Logotyp på utskrifter

Stäng

3 december - Webbinarium om fattigdom i dagens Sverige

Mer information och anmälan.

Navigator-CoMCenter (Coaching- och MatchningsCenter)

ProgramområdeProgramområde 2 Ökat arbetskraftsutbud
ProjektfasGenomförande
ProjektägareIFO Arbetsmarknadsenheten
KontaktpersonFüsun Uzuner
E-postFusun.uzuner@lundby.goteborg.se
Telefonnummer031-366 76 11
Beviljat ESF-stöd13 030 000 kr
Total projektbudget39 595 000 kr
Projektperiod2008-05-01 till 2011-04-30
RegionVästsverige
In English

Sammanfattning

Projekt Navigator-Center och - CoM-Center ( Coaching- och Matchnings-Center) målsättning är att utveckla nya kompletterande insatser, nya metoder samt nya ansatser när det gäller grupper som idag inte bedöms som ”anställningsbara”. Navigator-Center riktar sig till individer i åldrarna 16-24 år och CoM-Center till individer i åldrarna 25-64 år. Ett särskilt fokus ligger på ungdomar som lever i - eller riskerar att hamna i- utanförskap samt ungdomar som är på väg tillbaka ut i samhället från institution. Vi vill också öka samverkan i första hand mellan stadsdelarna på Hisingen men också med stadens övriga relevanta förvaltningar och bolag .Vi avser också utöka vårt nuvarande samarbetet med externa aktörer – presumtiva arbetsgivare; såväl privata som inom den sociala ekonomin.

Vi kommer att genomföra ett förändringsarbete och utvecklingsarbete där arbetslinjen och en tydlig aktivitetsstrategi står i fokus . Det är strategiskt viktigt att individen inte skall lämna projektet förrän resultat i form av arbete, studier eller annan adekvat insats har uppnåtts. Inom projektet vill vi ta nya innovativa grepp och stödja övergången skola- arbetsliv,beakta familjeperspektivet – föräldrar som ej är etablerade på arbetsmarknaden, bryta rundgången, minska ohälsan, pröva nya kompetenser i form av coacher och rekryterare som arbetar uppsökande samt utveckla ett säkrat brukar/deltagarinflytande. Projektet planerar också att ingå i en internationell ansökan kring URBACT-programmet samt programmet Ung och Aktiv i Europa. Vi avser också att arbeta med att utveckla en rutin som gör att arbetet kring jämställdhet blir integrerat i vårt arbete.

Planerad projektperiod är 2008-05-01—2011-04-30
Projektägare är Arbetsmarknadsenheten inom Lundbys stadsdelsförvaltning, huvudsakliga medfinansiärer är Hisingens övriga fem stadsdelsförvaltningar samt DELTA.

Det övergripande syftet är att individerna genom nyskapande insatser skall få den vägledning och det stöd som krävs för en hållbar etablering på arbetsmarknaden och i samhället. Vi vill även skapa en hållbar logistik och bättre nyttjande av redan befintliga resurser samt skapa nya sammanhang, nya ansatser samt nytt lärande. Sammantaget vill vi skapa en plattform i form av Navigator och CoMCenter för att på så sätt effektivisera och höja kvalitén samt utöka vår service till målgrupperna.

Bakgrund

Utveckla metoder utifrån ett holistiskt familjeperspektiv.
Ett antal av de unga i vår målgrupp har föräldrar som ej är etablerade på arbetsmarknaden och som lever sina liv i utkanten av samhällsgemenskapen. Det medför att dessa ungdomar saknar tillgång till de nätverk och den vägledning som ungdomar vars föräldrar är etablerade på arbetsmarknaden har. Genom att ha ett holistiskt familjeperspektiv och även erbjuda arbetslösa föräldrar aktivitet genererar det positiva processer inom familjesystemet. Det underlättar den förändring det innebär för individen att gå ifrån passivitet till aktivitet om det i den närmsta omgivningen också sker en positiv förändring.

Utveckla insatser, träffsäkerhet, deltagarinflytande samt uppföljning.
Undersökningar pekar generellt på att tidigare insatser av olika aktörer ofta har förhindrat långvarig öppen arbetslöshet men insatserna har inte lyckats garantera en nivå på inlärning och träning som höjt individens kompetens för att kunna matchas mot kraven på arbetsmarknaden. Gjorda insatser har också ibland visat sig inte vara korrekta utifrån individens situation. Insatserna behöver utvecklas och förnyas och träffsäkerheten behöver öka. Även uppföljningen av insatserna behöver utvecklas.Vi behöver också ett utökat samarbete med introduktionsenheten för att bättre kunna identifiera och arbeta med strukturella hinder i form av normer, attityder, både inom arbetsmarknadsenheten men också i kontakten med presumtiva arbetsgivare.

