Logotyp på utskrifter

Stäng

3 december - Webbinarium om fattigdom i dagens Sverige

Mer information och anmälan.

KASIUS

ProgramområdeProgramområde 2 Ökat arbetskraftsutbud
ProjektfasGenomförande
ProjektägareFolkuniversitetet, Göteborg
KontaktpersonElisabeth Andreasson
E-postelisabeth.andreasson@folkuniversitetet.se
Telefonnummer031106538
Beviljat ESF-stöd450 000 kr
Total projektbudget450 000 kr
Projektperiod2014-01-02 till 2014-06-30
RegionVästsverige
In English

Sammanfattning

Gruppen arbetslösa med funktionsnedsättning har högre arbetslöshet än befolkningen i övrigt. Denna grupp utgör en omfattande deltagargrupp som behöver våra anpassade tjänster.
Förstudien ska ge kunskap om vilka insatser som behövs för att stödja personer med funktionsnedsättning för att de ska kunna få och behålla ett arbete. Det sker i ett samarbete mellan Folkuniversitetet, Arbetsförmedlingen och en grupp om 40 deltagare Gruppens erfarenheter tas tillvara i arbetet med att hitta nya metoder.
Folkuniversitetet arbetar i projektet nära SIUS-konsulenterna och andra stödfunktioner med relevant kompetens från Arbetsförmedlingen.
I Förstudien görs en kartläggning på såväl organisations- som individnivå. Utifrån resultaten i analysen kommer en projektansökan till ESF-rådet att arbetas fram med nya arbetsmetoder fortsatt utvecklings- och implementeringsarbete. Detta för att ge målgruppen arbetssökande med funktionsnedsättning/nedsatt arbetsförmåga ökade möjligheter

Bakgrund

Folkhälsan i Västra Götaland är generellt god, men förutsättningarna för god hälsa skiljer sig åt mellan olika delar i länet. Var man föds och växer upp har stor betydelse för hälsa och livslängd. En god folkhälsa är en viktig faktor för en socialt hållbar utveckling och tillväxt.

På Kommissionsnivå och enligt WHO:s kommission om de sociala bestämningsfaktorerna, ”sociala orättvisor dödar i stor skala”. Med andra ord, ojämlikhet i hälsa är ett av våra stora samhällsproblem och ett hot mot den regionala visionen ”Det goda livet”. Bland de sociala faktorerna uppmärksammar WHO:s kommission särskilt ”vikten av en jämnare inkomstfördelning, minskad segregation och social exkludering samt ökat medborgerligt politiskt inflytande” som viktiga och angelägna uppgifter för statsmän på nationell och internationell nivå.

På regional nivå och i handlingsplanen för jämlik hälsa i hela Västra Götaland ”identifieras en rad verksamhetsnära åtgärder som kan genomföras i samverkan mellan aktörer i Västra Götaland”.
Att ha jämlika livsvillkor samt delaktighet och inflytande både i samhällslivet och över sin egen tillvaro har stor betydelse för en god hälsa. Vårt samhällssystem ska synliggöra och tillgodose alla människors behov. Trots det, riskerar människorna med ett nedsatt hälsotillstånd att bli en ekonomisk och social stigmatisering och medföra också ”en onödig samhällelig kostnad”.
Därför är minskningen av hälsoklyftorna en förutsättning för en hållbar social utveckling.

Enligt Arbetsförmedlingens prognos för åren 2012 och 2013 ”kommer arbetslösheten att stiga till 8,5 procent år 2013, medan sysselsättningen försvagas och vänder till en minskning med 25 000 jobb år 2013. Utmaningen för Arbetsförmedlingen blir att möta den växande grupp av arbetssökande som har svårt för att snabbt finna ett arbete. Det gäller främst arbetssökande som är utrikes födda och personer med funktionsnedsättning. Gruppen som har svårt att snabbt finna ett arbete kommer att öka till 260 000 personer år 2013. Orsaken är den försämrade arbetsmarknaden”. I samma prognos kring utmaningarna som Arbetsförmedlingen har för år 2012 och 2013 nämns även att:
- ” Antalet totalt inskrivna arbetslösa som är utomeuropeiskt födda ökar från 86 000 personer till 110 000 år 2013. Antalet totalt inskrivna arbetslösa med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga stiger från 68 000 till 80 000 år 2013.

- Antalet totalt inskrivna arbetslösa som är utomeuropeiskt födda, funktionsnedsatta som medför nedsatt arbetsförmåga, äldre mellan 55-64 år samt de med högst förgymnasial utbildning bedöms öka till 260 000 personer vid slutet av år 2013. Nivån kommer att mer än fördubblas på fem år (2008-2013) och är bland de högsta i historien, jämförbart med krisåren i början av 1990-talet”.
På lokal nivå och i våra tidigare insatser inriktade för olika arbetslösa har vi på Folkuniversitetet i Göteborg och i vårt arbete insett att arbetslösa funktionsnedsatta med nedsatt arbetsförmåga utgör en omfattande deltagargrupp som behöver våra anpassade tjänster. De är en betydande grupp i vårt län och samhälle. Med en ekonomisk utsatthet följer ofta en psykosocial utsatthet. Denna målgrupp har ofta sämre hälsa och betydligt större problem utifrån psykosociala aspekter. Tids- och resursbrist leder ofta till att de blir isolerade och saknar ett socialt nätverk. Allt detta visar att denna målgrupp representerar en tydligt utsatt grupp i stort behov av stöd. För att till exempel hjälpa arbetssökande med psykiska besvär har vi utvecklat vårt arbetssätt inomprojektet RESA men vi bedömer nu att det behövs en ny utvecklingsinsats inom organisationen.

