Logotyp på utskrifter

Information med anledning av covid-19

Uppdaterad information med anledning av covid-19  

Kompanjonen

ProgramområdeProgramområde 2 Ökat arbetskraftsutbud
ProjektfasGenomförande
ProjektägareCoompanion Sjuhärad
KontaktpersonTina Andreasson
E-posttina.andreasson@coompanion.se
Telefonnummer0709-600220
Beviljat ESF-stöd4 011 562 kr
Total projektbudget8 287 025 kr
Projektperiod2010-04-01 till 2013-03-31
RegionVästsverige
In English

Sammanfattning

Att stärka, utbilda och engagera 120individer i entreprenörskap så att de kan delta i/starta sociala företag, kooperativ, föreningar, resursstöd och därmed minska arbetslösheten främst i Sjuhärad och V Götaland. Målgrupp är främst funktionshindrade, ungdomar, personer med utländsk bakgrund.

Bakgrund

Projektet baseras på den ESFförprojektering som Coompanion Sjuhärad drev nov 2008 -april 2009. I Sjuhärad, och på många andra håll, finns problem med segregation, arbetslöshet, ohälsa och brist på meningsfull sysselsättning. Etnisk härkomst, kön, funktionsnedsättningar, missbruk och före detta kriminalitet kan utgöra stora hinder för att få ett jobb på den traditionella arbetsmarknaden. I kategorierna finns ungdomar, och som grupp sett har de idag svårt att få arbete. Arbetslösheten är 11,9 % bland ungdomar i V Götaland enligt AFs statistik i augusti 2009. Många riskerar ett långt utanförskap som arbetslösa och/eller som långtidssjukskrivna vilket skulle kunna ge svåra konsekvenser för en hel generation, och fler i förlängningen.
Framtidsinriktat och otraditionellt är att se dessa som en resurs för tillväxt. Inte minst utomnordiska invandrare som är uppvuxna i småföretagarkultur kan stimuleras att omsätta detta på svensk arbetsmarknad. I takt med att samhället förändrats har också förslag på lösningar förändrats. Ett exempel är så kallade sociala företag som är arbetsintegrerande och inte drivs med syfte att generera en ekonomisk vinst till ägarna, utan med de sociala vinsterna för individ och samhälle som ett tydligt mål. Den vanligaste juridiska företagsformen är då ekonomisk förening och många drivs enligt de kooperativa principerna. I Sjuhärad finns få sociala företag.
I förprojekteringen jämfördes behov av kunskap och stöd mellan olika grupper (etnicitet, kön) i olika sociala miljöer (utsatt stadsmiljö, landsbygd). Studien har funnit ett fåtal särskiljande behov, men framförallt har den utpekat ett stort genomgående behov av att aktivera egenprocesser och samverkansprocesser, samt visst behov av material.

Projektets metod
Metoden för att möta arbetslöshet och utanförskap bygger på att sätta in problematiken i ett större perspektiv:
- Sverige och Sjuhärad behöver fler och växande företag.
- All arbetskraft kommer att behövas för Sveriges och Sjuhärads hållbara tillväxt.
- Betydelsen av individens delaktighet i samhället ur ett socioekonomiskt perspektiv.

I detta projekt bjuder vi in potentiella entreprenörer och stärker dem för att mogna och kunna ta steget att starta företag tillsammans. Med individens egen idé som utgångspunkt stimuleras de att gemensamt utveckla affärsidéer och matchas parallellt mot befintligt behov på en lokal marknad. Individer går med egenkraft från arbetslöshet till företagande och eventuellt delägarskap i ett socialt företag, vars verksamhet är anpassad både till marknad och individ.
Projektet leds av Coompanion Sjuhärad i samverkan med Arbetsförmedlingen, samt kommunerna i Borås, Bollebygd, Mark, Svenljunga, Herrljunga och Vårgårda.
Långsiktigt behöver Sjuhärad ett system för att framgångrikt få utsatta grupper att etablera och/eller engagera sig i socialt företagande . Detta kan sedan leda vidare till annat jobb eller en fortsatt försörjning, allt efter den egna förmågan. Förebilder är Vägen Ut kooperativen, Basta. Även Lärkan i Grästorp och Kooperativet Arbetsglädjen i Skene kan ge inspiration till ett sådant stödsystem, och påvisa behov kring utformningen. Det är samarbetsparternas ambition att efter projekttiden ha medverkat till att deltagarna etablerar ett eller flera kooperativ med någon form av permanent verksamhet.

