Logotyp på utskrifter

Stäng

3 december - Webbinarium om fattigdom i dagens Sverige

Mer information och anmälan.

Funkar

ProgramområdeProgramområde 2 Ökat arbetskraftsutbud
ProjektfasGenomförande
ProjektägareGöteborgsregionens kommunalförbund, GR
KontaktpersonNicholas Singleton
E-postnicholas.singleton@grkom.se
Telefonnummer031-3355081
Beviljat ESF-stöd450 000 kr
Total projektbudget450 000 kr
Projektperiod2014-01-09 till 2014-07-07
RegionVästsverige
In English

Sammanfattning

Funkar är en förstudie där nio kommuner i Göteborgsregionen kartlägger och analyserar området funktionsnedsättning, psykisk ohälsa och samsjuklighet kopplat till arbete och sysselsättning. Genom samverkan internt inom respektive kommun samt externt mellan kommuner, samarbetsparter och myndigheter är målet att identifiera målgrupper och få en övergripande bild av vilka behov av insatser som finns samt ansvarsfördelningen. Tanken är att använda kunskaperna från förstudien till en mer omfattande satsning inom området genom ett projekt i kommande programperiod.

Bakgrund

I förstudien avser vi genomföra en kartläggning och analys kring området personer med funktionsnedsättning och arbete. Idag är jämlika levnadsvillkor och full delaktighet i samhället viktiga politiska mål, men trots detta misslyckas många personer med funktionshinder att få eller behålla ett arbete. I tidigare programperiod hos ESF beviljades Göteborgsregionens kommunalförbund, GR en ansökan för ett PO2 projekt riktat till ovan nämnda målgrupp, inför den ansökan genomfördes såväl omvärlds- som problem- och behovsanalys. Analyser som idag fortfarande har relevans men behöver revideras och uppdateras, dels för att de deltagande kommunerna inte är desamma som vid den tidigare analysen och dels för att det genom PO1 projekt i olika delar av regionen genomförts komptensutvecklingsinsatser för personal inom området som kan påverka och förändra såväl perspektiv som möjligheter.
Vid analyserna inför det tidigare projektet identifierades flera problemområden, däribland:
- Brist på samverkan kring målgruppen över myndighetsgränser.
- Svårigheter för arbetsgivare att anställa personer med funktionsnedsättning, grundad i negativa attityder, stigmatisering och fördomar men också osäkerhet kring vilket stöd som finns att tillgå för arbetsgivaren.
- Antal personer som får daglig verksamhet (DV) ökar. Få övergår eller ens överväger möjligheten till den öppna arbetsmarknaden.

Idag ser de deltagande kommunerna inte bara en ökad grupp inom DV utan även en stor grupp som inte deltar i daglig verksamhet på grund av att de själva inte vill eller inte bedöms behöva sysselsättning genom DV men ändå har en problematik som kräver större insatser från Arbetsförmedling. Resultatet tycks idag bli att gruppen hamnar mellan DV och Arbetsförmedling vilket gör det svårt att fånga upp och veta vilken typ av stöd som krävs och vilken verksamhet som ska erbjuda det. Vi vill därför genomföra en kartläggning inom området arbete och sysselsättning för personer med funktionsnedsättning samt med ett bredare perspektiv lokalisera och identifiera fler målgrupper inom andra delar av det kommunala ansvaret som riskerar att hamna mellan stolarna, en del av detta består i att undersöka ansvarsfördelningen för olika målgrupper inom respektive kommun. Vi vill även kartlägga vilka förutsättningar för samverkan som finns idag, både internt i respektive kommun och externt mellan kommuner och andra organisationer för att därigenom se vad som fungerar bra idag, vad som inte fungerar och vilken typ av insatser som behövs. Vi vill även se om det finns ett samband mellan fungerande respektive inte fungerande arbetssätt och olika målgrupper. Det är viktigt att varje kommun får anpassa sin kartläggning utifrån egna förutsättningar och ambitionsnivå och på samma gång få möjlighet att dela kunskaper mellan varandra.
Kartläggningen kommer därför att ske både lokalt inom respektive kommun och övergripande där de nio deltagande kommunerna och samarbetsparterna gemensamt analyserar området och utbyter erfarenheter. Där finns möjlighet att arbeta med övergripande strukturer, metoder och samverkan mellan kommunala verksamheter, myndigheter och andra organisationer. Med ett brett perspektiv från olika aktörer vill vi genomföra en gedigen analys och kartläggning av området.
Varje deltagande verksamhet får möjlighet att både identifiera problem, målgrupper och behov av samverkan internt men också vara med och granska problemet på en övergripande nivå med övriga kommuner och samarbetsparter.
Arbetet kommer att genomföras i form av gemensamma workshops och träffar för erfarenhetsutbyte på en övergripande nivå och kommuninterna möten där projektledare från GR finns med som processtöd. För att involvera och ta del av brukarnas perspektiv kommer en brukarenkät att tas fram och spridas med stöd från de brukarorganisationer som anmält intresse att delta i förstudien.

Målsättning

Att möjliggöra för fler personer som idag står utanför arbetsmarknaden på grund av funktionsnedsättning, psykisk ohälsa och samsjuklighet att komma i arbete eller väsentligt närma sig den öppna arbetsmarknaden.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

I arbetet med förstudien kommer ett tillgänglighetsperspektiv att finnas med vid planering av aktiviteter och kommunikation. Alla våra aktiviteter ska vara tillgängliga för personer med olika typer av funktionsnedsättning. Lokaler ska alltid uppfylla krav på tillgänglighet, både geografiskt och funktionellt med hissar, toaletter etc. Vi strävar efter att använda olika medier och ett tydligt språk i vår kommunikation för att information ska vara lättillgänglig och begriplig.

Transnationellt samarbete

Våra förhoppningar på de transnationella aktiviteterna är stora, GR har goda erfarenheter av transnationella utbyten från flera PO1 projekt och har många upparbetade kontakter runt om i Europa med möjlighet att genomföra intressanta och givande utbyten även inom ramen för ett projekt inom PO2. Dessutom har Stenungsund som är en av de deltagande kommunerna erfarenheter av att genomföra utbytesresor i andra länder med brukare.
Vi önskar även ta del av ESF-rådets stöd för transnationella kontakter för att undersöka förutsättningarna för att utveckla transnationella kontakter med delar av Europa som vi tidigare inte arbetat med.

Kommun

  • Alingsås
  • Göteborg
  • Härryda
  • Lerum
  • Lilla-Edet
  • Partille
  • Stenungsund
  • Tjörn
  • Öckerö