Logotyp på utskrifter

Information med anledning av covid-19

Uppdaterad information med anledning av covid-19  

Integrationsarbete och kommunal samverkan

ProgramområdeProgramområde 2 Ökat arbetskraftsutbud
ProjektfasGenomförande
ProjektägareInstitutionen för individ och samhälle
KontaktpersonThomas Winman
E-postthomas.winman@hv.se
Telefonnummer0520-223943
Beviljat ESF-stöd4 356 444 kr
Total projektbudget11 061 548 kr
Projektperiod2009-05-04 till 2012-08-31
RegionVästsverige
In English

Sammanfattning

Traditionella metoder och strategier för integration är inte nödvändigtvis i paritet med de behov och möjligheter som finns. Syftet med projektet är främja integrationen i samhället för nyanlända genom att utveckla, organisera och koordinera pedagogiska metoder, kurser och aktiviteter för nyanlända.

Bakgrund

I Sverige, precis som i övriga Europa, har en ökad invandring inneburit att integrationsfrågor ofta ställs på sin spets. Svårigheterna med integrationsarbetet accelererar i dessa tider då det är en annalkande lågkonjunktur i sikte där t.ex. industri- och byggsektorerna i Svergie varslar personal. Det får som konsekvens att traditionella metoder och strategier för integration genom komunernas integrationsprogram inte nödvändigtvis är i paritet med de behov och möjligheter som finns i dagens och morgondagens samhälle. En slutsats från förprojekteringen är att det finns ett behov av gränsöverskridande samverkan för utveckling och genomförande av innovativa metoder och aktiviteter som främjar integration.

När det gäller integrationsarbete i Europa fokuseras ofta graden av nyanländas integration i samhället, men i förprojektet har det framkommit att även samhällets olika aktörer behöver förändras för att bättre svara mot de integrationsbehov som finns i ett föränderligt samhälle. De modeller och metoder som kommunerna behöver utveckla för att möta behoven finns på flera olika nivåer när det gäller metoder, tillvägagångssätt och organisering av integrationsarbete.

Övergripande slutsatser från förprojekteringen visar att det finns ett klart samband mellan graden av integration och mångkulturalism som en positiv aspekt av samhällsutvecklingen. Detta har konsekvenser för individ, familj, bostadsområde och lokalsamhället, både avseende ekonomi och delaktighet. Trots den högkonjunktur som har varit de sista åren har det funnits problem med "arbetslinjen". Tyvärr har många nyanlända hamnat i bidragsberoende efter genomgånget introduktionsprogram. Då Sverige är på väg in i en lågkonjunktur, med ett ökat antal öppet arbetslösa i landet, riskerar de nyanlända i än högre utsträckning än tidigare att hamna i bidragsberoende och utanförskap.

Genom förprojekteringen så har det framkommit att de deltagande kommunerna behöver ha ett informationsutbyte och utökat samarbete kring vissa frågeställningar/områden inom ramen för flykting- och integrationsarbete. Vissa kommuner säger dessutom att det närmast är en förutsättning för den fortsatta verksamhetsutvecklingen att kommunerna ska kunna stötta och hjälpa varandra i integrationsarbetet och bli mer insatta i varandras verksamheter.

Målgruppen för introduktionsprogrammet är inte en homogen grupp, utan de kommer från olika länder, har olika erfarenheter och skilda bakgrunder. De har med andra ord olika behov vilket leder till att introduktionsprogrammet behöver rymma en blandning av olika aktiviteter som kan riktas till den heterogena målgruppen. Vägen till självförsörjning handlar om att hitta vägar som motsvarar de förutsättningar och förväntningar som både handläggare och deltagare har. För att ytterligare kunna utveckla ett introduktionsprogram med god kvalitet som ska matcha de olika intressenternas behov och intresse finns det stora fördelar att samverka över kommungränserna.

Under kartläggningen har det kommit fram goda exempel som finns i kommunerna, vilka vi har tagit fasta på. Exempel på dessa är:

Integrationscentrum (IC) i Trollhättan där man samordnar samhällsinformationen till vuxna.
Yrkesutbildningar som redan drivs i t.ex Lysekil. Riktade yrkesutbildningar till både kvinnor och män.
Företagsspåret i Trollhättan- som riktar sig till akademiker och människor med lång yrkeserfarenhet
Barnvägledare - En särskild handläggare för barn finns i Trollhättan att utgå ifrån för att skapa Barnvägledare/föräldrakurs - I Munkedal utbildas för tillfället en person som ska hålla i föräldrakurser som kan vara en resurs.
Ohälsa - i Trollhättan finns ett samarbete med vårdcentral som är kopplad till IC. Andra aktörer är slutenvården.
I Dals Ed finns ett gott organisatoriskt samarbete mellan olika aktörer som är kopplade till introduktionen. En orsak till de goda arbetet är att dessa aktörer finns i samma hus.

Utifrån de problemområden som som kommit fram under förprojekteringen har vi tagit fram förslag på aktiviteter. Dessa är inom samhällsinformation, utbildning, barnperspektiv och ohälsa, vilka ska koordineras och tillgängliggöras genom en interaktiv webbbaserad plattform.

