Logotyp på utskrifter

Stäng

3 december - Webbinarium om fattigdom i dagens Sverige

Mer information och anmälan.

Effektivare vägar ut!

ProgramområdeProgramområde 2 Ökat arbetskraftsutbud
ProjektfasGenomförande
ProjektägareCoompanion Göteborgsregionen
KontaktpersonSara Isaksson
E-postsara.isaksson@coompanion.se
Telefonnummer0701-426608
Beviljat ESF-stöd6 734 687 kr
Total projektbudget16 876 411 kr
Projektperiod2009-01-02 till 2011-12-30
RegionVästsverige
In English

Sammanfattning

Projektet utvecklar former för en varaktig samverkan mellan myndigheter, mellan myndigheter och sociala företag så att sociala företag blir ett effektivt arbetsmarknadspolitiskt verktyg. Minst två nya sociala företag, t.ex. Le Mat B&B, etableras och ger arbete.

Bakgrund

I vår region har omfattande grupper mycket stora svårigheter att komma in på arbetsmarknaden. Socialt företagande har i denna situation visat sig vara en väg, som innebär att människor som står långt ifrån arbetsmarknaden får möjlighet att jobba 100 % av sin förmåga. På så vis vidgas arbetsmarknaden med positiva effekter på tillväxt och regional utveckling.

Socialt företagande är ett alternativ för att integrera de MEST utsatta grupperna både i samhälle och i arbetsliv.

För närvarande pågår olika arbeten på nationell nivå som fokuserar på de sociala företagen. Bland annat har NUTEK, efter att ha fått regeringens uppdrag, lämnat ett förslag till handlingsprogram tillsammans med AF, FK, SKL och Socialstyrelsen till regeringen. Beslut väntas komma i höst.

AMS har under juni gått ut med en upphandling riktad till sociala företag.

Nuteks har presenterat rapporten: Ur samhällets perspektiv-ett socioekonomiskt bokslut för Vägen ut! Kooperativen och Basta Arbetskooperativ
http://www.nutek.se/sb/d/667/url/http%3A%40%40eros.nutek.se%3A8080%40webshop%40viewarticle.action%3Fid%3D2781
Rapporten visade en samhällsekonomisk vinst för varje deltagare i kooperativen på runt en miljon kronor per år. Vidare visar en genomgång som bygger på dem som var anställda i Vägen ut! under våren 2007, sammanlagt 23 personer, vilken ersättning som utbetalades från FK när man började i projektet och vilken ersättning som nu utbetalas. För dessa personer så har kassan en minskad kostnad på ca 2,5 miljoner kronor per år. Huvuddelen av dessa personer har ett tidigare missbruk bakom sig.
Socioekonomiska bokslut har även gjorts på sociala företag där medlemmarna huvudsakligen varit personer med psykiska funktionshinder. Då man studerar två sådana kooperativa företags socioekonomiska resultaträkning uppmättes en årlig samhällsvinst på mellan 2.3 och 3.8 Mkr. Med andra ord sjönk samhällets kostnader för de 37 kooperatörerna i de två kooperativen med cirka 6.1 Mkr per år.

Justitieministern och arbetsmarknadsministern har tagit ett gemensamt initiativ när det gäller att öka möjligheterna för fängelsedömda att få ett arbete. I det sammanhanget nämns också de sociala företagen som föredöme i dessa möjligheter. De två ministrarna skrev ett gemensamt pressmeddelande i ämnet: http://www.regeringen.se/sb/d/3213/a/100275.

Bara i Göteborg finns idag 24 sociala företag. Idag erbjuder en mindre andel av företagen, ca 1/3, anställningar, vilket gett jobb till ca 40 personer. Coompanion har gjort bedömningen att antalet företag kommer att öka med det dubbla under kommande femårsperiod. Och alltfler av företagen kommer att erbjuda medlemmar anställningar. Minst 100 personer bör kunna komma att få arbete i företagen. Likaså gör vi bedömningen att alltfler kommer att gå vidare till utbildning eller arbete på annat ställe. Eftersom många av de berörda personerna inte har full arbetsförmåga annat än på mycket lång sikt kommer anställningar att vara anställningar med lönebidrag, trygghetsanställningar eller liknande.

Socialt företagande är inte en arbetsmarknadspolitisk åtgärd, utan en aktivitet och viljeyttring från entreprenörer att nå sociala mål som att skapa arbete. På sätt och vis utmanar socialt företagande föreställningen om personer med funktionshinder, långtidssjukskrivna eller arbetslösa som objekt för åtgärder från myndigheter med ansvar inom arbetsmarknads- och socialpolitik. Rollerna blir annorlunda än de vanliga. Samverkan sker på mer lika villkor, och där det gemensamma målet är att bidra till utvecklingen av en verksamhet i vilken medlemmarna kan finna vägen tillbaka till arbetsmarknaden.
Parterna i denna ansökan har tillsammans arbetat för att utveckla socialt företagande som väg till arbete på flera olika sätt. Dessa erfarenheter tar vi med oss in i detta utvecklingsarbete. Till stor del finns dessa samlade i
Socialt företagande som väg till arbetsmarknaden, det NTG (nationell tematisk grupp inom EQUAL-programmet) som bildades för spridning och påverkan utifrån gemensamma erfarenheter av att etablera, driva och arbeta i sociala företag.

