Logotyp på utskrifter

Information med anledning av covid-19

Uppdaterad information med anledning av covid-19  

Optimal Hälsa och Kompetens 2

ProgramområdeProgramområde 1 Kompetensförsörjning
ProjektfasGenomförande
ProjektägareNordifa AB
KontaktpersonLeonie Bartholdsson
E-postleonie.bartholdsson@nordifa.se
Telefonnummer035-174843
Beviljat ESF-stöd1 032 643 kr
Total projektbudget1 032 643 kr
Projektperiod2009-01-02 till 2010-06-30
RegionVästsverige
In English

Sammanfattning

Projektet syftar till att öka personalens hälsa o kompetens och därmed öka motivationen genom omfattande utbildningsinsatser riktade till all personal. Förstudien har visat att det är avgörande för Nordifas framtid. Syftet är också att anställa fler ungdomar, kvinnor och invandrare.

Bakgrund

Beskrivning

Nordifa har som målsättning att utveckla och stärka sin ställning med produktion i regionen och också behålla tillverkningen inom landet.
För att åstadkomma detta krävs utbildning både för att bibehålla kompetens, nyanställa fler men även för att möta framtida krav och behov.
Nordifas omedelbara behov är på ledarsidan, där utveckling av strategi samt genomförande av åtgärder kommer att behövas för att kunna öka motivationen hos våra medarbetare och minska omsättningen på personal samt få ner sjukfrånvaron. Företaget har heller ingen naturlig koppling till sälj och marknadsföringskompetens vilket innebär att vi är mycket sårbara om vi inte arbetar operativt för att utveckla detta.
Att utveckla och anpassa företaget till omgivningens krav avseende datorisering, logistik, miljö och kvalitet. Det gäller t ex att använda modern och rationell teknik samt moderna hjälpmedel på IT-sidan. Vi fick ännu mer belägg för efter förstudien att kompetensen hos större delen av personalen måste höjas väsentligt.
Att skapa en organisation som innebär att hela personalens resurser utnyttjas på ett maximalt sätt kräver att vi startar utbildningsprocessen med ledarutbildning för all personal Det innebär att var och en inte endast på traditionellt vis utför sina ordinarie arbetsuppgifter, utan även aktivt deltar i och bidrar till företagets ständiga förbättringsarbete.

Det råder inga tvivel om att ett strategiskt och systematiskt hälsofrämjande arbete idag hör till nycklarna för en framgångsrik verksamhetsstrategi. Att genomföra och kommunicera en arbetsmiljöstrategi som genererar medarbetare som trivs på arbetet är också en viktig del i arbetet med att bli en attraktiv arbetsgivare. Det räcker inte längre med den vanligaste formen av friskvård som riskerar att bli en sidoaktivitet som inte räknas in i det operativa arbetet. Efter kartläggningen och förstudien är vi ännu mer övertygade om att arbetet med hälsofrämjande ledarskap och medarbetarkompetens innebär välbefinnande hos medarbetarna som en strategisk och operativ framgångsfaktor. Vi har också kommit fram till att det kräver både tid, utrymme och medel för att bli en naturlig del i verksamheten. Ett sådant arbete och kompetensutveckling är vi övertygade om leder till bättre resultat och ökar lönsamheten, produktiviteten förbättras samtidigt som våra medarbetare mår bättre.

Vi startade förstudiearbetet med att lägga upp en aktivitet och handlingsplan i ledningsgruppen, där bildades också en arbetsgrupp som fick i uppdrag att följa analysarbetet och rapportera till ledningsgruppen om resultaten. Vi valde också att använda PROTEKO och Adceta som konsultföretag vid genomförandet av analysarbetet. PROTEKO använde sitt eget analysverktyg som bland annat utvecklats och används för ett antal företag vid omställningsarbete. Vi genomförandet också en gapanalys för att kartlägga hälsan och kompetensen och för att få en bild av hur personalen upplever sitt arbete. Denna analys genomförde PROTEKO med 90% av personalen och den hade som tema att se på fyra olika områden, 1 Hur medarbetarna blir sedda och hörda 2 Hur medarbetarna blir bekräftade 3 Hur delaktighet och ansvar fungerar 4 Hur medarbetarna blir respekterade utifrån jämställdhet, integration och funktionshinder. Vi har under förstudien lagt särskild vikt på att identifiera friskfaktorer hos anställda, som inte har någon sjukfrånvaro under de senaste två åren och försöka identifiera dessa och kommit fram till att många av problemen finns i ledningsarbetet, ofta kopplade till brister i kommunikationen och oklara ansvarsområden och brister i delegeringsrutiner
En handlingsplan har därefter formats från de synpunkter som framkommit i analysarbetet. Förstudien bekräftade att vi har stort behov av att genomföra förändringar på företaget och att involvera all personal i detta arbete. Det vi i första hand vill fokusera på är att all personal deltar i olika ledarutvecklingsprogram, nästa område som ligger högt i prioritet är logistik och kvalitetsarbete. Inom detta område vill vi använda erfarenheter med Lean-produktion.