Den 22 juni 2011 beslutade regeringen att göra en bred översyn av de arbetsmarknadspolitiska insatser för personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga (dir. 2011:59). Denna utredning har antagit namnet FunkA-utredningen. Utredningens principiella utgångspunkter är att det är individens behov som ska styra insatsernas utformning.
I samma utredning det framkommer tydligt och klart att:
”Personer med funktionsnedsättning har lägre sysselsättning och högre arbetslöshet än befolkningen i övrigt. Var fjärde person som är inskriven på Arbetsförmedlingen har en dokumenterad funktionsnedsättning. De arbetsmarknadspolitiska insatserna för personer med funktionsnedsättning som innebär nedsatt arbetsförmåga måste vara träffsäkra, flexibla och kostnadseffektiva för att fler ska få möjlighet att få och behålla ett arbete. Alla insatser skulle komma de personer till del som har störst behov av dem och vara flexibla i relation till individuella behov(…)Fler personer kan få tillgång till Särskilt introduktions- och uppföljningsstöd (SIUS) om kompletterande aktörer får möjlighet att erbjuda detta stöd.”

Vi tror att individuella, särskilt riktade, insatser behövs för att stödja de funktionsnedsatta med nedsatt arbetsförmåga för att underlätta för dem att erhålla en meningsfull sysselsättning. Vi vill därför parallellt i studien engagera en grupp av funktionsnedsatta deltagare med olika/komplexa funktionshinder. Vi vill göra detta för att skapa ett underlag kring för att skapa realistiska åtgärder för att kunna rusta deltagarna med en framtidstro och utvecklingskraft som samtidigt kommer att minska hälsoklyftorna.

Det tvärsektoriella arbetet är en förutsättning för vårt folkhälsoarbete för en meningsfull sysselsättning. Detta samarbete är för oss en självklarhet som grundas på tidigare bra samverkan med Arbetsförmedlingen och är ett gemensamt behov för att nå ut och stärka en svår målgrupp som ständigt forsätter att öka.

Folkuniversitetet i Göteborg har under flera år skapat mötesplatser samt verksamheter för att stödja människor i olika typer av utanförskap från arbetsmarknad och samhälle.
Genom att arbeta så nära olika målgrupper har Folkuniversitetet i Göteborg fått mycket stor insikt i vikten av att minska hälsoklyftorna. Att ha tillgång till socialt nätverk och mötesplatser är inte alltid en självklarhet och det har en direkt påverkan på hälsan. Vi vill nu utveckla en ny insats riktad mot funktionsnedsatta med fokus på att kartlägga individens behov och med detta utveckla en ny arbetsmetod som kan underlätta vårt framtida samarbete med Arbetsförmedlingen, för målgruppen. Denna förstudie blir även en resursinventering inom Folkuniversitetets verksamhet inför fortsatta samarbete med Arbetsförmedlingen kring funktionsnedsatta arbetssökande. Vi vill även se vilket stöd målgruppen bedöms kunna behöva från Arbetsförmedlingens sida i framtida samarbete med målgruppen.

Frågeställningar som förstudien kommer att arbeta med är:
Vilka hinder möter målgruppen för att närma sig arbetsmarknaden på ett önskat sätt?
Vad anser målgruppen att den nya metoden bör innehålla?
Hur upplever målgruppen denna annorlunda nära samarbete med Arbetsförmedlingen i relation med den personliga förändringsprocessen?
Hur skiljer sig behoven åt mellan olika/komplexa funktionshinder när man tar hänsyn till olika kategorier som exempelvis funktionshinder i form av fysiska, psykiska, socialmedicinska eller kön, ålder, bakgrund?
Vad betyder för målgruppen en meningsfull sysselsättning?
Hur kan vi mer effektivt nå ut till olika arbetsgivare som vill anställa funktionsnedsatta?
Hur kan vi utveckla Corporate social responsibility - CSR modellen i näringslivet?
Hur skulle eventuellt framtida samarbete mellan Folkuniversitetet och Arbetsförmedlingen utformas för att nå ett ännu bättre resultat i samarbetet med funktionsnedsatta?

Målsättning

Skapa förutsättningar för att stödja de funktionsnedsatta med olika/komplexa funktionshinder och nedsatt arbetsförmåga för att underlätta för dem att erhålla en meningsfull sysselsättning. Skapa realistiska åtgärder för att kunna rusta målgruppen med en framtidstro och utvecklingskraft som samtidigt kommer att minska hälsoklyftorna i samhället

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Projektet vänder sig till målgruppen funktionsnedsatta med olika/komplexa funktionshinder som är arbetssökande. Med hjälp av Arbetsförmedlingens och Folkuniversitetets resurser ska vi genom anpassning skapa tillgänglighet för målgruppen såväl fysiskt som psykosocialt.

Transnationellt samarbete

Vi kommer under förstudien att söka samarbete med tredje sektorn i London utifrån erfarenheterna i projektet Storstadsintegration " The Bridge"

Samarbetspartners

  • Arbetsförmedlingen Göteborg

Kommun

  • Göteborg