Logotyp på utskrifter

Stäng

3 december - Webbinarium om fattigdom i dagens Sverige

Mer information och anmälan.

Etablering utan gränser

ProgramområdeProgramområde 2 Ökat arbetskraftsutbud
ProjektfasGenomförande
ProjektägareKommunledningskontoret
KontaktpersonJenny Strand
E-postjenny.strand@laholm.se
Telefonnummer043026524
Beviljat ESF-stöd450 000 kr
Total projektbudget450 000 kr
Projektperiod2014-07-01 till 2014-12-31
RegionVästsverige
In English

Sammanfattning

I Laholm bedrevs 2011 projektet ”Etablering i samhället” och en ideell förening, Laholm utan gränser, bildades. Kommunens och föreningens arbete har inriktats på mobilisering av socialt kapital, aktiviteterna har lett från isolering till delaktighet, från utanförskap till en social position i samhället. Laholms kommun och Laholm utan gränser (samverkanspartner) vill bygga vidare på grundtankarna kring att stärka det sociala kapitalet, nu med fokus på arbetslivsetablering. Förstudiens syfte är att lägga grunden för ett genomförandeprojekt och målgruppen är personer med utländsk bakgrund som är helt arbetslösa sedan minst 1 år. En strategi för en fördjupad samverkan med föreningen och andra partners, som leder till att fler integreras och kommer ut på arbetsmarknaden, ska tydliggöras. En kompetenskartläggning hos målgruppen och samtal med representanter från lokal arbetsmarkand ska genomföras för att mobilisera socialt kapital och för att underlätta matchningen mellan parterna.

Bakgrund

I september 2011 beviljade Länsstyrelsen i Hallands län medel till Laholms kommun för ett projekt med namnet ”Etablering i samhällslivet”. Projektet startades för att öka nyanlända och andra invandrares inkludering och delaktighet samhället. Många ur projektets målgrupp var utan nätverk och socialt isolerade. Antalet röster på Sverigedemokraterna ökade i de områden där nyanlända ofta erbjöds lägenheter och det saknades naturliga mötesplatser mellan nyanlända och svenskfödda. Målet med projektet var att bygga broar och skapa mötesplatser mellan nyanlända flyktingar, andra invandrare och svenskfödda i Laholms kommun. En etableringskoordinator anställdes för att driva projektet. Strax efter projektets inledning, bildades föreningen ”Laholm utan gränser” (LUG). 43 nya medlemmar med 19 olika nationaliteter valde sin första styrelse i oktober 2011. För många av medlemmarna var det första gången de var delaktiga i ett demokratiskt val. Den centrala tanken sedan projektets start har varit och är att det är målgruppen som äger frågorna och styr rörelsens vidare framfart och fokus. I samma anda utförs aktiviteterna. Tanken att varje människa kan något och har något som de kan bidra med, omsätts i praktisk handling när aktiviteter arrangeras och utförs av medlemmarna själva. Detta i kombination med de mötesplatser som aktiviteterna erbjuder är ett viktigt led i att främja delaktighet, känsla av sammanhang och ett ökat socialt kapital i samhället.

Föreningen Laholm utan gränser utvecklades i en snabb takt. Efter fyra månader hade föreningen mer än 200 medlemmar från 31 olika länder, varav personer med flyktingbakgrund, andra invandrare och svenskfödda stod för varsin tredjedel. Föreningen hade en hemsida och hade under fyra månader arrangerat 159 olika aktiviteter med möjlighet för människor att träffas och nätverka. Föreningen hade också påbörjat arbetet med att utveckla samarbeten och skapa nätverk med andra aktörer både i och utanför Laholms kommun, såsom Arbetsförmedlingen, studieförbund, ungdomsforum, sociala företag, Kris och näringslivsorganisationer. Efter projektets slut beviljade Länsstyrelsen inga nya medel för projektet. Laholms kommun beslöt sig då för att arbetet som bedrevs var så betydelsefullt att de valde att implementera etableringskoordinatorns tjänst som en fast del av Integrationsenhetens verksamhet. I takt med föreningens utveckling har den också bytt fokus. Efterhand som aktiviteterna har tagit fast form, har också föreningens struktur och styrning byggts upp. Det finns idag tre verksamhetsgrupper som fokuserar på sociala/familjeaktiviteter, idrottsaktiviteter och yrkeslivsfrågor. Både styrelsen och verksamhetsgrupperna vill nu att föreningen satsar mer på yrkeslivsfrågor. För flera av föreningens medlemmar kretsar mycket kring målet att de vill få ett jobb. Det är medlemmarna själva som driver frågan och som efterfrågar vägar in till arbetslivet. Erfarenheterna hittills av framväxten av föreningen och dess samverkan med Laholms kommun, visar att det är möjligt att stärka det sociala kapitalet genom att se människor som resurser och uppmuntra till delaktighet. Detta har varit en strategisk metod i samverkan med föreningen. Ett konkret exempel på detta är metoden för delaktighet i aktiviteterna/mötesplatserna som ofta har lett från isolering till delaktighet och engagemang i gemensamma frågor, från utanförskap till en social position i samhället.

Laholms kommuns integrationsenhet och LUG vill samla ihop och bygga vidare på erfarenheterna och grundtankarna kring att stärka det sociala kapitalet, nu med ett fördjupat fokus på arbetsmarknadsetablering. Vi vill undersöka om det går att applicera samma metoder som föreningen och kommunen har använt sig av när mötesplatser har skapats. Kan vi tillsammans skapa förutsättningar där varje människas potential också tas tillvara på arbetsmarknaden?

