Logotyp på utskrifter

Stäng

3 december - Webbinarium om fattigdom i dagens Sverige

Mer information och anmälan.

Inkludera

ProgramområdeProgramområde 2 Ökat arbetskraftsutbud
ProjektfasGenomförande
ProjektägareDrivhuset i Göteborg
KontaktpersonChristina Thordén
E-postchristina.thorden@drivhuset.se
Telefonnummer0707535253
Beviljat ESF-stöd445 754 kr
Total projektbudget445 754 kr
Projektperiod2014-02-03 till 2014-07-31
RegionVästsverige
In English

Sammanfattning

Syftet med denna förprojektering, inför ett eventuellt huvudprojekt, är att undersöka hur Drivhusets entreprenörskapsutbildning Drivhuset Process, framtagen i samarbete med Chalmers Entreprenörskapsskola kan användas och anpassas för nyanlända invandrare som omfattas av etableringsinsatser. Syftet med förprojekteringen är att säkerhetsställa hög kvalitet och tillräcklig anpassning av metoden till de nyanländas förutsättningar och behov. Därigenom ökar möjligheten till högre sysselsättningsgrad samt utveckling av entreprenöriella färdigheter hos personer inom målgruppen. Projektets fokus ligger på transnationella utbyten i syfte att identifiera och överföra best practice och kunskap samt att hitta en framtida transnationella projektpartner.

Bakgrund

Genom etableringsreformen 2010 övertog staten ansvaret från kommunerna att hjälpa nyanlända invandrares etablering i arbets- och samhällslivet. I uppföljningen av denna reform påpekar Statskontoret att många nyanlända får inte sin etableringsplan inom den tid som regeringen har bestämt samt att många av aktiviteterna inte är tillräckligt anpassade till de nyanländas förutsättningar och behov, och att försörjningsproblem under inledningsskedet av etableringsprocessen i Sverige kvarstår. (Statskontoret 2012:22 Etableringen av nyanlända - En uppföljning av myndigheternas genomförande av etableringsreformen)

Förprojekteringen av Drivhusets tilltänkta Inkludera projekt har som syfte att testa och utveckla nya metoder för att öka sysselsättningsgraden hos vissa invandrare samt utveckla entreprenöriella färdigheter hos personer inom målgruppen.

Ambitionen är att undersöka hur entreprenörskap och handlingsorienterad entreprenörskapsutbildning kan användas som en metod för att minska arbetslösheten, försörjningsproblem, brist på informella nätverk samt bristande förankring på arbetsmarknaden hos vissa nyanlända. Genom förprojekteringen vill vi undersöka möjligheten att utöka Drivhusets nuvarande lokala samarbete med Arbetsförmedlingen inom jobb – och utvecklingsgarantin till att omfatta en ny målgrupp – vissa nyanlända.

Syftet med förprojekteringen är att undersöka hur Drivhuset entreprenörskapsutbildning Drivhuset Process kan användas och anpassas för personer som omfattas av lagen (2010:197) om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare, och har rätt att ta del av de insatser som lagen beskriver. Syftet är härmed också att säkerställa högkvalitet och användning av träffsäkra metoder inom det tilltänkta huvudprojektet (Inkludera). Inkludera projektet är tänkt att genomföras mellan Drivhuset, i sammanhanget en kompletterande aktör, samt Arbetsförmedlinges uppdrag av etablering av vissa nyanlända enligt Regleringsbrevet i syfte att testa en ny metod på området.

Förutsättningar hos nyanlända skiljer sig åt beroende på vilket land personen i frågan kommer ifrån. För att kunna säkerställa lämpligheten av Drivhuset Process som en metod för att bidra till ökad sysselsättningsgrad hos vissa invandrare kommer för projekteringen gå ut på att lära sig utav och jämföra olika metoder och tillvägagångssätt som i andra EU länder. Förhoppningen är att kunna identifiera metoder, processer, aktiviteter och drivkrafter som mer effektivt kan skapa resultat och öka sysselsättningsgraden och överföra sk Best Practice på området och anpassa Drivhuset Process och dess verktyg vid behov. Samtidigt som förprojekteringen vill lära identifiera hur andra aktörer som bedriver ESF finansierade projekti huvudsak i andra EU medlemsländer arbetar med integration och/ eller entreprenörskap vill Drivhuset även sprida och dela av sin metodik samt erfarenhet på området.

Behov och utmaningar kopplade till integration och de använda metoder kommer att analyseras utifrån det insamlade materialet och intervjuer som genomförs hos aktörer som Drivhusets representanter träffar inom ramen för förprojekteringens transnationall verksamhet.

Målsättning

Det övergripande målet med förprojekteringen och det eventuella huvudprojektet är att hitta nya metoder för att öka sysselsättningsgraden hos vissa nyanlända invandrare

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Vi kommer att arbeta aktivt för att identifiera metoder för att skapa ett tillgängligt projekt där alla kan delta oavsett funktionsnedsättning. Vi kommer att välja och använda lokaler utifrån en kravlista med möjligheter till hörslinga, ramper och andra hjälpmedel som möjliggör allas deltagande.

Då vi inte har deltagare under förprojekteringen kommer vi även att ta fram policydokument kopplat till tillgänglighet inför ett kommande Inkludera projekt.

Transnationellt samarbete

De transnationella samarbetena är den centrala delarna under förprojekteringen. Genom att samarbeta med andra europeiska länder och organisationer/projekt kommer vi att kunna skapa ett innovativt projekt byggt på lärdomar och metoder utifrån best practice exempel.

Genom våra tidigare transnationella utbyten, bland annat i Italien, Umbrien, och Polen, Warsawa, har vi identifierat flera olika projekt som använder sig av metoder som vi skulle vilja undersöka närmare och se om det finns möjlighet att implementera delar av dessa i det kommande projektet. Även om vi har olika förutsättningar i olika länder kopplat till målgruppen tror vi att genom att studera flera olika organisationer/projekt kommer vi att kunna urskilja olika metoder att testa i kommande projekt.

I vårt transnationella arbete kommer vi förutom att genomföra regelrätta studiebesök att genomföra djupintervjuver med projektledarna för de olika projekten där vi bland annat går igenom projektupplägg och resultat för att försöka identifiera vad som verkligen har fungerat och vad man hade kunnat göra annorlunda.

Målet med det transnationella utbytet är att identifiera en partner att samarbete med i en större utsträckning i ett kommande projekt.

Kommun

  • Göteborg