Utvecklat arbete kring social ekonomi
Vi har idag ett behov av att utveckla ett fördjupat samarbete med den sociala ekonomins aktörer för att kunna pröva om även den sociala ekonomin kan vara ett alternativ till egenförsörjning.
Genomförande
Beskrivning av metodik och insatser
Arbetslinjen och deltagarinflytande i centrum
Vi vill arbeta med ett förändringsarbete där arbetslinjen och en tydlig aktivitetsstrategi står i fokus. Ett aktivt deltagande i sin planering och väg till egenförsörjning är nyckeln till att nå målet. Ett systemteoretiskt och lösningsfokuserat kognitivt arbetssätt med ett salutogent perspektiv skall genomsyra arbetet. Ett coachande förhållningssätt gentemot den arbetssökande Hisingsbon ligger som bas. Genom att arbeta med deltagarens egen förändringsmotivation återför vi ansvaret och makten att bestämma över sitt eget liv. En viktig del av strategin är att vi strävar efter att individen inte skall lämna projektet förrän resultat i form av arbete eller studier är uppnådda.

En ingång - en mötesplats - en kunskapsresurs
Vi vill foga samman de resurser som redan finns och på så sätt skapa nya sammanhang och nya möten som leder till utveckling och lärande. Det skall vara lätt för den arbetssökande Hisingsbon att få det stöd den behöver för att etablera sig på arbetsmarknaden. Stödet kan vara både i form av information och/eller i form av ett personligt stöd.
Projektet riktar sig till personer som är eller riskerar att befinna sig i utanförskap och har två åldersmässiga inriktningar16-24 år (Navigator-Center)samt 25-64 år( CoM-Center).Vi särskiljer projektets två målgrupper, unga till Navigator-Center och äldre till CoM-Center på grund av att vi tror att lärdomar kring respektive målgrupp blir tydligare. Samtidigt ser vi att en fysisk samlokalisering och vissa gemensamma aktiviteter ger samverkansvinster samt lärandevinster. Till Navigator-Center kan man antingen bli ”inlobbad” genom coach, man kan bli hänvisad från offentlig myndighet eller verksamhet men ungdomen kan också söka sig dit på egen hand. Till CoM-Center blir individen inskriven genom socialtjänsten eller annan offentlig myndighet. Vid inskrivning upprättas en arbetsplan där respektive parts ansvar och förväntningar klargörs. Detta sker i samarbete med individens handläggare på socialkontoret eller annan offentlig myndighet.
Försök att starta Navigator-Centrum har gjorts inom den ideella sektorn i Göteborg. "Skillnaden mellan ett ideellt och ett kommunalt navigatorcentrum är huvudmannen. När kommunen står som huvudman handlar det om en större organisatorisk förändring än om en ideell organisation fått pengar för att utveckla ett samarbete." (Ungdomsstyrelen)

Individstöd i form av coacher
Inom Navigator-Center resp CoM-Center kommer det att finnas coacher som kommer att ha funktion av ett nära individuellt stöd. Coachernas uppgift är att fokusera på det positiva – det som ägnas uppmärksamhet stärks. En viktig del är också att initiera, bygga upp och säkra kontakten med arbetsförmedlingen. Coacherna skall följa deltagaren från start till säker etablering på arbetsmarknaden i ett nära samarbete med socialtjänsten. Coacherna inom Navigator-Center skall även arbeta uppsökande i stadsdelarna för att fånga upp de ungdomar som på egen hand inte söker stöd. Navigator-Centers coacher kommer till viss del att finnas tillgänglig efter kontorstid, t.ex genom att en coach befinner sig på Hisingens ungdomssatsning. Coacherna skall arbeta för att även möta ungdomarna på "deras hemmaplan".