Under det gångna året har LUG och Integrationsenheten inriktat sig på temat Corporate Social Responsibility (CSR) och sociala företag. Det har konkretiserats genom t ex en välbesökt föreläsning där representanter från näringslivet, politiker, kommunchefer, Laholm utan gränser och ungdomar fick lära sig mer om vinsterna som kan komma av att ta med CSR i sin verksamhetsplan. Laholm utan gränser har haft CV skrivarkurs, datakurser, cykelkurs, studiegrupper för körkortsteori för att förbättra individers tillgänglighet till arbetsmarknaden mm. Samtidigt har föreningen börjat leta upp företag som vill vara sponsorer. För individen som representerar föreningen i ett sponsormöte kan det vara första gången hen träffar en arbetsgivare. För företaget som blir sponsor kan det handla om att vara med på banan med socialt ansvarstagande och vinna fler kunder på grund av detta. I mötena skapas också attitydförändringar och mötesplatser.

Det krävs fler metoder för att underlätta insteget för utlandsfödda på den svenska arbetsmarknaden. Arbetsförmedlingen är en central aktör men kan inte klara utmaningen på egen hand. Laholms kommun har ett ansvar för kommunens invånare och ett stort intresse för folkhälsa, tillväxt, delaktighet och integration. Laholms kommun är därtill kommunens största arbetsgivare, har etablerade nätverk och stor kunskap och kännedom om lokala förhållanden och målgruppens behov. Ansvaret för arbetsmarknadsetablering för utlandsfödda vilar på flera aktörer, från individ till grupp och samhällsnivå. Bara genom att angripa problemet från flera håll, kan framgång nås.

I förstudien vill Laholms kommuns Integrationsenhet tydliggöra en strategi för en fördjupad samverkan med den ideella föreningen Laholm utan gränser (LUG) och andra samverkanspartners, som leder till att fler integreras och kommer ut på arbetsmarknaden. För att kunna ta fram en strategi behöver en väldefinierad problem- och behovsanalys för målgruppen göras. Arbetet ska genomföras i samverkan med LUG och dess medlemmar i föreningen som även representerar målgruppen. Att involvera medlemmar i processen är viktigt, som beskrivits ovan visar erfarenheten att personer som deltar i aktiviteter får möjlighet att växa. En omvärldsanalys ska tas fram av förstudiens projektgrupp. Omvärldsanalysen ska innehålla en kartläggning av den lokala situationen, inventering av andra liknande projekt och tidigare utvecklingsarbeten, studier och forskning och kontakt med andra projekt. Inom ramen för förstudien ska en fördjupad analys göras av projektet ”Etablering i samhällslivet” för att ta vara på och omsätta erfarenheter från tidigare projekt.

I förstudien kommer två aktiviteter genomföras för att belysa möjligheter och kontaktytor mellan målgruppen och det lokala näringslivet. En processinriktad kompetenskartläggning med och av en grupp personer ur målgruppen kommer att prövas för mobilisering av socialt kapital med fokus på yrkesliv. Genom regelbundna träffar i samverkan med Laholm utan gränser, ska föreningen kartlägga och dokumentera kunskaper och kompetenser hos den grupp medlemmar med utländsk bakgrund som väljer att delta. Gruppen kan också bestå av elever på SFI och etableringsdeltagare. Den andra aktiviteten läggs upp som ett processinriktat samtal om den lokala arbetsmarknadens och det lokala näringslivets behov utifrån den kompetens, erfarenhet och de resurser som framkommer i ovanstående kompetenskartläggning. Även denna process syftar till mobilisering av socialt kapital. Samtalet ska genomföras med och av medverkande ur målgruppen, yrkeslivsgruppen i Laholm utan gränser och representanter från näringslivet/arbetsgivare samt aktörer med ansvar för arbetsmarknadsåtgärder (kommun och Arbetsförmedling). Förstudien ska leda till förslag på utformning av en ny eller kompletterande samverkansmodell för att motverka socialt utanförskap och de problem som finns kring arbetsmarknadsetablering. Förstudien ska även bidra till att skapa förutsättningar för samverkan lokalt, regionalt och transnationellt kring vårt behov av att ta fram nya metoder och angreppssätt.

Målsättning

Den övergripande målsättningen för ett genomförandeprojekt är att bidra till fler personer med utländsk bakgrund kommer ut på arbetsmarknaden vilket leder till en minskad andel arbetslösa i denna grupp.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

I förstudien ska rutiner för hur ett kommande genomförandeprojekt kan göras tillgängligt för personer med funktionsnedsättning tas fram. Förstudien ska medföra att det finns en beredskap att kunna välkomna alla deltagare. En kartläggning av tillgänglighet utifrån följande perspektiv ska genomföras: fysisk tillgänglighet, tillgänglig verksamhet, kommunikativ tillgänglighet och informativ tillgänglighet. Då målgruppen består av människor med som har många olika modersmål kommer särkskilt fokus att läggas på deltagarnas förutsättningar att obehindrat kunna delta i ett genomförandeprojekt. Extern hjälp kommer att anlitas för att kvalitetssäkra arbetet ur ett tillgänglighetsperspektiv inför ett genomförandeprojekt.

Transnationellt samarbete

I förstudien kommer kontakter att tas med andra organisationer inom EU. Vi kommer att inrikta oss på att hitta samverkanspartners som har arbetat med olika modeller, metoder eller andra verktyg för att lösa problem som liknar vårt. Kontakter kommer att sökas genom vårt eget nätverk och via partnersöksverktyget som finns inom Socialfonden. Avsikten är även att under planeringsfasen ta hjälp av det regionala processtödet för projektutveckling för att komma igång med det transnationella samarbetet och hitta lämpliga partner.

Kommun

  • Laholm