Logotyp på utskrifter

Information med anledning av covid-19

Uppdaterad information med anledning av covid-19  

Nya Setup

ProgramområdeProgramområde 2 Ökat arbetskraftsutbud
ProjektfasGenomförande
ProjektägareMedborgarskolan Region Väst
KontaktpersonFredrika Plessen
E-postfredrika.plessen@medborgarskolan.se
Telefonnummer031-710 08 92
Beviljat ESF-stöd18 698 732 kr
Total projektbudget46 744 982 kr
Projektperiod2011-08-01 till 2014-06-30
RegionVästsverige
In English

Sammanfattning

Projektets deltagare är individer i olika åldrar som är helt eller delvis långtidssjukskrivna, är långtidsarbetslösa eller uppbär försörjningsstöd och som är i början på sin väg ut mot arbetslivet.

Projektet kommer att ha som mål att socialt rehabilitera i samråd med individen och alltid utgå från hans/hennes individuella förutsättningar och behov.

Projektet vill skapa en mötesplats som underlättar rehabiliteringsprocessen för individen men även underlätta för de olika myndigheternas hanterande av varje enskilt ärende.

Deltagarna ges möjlighet att påverka sin tid i projektet.

Bakgrund

Det är av yttersta vikt att fler åtgärder vidtas så att fler sjukskrivna och fler personer med sjukersättning, arbetslöshetsersättning eller försörjningsstöd kan komma tillbaka till arbete. Långtidssjukskrivning i kombination med arbetslöshet innebär ett dubbelt problem vid rehabilitering. Avsaknaden av en arbetsplats att gå tillbaks till vid förbättring av hälsan försvårar planering samtidigt som motivationen hos den arbetssökande/sjukskrivne oftast är sämre. Arbetssökande sjukskrivna är mindre optimistiska till sin förmåga att klara ett arbete och upplever större krav på förändring. Ofta har individer som stått utanför arbetsmarknaden en längre tid förlorat sin tidigare grupptillhörighet och många gånger även sitt sociala kontaktnät. För dessa individer är det ofta viktigt, att som ett förberedande steg via arbetslivsinriktad rehabilitering ges möjlighet att ingå i en grupp, lösa uppgifter tillsammans eller bara prata med andra i liknande situation. Setup inriktar sig på social rehabilitering i grupp där individen tar små första steg mot ett fungerande arbetsliv med fokus på återgång i arbete. Denna för-rehabilitering ger även samhörighet och stöd.

I stort sett alla som har ett arbete på den öppna arbetsmarknaden, vare sig man är anställd eller driver företag, har en särskild plats att gå till där arbetet skall utföras. Där möter man arbetskamrater och kunder som man får socialt och kunskapsmässigt utbyte av genom kontakt och samarbete. På arbetsplatsen finns också särskild utrustning av olika slag som underlättar arbetet. Vanligt är också att man har en arbetsledning som uppmuntrar, ger stöd och direktiv och som ser till arbetsresultatet. Denna beskrivning gäller för de allra flesta arbeten och arbetsplatser. För långtidssjukskrivna/arbetssökande saknas en sådan plats och därmed också förutsättningarna för den form av social kontakt som ett arbete ger.

Medborgarskolan Region Väst erhöll information från ESF-rådet att möjlighet finns för en ny projektperiod för de projekt som varit framgångsrika och som är riktade mot målgruppen långtidssjukskrivna. Behovet i samhället är stort då det inte finns många aktörer och aktiviteter som riktar sig mot långtidssjukskrivna. Projekt Setup hoppas få fortsätta att vidareutveckla metoder i samverkan med myndigheterna ytterligare en period.

Behovet av projekt riktad mot målgruppen långtidssjukskrivna är stort. Projekt Setup har visat sig mycket framgångsrikt under de tre år som det har bedrivits i Hallands län och i samverkan med myndigheterna Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och Individ och Familjeomsorgen i Kungsbacka och Falkenberg. Flera hundra deltagare har fått stöd i att komma ut på arbetsmarknaden eller drastiskt närma sig arbete under sin projekttid i Setup.

Långtidssjukrivnas regelverk har under programperioden förändrats. Sjukpenningen är begränsad till ett år och kan i speciella fall uppgå som längst till 2,5 år. Den försäkrade på Försäkringskassan går in en i rehabiliteringskedja för att denne senast inom tre månader ska ha en handlingsplan. Setup är en betydelsefull länk i detta och bidrar med individuellt anpassade aktiviteter för att stödja den långtidssjukskrivne tillbaka till arbetslivet, via en handlingsplan.

