Logotyp på utskrifter

Intraprenad inom Skövde kommun

ProgramområdeProgramområde 1 Kompetensförsörjning
ProjektfasFörprojektering
ProjektägareOmvårdnadsförvaltningen/Utvecklingsenheten
KontaktpersonCarolin Swarén
E-postcaroline.swaren@skovde.se
Telefonnummer0500-498396
Beviljat ESF-stöd153 710 kr
Total projektbudget153 710 kr
Projektperiod2008-06-23 till 2008-11-23
RegionVästsverige
In English

Sammanfattning

Stärka och motivera personalgrupper inom i första hand äldreboende och servicehus i Skövde kommun till att vilja starta intraprenad. Därefter undersöka intresset för att överta verksamheter till att drivas i intraprenad samt i samband med denna förfrågan inventera ev. utbildningsbehov för att öka kunskap och kompetens till att driva intraprenad/entreprenad. I syfte att öka statusen på yrkesrollerna inom äldreomsorgen samt locka unga människor till att vilja arbeta inom äldreomsorgen, med tonvikt på att få fler manliga medarbetare.

Bakgrund

Omvårdnadsnämnden och kommunfullmäktige i Skövde kommun har fattat beslut om att år 2010 skall 80 % av förvaltningens verksamhet ligga på intraprenad och 20 % på entreprenad. För att det politiska beslutet skall kunna genomföras behöver en grundlig analys göras av om intresse finns ute på de olika enheterna för att inom sina kommunala tjänster bli självstyrande enheter inom den kommunala verksamheten. Det innebär bl a att ansvara och fatta beslut för verksamhetsplanering, budgetering, schemaläggning m m. Det innebär vidare att en intraprenad har möjlighet att föra över överskjutande budgeterade medel från ett år till ett annat, likvärdigt det som sker inom en entreprandverksamhet. Skillnaden mot entreprenaden är att verksamheten fortfarande ägs av kommunen, det vill säga att personalen fortfarande har sina anställningar kvar inom Skövde kommun.
Det politiska beslutets övertygelse är att när personalen ges möjlighet till ökat inflytande och medbestämmande över sin arbetssituation, ökar medarbetarnas engagemang och delaktighet. Det har även visat sig att när medarbetarna inom en intraprenad givits kunskap och kompetens kring hur det är att driva en verksamhet i egen regi också fått ökat självförtoende och självkänsla. Det har i sin tur inneburit en positiv utveckling för både individen och arbetsgruppen som helhet. Resultatet har blivit en känsla av ökad status i arbetet. Att jag som enskild medarbetare har möjlighet att få gehör för mina idéer och genom snabbare och enklare beslutsvägar tydligare se effekten av mitt förslag.

De enheter som i första hand är tänkta att ges möjlighet att få driva intraprenad är samtliga enheter inom äldreboende och servicehus, vilket berör ca 300 medarbetare. Det skall även ges möjlighet till direkt avknoppning till entreprenadverksamhet. Här är det dock viktigt att ta hänsyn till gällande LOU regler och kommande LOV regler (Lagen om valfrihetssystem).

Troligtvis är det få av medarbetarna inom äldreomsorgen som har tidigare vana och erfarenhet av att driva egen verksamhet/eget företag, varför det är av största vikt att redan i en förstudiefas koppla på näringslivskompetens. För denna kunskap och kompetenstillförsel är tanken att ta hjälp och stöd av Coompanion - Kooperativ Utveckling Skaraborg, som har en lång och gedigen erfarenhet av avknoppningar från offentlig verksamhet. Samtal har även förts med NyföretagarCentrum där det finns möjlighet till coachstöd, i en genomförandefas, vilket är att anses som nyskapande utifrån tidigare gjorda intraprenads- och avknoppningsprojekt.

För att skapa intresse från personalens sida för att starta och driva intraprenad eller entreprenad, är tanken att som STEG I bjuda in till en fakta föreläsning. Vid föreläsningen skall både kunskap förmedlas om vad en intraprenad/ entreprenad är för något. Medverkan skall även ske från en befintlig intraprenad som talar om vilka kunskaper och erfarenheter de har av sitt arbete.

