Logotyp på utskrifter

Stäng

3 december - Webbinarium om fattigdom i dagens Sverige

Mer information och anmälan.

Den långa vägen

ProgramområdeProgramområde 2 Ökat arbetskraftsutbud
ProjektfasGenomförande
ProjektägareStiftelsen Gyllenkroken
KontaktpersonAnnica Engström
E-postannica.engstrom@gyllenkroken.se
Telefonnummer031-808995
Beviljat ESF-stöd450 000 kr
Total projektbudget450 000 kr
Projektperiod2014-03-03 till 2014-09-02
RegionVästsverige
In English

Sammanfattning

Förstudiens mål är att undersöka möjligheten att genomföra ett projekt med fokus på individen i ett helhetsperspektiv, från grundläggande behov hela vägen fram till stöd på arbetsplatsen. Ett projekt som bidrar till att möjliggöra för personer med funktionsnedsättning att komma in på arbetsmarknaden samt att behålla ett arbete i ett långsiktigt och hållbart perspektiv. Projektet ska ha förutsättningar för att lyckas och ska kunna ge ett varaktigt resultat som är applicerbart i olika sammanhang.

Att inkludera målgruppen i arbetsmarknaden är en samhällsvinst genom att det leder till minskad ohälsa och stigmatisering samt till ökat samhällsdeltagande. På individnivå gäller att möjligheterna att söka och behålla ett arbete ökar när de grundläggande förutsättningarna finns på plats, som till exempel bostad, barnomsorg och färdigheter som krävs för att få vardagen att fungera.

Vår hypotes är att det saknas ett helhetsstöd som utgår från den enskilda individens behov.

Bakgrund

Huvudproblemet är att det är mycket svårt för personer med långvarig psykisk ohälsa eller allvarlig psykisk funktionsnedsättning att komma in på eller tillbaka till arbetsmarknaden samt att behålla ett arbete i ett långsiktigt och hållbart perspektiv. Att inkludera målgruppen i arbetsmarknaden är en samhällsvinst genom att det leder till minskad ohälsa och stigmatisering samt till ökat samhällsdeltagande. På individnivå gäller att möjligheterna att söka och behålla ett arbete ökar när de grundläggande förutsättningarna finns på plats, som till exempel bostad, barnomsorg och färdigheter som krävs för att få vardagen att fungera. Vår hypotes är att avsaknaden av ett helhetsstöd som utgår från den enskilda individens behov är en av orsakerna till ovanstående problem.

Det finns många olika åtgärder och insatser, bland annat hos olika myndigheter, arbetsgivar- och intresseorganisationer. Men för att kunna dra nytta av befintliga stödsystem krävs ibland hjälp och stöd. Som det är idag förutsätter användandet att personer med funktionsnedsättning har kännedom om och förutsättningar för att använda sig av stödet. Här ser vi ett behov av en insats.

Det krävs ett ständigt pågående arbete för ökad kunskap som leder till attitydförändring kring psykisk ohälsa hos allmänheten, arbetsgivare och offentliga aktörer. Färre fördomar ger ökad möjlighet för personer med psykisk ohälsa att komma in på arbetsmarknaden samt gör att arbetsgivare vågar anställa människor med psykiska funktionsnedsättningar.

På Stiftelsen Gyllenkroken har vi erfarenhet av att människor kan komma ut i arbetslivet, även efter långvarig psykisk ohälsa. Men det är ofta en lång väg som den enskilda individen måste gå. För att kunna komma ända fram har vi sett att det ofta krävts stora insatser riktade direkt till den enskilda individen, där det bland annat ingår ett stöd i kontakten med övriga aktörer. De metoder som fungerar innehåller ofta element av coachning på basnivå för att stötta individen i att få de grundläggande förutsättningarna på plats. I problematiken när man har en psykisk funktionsnedsättning ingår ofta att man har svårigheter att få ordning på basfunktioner så som bostad, försörjning, barnomsorg, matlagning, hygien, transporter mm. Svårigheterna är kopplade till själva funktionsnedsättningen och bidrar i sig till att personerna står mycket långt från arbetsmarknaden. Först måste man få hjälp för att skapa den grundtrygghet som behövs för att bygga vidare med sociala relationer och arbetsliv. Sedan behövs fortfarande ett stort stöd för att kunna närma sig den faktiska arbetsmarknaden. Till sist krävs också möjlighet till långvarigt stöd efter inträdet på arbetsmarknaden, för att öka chanserna att behålla och utföra sitt arbete på ett tillfredsställande sätt.

Utifrån våra tidigare erfarenheter tror vi att det är en individuellt utformad, omfattande och långsiktig insats riktad till den enskilde individen som behövs. Förstudien ska undersöka möjligheter för att utforma en modell för en sådan insats. Förstudien ska också utröna i vilken skala och med vilken typ av utförare en sådan insats i så fall ska utformas.