Projekt Setup uppmuntrar individen att diskutera, aktivera sig, knyta nätverk, pröva arbetsförmågan och göra ett aktivt val utifrån sina individuella förutsättningar. Individer som har stått utanför arbetsmarknaden en längre tid behöver hjälp med att bli medvetna om sina valmöjligheter och vad som styr dem. Meningen är att ge individen kraft att ta kontroll över sin egen livssituation för att kunna finna vägen tillbaka till ett lämpligt arbete.

Försäkringskassan har tillsammans med Arbetsförmedlingen, Individ och Familjeomsorgen i Kungsbacka och Falkenberg en viktig uppgift att på bästa sätt kunna erbjuda långtidssjukskrivna/arbetssökande en meningsfull social rehabilitering. Det finns anledning att fortsätta bedriva Setup i syfte att ge fler personer förutsättningar att återfå arbetsförmåga och med det även en återgång till arbete.

Projektet kommer ha löpande intag av deltagare. Deltagaren skall under sin första tid i projektet träffa projektpersonal och myndighet i ett trepartssamtal. Därefter testar deltagaren olika teman för att se vad deltagaren förmår att medverka i samt vilka områden som deltagaren har behov av. Detta utgör grunden för den individuellt framtagna handlingsplanen.

Projektet vidareutvecklar en metod och arbetsmodell med bas i det lösningsfokuserade förhållningssättet och folkbildningsmetodiken. Metoden bygger på en stegvis ökning av från början motiverande, lustfyllda aktiviteter mot de mer arbetsmarknadsrelaterade insatserna. Metoden är tänkt att förbereda och underlätta målgruppernas inträde på arbetsmarknaden.

Vid början av projektet genomförs en fördjupad kartläggning av deltagaren för att tidigt få en fullständig bild av deltagaren. Individuellt satta delmål i form av tidsmål och uppnåendemål för kommande aktiviteter sätts och tidpunkter för uppföljningar bestäms. Allt sammanställs i en individuell handlingsplan. I de individuella samtalen som kommer löpa genom hela deltagarens tid i projektet ligger på att skapa de bästa förutsättningarna för deltagaren att ta de första små stegen framåt i den egna processen för att så småningom nå målet arbetsmarknad. Detta konkretiserar deltagaren i en Livsplan som deltagaren bär med sig efter projektet. Syftet är att hitta nya möjligheter för deltagaren.

Genom att arbeta med aktiviteter för att öka deltagarens självkänsla, självförtroende, motivation, komma in i andra vardagsrutiner, umgås socialt, öka den sociala kompetensen och kontakt nätet. Deltagarna och projektpersonal arbetar enligt en trappstegsprocess i 5 steg.

Föreläsningar och gruppaktiviteter anordnas i syfte att motivera och inspirera deltagaren till att se nya möjligheter.

Projektpersonalen följer kontinuerligt upp och går igenom de insatser som har gjorts.

Syfte

HUVUDSYFTE MED PROJEKTET
Projektet underlättar vägen för varje enskild deltagare från dagens situation till ett önskat framtida läge. Projektet främjar aktivitet och ökad delaktighet i arbetsfrågan, bryter invanda mönster och föreställningar och utvecklar den enskilde deltagarens arbetsförmåga.

1. Projektet skall motivera deltagaren i sin utveckling mot en mer fungerande vardagsstruktur. Det kan exempelvis innebära att klara vardagsrutiner som kan liknas med en arbetsplats, att komma till en bestämd plats varje dag, passa tider, delta i olika aktiviteter och tränas i socialt umgänge.

2. Återuppbygga deltagarens sociala nätverk genom möten med andra och genom studiebesök och möjlighet till arbetsträning/praktik.

3. Skapa en mötesplats som underlättar rehabiliteringsprocessen för deltagaren men även underlätta för de olika myndigheternas hanterande av varje enskilt ärende.

4. Projektet skall stödja deltagarna i att återfå arbetsförmåga och arbetslust. Olika förberedande insatser anpassas efter den enskilde deltagarens behov. Syftet är att successivt förbereda och vägleda deltagaren mot arbetsmarknaden.

5. Att vidareutveckla och anpassa arbetsmodellen från tidigare programperiod i syfte att på bästa sätt ta tillvara på deltagarens tid i projektet.

6. Setup skall lära nya metoder och införskaffa erfarenheter från andra europeiska nationer i syfte att kunna utveckla och stimulera målgruppen ännu bättre.

