Logotyp på utskrifter

Stäng

3 december - Webbinarium om fattigdom i dagens Sverige

Mer information och anmälan.

En Framträdande Roll

ProgramområdeProgramområde 2 Ökat arbetskraftsutbud
ProjektfasGenomförande
ProjektägareMusic Factory
KontaktpersonFredrik Johansson
E-postfredrik@musicexperience.se
Telefonnummer0727-421460
Beviljat ESF-stöd450 000 kr
Total projektbudget450 000 kr
Projektperiod2014-01-14 till 2014-07-14
RegionVästsverige
In English

Sammanfattning

När unga arbetslösa ska presentera sig för en arbetsgivare står de inför en svår uppgift som ställer krav på kunskaper om hur man som individ fungerar i en arbetssituation, med nya arbetsuppgifter, nya människor att samarbeta med, och kunskaper om hur man omsätter sina personliga resurser till mervärde i en verksamhet. Dessa kunskaper får liten uppmärksamhet i befintliga utbildningsinsatser för unga arbetslösa.

Projektet ska ge unga arbetslösa möjlighet att träna dessa kunskaper och utveckla det personliga framträdandet. Genom att simulera en autentisk yrkesroll skapas effektiva lärandesituationer kring individuellt och gemensamt bidrag till ett önskat resultat. Erfarenheter och kunskaper blir direkt användbara i arbetslivet, och deltagarna kan presentera sig för arbetsgivare på ett tillgängligt, medvetet och självsäkert sätt, som tydligt belyser förutsättningarna att mötas i en anställning.

En Framträdande Roll ska omvandla begreppet "ung arbetslös" till "aktiverad resurs".

Bakgrund

Ungdomsarbetslösheten ligger nu på en högre nivå än tidigare. 2012 var arbetslösheten, som andel av arbetskraften, bland 15-24 åringar 24 procent. Det motsvarar 152 000 personer. Arbetslösheten bland ungdomar riskerar att ge långsiktiga negativa effekter för såväl samhällsekonomin som inkomstnivåer och möjligheter till arbete i framtiden. Riksdagen har varnat för att ungdomar som får problem att etablera sig på arbetsmarknaden kan komma att fastna i långvarig arbetslöshetslöshet.

Arbetsförmedlingens insatser för unga arbetslösa inriktas huvudsakligen på stöd i jobbsökandet, matchningsarbete samt studie- och yrkesvägledning. Man arbetar även med att bygga upp kontakter med näringslivet för att öka tillgång på praktikplatser och yrkesprövningar. (Arbetsförmedlingens Återrapportering 2012 17f. Ungdomar 2012-03-30)

Vi tror att fler unga skulle hitta jobb tidigare om insatser istället riktades mot att öka medvetenheten om, och förmågan att utnyttja den personliga kompetensen som varje människa besitter. Denna typ av kompetens handlar om att genom en god självkänsla låta personliga fördelar träda i kraft och komma till nytta i en anställning. Det handlar också om att veta vad man trivs bra med, hur man fungerar i relation med andra, hur ett arbete skiljer sig från andra typer av sociala sammanhang, hur man som ung kan presentera sig som en aktiverad resurs värd att satsa på.

När unga arbetslösa ska presentera sig för en ny potentiell arbetsgivare, som kandidat i en rekryteringsprocess eller vid ett kontaktskapande möte för framtida anställning, står de inför en tuff uppgift. De flesta arbetsgivare söker idag medarbetare som har förutsättningar att snabbt sätta sig in i nya arbetsuppgifter och roller, att börja bidra till företagets resultat och som har potential att växa med företaget. Detta ställer krav på kunskaper om hur man som individ fungerar i en arbetssituation, med nya arbetsuppgifter att lära sig och nya människor att samarbeta med, och kunskaper om hur man omsätter sina personliga resurser till mervärde i en verksamhet. Dessa kunskaper är avgörande för att kunna presentera sig på ett attraktivt sätt för en blivande arbetsgivare, samtidigt som det kan ta många år av arbetslivserfarenhet innan de infinner sig spontant.

I projektet En Framträdande Roll vill vi ge unga arbetslösa en möjlighet att med en ny typ av insats intensivträna, teoretisera och reflektera kring dessa kunskaper och samtidigt utveckla det personliga framträdandet. Insatsen simulerar en autentisk yrkesroll med ett verkligt uppdrag och är utformad för att skapa effektiva lärandesituationer kring det individuella och gemensamma bidraget till ett önskat resultat. Det innebär att deltagarna får erfarenheter och kunskaper som är direkt överförbara till, och användbara i, det framtida arbetslivet. Efter insatsen ska deltagarna med andra ord kunna presentera sig för en ny arbetsgivare på ett tillgängligt, medvetet och självsäkert sätt, som tydligt kommunicerar de individuella förutsättningarna för att mötas i en lyckad anställning.

Med ökade kunskaper inom dessa områden ska insatsen omvandla begreppet "ung arbetslös" till "aktiverad resurs".

Målsättning

Rusta ungdomar för ett framtida arbetsliv.

Projektets övergripande mål är att lägga grunden för en utbildningsverksamhet som genom individanpassat stöd stärker de unga arbetslösas position och ökar möjligheterna till ett tidigt inträde på arbetsmarknaden.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Projektgruppen ska få utbildning av Processtöd Tillgänglighet i att planera kommande projektverksamhet ur ett tillgänglighets perspektiv.
Inför rekrytering av deltagare till utbildningsinsatsen kommer projektet att identifiera eventuell funktionsnedsättning hos den enskilde individen. Alla deltagare ska ha samma möjlighet till deltagande oavsett funktionsnedsättning eller annan begränsning. Lokalerna som ska användas vid utbildningstillfällena kommer att vara tillgänglighetsanpassade. I budgeten kommer att finnas utrymme för kostnader för tex lättlästa trycksaker/böcker, hörslinga, ramp och behovsanpassad lokal. Handledarna kommer att genomgå i en halvdagsutbildning i tillgänglihetsintegrering.

Transnationellt samarbete

Projektet kommer att undersöka möjligheter till transnationellt samarbete anseende lärande och utbyte inför kommande projektansökning genom att söka information om och skapa kontakt med representanter för liknande projekt i andra EU-länder.

Samarbetspartners

  • Arbetsförmedlingarna Skaraborg

Kommun

  • Götene
  • Skara