Stiftelsen Gyllenkrokens roll som fristående organisation, och därmed våra möjligheter att verka fritt, har bidragit till goda resultat för enskilda individer när det gäller att ta sig in på arbetsmarknaden. Det finns utrymme för oss att följa med och stötta hela vägen genom olika stadier till ett fungerande samhällsdeltagande. Stiftelsen Gyllenkrokens fristående ställning ger möjlighet till intressepolitiskt påverkansarbete samt till ett flexibelt och varierat samarbete med såväl offentliga aktörer som enskilda individer. Vårt samarbete med och stöd till personer med psykisk ohälsa kan även ske utanför myndigheternas ramar. Stiftelsen Gyllenkroken har en fristående roll men vi har också välfungerade samarbeten med Arbetsförmedling, Försäkringskassa och Socialtjänst, både när det gäller den ordinarie verksamheten med aktivitetshus, boenden och anhörigverksamhet och när det gäller utvecklingsprojekt. Vi är en organisation med tydligt brukarfokus och vi kommer att involvera personer med egen erfarenhet av psykisk ohälsa i projektets alla faser som deltagare och även som anställda. Vi har dessutom en bas av utbildade och erfarna handledare som står för stabilitet och kontinuitet.

Målsättning

Vårt långsiktiga mål är att bidra till att fler personer med psykisk ohälsa når arbetsmarknaden och därmed får en ökad livskvalitet. Fler personer med funktionsnedsättningar på arbetsmarknaden är också en samhällsvinst som bland annat kan räknas i minskad ohälsa och minskat vårdbehov med minskat bidragsberoende som följd.

Projektet kommer att utgå ifrån antagandet att människan är social, förändrings- och utvecklingsbar och kan bringas att ta ansvar för sitt liv och sina gärningar, samt ifrån antagandet att den enskilde individens känsla av sammanhang och meningsfullhet är nycklar till framgång i den slags utvecklingsarbete som projektet innebär. Genom projektets alla faser kommer vi att ha en hög grad av brukarmedverkan och brukarinflytande. Detta säkerställs genom att deltagarna och flera av de anställda i projektet är personer med egen erfarenhet samt genom samverkan med de brukarorganisationer som finns. Brukarmedverkan är ett av projekts mervärden.

Ett av de långsiktiga målen är att det skapas arbetstillfällen inom projektets ramar och även efter att projektet avslutats. Under ett genomförandeprojekt kommer en av målsättningarna vara att utarbeta strukturer och arbetssätt som gör så att metoden kan användas även efter avslutat projekt. Implementering av metoden kommer att påbörjas under genomförandeprojeket både hos offentliga och idéburna verksamheter.

Vägen till vårt långsiktiga mål tror vi går genom en förstudie där vi kan säkerställa att vi har en hållbar utgångspunkt med brukarnas erfarenheter och behov i fokus. Förstudien lägger också basen för en fortsatt god samverkan och en stabil organisatorisk och ekonomisk bas för ett eventuellt genomförandeprojekt.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Genom vår verksamhet riktad till personer med psykisk ohälsa och deras anhöriga har Stiftelsen Gyllenkroken en hög grad av tillgänglighet. Vi kommer att ha ett tillgänglighetsperspektiv som genomsyrar hela projektet. Eftersom vårt projekt riktar sig till personer med psykisk funktionsnedsättning kommer vi att ha stor fokus på psykosocial miljö, så att projektmedverkan blir möjlig/ underlättas för personer med psykisk funktionsnedsättning.

Att dessutom arbeta med tillgänglighet på en övergripande nivå ser vi som självklart. Praktiskt kommer vi att göra detta genom att göra projektmiljön tillgänglig samt genom att låta tillgänglighetsfrågor ingå som en del i analysen. I förstudien och i ett eventuellt genomförandeprojekt kommer vi att knyta aktörer till oss som möter kraven på tillgänglighet så som de definierats av ESF-rådet.


Vi har också en stor kontaktyta med personer med psykisk funktionsnedsättning. Genom vår utåtriktade verksamhet, där ökad kunskap om psykisk ohälsa och attitydförändringar kring psykisk ohälsa är en viktig del, möter vi allmänheten och offentliga aktörer regelbunden. Under förstudien kommer vi att ha ökad fokus på arbetsmarknadsutbudet och de utmaningar som finns inom området och på så sätt bidra till kunskapsökning och kunskapsspridning vilket i sin tur kan leda till bättre tillgänglighet för personer med psykisk ohälsa.

Transnationellt samarbete

Under förstudien kommer vi att utgå ifrån de förutsättningar som finns i Sverige. Eventuellt kan lärdomar dras från andra länder och dessa kommer i så fall att ingå i kartläggning och analys. Om det visar sig att det gagnar projektet kommer ansökan om genomförande att inkludera även transnationalitet.

Kommun

  • Ale
  • Göteborg
  • Härryda
  • Kungälv
  • Lerum
  • Mölndal
  • Partille
  • Öckerö