Logotyp på utskrifter

Information med anledning av covid-19

Uppdaterad information med anledning av covid-19  

EVA - Etablering Via Arbete

ProgramområdeProgramområde 2 Ökat arbetskraftsutbud
ProjektfasGenomförande
ProjektägareAcadeMedia Eductus Göteborg
KontaktpersonSenada Ljutic
E-postsenada.ljutic@eductus.se
Telefonnummer031-704 80 18
Beviljat ESF-stöd20 055 895 kr
Total projektbudget35 580 995 kr
Projektperiod2012-02-15 till 2014-06-30
RegionVästsverige
In English

Sammanfattning

Projektet syftar till att genom samverkan med samhällsfunktioner, utbildningsaktörer samt myndigheter skapa förutsättning för individen att uppnå varaktig förändring på individnivå och självförsörjning. Vi vill skapa ett fundament för stödjande insatser där individen får möjlighet till kompetensutveckling, målformulering samt vägledning och stöd.
Målet är att föra varje deltagare i projektet närmare arbetsmarknaden genom ökad vilja till deltagande, en höjd kompetensnivå och ökad attraktionskraft på arbetsmarknaden. Efter avslutat projekt skall deltagaren, i de fall de ej gått vidare till självförsörjning, ha en tydlig handlingsplan för överlämning till samverkande myndighet och på så sätt kunna undvika eventuell tillbakagång i insatssystemet. Deltagaren skall genom projektets samverkan med marknaden få förbättrade möjligheter att ta steget till självförsörjning.

Bakgrund

EVA – Etablering Via Arbete
Bakgrund
Utanförskapet hos invandrare i Europa och Sverige är idag stort och problembilden med utebliven etablering på arbetsmarknaden har en förmåga att klumpa ihop sig. Vissa bostadsområden har hög eller mycket hög andel arbetslösa personer som går på försörjningsbidrag eller motsvarande. Forskningen visar att utfallet på arbetsmarknaden inte kan förklaras genom någon enstaka dominerande faktor eller teori. I stället påverkas invandrares förutsättningar på arbetsmarknaden av ett stort antal olika faktorer. Dessa faktorer återfinns på arbetsmarknadens utbuds- såväl som på efterfrågesida. Svårigheten att ta sig in på arbetsmarknaden påverkas av konjunkturen och arbetsgivarnas behov, men även av sociala aspekter som påverkar viljan och synen på att arbeta, både ur samhälls-, individ- och arbetsgivarperspektiv. Detta leder till att nya generationer växer upp i en miljö där det är vanligt att man inte har ett stadigvarande arbete.
Idag är etableringsfrågorna och hur man ska förkorta etableringsprocessen i svenska samhället i mer fokus än någonsin. Vägen till egenförsörjning har blivit en nyckelfråga. Kunskapen om hur man tar sig in på arbetsmarknaden skiljer sig mellan individer, målgrupper och kulturer. Samhället och myndigheterna stuvar om ansvarsfördelningen för att försöka underlätta processen. Samtidigt har vi inom några år ett samhälle med stora pensionsavgångar då det kommer att råda brist på arbetskraft. Färre arbetsföra personer ska försörja allt fler. Inom några år behövs stora rekryteringar för att fylla arbetskraftsbehovet.

Under senaste 12 månaderna har ett pilotprojekt genomförts på Eductus i Göteborg för att söka upp och erbjuda information och stöd till etablering hos olika invandrarföreningar. Arbetet har också inneburit informationsinsatser för politiker, tjänstemän och övriga betydande nätverk.
Vi ville med denna aktivitet, de uppsökande verksamheterna, undersöka behovet av stöd i etableringsprocessen samt informera invandrare om hur det är att leva och verka i Sverige, vilka rättigheter och skyldigheter man har som samhällsmedborgare, samtidigt som vi ville visa upp det batteri av samhällsstödjande verksamheter som redan finns.
Genom att i vardagsdialog, individuellt, via seminarier, föreningsträffar eller i öppna föreläsningar skapa diskussioner kring samhällsfrågor om det som påverkar oss varje dag, ville vi möta individer och på så sätt ta reda på det konkreta behovet av hjälp i etableringsprocessen. Det kunde till exempel röra sig om:
Att arbeta i Sverige
Rekryteringsprocessen
Utbildningssystemet – så fungerar det
Göteborg ur ett historiskt perspektiv
Svensk kultur – vad är det?
Manligt-kvinnligt-jämställt
Svenska språket
Myndigheternas roller
mm