I takt med att socialt företagande, vars mål är att skapa arbete, vuxit i omfattning har vår insikt vuxit om betydelsen av en nära samverkan mellan myndigheterna med mål att integrera personer till arbetsmarknaden och dessa företag.

I Göteborg finns bra exempel på etablerat sådant samarbete sedan Vägen ut! Kooperativen startade 2003, med sitt anställningsperspektiv till skillnad mot tidigare sociala arbetskooperativs sysselsättningsperspektiv. I den samverkan som finns mellan Arbetsförmedlingen Gamlestaden och Vägen ut! - Kooperativen har ett behov växt sig starkt, nämligen att få till en verksamhet som kan stödja och stärka möjligheterna till att slussa in personer respektive slussa ut personer till/från de sociala företagen (inte enbart Vägen ut!). Men resurserna räcker ej till för AF att möta upp mot de speciella behov som aktuell målgrupp med socialmedicinskt funktionshinder har.

De sociala företag som finns idag kan inte bereda alla som vill plats. Vi har ingen tillförlitlig statistik men det rör sig till stor del om personer som undviker eller glider undan myndigheternas vällovliga insatser. Många kommer till Vägen uts arbetsträningsplatser och till deras boenden ( sammanlagt drygt 30 platser). Många kontaktar skriftligt eller på annat sått och vill komma med i Vägen ut! och helst få ett arbete med lön.

Vidare finns ett behov av stöd bland de som idag är anställda i Vägen ut! kooperativen (drygt 35 personer) med att komma vidare i karriären.

Bilden kring andra kooperativ i Göteborg, bl a Via Nova, Grimbo bilvård, Klippankooperativen m fl, är liknande. Det finns behov av att slussa dem som är i dessa verksamheter och de som söker och ej kan få plats även i dessa kooperativ vidare.

Om man inte utvecklar metoder där de deltagare och anställda som kommer in i företagens verksamheter kommer vidare riskerar de att bli ändhållplatser för människor som tagit avgörande steg mot arbetsmarknaden.

COOMPANIONS ROLL
Coompanions roll är att vara den sociala ekonomins företagsutvecklare och Coompanion är en medlemsorganisation öppen för kooperativa organisationer som vill samverkan och ingå i en stödstruktur. Coompanion har funnits i 20 år och har under den tiden kunnat bygga upp resurser i form av kompetens, legitimitet och kapital. På så vis har Coompanion fått en särskild roll i en sektor där huvuddelen av organisationerna är små och med begränsade resurser. Inte olik den position som t.ex. Göteborg Stad, GR och BRG får för sina, i och för sig mycket större sektorer.
Till Coompanion kommer intressenterna i denna ansökan och i andra ansökningar för att samarbeta och ta del av våra resurser. Vår roll utvecklas i och med detta projekt till att kunna erbjuda sociala företagen en utvidgade stödstruktur och en möjlighet att fokusera.
Detta projekt är ett samarbetsprojekt mellan Coompanion och Vägen ut! Kooperativen ek.för.

Syfte

Projektet syftar till att utveckla vägen till arbetsmarknaden via socialt företagande i Göteborgsområdet. Projektet är en strategisk utvecklingsinsats för att socialt företagandet skall bli ett kraftfullare medel att utvidga arbetsmarknaden och öka arbetskraftsutbudet.
Genom projektet läggs grunden till ett system för myndigheter och företag att samverka för att slussa människor in på arbetsmarknaden och effektivisera alla parters arbete för att nå det målet. Social ekonomis egna karriärstödjare skall etablera samarbetet med myndigheternas dito.
Projektet skall konkret leda till att arbete skapas i ytterligare två sociala företag i vilka personer som idag står utanför arbetsmarknaden kan delta i relation till sin förmåga, 100% av den förmåga som man har. Projektet skall även bidra till uppbyggnaden och spridning av ett socialt franchisingkoncept och lägga grunden till ett större hotellprojekt som skapar än fler arbetsplatser. Det unika i detta projekt är utvecklingen av ett socialt företagande som i högre grad än andra sociala företag skapar intäkter från försäljning till privatpersoner och företag och därmed större utrymme för löneanställningar.

Projektets konkreta arbete att stödja deltagarnas väg från bidrag till arbetsmarknad involverar kommun, försäkringskassa, arbetsförmedling, kriminalvård och samordningsförbund. En produkt blir ny kunskap och metoder för hur vägen från bidrag till arbetet underlättas.
Eftersom vi kommer att ha relation med flera av de utvecklingsprojekt inom det sociala företagandet som är aktuella i Göteborg skapas förutsättningar för ett brett partnerskap där olika handlingsplaner samordnas och aktörer för utveckling av socialt företagande / social ekonomi skapar en lärande miljö och en strukturpåverkande samverkan.