Daglig strukturerad aktivitet
Utifrån individuella behov skall ett "smörgåsbord" av olika aktiviteter kring jobb och anställningsbarhet erbjudas. Erfarenhet visar att en viktig del alltid är kontakten med presumtiva arbetsgivare varför projektet kommer att fokusera på detta till stor del. Bland annat kommer vi att anordna ett tre- fyra mindre rekryteringsmässor per år. Naturlig koppling är att individerna ges möjlighet att stärka upp de förmågor och kunskaper som arbetsmarknaden efterfrågar. Därmed kommer kortare yrkesinriktade kurser inom i första hand servicenäringen erbjudas samt praktik mm.
Samarbete med Utbildningsförvaltningen - Brygga mellan skola- arbetsliv
En naturlig del av coachens arbete kommer att vara att motivera ungdomar som hoppat av skolan tillbaka till utbildning. Här kommer Vägledningscentrum och samarbetet med handläggare som ansvarar för det kommunala uppföljningsansvaret in som en naturlig del. Utbildningsförvaltningen ställer också del av vägledarresurs till förfogande för Navigator-Center och har också som ambition att även föra in en lärarresurs.
I de inledande diskussionerna med Vingagymnasiet har vi konstaterat att vi gemensamt kan "fasa" in våra respektive verksamheter utifrån de ungas behov men att vi behöver utveckla formerna för detta. Vi kan då också skapa de "skräddarsydda" aktiviteter som en del ur målgruppen har behov av. Vår ambition är att vårt kommande samarbete med våra respektive kompetenser skall upplevas som en helhet och en röd tråd på de ungas väg mot arbetsmarknaden.
Se vidare i ansökan!

Syfte

Det övergripande syftet är att individerna genom nya innovativa grepp skall få den vägledning och det stöd som krävs för en hållbar etablering på arbetsmarknaden och i samhället. Detta vill vi göra genom att skapa en hållbar logistik och bättre nyttjande av redan befintliga resurser samt skapa nya sammanhang, nya ansatser samt nytt lärande. Sammantaget vill vi skapa en plattform i form av Navigator-Center och CoM-Center för att på så sätt effektivisera och höja kvalitén och utöka vår service till målgrupperna.

Målsättning

Mätbara
• 65% i arbete eller studier varav 2 % inom den sociala ekonomin, 20% närmare arbetsmarknaden.
• Minskat försörjningsstöd
• Skapat en intern kompetensbank samt en arbetsgivarbank
• 4 nystartade företag varav 2 skall drivas av kvinnor.
• Minska den upplevda ohälsan med 30% procent
Förväntade effekter är att vi
• Identifierat och använder hållbara Hisingsgemensamma strategier och metoder för att effektivt fånga upp målgruppen och därmed minskar ohälsan, ökar effektiviteten och minskar kostnaderna för försörjningsstöd
• Vi har utökad kunskap om och i så fall hur ny / kompletterande kompetens i form coacher och rekryterare skall ingå i ordinarie verksamhet.
• Att stadsdelarna genom samverkan skall finna en gemensam struktur som möjliggör att erfarenheterna av projektet kan härbärgeras i permanenta former.
• Målgruppen upplever minskad ohälsa
• Att effektivisera och öka matchningen mellan arbetsgivare – arbetssökande
• Genom deltagarinflytande få en ökad kvalitet så att insatserna blir mer effektiva och adekvata och leder till ökad anställningsbarhet
• Förväntad effekt av vårt arbete med jämtegrering är att vi kommer att påverka att fler väljer ett arbete eller utbildning där något kön är underrepresenterat.
• Att vi i vår kontakt med arbetsgivare aktivt arbetar med att påverka attityder och värderingar kring underrepresenterat kön på arbetsplatsen.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Det finns i Göteborgs stad riktlinjer kring olika former av tillgänglighet för funktionshindrade som alla verksamheter/projekt inom staden har att förhålla sig till och följa. Vi kommer att säkra tillgänglighetsperspektivet både när det gäller lokaliteter,möjligheter för funktionshindrade att tillgodogöra sig information om projektet oavsett funktionshinder samt kompetensutveckling kring tillgänglighetsfrågor .Den beskrivna modell vi avser att använda för vårt jämställdhetsarbete inom projektet fungerar även att använda för temat funktionshinder/nedsättning. Genom modellen kan vi kontinuerligt belysa hur tillgänglig vår verksamhet/ våra insatser är för personer med olika funktionshinder samt åtgärda de ev. tillgänglighetsproblem som kan uppstå. Kontinuerlig kunskapsinhämtning kommer bland annat att ske genom kontakt med de olika "Handikappråd" som finns på Hisingen samt interna verksamheter som är riktade till personer med funktionshinder.

