaden i Västsverige. Det konstateras även att många unga, kvinnor och utrikes födda tillhör riskgrupper som har sämre hälsa och försörjning och som upplever ett utanförskap. Arbetsmarknaden är ofta alltför könssegregerad. Dessutom finns det en ökande mängd unga arbetslösa utan fullständiga skolbetyg.

Polismyndigheten i Västra Götaland har inom ramen för ett utvecklingsområde -Tillit- och tillsammans med Göteborgs Universitet och Göteborgs Stad genomfört en omfattande analys beträffande människors utanförskap vid de tätorter som har mer än femtiotusen invånare. Undersökningen genomfördes år 2007. Inte helt oväntat påvisade undersökningen att stads- och kommundelar med hög invandring är den del av befolkningen som upplever störst utanförskap.

Polismyndigheten i Västra Götaland tillsammans med strategiskt utvalda samverkanspartner vill nu genom Polisen Integrerar Aktivt (PIA) öka insatserna och främja integrationen i det svenska samhället genom att låta 25 arbetslösa ungdomar med utländsk bakgrund få en reell möjlighet till polisyrket i framtiden eller anställning hos någon av samverkanspartnerna. I projektet läggs fokus på ett samarbete med bl.a. Räddningstjänsten, Arbetsförmedlingen, Kriminalvården samt även Gullspångs kommun. Den sist nämnda samverkanspartnern har en stor betydelse, inte minst ur ett glesbygdsperspektiv.

Polismyndigheten i Västra Götaland har sedan 2005 bedrivit ett betydande värdegrundsarbete som inkluderar alla anställda. Vikten av mångfald och jämställdhet har diskuterats på gruppnivå över hela myndigheten. Det finns idag en stark övertygelse inom polismyndigheten att om Polisen ska uppnå verksamhetsmål och få allmänhetens förtroende samt ökad trygghet och legitimitet måste den etniska mångfalden öka.

Genom polismyndighetens strategiska arbete med värdegrundsfrågor är därför organisationen och dess medarbetare väl förberedda och intresserade av projektet PIA.

Alla nämnda faktorer utgör grund för att Polismyndigheten i Västra Götaland i detta projekt ska utveckla metoder för att öka antalet medarbetare med utländsk bakgrund samt bidra till minskning av den könsuppdelade arbetsmarknaden . Polisen har liksom andra myndigheter ett särskilt uppdrag att uppfattas som legitima i allmänhetens ögon och ska dessutom vara en rättsbärande institution för alla. Poliskårens sammansättning ska därför vara representativ för hela samhället. Polisen ska genom detta länstäckande projekt nå större representativitet och bredare kompetens och i det arbetet också motverka utanförskap och främja kompetensförsörjning. I arbetet för att motverka diskriminering i arbetslivet och i det offentliga rummet är Polisens egna kunskaper, attityder och bemötande avgörande och ska också stå i fokus för projektet. Nya vägar till arbetsmarknaden måste prövas.

Polismyndigheten i Västra Götaland ska öka unga individers möjligheter att få arbete och pröva nya former av lärande. Samarbete kommer att ske med strategiskt viktiga parter för att få så stor spridning och nytta som möjligt. Ett övergripande mål för myndigheten är också att öka andelen kvinnor samt personal med utländsk bakgrund inom polisyrket. I Västsverige är andelen invånare med utländsk bakgrund cirka 13% och få verksamheter inom polismyndigheten avspeglar detta faktum på alla nivåer eller över huvud taget inte på någon nivå.

De senaste åren har organiserad brottslighet och gatuvåld med unga människors medverkan skapat stora problem för Polisen inom Göteborgsregionen. Projektet, kan genom unga deltagare bidra till nya kunskaper, tips och idéer som i sin tur kan påverka det brottsförebyggande arbetet.

Syfte

Projektet PIA i Västra Götaland ska öka möjligheten för unga kvinnor och män med utländsk bakgrund som står utanför arbetsmarknaden att finna arbete inom Polisen. Förprojekteringen ska också utröna möjligheterna till arbete och praktik inom de strategiskt utvalda samverkansparters arbetsområden. Samarbetet ska utmynna i ett utbyte av erfarenheter och lärdomar i mångfalds- och jämställdhetsarbetet.

Projektet främjar ett innovativt rekryteringsförfarande för Polismyndigheten i i Västra Götaland att nå målgrupper som traditionellt sätt inte söker sig till yrken inom statliga myndigheter. Detta innebär att polismyndigheten måste hitta nya vägar och metoder för att främja nya utvecklingsmål.

Syftet med projektet är att även skapa goda förutsättningar för deltagarna vad gäller en personlig utveckling, ge ökad tro på sina resurser och sin förmåga.

Polismyndighetens avsikt är primärt att ungdomarna genom PIA ska bli så konkurrenskraftiga att de kan komma in på polisutbildningen. Om så inte blir fallet finns möjlighet till annan anställning hos såväl polismyndighet om hos samverkanspartners eller andra arbetsgivare.

Projektet ska påverka klimatet på arbetsplatsen så att målgruppen ges större uppmärksamhet. Projektet ska synliggöra den utländska bakgrunden som en stor tillgång. Deltagarna ska utgöra konkurrenskraftiga sökanden till tjänster i framtiden. Det är angeläget att Polismyndigheten i Västra Götaland arbetar för att främja mångfald och ser på mångfalden ur ett bredare perspektiv.

