Logotyp på utskrifter

Information med anledning av covid-19

Uppdaterad information med anledning av covid-19  

Det mångspråkiga biblioteket-utveckling av interkulturella mötesplatser

ProgramområdeProgramområde 1 Kompetensförsörjning
ProjektfasFörprojektering
ProjektägareFörvaltningen för kulturutveckling/Regionbibliotek Västra
KontaktpersonLisbeth Stenberg
E-postlisbeth.stenberg@kultur.goteborg.se
Telefonnummer031-3683392
Beviljat ESF-stöd487 100 kr
Total projektbudget487 100 kr
Projektperiod2008-09-01 till 2008-12-31
RegionVästsverige
In English

Sammanfattning

Folkbiblioteken är inne i en process av omställning. Samtidigt pågår en generationsväxling. Biblioteken är en viktig resurs för integration då de erbjuder ett brett utbud av media för språkträning och samhällsorientering och t.ex. handböcker för att klara vardagslivet i nya miljöer. Samtidigt erbjuder biblioteken möjligheter att genom böcker, tidningar och IT hålla kontakt med de språk och de kulturer man geografiskt lämnat. Världens flyktingsituation och en ökad arbetskraftsinvandring gör att biblioteken hela tiden ställs inför nya krav. Hur biblioteken klarar detta varierar stort i regionens 49 kommuner. Syftet med det projekt, som ska förberedas, är att ge personal vid folkbiblioteken i regionen möjlighet till en kompetensutveckling och omvärldsorientering som gör dem professionellt rustade att arbeta för en bättre biblioteksservice för medborgare med annat modersmål än svenska. För detta behövs nya kunskaper, ny teknik men också att man tar tillvara den erfarenhet och de insikter som annars försvinner med de närmaste årens stora pensionsavgångar.

Under förprojekteringen sker en analys av tidigare projekt och befintlig låne- och befolkningsstatistik. En behovskartläggning görs, dels genom enkäter till biblioteksanställda och dels genom personliga besök hos intressenter och tänkbara nya samarbetsparter. Strategiska planer tas fram där de kunskapsbehov som skapas av bibliotekens alltmer interkulturella funktion definieras. Förprojekteringen resulterar i en plan för en kompetens- och metodutveckling i två steg, först för ett tjugotal biblioteksanställda som i processer av lärande ska få utveckla kunskaper avseende omvärldsorientering, pedagogik, IT, kultur, litteratur och informationskällor inom olika språkområden. Specialistkompetensen används sedan i kompetensutveckling för anställda vid samtliga bibliotek i regionen. Slutmålet är att alla anställda vid biblioteken ska få en grundläggande utbildning om vikten av mångkulturella inslag i biblioteksverksamheten.

Projekt inom ESF område 2 Ökat arbetskraftsutbud kan senare komma ifråga.

Bakgrund

Förändringar innebär nya behov och möjligheter
Folkbiblioteken är inne i en process av omställning. Det pågår även en generationsväxling. Både Göteborgs kommun och Västra Götalandsregionen står i begrepp att ta fram planer för hur biblioteksverksamheten i framtiden ska utformas. Visioner finns om ännu mer flexibla och levande bibliotek med utökade digitala tjänster. Bibliotek 2.0 används som beteckning för det nya och då främst för möjligheten till en större interaktivitet. Allt mer av vad biblioteken kan erbjuda blir tillgängligt på webben. Samtidigt är biblioteken viktiga mötesplatser i en djupare bemärkelse. De är unika genom medieresurser som kan överbrygga skillnader i tid och rum. Allt fler andra verksamheter integreras i biblioteken såsom medborgarkontor, hälsotek, lärcentra och sedan länge är utställningar och kulturprogram självklara aktiviteter i de flesta bibliotek.

Invandringen till Sverige har förändrats genom åren och bibliotekens arbete med medieförsörjning inom området litteratur på andra språk än svenska har genomgått flera faser och måste ständigt anpassas efter nya behov och nya språkgrupper. Nu när arbetskraftsinvandringen ökar, bl.a. på grund av att EU öppnat för en friare rörlighet, och alla världens oroshärdar fortsatt tvingar människor på flykt, ställs det ständigt nya krav på biblioteken. Alla bibliotek måste vara beredda att erbjuda tjänster som underlättar integration och individers eget kunskapssökande på så många språk som möjligt. Kraven på bibliotekspersonalens omvärldsorientering och förmåga att ompröva metoder och arbetssätt är stora även med tanke på alla nya tekniska möjligheter och mediebranschens snabba förändring.