Satsningen syftade också till att synliggöra aktiva insatser för målgruppen i regionen, samt det stöd som kan erbjudas för att underlätta etableringsprocessen och motverka utanförskap. Vi lyfte fram och hänvisade vidare personerna till den aktör i samhället som vi i dialog såg som nästa steg. Det kunde röra sig om samhällsnyttiga tjänster lika gärna som utbildningsdelar och myndighetskontakter.
Projektet syftade också till att skapa en djupare kunskap hos berörda aktörer och dess personal kring hur olika kulturer fungerar, viktiga förhållningssätt kring integrationsfrågorna samt att möjliggöra ett ökat nätverk för personalen.
Under insatsen har det kommit fram att det finns ett stort behov av samhällsinformation och samverkan mellan berörda myndigheter och utbildningsaktörer När vi fick kommentar – ” Äntligen är det någon som bryr sig” blev vi riktigt överraskade. Man ställer sig frågan hur det kommer sig att människor som kom till Sverige för 15-20 år sedan inte vet vilka möjligheter som erbjuds för ett mer integrerat samhälle? Vad beror det på och hur vänder man åt rätt riktning? Har man bara bott, inte levt i detta land?
Erfarenheterna vi har från 15 år efter att ha jobbat med upphandlade integrationsuppdrag säger oss att korta, avgränsade insatser ofta inte når önskvärt resultat. Ett annat problem vi sprungit på är att liknande aktiviteter erbjudits från samma eller flera aktörer om och om igen, inte som fördjupande upplägg, byggda på erfarenheter och resultat av tidigare insatser. Ekorrhjulet resulterar i bristande motivation hos deltagarna. Det har därför konstaterats att målgruppen bör erbjudas en sammanhållen kedja av olika aktiviteter och insatser. Genom ökat samarbete kan arbetet tillsammans med målgruppen effektiviseras, uppkomsten av reprisaktiviteter undvikas och vägen till arbete kortas.
Som efterspel till våra insatser har ett stort antal personer hört av sig till oss, både deltagare från seminarierna men även bekanta till dessa som fått informationen återberättad, och genom coaching fått stöd i sin individuella utvecklingsplan. Detta har lett till att de fått träffa coacher från Eductus som hjälpt dem skapa individuella handlingsplaner och slussat dem vidare till rätt insats för individen, till exempel kommunal verksamhet eller utbildning hos annan utbildningsanordnare.
Sammanfattningsvis kan vi konstatera att vi mött många individer i målgruppen som inte hittar hjälpen och som vill ha stöd att bryta sitt utanförskap. Vår frivilliga coachande och vägledande insats har också ifrågasatts på myndigheter, och handlingsplanerna ignorerats. Vår slutsats är att det krävs ett samverkande arbete för att fånga upp dessa så att de kan ta möjligheten att etablera sig på arbetsmarknaden. Viljan och behovet hos många i invandrargruppen är mycket stort i hur man tar nästa steg i sin etablering via arbete.

Mot bakgrund av ovanstående vill Eductus utveckla långsiktigt hållbara metoder och verktyg för att öka antalet förvärvsarbetande bland de långtidsarbetslösa och erbjuda dem en hållbar, långsiktig strategi för egen försörjning, planering och etablering på arbetsmarknaden.
Eductus har lång erfarenhet och goda resultat av att stödja personer ur ett utanförskap in på arbetsmarknaden oavsett ålder, nationalitet, kön, arbetsförmåga mm. Vi har kompetens, metoder och verktyg för att aktivera och motivera, samt ett antal samverkansavtal med myndigheter som gör att vi redan idag stödjer, utbildar, aktiverar och motiverar personer till egenförsörjning. Men vår hjälp når inte alltid till dem som inte vet att de kan få hjälp och stöd. Våra metoder och verktyg utvecklas ständigt och behöver en fortsatt utveckling för att kunna möta och hjälpa deltagare i ett föränderligt samhälle.

Grundtanken med projektet är att skapa en neutral arena där deltagarna ges möjlighet att, under rätt förutsättningar, utarbeta sin egen handlingsplan för etablering på arbetsmarknaden. Vi vill även att projektet skall fungera som spindeln i nätet för deltagarens progression genom att deltagarna har en trygg bas att utgå ifrån samtidigt som de kan göra utstickare till andra insatser och/eller utbildningar och på sätt bygga på sin kompetens för etablering på arbetsmarknaden.
Vi tror att långsiktighet och att deltagarna får hjälp i samordning av förutsättningsverktyg/insatser är nyckeln till att bryta utanförskapet och skapa hållbar struktur för deltagaren, och i förlängningen för samhället.

Projektets upplägg, innehåll och målsättning framgår vidare av redovisning under de andra rubrikerna i ansökan samt av redovisningar i bilaga 1.

