Logotyp på utskrifter

Stäng

3 december - Webbinarium om fattigdom i dagens Sverige

Mer information och anmälan.

Hållbar kompetens - ekologisk mat och bemötande i en bransch under omställning

ProgramområdeProgramområde 1 Kompetensförsörjning
ProjektfasFörprojektering
ProjektägareSkolkök och fastighet
KontaktpersonHåkan Martinsson
E-posthakan.martinsson@majorna.goteborg.se
Telefonnummer031-365 94 95
Beviljat ESF-stöd152 000 kr
Total projektbudget152 000 kr
Projektperiod2008-04-18 till 2008-06-27
RegionVästsverige
In English

Sammanfattning

Livsmedelsbranschen är under omställning, regeringen har höjt ambitionsnivån för den ekologiska produktionen och konsumtionen. Målet är att 25 procent av den offentliga konsumtionen av livsmedel skall bestå av ekologiska livsmedel 2010. Kraven på de medarbetare som möter elever, lärare och kunder i skol- och personalmatsalar kommer att öka. De förväntas blir en viktig länk i att medvetandegöra de hälso- och miljöfördelar som finns med ekologisk mat. I denna situation är kunskap om ekologiska livsmedel och förmåga till effektivt bemötande två viktiga förutsättningar för att nå en stärkt ställning på arbetsmarkanden.

Syftet med projektet "Hållbar kompetens - ekologisk mat och bemötande i en bransch under omställning" är att; utveckla och testa metoder för kompetensutveckling av måltidspersonal inom offentlig och privat sektor, stärka medarbetarnas kompetens kring ekologiska livsmedel och bemötande, samla privata och offentliga aktörer inom branschen och skapar goda former för samarbete och indirekt att höja kunskaperna kring och konsumtionen av ekologiska livsmedel.

Så här långt har samarbete inletts med kostenheterna inom fyra av Göteborgs stadsdelar; Centrum, Majorna, Linnéstaden och Lundby; Vuxenutbildningen och Burgårdens kompetenscentrum i Göteborg samt Institutionen för mat, hälsa och miljö vid Göteborgs universitet. Avsikten är att under förprojekteringen öka antalet samverkanspartners med producenter och leverantörer av ekologiska livsmedel, flera aktörer inom Göteborgs Stad samt privata restaurangföretag. Ambitionen är att också att utveckla internationella kontakter för en transnationell del i projektet.

Bakgrund


Inför hotet om klimatförändringar blir miljöfrågorna allt viktigare. Om vi ska kunna nå en hållbar utveckling måste både våra produktions- och konsumtionsmönster förändras. Detta gäller inte minst inom livsmedelsområdet, där regeringen satt upp nya mål för den ekologiska produktionen och konsumtionen.
För att stimulera en positiv utveckling av marknaden, anser regeringen att den offentliga sektorns konsumtion av certifierade ekologiska livsmedel bör öka. Målet är att 25 procent av den offentliga konsumtionen av livsmedel skall bestå av ekologiska livsmedel 2010.

Även i Göteborg Stads budget för 2008 finns ett prioriterat mål att andelen miljömåltider som kommunen serverar ska öka. Hur denna ökning ska ske, beslutas i varje stadsdel. Därmed blir - i förlängingen - frågan aktuell i varje enskilt skolkök. Kraven på Personalens kunnande och engagemang blir en viktig länk i att medvetandegöra de hälso- och miljöfördelar som finns med ekologisk mat och att kunna förmedla dem till lärare och elever.

Parallellt med höjda krav på kompetens kring ekologisk mat sker en förändring av synen på bemötande och service.
Arbetet som Ekonomibiträde är satt under stor förändring. Tidigare fanns ett tydligt fokus på matlagning. Detta kommer fortfarande att vara en viktig del i arbetet, vi kan dock konstatera att mötet med kunden eller dem vi är till för, tenderar att bli allt viktigare och kraven på ett pedagogiskt förhållningssätt ökar. Precis som vilken annan restaurang som helst, är möten mellan personal och kund avgörande för vilken matupplevelse man får. I dag när den Kommunala skolan är utsatt för en större konkurrens än någonsin, vilket är särskilt tydligt i storstadsregionerna, kan en bra fungerande skolrestaurang vara avgörande för vilken skola man väljer för sitt barn.

Skolmatsalarna eller skolrestaurangerna blir allt mer restauranglika vilket gör att kraven på dem som arbetar där blir högre och delvis annorlunda. Kompetensutveckling för att möta dessa krav blir därför viktig. Ökad kompetens ger dessutom individen större valmöjligheter för framtiden, samtidigt som flexibiliteten för ett eventuellt annat framtida yrkesval ökar.