Rekrytering
Individer med aktivitetsstöd/ försörjningsstöd, inskrivna på arbetsförmedlingen erbjuds plats i projektet. Eftersom förprojekteringen påvisar personens fria val som en viktig framgångsfaktor så är frivilighet viktigt. Ett initialt rekryteringsmöte hålls med intresserade individer, därefter genomförs rekryteringssamtal.

Följande metodik används:
Genomförs i 3 omgångar med 40 personer i varje grupp.
De deltagande kommunerna fördelas på tre noder.
Upplevelsebaserat lärande med en variation av övningar, föreläsningar, studiebesök, teori och tillämpning sker i cykler över tre parallella, återkommande faser. Planering/ egenutvärdering och praktiskt utförande samt dokumentation, erfarenhetsutbyte sker på så vis upprepade gånger under varje deltagares period i projektet.
Anpassat material (exempelvis Handbok i kreativt entreprenörskap från ESF/FöreKomprojekt Egenanställning i Västra Götaland och CD från projektet socialt företagande i Värmland.)

Introduktionsfas
Teori, motivationshöjande insatser samt teambildning. Projektet har tydliga ramar och deltagarna styr inom dessa ramar, men med vissa fasta rutiner/obligatoriska moment. Grundläggande är att deltagarna redan inledningsvis får en tydlig bild av att de måste ta sin del och aktivt påverka utformningen. Stor vikt läggs på engagemang och skaparkraft. Här ingår också att ge dem en realistisk bild av förhållanden i arbetslivet och vad som krävs för att kunna komma vidare. Etablerade sociala företag som har förmåga att knyta an mot marknaden konsulteras.
- Inventering av individuell kunskap och drivkraft
- Entreprenörskap
- Att arbeta, leda och utvecklas i grupp
- Demokrati och delaktighet
- Jämställdhet och tillgänglighet
- Hälsa/friskvård
- Samhälls- och omvärldskunskap
- Att bygga nätverk
- Kooperation, nationell och internationell
- Att starta företag, starta eget, starta vårat
- Personlig handledning

Learning by doing
För ungdomar på gymnasienivå finns möjlighet att tillämpa företagsamhet kopplat till respektive utbildning. Likt det konceptet ges i detta projekt alla de moment som hör samman med att starta, etablera och driva verksamhet. Deltagarna upprättar enskilt eller tillsammans, i samråd med anställda i projektet, utförandeplaner/affärsplaner. Kopplat till varje individs inriktningsvilja, kunskap och engagemang bearbetas de punkter som behövs på vägen från idé till företag. Viktigt att utnyttja just begreppet idé till att fånga lustkänslan, intressen och de traditioner som varje individ bär med sig. Deltagarna förbereder start av verksamhet och prövar, utövar den verksamhet de önskar delta i att bygga upp. Verksamheten kan vara att arbeta med direkt sikte på en företagsetablering eller exempelvis ett kulturevent som tillvaratar en kreativ idé och utgör grund för kunskapstörst och dokumentation som sedan kan förmedlas till fler. (Vilket också ev. kan leda till affärsmässigt utövande.)
- Affärsplan/Marknadsundersökningar (matchning marknad-idé)
- Branschkunskap, marknadsföring och sälj
- Start av egen verksamhet. Övningsverksamhet i skarpt läge med riktiga kunder och leverantörer.
- Ekonomi, budget och bokföring
- Skatter, personal och juridik
- Handledning gruppvis

Egenutvärdering
En ständigt återkommande utvärderingsprocess stimulerar till eget ansvar att leda projektet i rätt riktning. För att reflektionstiden skall ses som ett led i förankring gentemot en verklighet utanför projektet är det viktigt att utnyttja goda exempel.
- Uppföljning och avstämning av utförande/affärsplanen

Erfarenhetsutbyte och dokumentation
Utbyte och gemensamma träffar över noderna och mellan projekt är viktiga för idégenerering och kompanjonskapande. Genom deltagarnas olika perspektiv kan idéer lyftas fram och ge en dynamisk gruppsamverkan och uppväxling inför och under genomförandet.
Deltagarna dokumenterar sina erfarenheter och insikter, främst digitalt och gärna på olika språk, till nytta för efterkommande deltagare med samma språkbakgrund eller behovsbild. På sikt skall en redigerad och uppdaterad handbok ta form, med förklaringar på flera olika språk och som lättläst. Arbetet presenteras via en webbaserad, gemensam plattform och kan tryckas löpande i små upplagor enligt print on demand.
- Gruppsamtal och projektöverskridande nätverksutbyte.
- Konsultation av etablerade sociala företag och/eller näringslivsfrämjande aktörer.
- Dokumentera och skapa en kunskapsbank som även kan nyttjas efter projektet.

