Logotyp på utskrifter

Mångkulturell kvinnovation

ProgramområdeProgramområde 2 Ökat arbetskraftsutbud
ProjektfasGenomförande
ProjektägareCoompanion-Kooperativ Utveckling Halland ek för
KontaktpersonKristin Oretorp
E-postkristin@coompanion.se
Telefonnummer0340-477 65
Beviljat ESF-stöd1 051 400 kr
Total projektbudget2 708 260 kr
Projektperiod2008-08-01 till 2010-01-31
RegionVästsverige
In English

Sammanfattning

Syftet med projektet är att bidra till att män och kvinnor i östra Halmstad, med särskilt fokus på kvinnor och personer med utländsk bakgrund, vågar ta steget att starta ett företag, tillsammans eller på egen hand. Deltagarna får coachning, utbildning och arbeta praktisk i ett Övningsföretag.

Bakgrund

Hösten 2007 samlade en engagerad Andersbergsbo företrädare för Coompanion, Arbetsmarknadsenheten i Halmstad (AME), Halmstad Fastifhets AB (HFAB), Halmstad Näringslivs AB (HNAB), Nyföretagarcentrum och Region Halland. Resultatet av det mötet blev ytterligare möten som i sin tur ledde till regelbundna träffar under hela hösten i syfte att skapa förutsättningar för detta projekt. Under denna tid, som man skulle kunna kalla projektet förprojekteringsfas, tittade gruppen på vilka behov som finns i området och vilka möjligheter som finns för att bedriva ett utvecklingsprojekt på Andersberg, utifrån målet att vi tillsammans ville bidra med en positiv utveckling av området kopplat till tillväxt och företagande. Utifrån tidigare projektinsatser med fokus på entreprenörskap, bl a "Det möjliga steget" som genomfördes av Kvinnor Kan, Länsstyrelsen, Region Halland och Halmstad kommun, vet vi att det finns ett stort intresse för fler insatser på detta tema.

Stadsdelen Andersberg i Halmstad har en stor andel invånare med utländsk bakgrund. Arbetslösheten är hög, framförallt bland kvinnorna, som dessutom i många fall aldrig har varit inne på den svenska arbetsmarknaden. Vägen mot egen försörjning är för många lång och vi uppfattar att insatserna i de flesta fall handlar om att öka individernas anställningsbarhet, vilket i sig är viktiga satsningar. Vi upplever dock ett stort behov av att också ge denna grupp bättre förutsättningar att försörja sig genom eget företagande. Idérikedomen är enorm, men insatser i form av utbildning och coachning för att våga ta steget mot eget företagande saknas i princip helt. Det är avgörande att en sådan insats finns tillgänglig under en längre tidsperiod för att stimulera entreprenörskap i dessa grupper. Med projektet vill vi vidga synen på sysselsättning till att också omfatta eget företagande, och därmed öka människors möjlighet att försörja sig själva.

Det finns ett stort behov av kvinnliga förebilder och då framförallt förebilder med olika bakgrund och erfarenheter. Detta projekt avser lyfta fram kvinnors företagande och öka invandrarkvinnors möjligheter att starta företag. Projektet ska bidra till att uppmärksamma företagande som en väg till sysselsättning för kvinnor på Andersberg. Samverkansparterna ser detta som en angelägen åtgärd för att skapa nya arbetstillfällen och verka för ett framgångsrikt mångfalds- och jämställdhetsarbete på Andersberg.

I projektet får deltagarna prova och anpassa sina affärsidéer till den kommersiella marknaden och på så vis kan de som väljer att starta företag få en utkomst från sina verksamheter. Övningsföretaget, som deltagarna driver gemensamt, är inte bara en metod att praktiskt öva sig i företagande utan är också ämnat att föra gruppen samman så att fler affärsidéer kan realiseras genom t ex kooperativt företagande. Projektet kommer att leda till att människor från olika kulturer möts vilket vi anser vidgar kunskapsnivån och mångfalden i det potentiella företagandet.

Projektets styrka är, förutom konceptet, den samverkan som sker mellan projektets samarbetsparter. HFAB ser det som angeläget att hjälpa boende i Halmstads östra stadsdel (Andersberg), där många saknar arbete och meningsfull sysselsättning, i synnerhet bland kvinnor och människor av utländsk härkomst. AME ser att det finns personer inom deras verksamhet som har intresse av att delta i den här typen av insatser. Både Nyföretagarcentrum Halmstad och Coompanion möter många från området som ser företagande som en möjlighet. Coompanion vill därför tillsammans med de övriga samarbetsparterna i projektet medverka till att starta en verksamhet med utgångspunkt från deltagarnas kunskaper och önskemål med målet att ge dem mer positiva framtidsutsikter. Förhoppningen är att detta projekt även ska medverka till att Andersbergs Centrum blir en naturlig mötesplats där besökare får del av spännande, nya produkter/tjänster som inspirerar och inbjuder till inköp i Andersbergs centrum.