Polismyndigheten har tagit del och inspirerats av det Spira- projekt som genomfördes inom Polismyndigheten i Södertälje och kommer att införliva de goda projekterfarenheterna.

Syftet med projektet är även att påverka system, stukturer och individer dels inom den egna myndigheten samt i samhället i övrigt, och inte minst ur genusperspektiv.

Målsättning

Förprojekteringen har följande målsättningar-
- planering för rekrytering av 25 unga kvinnor och män med utländsk bakgrund till arbetsplatser inom polismyndigheten är genomförd inom förprojekteringen, i samarbete med Arbetsförmedlingen och Socialförvaltningen i Gullspångs kommun
- kontakter är tagna med berörda samverkansparter
- projektet är förankrat inom samtliga polisområden och avdelningar i Polismyndigheten i Västra Götaland
-ett tydligt samarbete med mångfalds- och jämställdhetsansvariga på Rikspolisstyrelsen samt Länsstyrelsen har påbörjats
- en detaljerad plan för ett genomförande av projektet har utarbetats inkl. projektorganisation, arbetsplatser inom polismyndigheten samt praktikplatser hos samverkansparterna är utarbetad
- deltagarnas placering under genomförandefasen är planerad tillsammans med strategiska aktörer i förprojekteringen
- samarbetet med Hjälmareds Folkhögskola samt med Polishögskolan är förarbetade med syfte att öka deltagarnas kompetens
- ett administrativt system för redovisning av medfinansieringen har utarbetats
- informations- och kommunikationsstrategi har utarbetats
- planering och urval av 12 frivilliga coacher har genomförts
- en samordnare inom varje polisområde har utsetts. Polismyndighetens fyra geografiskt avgränsade polisområden ska vara mottagare av projektets deltagare under genomförandefasen. Samordnarnas roll är att samordna aktiviteter och vara kontaktperson gentemot projektets arbetsgrupp.
- utbildningsprogram och en tydlig arbetsbeskrivning för samordnare och för coacher är förberedd och genomfört. Syftet med utbildning för coacher under förprojekteringen är att rusta upp coacherna för uppdraget som stöd under genomförandefasen. Utbildning för samordnare genomförs internt.
- aktivitetsinnehållet och utbildningen för deltagarna är utformade
- SWOT-analys med avseende på jämställdhet och tillgänglighets aspekten är genomförda
- diskussioner angående upphandling av utvärderare i samråd med Rikspolisstyrelsen är påbörjade
- ev. möjlighet till stöd genom Europeiska Regionalfonden ERUF är undersökt
- ansvars- och arbetsbeskrivningen för coacher och samordnare är upprättade
- möjligheter till transnationellt utbyte (kontakter) har utretts

Ett annat viktigt mål med projektet är att förändra attityderna till integrationsfrågor såväl inom vår egen myndighet som utanför de samverkande organisationerna.

Dessa målsättningar redovisas i en slutrapport som lägger grunden för genomförandefasens projektplan.

Förväntade effekter efter en genomförandefas-
- ökad andel unga kvinnor och män med utländsk bakgrund på Polishögskola/polisutbildning
-genom samverkan mellan projektets olika aktörer kan deltagarna erbjudas möjlighet till lärande i arbetslivet och skapa sig ett eget kontaktnät med potentiella arbetsgivare.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Under förprojekteringen kommer en tillgänglighets-SWOT att genomföras för att ta fram rutiner för hur vi ska säkra tillgänglighetsperspektivet.

Transnationellt samarbete

Förprojekteringen ska utreda möjligheter till transnationellt utbyte av lärdomar och erfarenheter. Metoder och arbetssätt som utvecklas under projektets gång ska kunna spridas till andra EU-länder. Rikspolisstyrelsens internationella enhet kommer samordna kontakterna.

Samarbetspartners

 • Arbetsförmedlingen Göteborg
 • Hjälmareds folkhögskola
 • Instutitionen förvårdvetenskap och socialt arbete
 • Integrations- och jämställdhetsenheten, Länsst. i VG-län
 • Kriminalvården
 • Lärcentrum, Arbetsmarknadsenheten
 • Rikspolisstyrelsen
 • Räddningstjänsten i Storgötebo

Kommun

 • Ale
 • Alingsås
 • Bengtsfors
 • Bollebygd
 • Borås
 • Dals-Ed
 • Essunga
 • Falköping
 • Färgelanda
 • Grästorp
 • Gullspång
 • Göteborg
 • Götene
 • Herrljunga
 • Hjo
 • Härryda
 • Karlsborg
 • Kungälv
 • Lerum
 • Lidköping
 • Lilla-Edet
 • Lysekil
 • Mariestad
 • Marks
 • Mellerud
 • Munkedal
 • Mölndal
 • Orust
 • Partille
 • Skara
 • Skövde
 • Sotenäs
 • Stenungsund
 • Strömstad
 • Svenljunga
 • Tanum
 • Tibro
 • Tidaholm
 • Tjörn
 • Tranemo
 • Trollhättan
 • Töreboda
 • Uddevalla
 • Ulricehamn
 • Vara
 • Vårgårda
 • Vänersborg
 • Åmål
 • Öckerö