Utträde ur projektet
Start av kooperativ tillsammans med andra
Jobb
Längre utbildning
Övertagande av befintligt företag med anledning av generationsskifte

Syfte

- Att minska arbetslösheten bland utsatta grupper primärt i Sjuhärad och V Götaland.
- Att stödja framväxt av företagsamhet och entreprenörskap inom social ekonomi och stimulera bildandet av (sociala)företag med reell chans till överlevnad över tid.
- Att stärka den enskilda individen att med stöd och egen kraft ta sig närmare arbetsmarknaden, och till arbete. (Erfarenheter finns efter en annan förstudie om s.k. Egenanställningsföretag som delfinansierades av ESF.)

- Skapa en funktion som även efter projektet ska kunna erbjuda personer som står långt från arbetsmarknaden ett stabilt processtöd för bildande och drift av (sociala)företag.

Målsättning

- Projektet ska tillhandahålla 40 utbildningsplatser. Detta innebär att minst 120 deltagare ska rekryteras till projektet under 3 år.
- 60 procent av deltagarna skall ha fått, eller skapat sig, anställning eller börjat längre utbildning senast 3 månader efter projektgenomgång.
- Mellan 40 och 60 procent av deltagarna skall vara kvinnor.
- 20 procent av deltagarna skall ha utomnordiskt ursprung.
- Minst 5 % av projektdeltagarna ska ha funktionsnedsättning
- Samtliga deltagare får erfarenheter och stärkt självförtroende som gör att de ökar sina möjligheter på arbetsmarknaden.
- Projektets genomförande ska präglas av hög grad av flexibilitet i arbetssättet och alla ingående parter ska se ett mervärde i att projektet genomförs och målsättningarna uppnås.
- 5 kooperativa företag eller ideella föreningar startas som ett resultat av projektet. Ett av dessa företag kommer att vara ett resursföretag för andra sociala företag i Sjuhärad. Detta företag levererar service som t ex ekonomi, redovisning, personaltjänster.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Projektägarens lokaler är anpassade för att ta emot besökare med rörelsehinder och har tillgänglig teknik för att kommunicera genom exempelvis ljud och bild.
Vi ser det som en förutsättning för att kunna genomföra vårt arbete att alla projektaktiviteter genomförs så att funktionshinder inte försvårar eller omöjliggör deltagande.
Utbildning i tillgänglighet för funktionshindrade vävs in i varje utbildningsinsats.
Viktiga frågor är:
- vad företagen kan göra för att öka sina rekryteringsmöjligheter av människor med funktionshinder.
- hur kan man förenkla fysiska hinder för funktionshindrade.
- att öka insikten och förståelsen för funktionshinder generellt.
- minst 5 % av projektdeltagarna ska ha funktionsnedsättning

Jämställdhetsintegrering

Genomförande
Uttagning av deltagare sker ur ett mångfalds- och jämställdhetsperspektiv, där urval sker med hänsyn till deras förutsättningar att lyckas tillägna sig den utbildning och praktik som kommer att erbjudas.

Information om projektets jämställdhetsintegrering sprids och förankras
till medverkande företag samt deltagare genom informationsmöten, utskick och företagsbesök.
Utbildning i jämställdhetsintegrering vävs in i varje introduktionsutbildning

Transnationellt samarbete

Inga inslag av transnationell karaktär i projektet.

Medfinansiärer

 • Arbetsföremdlingen Mark
 • Arbetsförmedlingen Borås
 • Arbetsmarknad Integration
 • Arbetsmarknadsenheten, Individ & Familjeomsorgen
 • Kommunstyrelseförvaltningen
 • Lärande och Arbetsmarknad

Samarbetspartners

 • Arbetsföremdlingen Mark
 • Arbetsförmedlingen Borås
 • Arbetsmarknad Integration
 • Arbetsmarknadsenheten, Individ & Familjeomsorgen
 • Bollebygds kommun
 • Kommunstyrelseförvaltningen
 • Lärande och Arbetsmarknad

Kommun

 • Bollebygd
 • Borås
 • Herrljunga
 • Marks
 • Svenljunga
 • Vårgårda