STEG II blir att projektledarna deltar vid samtliga enheters APT träffar för ytterligare inspiration och diskussion kring intraprenad. Här kommer även Coompanion att deltaga för att visa på goda exempel med även utifrån sin erfarenhet och kompetens kunna svara på frågor kring intraprenad/entrepenad.

STEG III genomföra en enkätundersökning för att på bästa sätt se om intresse finns bland personalen. I enkäten skall också framgå de behov av utbildning som föreligger.

Parallellt med detta arbete är det av största vikt att den kommunala förvaltningen tar fram styrdokument för hur ett genomförande skall gå till. Hur avtalet mellan kommunen och intraprenaden skall se ut, på vilken tid de skall löpa, hur anställningsvillkor, lönesättningar, budgetvillkor skall gälla. Förhandlingar med de fackliga organisationerna skall genomföras. Eventuella hänsyn tagna till upphandlingsregler (LOU och LOV) och konkurrenutsättningsvillkor skall beaktas. Dessutom skall beslut fattas av Omvårdnadsnämnden (och ev. kommunfullmäktige) där så behövs för projektets genomförande.

Kontakt kommer att tas med andra kommuner som drivit liknande projekt för kunskapsinhämtning så att det egna projektet kan dra lärdom av tidigare genomförda projekt.
För att intresse i en enhet skall anses vara uppfyllt gäller att en majoritet av medarbetarna ställer sig positiva till intraprenad eller entreprenad.
Efter avslutad förprojektering, där förhoppningen är att flera enheter ställer sig positiva till en omställning till intraprenad och därefter ansöka om ESF medel för att genomföra ett pilotprojekt för intraprenad/entreprenad inom Skövde kommun.

Syfte

Att stärka och motivera medarbetarna i äldreomsorgen till att vilja starta och driva intraprenad, samt undersöka de utbildningsbehov som föreligger för att medarbetarna skall kunna ges reala möjligheter att driva intraprenad/entreprenad.

Målsättning

Att så många som möjligt ur målgruppen skall intresseras av att starta och driva intraprenad/entreprenad och som i sin tur skall ligga som underlag för att genomföra ett pilotprojekt inom innevarande mandatperiod.
På sikt är målet att öka yrkesstatusen inom äldrevårdssektorn samt locka yngre medarbetare och fler män till yrkeskategorierna.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Under förprojekteringen kommer en kartläggning att genomföras i berörda verksamheter, för att undersöka vilka arbetsuppgifter som kan finnas vara lämpliga för personer med olika funktionshinder. I samband med detta påbörjas kartläggning av befintliga personalgruppers fortbildningsbehov i hur vi bemöter människor med funktionshinder. Här handlar det inte bara om arbetskamrater med olika hinder, utan bemötande och attityder gentemot brukare och anhöriga med olika former av funktionsnedsättningar. I projektets genomförande del kan sedan föreläsningar med därtill kopplade gruppvisa diskussioner utveckla vårt sätt att bemöta människor med funktionshinder, men framför allt arbeta för att förändra ev. negativa attityder gentemot dessa grupper. På så sätt bidrar projektet till att motverka socialt utanförskap och främjar människors känsla av sammanhang och tillhörighet i samhället.

Jämställdhetsintegrering

-

Transnationellt samarbete

I förprojekteringsfasen ingen!

Kommun

 • Ale
 • Alingsås
 • Bengtsfors
 • Bollebygd
 • Borås
 • Dals-Ed
 • Essunga
 • Falkenberg
 • Falköping
 • Färgelanda
 • Grästorp
 • Gullspång
 • Göteborg
 • Götene
 • Halmstad
 • Herrljunga
 • Hjo
 • Hylte
 • Härryda
 • Karlsborg
 • Kungsbacka
 • Kungälv
 • Laholm
 • Lerum
 • Lidköping
 • Lilla-Edet
 • Lysekil
 • Mariestad
 • Marks
 • Mellerud
 • Munkedal
 • Mölndal
 • Orust
 • Partille
 • Skara
 • Skövde
 • Sotenäs
 • Stenungsund
 • Strömstad
 • Svenljunga
 • Tanum
 • Tibro
 • Tidaholm
 • Tjörn
 • Tranemo
 • Trollhättan
 • Töreboda
 • Uddevalla
 • Ulricehamn
 • Vara
 • Varberg
 • Vårgårda
 • Vänersborg
 • Åmål
 • Öckerö