Logotyp på utskrifter

Stäng

3 december - Webbinarium om fattigdom i dagens Sverige

Mer information och anmälan.

Kompetens inför arbete

ProgramområdeProgramområde 2 Ökat arbetskraftsutbud
ProjektfasGenomförande
ProjektägareFolkuniversitetet Mölndal
KontaktpersonJörgen Ottenvall
E-postjorgen.ottenvall@folkuniversitetet.se
Telefonnummer031-106581
Beviljat ESF-stöd420 000 kr
Total projektbudget420 000 kr
Projektperiod2014-01-15 till 2014-07-15
RegionVästsverige
In English

Sammanfattning

Arbetsförmedlingen har pekat på behov att mer effektivt och snabbare kunna "flytta" långtidsarbetslösa och personer med utländska bakgrund till företag och arbetsgivare med fokus på kompetensinventering och analys av eventuell kompetensglapp och därigenom tidigt kunna skapa en individuell utvecklingsplan för att snabbare nå slutmålet ett arbete.
Vår idé som vi vill undersöka är om deltagare/individ och därmed även Af kan vinna tid och ekonomi i processen - erfarenheter och kompetenser - arbetsmöjligheter och företag - utbildningar och kontakter - få och behålla ett arbete.

Bakgrund

Förstudie Kompetens inför arbete 2014-01-01 - 2014-06-30
Inledning och problem:
Idén till förstudien har uppkommit under möten och samtal med Arbetsförmedlingen. Arbetsförmedlingen har pekat på behov att mer effektivt och snabbare kunna "flytta" långtidsarbetslösa och personer med utländska bakgrund till företag och arbetsgivare med fokus på kompetensinventering och analys av eventuell kompetensglapp och därigenom tidigt kunna skapa en individuell utvecklingsplan för att snabbare nå slutmålet ett arbete. Målgrupen har normalt gått igenom flera olika arbetsmarknadsprojekt med fokus på coachning, språkträning och sökande av praktik - eller träningsplatser. Dessutom innehåller projekten tidsspann med kartläggning och andra interna aktiviteter där risk finns för inlåsningseffekter. Tid för individuell kompetensanalys utanför projektet där arbete skapas, hos företag/arbetsgivare, hinns inte med eller finns inte i planen. Trots dessa insatser och aktiviteter är det fortfarande många som inte lyckas skapa långvarigt hållbara kontakter med företag som övergår till anställning, kompetensglappet finns i många fall kvar då inte analys av detta har legat i fokus.

I förstudien vill vi analysera i vilken grad och omfattning som företag/arbetsgivare är intresserade av att genomföra en kompetensanalys hos individ i förhållande till tänkt funktion och arbete enligt individens, erfarenheter, önskan och sökinriktning.
Desutom vill vi under förstudieperioden tillsammans med Af arbeta fram process och aktiviteter och innehåll i ett framtida tänkt projekt i skarpt läge med deltagare. Förstudien ska kunna ge svar på om ett dylikt projekt kan genomföras som inte startar upp med onödig tid för kartläggning och coachning.
Omvärldsanalys:
Under förstudien ska vi intervjua såväl chefer som handläggare hos Af och olika företag/arbetsgivare från olika branscher i området. Vi kommer bla via statistik och material från Af, arbetsgivare- och arbetstagareorganisationer göra en omvärldsanalys som ska vara kopplad till målgruppen med fokus på hur identifikation av kompetensglapp sker idag och om ett eventuellt framtida projekt med tänkt metod och inriktning är intressant.

Målsättning

Förstudiens långsiktiga mål är att förstärka möjligheten för målgruppen, långtidsarbetslösa med fokus på gruppen utrikes födda, att via direkta förtagskontakter och kompetensanalys kunna utvecklas och komma närmare arbetsmarknaden.
Vår idé som vi vill undersöka är om deltagare/individ och därmed även Af kan vinna tid och ekonomi i processen - erfarenheter och kompetenser - arbetsmöjligheter och företag - utbildningar och kontakter - få och behålla ett arbete.
Via förstudien vill vi bygga upp och presentera hur en modell kan se ut som utgår från en individs egna förutsättningar, hos arbetsgivare identifikation av eventuella kompetensglapp, kompetensförstärkning och relevant utbildning såväl arbetsplatsförlagd som teoretisk.
Vi vill under förstudien analysera våra företagskontakter på följande sätt: - Företag som tar emot deltagare från projektet får en ökad förståelse kring utanförskapet som ofta finns inom gruppen långtidsarbetslösa. - Företag/arbetsgivare som medverkar och genomför kompetensanalys får också en ökad möjlighet att se enskild individ som potential och resurs inför kommande anställningar.
Företag som eventuellt inte redan anlitar Arbetsförmedlingen i sin rekryteringprocess kan påbörja ett samarbete och en relation.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Analysområden under förstudien:
Egna lokaler på de olika geografiska platserna, genomgång av hur lokalerna är anpassade, definition av eventuella förbättringar utifrån det total tillgänglighetsperspektivet.
Med arbetsgivare ska vi under förstudien gå igenom möjliggörande av stöd på arbetsplats, så att funktionsnedsättning inte ska bli ett hinder för en deltagares process och utveckling.
Vi kommer även att arbeta med tillgänglighet utifrån ett informations- och kommunikationsperspektiv. Internt kommer vi att gå igenom det informationsmaterial som vi ska använda i kontakter med arbetsförmedling och med arbetsgivare samt med deltagare.
Vi kommer att tillsammans med alla inblandade parter arbeta igenom olika gruppers syn på förbättringsområden. Det kan handla om informationsmaterial anpassat för ökad tydlighet.

Transnationellt samarbete

Olika länder har säkert olika idéer och kanske redan fungerande processer som fokuserar på ”kompetensanalys”. Dessutom med analysförfarande riktat till liknande målgrupper som vi definierat i förstudien. Vi vill studera hur man ser på och arbetar med kompetensanalys för individer som varit från arbetslivet under en period. Möjligen kan vi identifiera metoder för kompetensinventering och analyssätt av kompetensglapp inom EU. Förstudieperioden ska användas för identifiering av projekt i olika länder som arbetar med någon form av analys av kompetens av långtidsarbetslösa och som också genomförs hos arbetsgivare. Om vi identifierar något projekt kommer vi också att kontakta för mer information och även här lägga grunderna inför ett genomförandeprojekt. Genom ovanstående kommer det transnationella samarbetet att utformas under förstudien.

Kommun

  • Alingsås
  • Kungsbacka
  • Kungälv
  • Mölndal
  • Varberg