Detta är bakgrunden till att ett antal stadsdelar i Göteborg ser ett gemensamt utvecklingsbehov, då vi anser att skolmåltidspersonalens kompetens i dag inte motsvarar de krav som branschen kommer att ställa i framtiden.
Många i personalgruppen är lågutbildade. Kunskapen kring ekologiska livsmedel och hälso- och miljöfördelar med dessa är låg. Även organisatoriskt finns en problematik, då personalen är utspridd på flera små enheter, och det därför är svårt att få till stånd en kompetenshöjning under respektive ordinarie verksamhet.

Vi ser - genom en gemensam förprojektering om kompetensförsörjning - en möjlighet att utreda förutsättningarna för ett framtida projekt i vilket vi kan bidra att till stärka positionen på arbetsmarknaden för medarbetarna, samt skapa ett ökat lärande i frågan inom enheterna, staden och på sikt kanske i regionen

I regeringens mål och inriktning till 2010 beskrivs hur konsumtions- och produktionsmönster påverkar varandra, och att det krävs en samverkande syn för att nå en ökad ekologisk produktion. Genom att under förprojekteringen samla företrädare för både producenter och i detta fall offentliga konsumenter och upphandlingsbolag inom Göteborgs stad, skapas förutsättningar för att nå en samsyn kring hur vi ska arbeta med frågan i staden.

Syfte


SYFTE MED GENOMFÖRANDEDELEN
Med utgångspunkten att stärka medarbetarnas ställning och möjligheter till omställning på arbetsmarkanden har projektet fyra delsyften. De är alla överlappande och beskrivningen nedan är ett försök att ge en överblick utan inbördes rangordning.

1) Att utveckla och testa metoder för kompetensutveckling av måltidspersonal inom offentlig och privat sektor. Metoder som kommer att innehålla flera olika moment utifrån deltagarnas behov. Metoder som är anpassad för att stärka målgruppen som generellt sett är lågutbildning, kvinnodominerad, studieovan, har bristande språkkunskaper, låg status och begränsade förutsättningar till rörlighet på arbetsmarknaden. En viktig del i metodutvecklingen blir att prova alternativa former för lärande på och utanför arbetsplatsen.

2) Att stärka medarbetarnas kompetens kring ekologiska livsmedel och bemötande. Ekologiska livsmedel är ett område i starkt politiskt och opinionsmässig medvind och kan därför förväntas bli en nyckel till framgång i en bransch under omställning. Effektivt bemötande och service är också en viktig kompetens i en situation där arbetsgivare, kunder, elever och lärare ställer allt högre krav.

3) Att samla privata och offentliga aktörer inom branschen och skapar goda former för sammarbete. Vi tror att det finns mycket vi kan lära av varandra. Sammarbetet blir också ett sätt att synliggöra målgruppens viktiga roll och arbetsinsatser samt att öppna dörrar till rörlighet på arbetsmarknaden.

4) Ett indirekt syfte med projektet är att höja kunskaperna kring ekologiska livsmedel bland de deltagande organisationernas deltagare och deras kunder. Som det beskrivs i inledning finns tydliga mål på både nationell och kommunal nivå för ett ökat användaden av ekologiska produkter. Kunnig måltidspersonal fungerar som ambassadörer för, skapar ett mervärde kring, och en ökad efterfrågan av, ekologiska produkter. Producenter som känner sina konsumenter tar troligen fram flera och bättre produkter. Projektet skulle därmed bli en väg till höjd effektivitet och måluppfyllelse bland både de deltagande och samverkande organisationerna.

STFTE MED FÖRPROJEKTET
Ett viktigt syfte med förprojekteringen är att utöka antalet deltagande aktörer/samverkanspartners och anpassa projektet till deras målgrupper och behov. Som det beskrivits tidigare har inledande kontakter tagits med både privata och kommunala aktörer. Vidare syftar förprojekteringen till att planera upplägget av utvärdering och metoder för att skapa största möjliga genomslag av resultaten. Till sist vill vi ta fram ett förslag till vilka moment som ska ingå i kompetensutvecklingen och förankra/testa några moment i en referens/pilotgrupp av medarbetare inom stadsdelarna.

Några delar av förprojekteringen kommer att påbörjas innan vi får beslutet den 17 april kring denna ansökan.
Dessa arbetsinsatser som kommer att finansieras av de samverkanspartners som i dag finns inom projektet. Fyra av Göteborgs stadsdelar, Centrum, Majorna, Linnéstaden och Lundby; Vuxenutbildningsförvaltningen inom Göteborgs stad; Enheten för vuxenutbildning inom Burgårdens Utbildningscentrum i Göteborg; Institutionen för mat hälsa och miljö vid Göteborgs Universitet.