Ett unikt nätverk behöver utvecklas
Folkbiblioteken utgör ett unikt nätverk som finns i hela regionen och är en del av ett nationellt nätverk. Insatser från Regionbibliotek Västra Götaland utjämnar i vissa avseenden skillnader som finns mellan stora och mindre kommuner. Målet är att ge en likvärdig service inom alla områden men kvalitén och omfattningen på vad biblioteken kan prestera varierar. Regionbiblioteket har ett ansvar för att erbjuda fortbildning och mediestöd och önskar nu kunna satsa på den kompetensutveckling som krävs för att vidareutveckla och förändra bibliotekens arbetsformer vad gäller att tillgängliggöra information, upplevelse och kunskap på andra språk än svenska och vägen in i det svenska språket och samhället. Goda erfarenheter finns lokalt av biblioteksarbete för båda dessa viktiga biblioteksuppdrag. De metoderna behöver utvecklas och spridas till alla regionens bibliotek. Både organisatoriskt och praktiskt är samordning nödvändig för att kostnadseffektivt möta nya behov och kunna ge bästa möjliga biblioteksservice till så många som möjligt. Det kan ske både genom att ny teknik används i större utsträckning och genom att inköpen av media i traditionella former; böcker, tidningar och tidskrifter, bygger på breddad kunskap om utbud och behov. Folkbiblioteken har en unik och strategisk position i varje kommun där de är en resurs inte bara direkt för den enskilde medborgaren utan även för förmedlare, som lärare och kommunal personal, men även för företag och föreningsliv.

Ett svårt område
Biblioteksservice på andra språk än svenska är särskilt resurs- och kompetenskrävande. Det är en uppgift som har stor betydelse för demokratin i samhället. Ingen annan institution kan fylla alla de funktioner som folkbiblioteken gör just vad gäller integration, livslångt lärande och demokrati. Men för utveckling av området behövs en ökad kompetens som kan ge en mer strukturerad och effektiv verksamhet.

Litteratur på över 50 språk finns idag vid Stadsbiblioteket i Göteborg och är tillgänglig för bibliotek i regionen. Nationellt finns Internationella biblioteket i Stockholm som kompletterar det regionala beståndet, samt den digitala tjänsten Fråga bibliotekets internationella del vid lånecentralen i Malmö. Den service som kan erbjudas regionalt och centralt behöver marknadsföras och dessutom utvecklas i takt med övriga bibliotekstjänster. Nya kontakter och kompetenser behövs för att folkbiblioteken lokalt ska kunna lämna likvärdig service. Tekniken har öppnat möjligheter på ett sätt som gör att befintliga arbetsformer kan utvecklas. I ett samspel med bl.a. flerspråkiga innevånare i regionen vill nu Regionbiblioteket genom anslag från Europeiska socialfonden främja kompetensutvecklingen hos en yrkesgrupp inom ett område som har stor betydelse för att motverka utanförskap i samhället. En kvalitetshöjning av biblioteksverksamheten innebär ett stöd både till individers flerspråkighet och integration i samhället. För individer kan det samtidigt utgöra ett stöd för en kunskapsdriven näringslivsutveckling.

Goda erfarenheter behöver spridas
Många projekt har under senare år genomförts både regionalt och lokalt med medel från olika håll. Nu behövs en helhetssyn och en analys av strategier, det vill säga en strukturell verksamhetsplanering. Det är viktigt för att i hela regionen säkra en god och kostnadseffektiv verksamhet.

Regionbiblioteket startade i december 2006 projektet Biblioteksvärdar. Där anställdes 12 högutbildade personer med olika modersmål som plusjobbare. De placerades på sex bibliotek. Glimtar från verksamheten finns i "Värd i biblioteksvärlden – rapport från ett integrationsprojekt", Göteborg 2007 (Framsteget 18). Projektet är ännu inte avslutat och utvärderat men noteras kan ändå att utfallet skiljer sig beroende på attityder och kunskaper hos de anställda vid olika bibliotek. Huvudsakligen är dock resultatet positivt för anställd personal, projektdeltagare och brukare.

Studiebibliotekarieprojektet,VIDARE / ViL, Vuxna i Lärande är ett projekt som under olika namn pågått sedan 2003 inom folkbibliotekssystemet i Göteborg finansierat av Vuxenutbildningsförvaltningen. Syftet är att bygga upp biblioteksservice för vuxenstuderande och då i första hand GrundVux och SFI. Projektägare är Kortedala bibliotek.

Kortedala och Gamlestadens bibliotek har sedan 1997 framgångsrikt drivit flera projekt med ungefär samma syfte, att ge alla möjlighet att få en grundläggande IT-kompetens oberoende av modersmål och ge stöd i det svenska språket. Ett finansierades av KK-stiftelsen 1997-1999. Det ledde till att nya nätverk skapades på såväl det digitala som det personella planet. ”Ord som länkar – ett lokalglobalt IT-projekt” följde och där kombinerades en utveckling av bibliotekens webbplatser med gratis korta kurser för datorovana. I marknadsföringen samarbetade man bl.a. med bostadsbolagen i området. Mellan 1999 och 2001 fick över 800 personer en första introduktion och lärde sig använda verktyg viktiga för deras individuella utveckling och för att orientera sig i det svenska samhället. Därefter var Kortedala bibliotek med i projektet Ordbron där man initierade den flerspråkiga delen av Fråga biblioteket.