Jämställdhetsintegrering

Vi har för avsikt att utveckla ett arbetssätt som gör att vi strukturerat och metodiskt kan arbeta med jämställdhetsintegrering. Som ett verktyg för att arbeta med detta kommer en modell som innefattar val av frågeställning, kartläggning av könsmönster kring frågeställningen, analys av resultat, formulering av en handlingsplan, genomförande, uppföljning och utvärdering att användas. Med modellen som bas kan vi kontinuerligt och tematiskt arbeta igenom olika frågeställningar och därmed utveckla en rutin som gör att arbetssättet blir en normal del av verksamheten. Frågeställningarna kommer att variera t.ex. Pratar vi ”möjliga jobb” på likartat sätt oavsett kön? Hur fördelar vi samtalstiden mellan kvinnor och män ? Synliggörandet och spridning är viktigt och kommer att ske i form av olika aktiviteter riktade till olika målgrupper, internt, deltagare, brukare, presumtiva arbetsgivare m.fl.
Styrkor
Att det finns ett pågående jämställdhetsarbete i organisationen
Att det finns ett stort intresse i organisationen att arbeta med jämställdhetsintegrering
Att vi har tillgång till personal som har kompetens kring jämtegreringsstrategi och som kommer att vara ett stöd i arbetet
Att det finns en modell som är lätt att arbeta med kring olika temafrågor och som också inspirerar till jämställdhetsintegrering

Svagheter
Till viss del omedvetenhet om att vi både som kvinna och man kan vara en del av en hindrande struktur
Begränsade möjligheter att påverka befintliga strukturer
Att vi inte alltid är medveten om vårt eget ”könstänkande” och att detta påverkar vårt möte med arbetssökande och presumtiva arbetsgivare
Att kunskapen om området är ojämn inom organisationen
Att vi är så vana vid att mannen alltjämt oftast är norm att vi inte reflekterar över vilka attityder och värderingar som detta påverkar i stort och smått

Möjligheter
Att vi har mer outnyttjad kunskap inom området inom organisationen
Att det finns en möjlighet att finna former för jämtställdhetsintegrering eftersom en projektstart ger ny gnista inom organisationen
Att vi genom mer kunskap blir mer medvetna om våra egna beteenden och tankemönster som påverkar målgruppen

Hot
Att det inte blir någon jämställdhetsintegrering utan en ”vanlig” punktinsats
Att ambitionen att arbeta med jämställdhetsintegrering ”drunknar” i de övriga projektprocesserna
Att jämställdhetsfrågan inte upplevs som viktig för våra deltagare eftersom de fokuserar på att ”bara få ett jobb”.
Att vi inte lyckas nå fram med attitydpåverkande aktiviteter till företagare då de ofta har ”fullt upp med att driva företag” och inte har ork att tänka kring jämställdhet.

Transnationellt samarbete

Vi har i vår förstudie dragit slutsatsen att ett transnationellt samarbete skulle kunna vara ett utvecklingsverktyg, både på organisationsnivå men också på individnivå.
För organisationen tror vi att en ökad kunskap om andra länders välfärdssystem, strukturer, möjligheter och hinder, kan bidra till att utveckla vår verksamhet.
På individnivå tror vi att ett transnationellt samarbete kan utveckla personalens kulturella kompetens, det egna lärandet samt ge nya verktyg för det dagliga utvecklingsarbetet. För deltagare tror vi att ett internationellt samarbete kan ge nya perspektiv och bidra till den egna utvecklingen och det egna lärandet och inte minst fungera som en motivationsskapande insats.

Medfinansiärer

 • DELTA
 • SDF Backa Individ och familjeomsorg
 • SDF Kärra- rödbo Individ och familjeomsorg

Samarbetspartners

 • DELTA
 • IFO Arbetsmarknadsenheten
 • SDF Backa Individ och familjeomsorg
 • SDF Kärra- rödbo Individ och familjeomsorg

Kommun

 • Ale
 • Alingsås
 • Bengtsfors
 • Bollebygd
 • Borås
 • Dals-Ed
 • Essunga
 • Falkenberg
 • Falköping
 • Färgelanda
 • Grästorp
 • Gullspång
 • Göteborg
 • Götene
 • Halmstad
 • Herrljunga
 • Hjo
 • Hylte
 • Härryda
 • Karlsborg
 • Kungsbacka
 • Kungälv
 • Laholm
 • Lerum
 • Lidköping
 • Lilla-Edet
 • Lysekil
 • Mariestad
 • Marks
 • Mellerud
 • Munkedal
 • Mölndal
 • Orust
 • Partille
 • Skara
 • Skövde
 • Sotenäs
 • Stenungsund
 • Strömstad
 • Svenljunga
 • Tanum
 • Tibro
 • Tidaholm
 • Tjörn
 • Tranemo
 • Trollhättan
 • Töreboda
 • Uddevalla
 • Ulricehamn
 • Vara
 • Varberg
 • Vårgårda
 • Vänersborg
 • Åmål
 • Öckerö