Målsättning

ÖVERGRIPANDE MÅL
50 % av deltagarna som genomgått projektet skall ha närmat sig arbetsmarknaden.
Att närma sig arbetsmarknaden innebär att deltagaren är i aktivitet minst 10 timmar per vecka, har passerat de olika steg projektet består av och har tagit del av projektets arbetsmarknadsinriktade aktiviteter.

DELMÅL
1. 90 % av deltagarna som genomgått projektet skall uppleva att deras vilja och drivkraft är stimulerad och förbättrad.
2. 100 % av deltagarna som genomgått projektet skall ha påbörjat sin Livsplan.
3. 80 % av deltagarna som genomgått projektet skall ha färdiga ansökningshandlingar i form av CV.
4. 80 % av deltagarna som genomgått projektet har varit aktiva på friskvårdsaktiviteterna.
5. 100 % av deltagarna som genomgått projektet har fått utökade sociala färdigheter.
6. Transnationellt samarbete med minst en organisation/företag/projekt för att utveckla erfarenhetsutbyte.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Projektet kommer göra sin verksamhet tillgänglig och inkluderande för alla.

Projektet kommer att genomföra en orienterande utbildning inom tillgänglighet för personer med funktionshinder för att öka kunskaperna hos projektpersonalen. Utbildad personal kan sedan guida företagen vidare där personer med funktionshinder kan komma att genomföra praktik på.

Tillgänglighet inom nedan områden kommer speciellt att behandlas:

FYSISK TILLGÄNGLIGHET
Den fysiska miljön i Medborgarskolan Region Västs lokaler där projektet kommer att verka ska fungera för alla oavsett funktionsförmåga. Vid deltagarens kartläggning i projektet kommer frågor kring eventuella funktionshinder att tas upp för att projektet i möjligaste mån skall kunna möta deltagarens behov.

TILLGÄNGLIG VERKSAMHET
I projektet ingår olika former av arbetsmarknadsinformation där deltagarna och projektpersonalen på olika sätt ser till att deltagarna tar till sig informationen. Det kan handla om allt från studiebesök till att diskutera rättigheter och skyldigheter man har som arbetstagare etc.

Olika former av kompetensutveckling till deltagarna ökar deras arbetsmarknadskunskaper och gör arbetsmarknaden mer tillgänglig.

KOMMUNIKATIV OCH INFORMATIV TILLGÄNGLIGHET
Verksamheten kommer att anpassas efter personer med funktionshinder.

Informationsmaterial som tas fram för projektets räkning skall vara skrivet på ett lättförståeligt sätt för att underlätta för deltagaren.

Jämställdhetsintegrering

Jämställdhetsperspektivet kommer att införlivas på projektets alla nivåer och aktiviteter. Projektet kommer i rekryteringen av ledning, styrgrupp och anställd personal att medvetet arbeta med jämställdhetsperspektivet. Påverkansarbete kring jämställdhetsfrågor kommer att riktas mot projektets samarbetande företag som exempelvis kommer få information kring jämställdhetsintegrering och projektets jämställdhetsperspektiv. Jämställdhetsperspektivet kommer också att integreras i informationstexter etc så att bilder och texter är könsneutrala. Projektutvärdering kommer att beakta och genomsyras av projektets jämställdhetsperspektiv.

För att säkerställa kompetensen i jämställdhetsintegration kommer utbildning i perspektivet att genomföras under projektperioden. Målgrupp för utbildningarna är i första hand projektledare och coacher.

Vi kommer att arbeta målmedvetet så att projektet anpassas efter både mäns och kvinnors behov. Projektet skall vara lika tillgängligt ur ett jämställdhetsperspektiv och ha samma höga kvalitet för båda könen. Projektet kommer att bedriva ett aktivt och målinriktat arbete för att främja likabehandling oavsett kön. Det betyder att deltagarna har samma rättigheter oavsett kön och att aktiviteterna styrs av deltagaren och inte könstillhörigheten.

Projektet har som uppgift att lyfta fram och informera om arbetsmarknaden och olika yrken ur ett jämställdhetsperspektiv för att synliggöra val av arbetsplats, attityder, värderingar och olika förutfattade meningar. Projektet strävar även efter att belysa vikten av en jämn könsfördelning.

