Logotyp på utskrifter

Kraftsamling

ProgramområdeProgramområde 2 Ökat arbetskraftsutbud
ProjektfasGenomförande
ProjektägareFolkuniversitetet Borås
KontaktpersonPrudence Wheeler
E-postprudence.wheeler@folkuniversitet.se
Telefonnummer033-7225951
Beviljat ESF-stöd3 090 430 kr
Total projektbudget7 663 067 kr
Projektperiod2009-01-12 till 2011-12-16
RegionVästsverige
In English

Sammanfattning

Målet med projektet är att via olika åtgärder, individuell handläggning, coaching, arbetsträning och utbildning få människor närmare arbetslivet antingen genom anställning eller genom att starta eget. Projektet har växt fram i dialog med AF, Soc och FK i samarbete med det lokala näringslivet

Bakgrund

Projektförslaget har tagits fram i samråd med Rehabilitering i samverkan vid Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan, samt tillsammans med Socialtjänsten, Individ och Familjeomsorgen, Borås. Idén till projeket utvecklades genom diskussioner med dessa myndigheter med anledning av den ökande grupp människor som av olika anledningar står utanför arbetsmarknaden och har svårt att hitta vägar ut ur sitt utanförskap. Många av de arbetssökande behöver uppdatera sig inom olika ämnesområden för att komma i fråga på arbetsmarknaden men är inte tillräckligt motiverade för att söka sig till kommunens Vuxenutbildning osv. De har inte heller de nätverk, erfarenheter och den kompetens som gör att de direkt kan matchas mot befintliga företag eller arbetsuppgifter. Av dem som har sjuk- och aktivitetsersättning upplever många att det är mycket svårt att ta ett första steg ut mot en arbetsinriktad rehabilitering eftersom den långvariga frånvaron från arbetsmarknaden följts av ett sjunkande självförtroende med ett stort mått av inaktivitet. I Borås finns ett stort antal människor som i dagsläget står långt ifrån arbetsmarknaden. Ca 1300 personer är i dag inskrivna på Arbetsförmedlingen och/eller Försäkringskassan som långtidsarbetslösa, långtidssjukskrivna eller har försörjningsstöd från kommunen och kan vara aktuella för den här typen av utbildningsinsats. Till en del består dessa grupper av resurssvaga människor med låg utbildningsnivå men den höga arbetslösheten gäller även välutbildade av utomnordisk härkomst och människor med olika typer av funktionsnedsättningar.
Vid en långvarig frånvaro från arbetslivet uppkommer ofta även en social problematik som riskerar att förstärkas över tid och på sikt leda till ett utanförskap för människan. Bristande självsäkerhet och den ökade psykiska ohälsan som dessa individer riskerar att drabbas av leder inte sällan till en rundgång i olika åtgärdspaket.
Mot bakgrund av ny statistik från Arbetsförmedlingen
( http://www.arbetsformedlingen.se/go.aspx?A=59568 ) som visar att utbildningar med stark vinkling mot Entreprenörskap och Starta Eget har givit mycket god effekt vad det gäller väg till egenförsörjning, kommer en del av utbildningen därför att fokusera på aktiviteter med avsikt att ge kursdeltagarna de grundläggande kunskaper som behövs för att utveckla sitt entreprenörskap. Intresserade kursdeltagare kommer direkt att kunna matchas mot en personlig mentor inom näringslivet. För de som väljer ett arbetsplatsförlagd lärande kommer det att kombineras med seminarier och workshops i både obligatoriska och valbara ämnen. Folkuniversitetet har en stor och lång erfarenhet av att arbeta med dessa målgrupper och har genom åren genomfört en rad arbets och utbildningsprojekt som lett till att våra kursdeltagare lättare kunnat finna vägar mot självförsörjning.
Projektet kommer att baseras på ett brett samarbete mellan olika parter med speciella kompetenser och resurser. Detta för att bygga upp ett stärkande nätverk kring deltagaren så att rundgången mellan arbetslöshet, sjukskrivning och olika åtgärdspaket kan brytas. Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Socialtjänsten tillsätter särskilda resurser och Folkuniversitetet kommer med sin starka företagsanknytning att tillsammans med Västsvenska Handelskammaren, Centrum för Entreprenörskap och Affärsdesign vid Högskolan i Borås och andra samverkanspartners tillföra kontaktnät och pedagogiska resurser. Vidare kommer Folkuniversitetet att svara för analys, utbildning och coachning samt hjälp med arbetsträning och praktikplatsanskaffning. För de som väljer att fördjupa sig i den entreprenörsinriktade delen av projektet kommer Folkuniversitetet att medverka till att deltagarna får tillgång till en personlig mentor med näringslivsanknytning och i kombination med det arbetsplatsförlagda lärandet innebär det att de får en tydligare bild av vad det innebär att driva ett eget företag samt vilka regler och bestämmelser som finns kring ett företags hela livscykel.