Samverkansorganisationerna har varit delaktiga i uppbyggnaden av projektet och det är vår samlade kunskap som styrt upplägg, utbildningsinsatser och metoder i projektet.

Syfte

Syftet med projektet är att bidra till att boende i Halmstads östra stadsdelar skall gå från idé till företagande genom utbildning och handledning tillsammans med erfarna coacher som stöd under de första kritiska åren. Vi vill genom projektet vidga förståelsen av begreppet sysselsättning till att också innefatta försörjning genom eget företagande.

Målsättning

Övergripande mål är att deltagarna i projektet skapar sig sysselsättning genom företagande med hjälp av adekvat stöd för att våga ta steget att starta ett företag - enskilt eller tillsammans med andra. Ett delmål är att bidra till att minst 40 personer lär sig mer om hur man startar och driver företag.

Mätbara mål:
- 10 personer/termin ska fullfölja starta eget-utbildning
- 10 personer har blivit/är på väg att bli nya företagare vid projekttidens slut
- Ett företag, kooperativt eller enskilt, har startat och bedriver verksamhet i Andersbergs Centrum vid projekttidens slut
- Initiativ har tagits till ett professionellt mångkulturellt affärsnätverk

Programmets indikatorer (resultat och effekt):
- 10 deltagare är 90 dagar efter avslutat projekt i arbete/företagare
- 10 deltagare är 90 dagar efter avslutat projekt i reguljär utbildning
- 5 deltagare har 90 dagar efter avslutat projekt gått till annan arbetsmarknadspolitisk aktivitet
- 35 deltagare upplever att möjligheten att få arbete efter avslutat projekt ökat (inkluderat de som upplever att deras möjlighet att sysselsätta sig genom företagande ökat).

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Det finns inget hinder för att en person med funktionshinder ska delta i projektet. De lokaler som kommer att användas är tillgängliga för alla som vill delta. Dock saknas kapacitet hos projektledningen att bistå med personlig assistans samt att hantera skriftlig resp. teckenkommunikation med syn- eller hörselskadade. Om sådana behov finns måste personliga assistenter eller tolkar finnas till hands för att bistå den funtionshindrade.

De besök vi kommer att göra sker bl.a. på myndigheter och liknande institutioner och då får vi förbereda besöken efter deltagarnas behov. Samtidigt ger det oss en möjlighet att reflektera över deras tillgänglighet såväl som deras bemötande av målgruppen. Studiebesök anordnas på ett sådant sätt att alla kan delta.

Tillgängligheten ska vara likvärdig för en funktionshindrad som för andra deltagare i detta projekt, förutsatt att särskilda behov kan tillfredsställas.

Jämställdhetsintegrering

Eftersom projektet delfinansieras med medel från NUTEK:s program Främja kvinnors företagande har jämställdhetstanken genomsyrat hela planeringen av projektets innehåll och val av metoder. Behovet är stort då kvinnor statistiskt startar färre företag än män samt har en lägre sysselsättningsgrad. Detta gäller i ännu större utsträckning kvinnor med utländsk härkomst. Projektet ska bidra till ett lärande om vilka insatser och metoder som kan bidra till att fler kvinnor med utländsk bakgrund ser företagande som en möjlig väg till sysselsättning.
Projektets samverkansparter har varit mycket tydliga med att stor vikt ska läggas vid att ge kvinnor tillgång till insatsen, och projektet har som avsikt att skapa positiva förebilder för andra kvinnor med fokus på Andersberg och på så vis generera ytterligare positiva resultat.

Kajsa Vik som är verksamhetsledare på Coompanion Halland och ytterst ansvarig för projektet är utbildad i jämställdhetsintegrering då hon i förra socialfondsperioden satt som ordförande för det halländska Växtkraft Mål 3 partnerskapet. Kompetensen kring dessa frågor finns hos oss på Coompanion. Vår ordinarie verksamhet består främst av nyföretagarrådgivning till kooperativa företag. I ekonomiska föreningar, som företagsformen heter, finns mer än dubbelt så många kvinnliga styrelseledamöter - 36 % jämfört med aktiebolagens 15 % - och antalet jämställda styrelser är mer än tre gånger så många som i aktiebolagen (källa: SCB:s företagsregister). Detta ser vi som en styrka då vi är vana att arbeta med kvinnor som vill starta företag.

Transnationellt samarbete

-

Medfinansiärer

  • Arbetsmarknadsenheten
  • Falkenbergs socialförvaltning
  • Halmstads Fastighets AB (HFAB)
  • Regional utveckling
  • Social verksamhet

Samarbetspartners

  • Halmstad Näringslivs AB
  • Nyföretagarcentrum Halmstad
  • Regionkansliet
  • Ubildningsförvaltningen

Kommun

  • Halmstad