Förslagen bygger på de problemområden som har kommit fram genom kartläggningen, anpassade till introduktionspolitiska intentioner utifrån bland annat regeringens proposition om integrationspolitik samt det betänkande som nu finns på förslag, Egenansvar Med professionellt stöd. En utgångspunkt är att förslagen ska vara till hjälp och stödja personalens utveckling av integrationsarbete i de olika kommunerna. Projektet kommer dessutom att ha positiva effekter av rent samhällsekonomisk karaktär då det leder till minskat bidragsberoende, ökade kunskaper och fler personer i adekvata vidareutbildningar, fler i den reguljära arbetsmarknaden och ökad integration i samhällslivet.

Syfte

Det övergripande syftet med projektet är att främja integrationen i samhället och på arbetsmarknaden för nyanlända. Detta ska ske genom de medverkande kommunerna tillsammans utvecklar, organiserar och koordinerar pedagogiska metoder, kurser och aktiviteter för nyanlända som genomgår kommunernas introduktionsprogram. Integrationsaspekten genomsyrar därmed hela projektet.

I förprojekteringen har en inventering gjorts av de medverkande kommunernas befintliga metoder, resurser och samverkanspartners avseende integrationsarbetet. Resultaten visar att det finns ett behov av utveckling av de befintliga integrationsstrategierna och hur integrationsarbetet organiseras både inom och mellan kommuner. Att samordna olika processer innebär att resurserna ökar för varje deltagande kommun, vilket kan öka både effektiviteten och kvaliteten.

Målsättning

Målet är att utveckla, implementera och genomföra aktiviteter och kurser med hjälp av pedagogiska metoder som utvecklas i projektet. I förprojektet har de strategier, resurser och kunskaper som är integrerade i kommunernas arbetsprocesser med integrationsarbete, identifierats. Det gör att det nu sökta projektet grundar sig i de behov och möjligheter som finns hos kommunerna.

Metoderna omfattar individinriktade insatser i introduktionsprogrammet, men de omfattar även utvecklingen av nya samverkansformer inom och mellan kommuner, företag och andra samhällsinstitutioner.

En målsättning med projektet är att de deltagare som slutligen omfattas av projektets resultat och effekter i introduktionsprogrammen och går till arbete kommer att:
- öka med 20 %

påbörjar studier kommer att:
- öka med 65 %

utvecklar/startar nya företag kommer att:
- öka med 30 %

andelen som efter introduktionsprogrammet uppbär försörjningsstöd:
- minskar med 50 %

Ett förväntat resultat är att projektet, med ökad kommunal samverkan, starkt bidrar till ökad integration i samhället för nyanlända. En ökad integration i samhället och högre grad av förvärvsarbetande och studerande har dels rent samhällsekonomiska konsekvenser riktat gentemot individen, dennes familj och närstående. Men det har också långsiktiga konsekvenser för samhället i form av minskade klyftor och färre marginaliserade grupper och individer. Det finns även mer individbundna konsekvenser som innebär att integrering påverkar självuppfattning, samhällsengegemang och hela familjesituationen positivt. Även när det gäller arbetsmarknad visar förprojekteringen att arbetsplatser med etnisk mångfald är positivare till andra kulturer. Att utveckla kunskaper och metoder när det gäller lärande, kompetensförsörjning och integrationsarbete kan därmed förebygga negativa attityder till etnisk mångfald och leda till en fortsatt positiv samhällsutveckling som bygger på kunskap, delaktighet och samverkan.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Flera personer inom invandrar- och flyktinggrupperna har olika former av funktionshinder som dessutom ofta är relaterad till deras sociala situation. Projektets pedagogiska uppläggning kommer genom att det stödjer både individuella och gruppspecifika behov, att skapa förutsättningar även för personer med funktionshinder, att tillgodogöra sig kunskaper och färdigheter till en nivå likvärdig övriga deltagare. Genom att utveckla metoder för pedagogiska processer som grundar sig i individuella behov och möjligheter är det troligt (och en målsättning) att skapa integrations- och utvecklingsstrategier som innebär att olika funktionshinder inte utgör ett hinder för deltagande, lärande och delaktighet på arbetsmarknaden.

Även den fysiska miljön kommer att beaktas på sådant sätt att alla lokaler där det sker aktivitet inom ramen för projektet kommer att vara handikappanpassade. Det gäller t.ex. fysisk tillgänglighet, hörslingor och ljusförhållanden, men även olika former av allergier.

Jämställdhetsintegrering

Jämställdhet präglar hela projektet då genus och etnicitet är centralt i integrationsarbetet. I förprojekteringen har det uppmärksammats att det finns behov av en tydlig medvetenhet i integrationsarbete om de könsmässiga strukturer och förhållanden som finns i olika kulturer men också i organisering och genomförande av integrationsaktiviteter. Projektet kommer särskilt att uppmärksamma och verka för att "brygga" mellan det svenska samhället och underordningar när det gäller såväl kön som etnisk tillhörighet.

Transnationellt samarbete

I dagsläget saknas transnationell verksamhet men eftersom vi strävar efter en ständig omvärldsbevakning om integrationsfrågor så är det möjligt att transnationell samverkan utvecklas efterhand.

Medfinansiärer

 • Arbetslivsenheten
 • Arbetsmarknads enheten
 • Arbetsmarknadsenheten
 • Arbetsmarknadsstöd
 • Gymn.förvaltn, AME
 • Institutionen för individ och samhälle
 • Integrations- och jämställdhetsenheten, Länsst. i VG-län

Kommun

 • Bengtsfors
 • Dals-Ed
 • Lysekil
 • Munkedal
 • Sotenäs
 • Trollhättan
 • Vänersborg