Målsättning

Projektet har målen:

1. Etablering av en varaktig samverkan mellan myndigheter, mellan myndigheter och sociala företag och sinsemellan de sociala företagen så att sociala företag blir ett effektivt arbetsmarknadspolitiskt verktyg. En stödstruktur för individer i sociala företag etableras.

2. 60 långtidsarbetslösa, sjukskrivna eller personer med sjuk- eller aktivitetsersättning ingående i den gruppen som står allra längst från arbetsmarknaden får coachning och kompetensutveckling och minst hälften går vidare till arbete i eller utanför de sociala företagen eller till utbildning.

3. 75 personer utanför arbetsmarknaden erbjuds en kortare utbildning som förberedelse för att gå in i något av de sociala företagen. Av dessa skall minst hälften tagit första stegen mot arbetsmarknaden.

4. Två nya sociala företag, Le Mat B&B och Vägen ut! Trädgård etablerar verksamhet i vilka 20 personer får arbete.

5. Metoder för att utveckla socialt företagande som väg till arbetsmarknaden blir spridda till övriga delregioner inom Västra Götaland.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Projektet syftar till stor del att stödja personer med funktionshinder att delta i sociala företag. Vi kommer därför att i inledande aktiviteter planera dessa så att deras deltagande underlättas. De fortsatta aktiviteterna planeras utifrån de eventuella funktionshinder som finns i projekten. I de befintliga grupperna finns idag funktionshindrade som ibland behöver assistenter, vilket finns med som en planeringsförutsättning.
De publika aktiviteterna kommer att ske i lokaler med hörslingor och med god tillgänglighet för alla. Informationen och utbildningar utformas utifrån deltagarnas förutsättningar.
I de kontinuerliga uppföljningarna kommer vi att ställa frågor för att se att information och verksamhet är tillgänglig för deltagare.

Jämställdhetsintegrering

Arbetet i projektet kommer att kvalitetssäkra jämställda förhållanden kvarstår. Målet med rekryteringen kommer att fortsätta ha blandande grupper. Vi har tidigare erfarenhet av den positiva betydelse det har att i utbildningar ha inslag och övningar kring genusfrågor. Så kommer även att ske i introduktionsutbildningar och övriga utbildningar.
Vi kommer att använda 3 R metoden för uppföljning. Den är ett instrument för inventering och analys av jämställdhet som utarbetats för kommunala verksamheter, men som kan användas här. Namnet kommer av de tre komponenterna:
Representation (Hur många kvinnor, hur många män? Svaren kan ge en bild av hur könsfördelningen ser ut bland dem som beslutar om verksamheten, som arbetar med den och som tar del av den)
Resurser (Hur fördelas resurser i form av pengar, utrymme och tid mellan kvinnor och män? Svaret på denna fråga ska ge en bild av hur mycket kvinnor resp män får ut av arbetet. )
Realia (Hur kommer det sig att representationen och resursfördelningen mellan könen ser ut som den gör? Vi kan här få en diskussion kring vilka normer som råder, vilken syn på kvinnor och män som påverkar utvecklingen av arbete och organisationsformer.
Målsättningen är att ha metoden som ett stöd i det kontinuerliga arbetet. Observationer och reflektioner tecknas ned och sammanfattas, för att sedan i lyftas upp i referensgruppen årligen som en viktig punkt för gemensam analys. På det sättet finns det möjlighet till korrigeringar i arbetet om det finns behov av det.
I Coompanion finns kompetens att genomföra jämställdhetsintegreringen genom flera medarbetares arbete med projekt inom området, där vi även har kompetens att utbilda inom området.

Transnationellt samarbete

Projektet kommer att ha tydliga transnationella kopplingar. Inom ramen för projektet kommer vi att delta i European Social Franchising Network (ESFN) och ha samarbete inom Le Mat Europa. www.socialfranchising.coop, www.lemat.coop
ESFN består av sociala franchisegivare i och stödorganisationer i Italien, Tyskland, England , Polen, Finland och Litauen. Det har ett nära samarbete med flera europeiska organisationer och DG Employment. En av dessa franchisegivare är Le Mat Europa som vi bildat tillsammans med italienska Le Mat, vilket består av ett nätverk av sociala företag inom hotell och turism.
Det transnationella samarbetet kommer att bestå i utveckling av social franchising som metod för samarbete mellan sociala företag. Under projekttiden planerar vi att genomföra gemensamma workshops. Dessa blir även en möjlighet för våra partner att studera hur myndigheter i andra europeiska regioner samarbetar med sociala företag.

Projektet kommer att delta i det utvecklingsarbete som sker i European Social Franchising Network, ESFN, och i Le Mat Europa. Ger kunnande och modeller.
Utöver studieresor möter vi transnationella partner för att stärka Le Mat och Social franchising som metod.

Medfinansiärer

 • DELTA
 • Försäkringskassan i Västra Götaland
 • Internationella Gruppen
 • Kriminalvården
 • Regionutvecklingssekretariatet
 • SDF Backa Individ och familjeomsorg
 • Ung & Trygg i Göteborg

Samarbetspartners

 • Vägen ut!

Kommun

 • Göteborg
 • Härryda
 • Lerum
 • Mölndal
 • Partille