Projektet kommer att stödja deltagarna att tänka könsöverskridande vad gäller förvärvsarbete, utbildning, fritid, hemarbete etc. Kvinnor har ett högre sjukskrivningstal i jämförelse med män, vilket projektet kommer ta hänsyn till. Kvinnor tar fortfarande större ansvar för hemarbetet än sina partners fast de yrkesarbetar i allt högre utsträckning. Eftersom kvinnor är överrepresenterade som målgrupp är det av största vikt att våga ta diskussionen om balans mellan vardagsliv/arbetsliv.

Projektet kommer att verka för att könsuppdelade mönster bryts genom gruppdiskussioner, föreläsningar och studiebesök. Detta syftar i förlängningen till att öppna upp för deltagaren att se på yrken man inte tidigare kunnat tänka sig på grund av att de varit mans- eller kvinnodominerande.

I arbetet med att knyta kontakter med företag för praktik skall projektet sträva efter en variation av utbudet av företag och arbetsuppgifter för att möjliggöra för både kvinnor och män att få praktik och erhålla en anställning.

Genom Det Lärande Nätverket Valentin kommer vi att få stöd av Anna Elvira Cederholm från Jämställdhetsstödet.

Transnationellt samarbete

Syftet med transnationalitet är att stimulera till utveckling av Setups olika delar genom utbyte av erfarenheter, tankar och idéer. Detta kommer att ske genom samverkan med verksamheter i Tyskland och i Portugal. Eventuellt samarbete och utbyte kommer även att ske med den ideella föreningen Kulturkompaniet Kronor & Nycklar som idag bedriver verksamheter i flera länder i Europa.

SPA Consulting i Portugal bedriver ett projekt som heter Glocal. Projektets uppdrag är att bidra till hållbar utveckling genom att främja innovativt entreprenörskap och socialt ansvar som ett sätt att främja innovation och konkurrenskraft. SPA Consultings uppdrag är att bidra till den socioekonomiska utvecklingen i några av Portugals regioner genom att skapa, utveckla och genomföra integrerade och innovativa lösningar. I syfte att förbättra den arbetsmarknaden och skapa företagande.

Jobbalance i Marburg, Tyskland, har utarbetat ett koncept där de ställer sig frågor kring hur och med vad hälsoinsatser på en arbetsplats kan användas kreativt, hållbart och kostnadseffektivt. Deras motto är ”Hälsa i riktning mot framtid”. De har etablerat samarbete med arbetsorganisationer, Försäkringskassan m fl. I arbetet med att förebygga långtidssjukskrivningar och underlätta återgång till arbete för personer som är eller har varit långtidssjukskrivna genom innovativa insatser kommer samverkan med Jobbalance ge impulser för verksamheten i Halland.

I början av genomförandefasen kommer en närmare planering ske för de transnationella samarbetena och om projektet önskar samarbete med samtliga. Genom kontakt med andra projekt får projekt Setup möjligheter att föra en kreativ dialog med aktörer med liknande målgrupper och hur de arbetat för att få dessa att närma sig arbetsmarknaden. Vår målsättning med samarbetena innebär att utbytet med de resurser som våra samarbetspartner har stimulerar och inspirerar till olika insatser samt att värdet av samarbetet ger incitament för utbyte av kunskaper bl a genom arbetsutbyte, skrifter och utvärderingar.

Medborgarskolan Region Väst har kontakt med andra ESF-projekt i Västsverige genom olika nätverk, men genom transnationella kontakter tillförs ytterligare kunskaper och erfarenheter.

Medfinansiärer

 • AMO Halmstad
 • Arbetsförmedlingen Kungsbacka
 • Försäkringskassa Halland
 • Socialförvaltningen

Kommun

 • Ale
 • Alingsås
 • Bengtsfors
 • Bollebygd
 • Borås
 • Dals-Ed
 • Essunga
 • Falköping
 • Färgelanda
 • Grästorp
 • Gullspång
 • Göteborg
 • Götene
 • Herrljunga
 • Hjo
 • Hylte
 • Härryda
 • Karlsborg
 • Kungälv
 • Laholm
 • Lerum
 • Lidköping
 • Lilla-Edet
 • Lysekil
 • Mariestad
 • Marks
 • Mellerud
 • Munkedal
 • Mölndal
 • Orust
 • Partille
 • Skara
 • Skövde
 • Sotenäs
 • Stenungsund
 • Strömstad
 • Svenljunga
 • Tanum
 • Tibro
 • Tidaholm
 • Tjörn
 • Tranemo
 • Trollhättan
 • Töreboda
 • Uddevalla
 • Ulricehamn
 • Vara
 • Vårgårda
 • Vänersborg
 • Åmål
 • Öckerö