Målsättning

MÅL MED GENOMFÖRANDEDELEN
Så här långt finns följande tankar kopplat till de fyra syften som beskrivits ovan.

Metodutveckling - Att ta fram en kurs som kan genomföras under ca en termin vid flera tillfällen under projektperioden. Kompetensutvecklingen ska vara tillgänglig för medarbetare utan studievana, med bristandespråkkunskaper, IT-kunskaper etc. Den ska i största möjliga mån kunna integreras i det dagliga arbetet på respektive arbetsplats. Kursen skall genomföras vid ett flertal tillfällen för att hela tiden justeras och omarbetas för att efter projekttidens utgång kunna användas med goda resultat till en större målgrupp.

Stärka medarbetarnas kompetens kring ekologisk mat och bemötande. Samtliga deltagare ska efter slutförd utbildning uppleva att de har getts förutsättningar för att fördjupa och bredda sina arbetsuppgifter på den egna arbetsplatsen. Det kan tex handla om att de fått ansvar för att beställa och planera menyer och informationsmaterial kopplat till ekologisk mat. Att de ingår som en resurs i pedagogernas och elevernas arbete på temat hållbar utveckling. Att de regelbundet jämför den egna arbetsplatsen med andra deltagares med avseende på bemötande och service. Vidare ska de deltagande ha en större förståelse för de samverkande organisationernas arbetsplatser och vara öppna för möjligheten att byta arbetsplats.

Skapa goda förutsättningar för samarbete mellan privata och offentliga aktörer inom branschen. Minst två leverantörer av ekologiska livsmedel skall ingå i projektets referens/styrgrupp och delta i ett eller flera moment av kompetensutvecklingen. Det kan tex handla om att hålla i föreläsingstillfällen, erbjuda studiebesök/praktik inom den egna verksamheten eller besöka de deltagande aktörernas arbetsplatser. Beroende av vilka förutsättningar i förprojekteringen kan en målsätning bli att privat företag inom storköks/matserveringsbranschen ska delta i kompetensutvecklingen tillsammans med medarbetare från stadsdelarna.

Att höja effektiviteten när det gäller kommunikation och service kring ekologiska livsmedel. Producenterna ska uppleva att de känner till konsumenternas (stadsdelarnas och de privata aktörerna inom branschen) behov bättre än innan genomfört projekt. Konsumenterna ska uppleva att de har fått en fördjupad kunskap om ekologiska livsmedel och hur de produceras. Eventuellt skulle ett mål vara att titta på vilka ekologiska produkter som erbjuds innan, och efter projektet.

MÅL MED FÖRPROJEKTERINGEN
Minst fem privata leverantörer av ekologiska livsmedel och minst fem lokala producenter av ekologiska livsmedel ska identifieras och kontaktas. Målet är att så många som möjligt ska knytas som samverkanspartners till projektet och bli delaktiga i projektet. En del kontakter är som nämnt redan tagna.

Vidare kommer vi att undersöka förutsättningarna för privata storköks- och restaurangföretags medverkan. Ambitionen är att projektet även ska komma medarbetare i privata restaurangföretag till godo. Antingen genom att företagens medarbetare kompetensutvecklas tillsammans med medarbetare från de kommunala verksamheterna. Eller genom att en kontakt etableras för att hålla de privata företagen uppdaterade, få kommentarer och synpunkter på idéer och upplägg och för att sprida resultaten av projektet.

Tidsmässigt är målet att ha en ansökan om genomförande klar t.o.m. utlysningen med deadline 27 juni. Medlen som söks av ESF för förprojektering kommer att täcka kostnader för en samordnare projektledare på 50% under 2 månader, Kostnader för att ta fram en bra modell för kontinuerlig utvärdering av projektet. Samt kostnader som uppkommer i samband med kompetensanalyser och jämställdhetsintegrering. Några delar av förprojekteringen kommer att påbörjas innan vi får beslutet den 17 april kring denna ansökan. Dessa arbetsinsatser kommer att finansieras av de samverkanspartners som i dag finns inom projektet. Fyra av Göteborgs stadsdelar, Centrum, Majorna, Linnéstaden och Lundby; Vuxenutbildningsförvaltningen inom Göteborgs stad; Enheten för vuxenutbildning inom Burgårdens Utbildningscentrum i Göteborg; Institutionen för mat hälsa och miljö vid Göteborgs Universitet.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Under förprojekteringen kommer varje samverkanspartner och deltagande organisation precisera i vilken utsträckning deras lokaler och miljöer är tillgängliga för projektets deltagare. I de fall de inte är det skall de beskriva vilka åtgärder som krävs för att göra dem tillgängliga eller vilka alternativa lokaler som kommer att användas när inte en anpassning är möjlig. Detta gäller samtliga aktiviteter inom projektet, styr- och referens- och arbetsgruppsmöten, föreläsningstillfällen och studiebesök. För de enheter och verksamheter som finns under Göteborgs Stads paraply är Göteborgs Stads tillgänglighetspolicy tillämplig. I den uttrycks bl.a. följande mål "Kommunen skall vid egna arrangemang som offentliga utbildningar, konferenser och envenemang använda lokaler som är tillgängliga med tanke på olika funktionshinder".