Under förstudien har vi fokuserat på följande rubriker:

Företagens styrkor och svagheter med fokus på jämställdhet, integration och friskhetsfaktorer Samarbetsfrågor och hur de bör/kan/skall genomföra Företagets mål på lång och på kort sikt. Handlingsplaner för all personals utveckling
Företagens vision för framtiden med fokus på hälsa och friskvårdsområde.
Vilken spetskompetens vi behöver utveckla för att nå dit vi vill.
Plan för att dela med oss av företagens erfarenheter inom olika områden (Lärande i arbetet)
Nya rutiner för kvalitetssäkring och logistik
IT och datarutiner för all personal
Hållbar utveckling och jämställdhet och friskvård


Vårt mål med kompetensutvecklingen är att vi vill att medarbetarna ska upplever hälsa och välbefinnande i arbetet och må bra. Vi vill därför också skapa en miljö där våra medarbetare får möjlighet att utvecklas och ta egna initiativ och förstudien har visat att det finns ett stort intresse från personalen att vilja ta ökat ansvar. Vi har också kommit fram till att detta är en långsiktig process, kortsiktiga projekt och satsningar inom förändringsprocessen har en tendens att initialt öka motivationen men kan i sämsta fall, om verksamheten inte tar vara på
inhämtad ny kunskap eller motivation, medverka till att medarbetarna istället upplever
en försämring. Därför vill vi genomföra detta projekt med att sträva efter långsiktiga effekter och långsiktiga satsningar för att få en ständig utveckling och forma en lärande organisation som tar vara på personalens styrkor och erfarenheter.

Syfte

Syfte
Syftet med projektet är att förebygga långtidssjukskrivningar genom att arbeta med förebyggande och befrämjande insatser på ett hälsostrategiskt sätt.
Syftet är också genomföra utbildningar i olika stag och varvas mellan teori och praktik. Vi vill därför genomföra en omfattande kompetensutveckling för samtliga anställda framförallt för att stärka den enskildes ställning i företaget och företagets konkurrensförmåga. Fokus kommer att ligga på ledarskap, kommunikation och logistiken i företaget samt att personalen också blir mer rörlig och arbetar med fler än en arbetsuppgift.

Innehållet och konkret uppläggning av projektet kommer varje avdelning i företaget att få möjlighet att påverka, vi kommer också att ta tillvara på den kunskap och erfarenhet som redan finns inom företaget.

Genom någon av metoderna för att förbättra hälsan blir individen medveten och motiveras att förbättra sina levnadsvanor och livsstil. Utifrån kompetensanalysen har vi format en plan för utbildning och utveckling som skall genomföras. Under genomförandefasen har vi som mål att varje anställd skall ha uppfyllt de individuella målen.

Genom sammanställning av både hälsan och kompetensen på individnivå samordnas hälsofrämjande aktiviteter och kompetensutveckling.

Målsättning

Målsättning

Målsättningen är att samtliga anställda skall ha en personlig utvecklingsplan.
Målet är att all personal ska delta i utbildningen.
Målsättningen är att utveckla och bibehålla befintlig personal.
Detta görs genom at genomföra kompetens- och verksamhetsutveckling.

Målsättningen är att öka den upplevda hälsan såväl fysiskt som mentalt. Målet är även att öka antalet som på egen hand vill förbättra sin hälsa

Mål

Komma tillrätta med sjukfrånvaron/sjuknärvaron och brister i motivation.
Genomföra ledarutbildningar i 3 delar som syftar till att arbeta med delegerat ansvar motivation
Vårt mål med kompetensutvecklingen är att vi vill att medarbetarna ska upplever hälsa och välbefinnande i arbetet och må bra. Vi vill därför också skapa en miljö där våra medarbetare får möjlighet att utvecklas och ta egna initiativ och förstudien har visat att det finns ett stort intresse från personalen att vilja ta ökat ansvar.


Målet är 90% nöjda medarbetarna genom att genomföra en ny medarbetaranalys våren 2010. (samma analys som genomfördes i förstudien)

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Genom projektet kommer vi särskilt att beakta tillgängligheten för personer med funktionhinder. Under förstudien har vi tittat på olika arbetsplatser som kan vara lämpade för personer med funtionshinder. Kommer under genomförande fasen försöka anställa personer med funktionshinder.

Jämställdhetsintegrering

Vi kommer att genom hela vårt genomförandeprojekt att använda och integrera vår jämställhetsplan som togs fram under förprojekteringen. Se jämställdhetsintergering.(bakgrund)

Deltagande aktörer

  • Stiftelsen PROTEKO

Kommun

  • Halmstad