Målsättning

Insatsens övergripande mål är att bryta individens utanförskap och skapa förutsättningar för individens självförsörjning. Genom ett systematiskt arbetssätt, med projektet som spindel i nätet, bryts eventuell tillbakagång i systemet och bidragstiden förkortas för målgruppen. Detta gör även att individen går igenom liknande aktiviteter flera gånger.
Projektets övergripande mål är även att skapa en plattform för samverkan mellan tidigare nämnda aktörer i syfte att hjälpa den enskilde deltagaren.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Enligt Handisam, Myndigheten för handikappolitisk samordning, har var femte svensk någon form av funktionsnedsättning. Det kan handla om att vara funktionshindrad till följd av rörelsehinder, nedsatt syn eller hörsel, psykiska besvär eller läs- och skrivsvårigheter. Projektet kommer att vara tillgängligt för samtliga deltagare så att alla kan delta på lika villkor, oavsett funktionshinder eller inte.
För att säkerställa att tillräckliga kunskaper, kring tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning, finns inom projektorganisationen kommer vi tillsammans med ESFs process-stöd inom tillgänglighet att anordna en utbildning för projektets personal. I anslutning till utbildningstillfället kommer vi även att utarbeta en checklista för att underlätta kontrollen av tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning.
Projektet kommer att vara tillgängligt för samtliga deltagare oavsett funktionshinder eller inte.
Vår erfarenhet av tidigare och liknande arbetsmarknadsprojekt har påvisat att det bland företag på arbetsmarknaden finns en bristande kunskap och oförståelse för individer med olika former av funktionsnedsättning. Det största problemet är inte utvecklingsavvikelsen i sig, utan den okunskap och intolerans som finns i samhället. Genom projektets samverkan med näringsliv, myndigheter etc. nyttjas möjligheterna att informera företagen om möjliga åtgärder för att kunna ta emot människor med funktionsnedsättningar. Det är inte ovanligt att endast små åtgärder kan räcka för att en deltagare med funktionsnedsättning kan bli en värdefull resurs för ett företag.
Projektet syftar till att vara tillgängligt för alla genom:
Fysisk tillgänglighet: De lokaler vi tillhandahåller är utformade på ett sätt som inte utgör något hinder för personer med fysiska funktionshinder. Det innebär exempelvis att lokalerna är tillgängliga för rullstolsburna, hörselskadade, synskadade, blinda eller har någon annan form av fysiskt funktionshinder.

Psykiska funktionshinder: Bemötande utgör en viktig grund för projektets innehåll och aktiviteter. Bemötande syftar till att underlätta, inte fjärma, deltagare att fullt ut kunna tillgodogöra sig de insatser som projektet tillhandahåller. Det ligger i projektets strävan att öka kunskapen om psykiska funktionshinder hos såväl vår egen personal som hos våra samverkanspartners. En jämlik och kontinuerlig dialog med projektdeltagarna ökar förståelsen för funktionshindret och bidrar till utveckling av tillgänglighetsaspekten för deltagare med psykiska funktionshinder. Bemötande och förhållningssätt är viktiga delar för att motverka diskriminering.
Kommunikativ tillgänglighet: Möjlighet att höra, förstå och delta i diskussioner under projektets gång är en central aspekt för deltagarna i projektet. Därav är det av stor betydelse att diskussioner, dialog, seminarier, studiebesök, all information etc. hålls på ett så lättillgängligt sätt som möjligt. Det är viktigt att skapa en kommunikativ utgångspunkt som är tillgänglig och omges av en ett förhållningssätt som tillåter och uppmuntrar samtliga deltagare att uttrycka sina åsikter, våga ställa sina angelägna frågor och tillgodogöra sig information på ett sätt som leder till genomgående delaktighet för samtliga projektdeltagare. Kommunikativ tillgänglighet gäller genom webbaserade system och annan teknik.
Informativ tillgänglighet: Projektinformation tillhandahålls på ett lättillgängligt sätt och med hänsyn till eventuellt funktionshinder ex. muntlig information för deltagare med läs- och skriv svårigheter.
Specifikt handledningsmaterial med information om bemötande av deltagare med olika funktionsnedsättningar bör bemötas upprättas och sprids till företagen. Materialets funktion skall vara att underlätta för företagen när de tar emot deltagare för exempelvis praktik, studiebesök, yrkesprövning etc.
Vid aktiviteter inom projektet som genomförs utanför Eductus lokaler kommer vi att säkerställa tillgängligheten genom att utifrån checklistan kontrollera att den tilltänkta lokalen motsvarar de krav som ställs.

Medfinansiärer

  • Göteborgs stad, SDF Bergsjön
  • SDF Lärjedalen, Projekt- och uppdragsenheten

Kommun

  • Göteborg