När det gäller projektdeltagarnas egen verksamhet är tanken att den del av kompetensutvecklingen som handlar om bemötande ska riktas mot tillgängligheten på deltagarnas respektive arbetsplatser. Exempel på frågeställningar: Hur ser brukarnas/kundernas olika förutsättningar ut? Vilka behov har de? På vilket sätt bemöts de? Vilka rutiner finns i dag kring bemötande? Hur tillämpas de ute i restauranger och matsalar? Hur kan de tillämpas på ett bättre sätt?

Till sist när det gäller information och kommunikation. Ett av projektets mål är att anpassa pedagogiska metoder till deltagarnas behov. Detta gäller om behoven har sitt ursprung i något som är att betrakta som funktionshinder eller ej. Den färdiga kompetensanalysen blir avgörande för vilka anpassningar som kommer att göras. När det handlar om extern kommunikation och spridning av resultaten blir efterfrågan styrande även där. Beredskap kommer att säkras genom förberedande kontakt med tolkcentral och informatörer. De deltagande organisationerna har redan i dag en del egna resurser för att säkra tillgänglighet. I de fall de inte bedöms som tillräckliga kommer medel sökas inom ramen för genomförandeansökan.

Transnationellt samarbete

Ett transnationellt utbyte inom genomförandeprojektet skulle främja projektets måluppfyllelse. Internationella erfarenheter kring tex organsiaitoner i andra länders syn på flexibel kompetensutveckling för lågutbildade, samverkan mellan privata och offentliga aktörer och inställningen till ekologiskt livsmedel. En tanke är att - under varje fas av kompetensutvecklingsinsatserna - ge en mindre grupp med representanter från måltidspersonalen, projektets referens och styrgrupp möjlighet till internationella studiebesök och seminarier.

Ambitionen är att precisera dessa mervärden under förprojekteringen samt att inventera och aktualisera relevanta internationella kontakter. Intressanta kopplingar finns redan i dag. Burgårdens utbildningscentrum har sedan tidigare en kontakt med kollegor i England kring lärande på arbetsplatsen. Institutionen för mat, hälsa och miljö har goda kontakter med de nordiska grannländerna på temat ekologiska livsmedel. Bla har Finland nämnts som ett föregångsland när det gäller vuxenutbildning. I stadsdelen Centrum finns kontakter med bla grundskolor i Tyskland som visat intresse för projektidén.

Deltagande aktörer

 • Enheten för kost och service
 • Funktionshinderverksamheten
 • Göteborgs kommun Utbildningsförvaltningen
 • Instutionen för pedagogik och dedaktik
 • Kostenheten och serviceenheten
 • Vuxenutbildningsförvaltningen

Kommun

 • Ale
 • Alingsås
 • Bengtsfors
 • Bollebygd
 • Borås
 • Dals-Ed
 • Essunga
 • Falkenberg
 • Falköping
 • Färgelanda
 • Grästorp
 • Gullspång
 • Göteborg
 • Götene
 • Halmstad
 • Herrljunga
 • Hjo
 • Hylte
 • Härryda
 • Karlsborg
 • Kungsbacka
 • Kungälv
 • Laholm
 • Lerum
 • Lidköping
 • Lilla-Edet
 • Lysekil
 • Mariestad
 • Marks
 • Mellerud
 • Munkedal
 • Mölndal
 • Orust
 • Partille
 • Skara
 • Skövde
 • Sotenäs
 • Stenungsund
 • Strömstad
 • Svenljunga
 • Tanum
 • Tibro
 • Tidaholm
 • Tjörn
 • Tranemo
 • Trollhättan
 • Töreboda
 • Uddevalla
 • Ulricehamn
 • Vara
 • Varberg
 • Vårgårda
 • Vänersborg
 • Åmål
 • Öckerö