Syfte

Detta projekt syftar till att bryta den rundgång som många sjukskrivna och arbetslösa befinner sig i genom att noggrant analysera den enskildes situation och skapa lösningar som leder till arbete eller fortsatta studier
-Projektet skall även ge deltagarna möjlighet att utveckla sina språkliga, sociala och teoretiska färdigheter som gör denne anställningsbar eller redo för vidare studier.
-Projektet skall också förhindra inaktivitet, stärka självförtroendet och bredda omvärldskunskapen.
- Projektet skall ge de kursdeltagare som önskar en bred bas vad det gäller eget företagande, kunskaper om marknadens behov nu och i framtiden samt en insikt om ett företags olika faser.
- Projektet skall medverka till attitydförändringar hos arbetsgivarna genom att Folkunversitetet erbjuder alla projektdeltagare seminarier och föreläsningar i bl a Kulturkrockar/Kulturmöten samt Jämställdhet/Integration.
Genom ett arbetsplatsförlagt lärande får deltagaren möjlighet att pröva sina vingar, dvs få en snabb feedback från arbetsgivaren vad det gäller anställningsbarhet och utbildningsbehov samtidigt som självförtroendet och tilltron till den egna förmågan ökar.

Målsättning

Delmål
- Att främja kommunikativ utveckling, ge deltagaren större insikter om samhället och de egna förutsättningarna genom coachning och utbildning, samt skapa kontaktnät på arbetsmarkanden för att deltagarna ska nå egenförsörjning genom anställning, studier eller eget företagande.
- Att deltagarna utvecklar förhållningssätt, attityder, kunskaper och färdigheter för framgångsrika studier eller yrkesliv.
- Att deltagaren efter ha avslutat sin tid på Kraftsamling ska vara närmare yrkesutbildning eller utbildning såväl motivationsmässigt som kunskapsmässigt.
- Att deltagaren efter att ha avslutat sin tid på Kraftsamling har fått kunskaper om det moderna arbetslivets krav och möjligheter.
- Att deltagaren efter att ha avslutat sin tid i Kraftsamling motiveras till att söka arbete eller söker arbete på ett mer kvalificerat sätt.
- Att deltagaren når en språklig nivå som gör denne anställningsbar inom sin yrkessfär
Mål.
60% av deltagarna skall
- med hjälp av våra samverkande resurser nå egenförsörjning antingen via eget företagande, anställning eller studier.
- via coachning nå insikt och förmåga till kommunikation i relevanta sociala och arbetsmässiga situationer.
- aktiveras/motiveras till egna initiativ och engagemang för förändring av sin situation
- lära sig hur man skapar kontakter och nätverk för arbetsökande
100% av deltagarna ska ha prövat på en praktikplats eller varit ute på arbetsträning

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Folkuniversitetets lokaler är lättillgängliga för personer med olika former av funktionshinder. Toaletterna är handikappanpassade och rullstolsramp finns. Vår datasal är utrustad med extra utrustning för hörselskadade. Det finns även möjlighet att anpassa dataskärmens utseende och teckensnitt så att även lätt synskadade kan använda sig av våra datorer. Vi har även specialprogram installerade riktat till människor med dyslexi eller läs- och skrivsvårigheter. Om behov finns av andra typer av hjälpmedel kan dessa tillhandahållas. Folkuniversitetets pedagoger har lång erfarenhet att arbeta med människor med funktionshinder och all vår personal deltar regelbundet i kompetensutveckling där de har möjlighet att ta del av de senaste forskningsresultaten vad det gäller pedagogik och metodik. Även etiska förhållningsregler och bemötande diskuteras regelbundet. Våra lokaler är centralt belägna med närhet till allmänna kommunikationer.

Jämställdhetsintegrering

Jämställdhetsfrågor är en viktig del i ett projekt av denna art. Därför återkommer denna fråga fortlöpande i olika moment under hela utbildningen i bla. arbetsmarknadskunskap och interkulturell kommunikation. Det vi bla. kommer att arbeta med är: Jämställdshetslagen: lön, föräldraledighet mm. Yrkesroller Relation kvinna/man i går och i dag. Ett historiskt perspektiv på mans- resp kvinnoroller i Sverige och i Världen. Familjebilden. Mamma/pappa/barn. Mamma/barn, pappa/barn, pappa,pappa/barn. Funktionshinder/diskriminering. Vad säger lagen och hur ser det ut i verkligheten? Jämställdhetsfrågor i arbetslivet. Jämställdhetsfrågor ur ett globalt perspektiv.

Transnationellt samarbete

Ej aktuellt

Medfinansiärer

  • Arbetsförmedlingen Borås
  • Försäkringskassan Sjuhärad, lokalt
  • Samlad sysselsättning - Sociala blocket, Borås Stad

Samarbetspartners

  • Brämhults kommundelskontor
  • Högskolan i Borås
  • Stresskonsulterna
  • Västsvenska Handelskammaren

Kommun

  • Borås