Fjorton fokusgrupper, totalt 154 personer, samlades åren 2003-05 och gav sin syn på biblioteksverksamheten i Göteborg. Resultatet finns redovisat i ”Mer nytta än nöje – en undersökning av invandrade göteborgares syn på biblioteksverksamhet” http://www.stadsbiblioteket.goteborg.se/prod/kultur/stadsbibliotek/dalis2.nsf/0/0414aa4388af2105c1256cbf004f1fe0/$FILE/rapport.pdf
Undersökningen visar två mönster. De som har en fastare förankring i Sverige önskar främst skönlitteratur från hemlandet och de betecknas som ”orienterade bakåt”. De som saknar förankring i Sverige och ska etablera sig är främst orienterade framåt. Man vill lära sig svenska och har behov av vardagslivets handböcker och studielitteratur.
Tidningar och tidskrifter från hemlandet är viktiga för båda grupperna. De synpunkter som kom fram i undersökningen har sedan dess påverkat bokinköpen inom folkbiblioteken i Göteborg.

Erfarenheter och kunskap från ovan nämnda projekt och rapporter kommer att ligga till grund för den analys av kompetensbehov och strukturförändringar som kommer att göras inom förprojekteringen.

Syfte

Syftet med förprojekteringen är att lägga grunden för en kompetensutveckling med syfte att åstadkomma en förbättrad mångspråkig biblioteksverksamhet. Genom en kompetenshöjning under det planerade projekt ska bibliotekens arbetsmetoder och utbud utvecklas i takt med ett mångspråkigt samhälle med nya tekniska möjligheter och en mediebransch i snabb förändring.

Syftet med förprojekteringen är att göra en analys av tidigare projekt och befintlig låne- och befolkningsstatistik, samt göra en behovskartläggning, dels genom enkäter till biblioteksanställda och dels genom personliga besök hos intressenter och tänkbara nya samarbetsparter. Syftet är även att ta fram strategiska planer där de kunskapsbehov som skapas av bibliotekens alltmer interkulturella funktion definieras.

Målsättning

Förprojekteringens mål är en färdig projektansökan senast i januari 2009. Projektets mål är sedan att samtliga biblioteksanställda ska ha fått en bättre kompetens och större insikt inom området det mångspråkiga biblioteket. Detta mäts med enkäter och /eller fokusgrupper i projektets slutfas.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Göteborgs stadsbibliotek och Regionbiblioteket har tillsammans framgångsrikt drivit ett EU Mål 3 projekt Open media / Open learning som inneburit att verksamheten för synskadade och andra läshandikappade nu är bland de ledande i landet. Specialmedia är tillgängliga för olika handikappgrupper och biblioteken är fysiskt tillgängliga för alla. Medvetenheten om vikten av bibliotekstjänster för funktionshindrade är stor vid de flesta av regionens bibliotek. Dock saknas specialmedia på andra språk än svenska, något som bör beaktas och uppmärksammas redan under förprojektet.

Jämställdhetsintegrering

-

Transnationellt samarbete

Detta projekt innehåller inget transnationellt inslag men det finns en koppling till Grundtvig Lifelong learning program, Learning Partnerships. Stadsdelsförvaltningarna i Nordost i Göteborg ingår i en ansökan som just insänts: ”Creative Approaches to Intercultural Competence”. Kortedala bibliotek är projektdeltagare. Övriga deltagare är från Irland, Spanien, Turkiet, Belgien, Tjeckien, Litauen och Norge . Det finns alltså förutsättningar för utveckling och lärande på en EU-nivå.

Samarbetspartners

 • Borås stadsbibliotek
 • Göteborgs stadsbibliotek
 • Kortedala bibliotek
 • Mölndals stadsbibliotek
 • Trollhättans stadsbibliotek

Kommun

 • Ale
 • Alingsås
 • Bengtsfors
 • Bollebygd
 • Borås
 • Dals-Ed
 • Essunga
 • Falkenberg
 • Falköping
 • Färgelanda
 • Grästorp
 • Gullspång
 • Göteborg
 • Götene
 • Halmstad
 • Herrljunga
 • Hjo
 • Hylte
 • Härryda
 • Karlsborg
 • Kungsbacka
 • Kungälv
 • Laholm
 • Lerum
 • Lidköping
 • Lilla-Edet
 • Lysekil
 • Mariestad
 • Marks
 • Mellerud
 • Munkedal
 • Mölndal
 • Orust
 • Partille
 • Skara
 • Skövde
 • Sotenäs
 • Stenungsund
 • Strömstad
 • Svenljunga
 • Tanum
 • Tibro
 • Tidaholm
 • Tjörn
 • Tranemo
 • Trollhättan
 • Töreboda
 • Uddevalla
 • Ulricehamn
 • Vara
 • Varberg
 • Vårgårda
 • Vänersborg
 • Åmål
 • Öckerö