Logotyp på utskrifter

Stäng

3 december - Webbinarium om fattigdom i dagens Sverige

Mer information och anmälan.

CLAVIS

ProgramområdeProgramområde 2 Ökat arbetskraftsutbud
ProjektfasGenomförande
ProjektägareSocialförvaltningen
KontaktpersonJerker Lago
E-postjerker.lago@halmstad.se
Telefonnummer035-152747
Beviljat ESF-stöd3 630 455 kr
Total projektbudget10 016 723 kr
Projektperiod2010-04-15 till 2013-12-31
RegionVästsverige
In English

Sammanfattning

CLAVIS är ett kunskaps och inflytandeprojekt som bidrar till ökat lärande och kunskap inom och kring målgruppen psykiska funktionshinder. Genom aktiva åtgärder och stragegiskt påverkansarbete är målet att målgruppen skall närma sig arbetsmarknaden





Bakgrund

Citat.De övergripande målen för Nationella socialfondsprogrammet och den västsvenska Regionala planen för socialfonden handlar ytterst om att bryta de mönster som kännetecknar baksidan på den västsvenska medaljen. I fokus står dels utveckling och omställning i arbetslivet dels möjligheter till arbete för dem som står utanför arbetsmarknaden. För att göra detta möjligt krävs insatser för att stärka individerna och insatser för att, genom kompetensutveckling, effektivisera och samordna de insatser som görs av olika aktörer.

Totalt beräknas ca 20 procent av den totala befolkningen i åldrarna 20-64 år av olika skäl stå utanför den ordinarie arbetsmarknaden. Förutom att utanförskapet orsakar stort socialt lidande, innebär det också ett stort slöseri med mänskliga och ekonomiska resurser. Att öka sysselsättning är därför av stor betydelse för en hållbar tillväxt i samhället, och för att skapa sammanhållning och integration.
Nya och fördjupade samverkansformer kommer att spela en avgörande roll i detta arbete.
Det finns egentligen inga starka signaler om ökad ohälsa i befolkningen. Livslängden ökar, rökningen minskar och ökningen av antalet överviktiga har bromsats upp. Trots det har frånvaron och utslagningen från arbetslivet ökat dramatiskt under de senaste tio åren. Sjukdomar och andra orsaker som leder till oförmåga att arbeta ger nu både individer och samhälle stora problem. slut citat Regional plan för socialfonden i Västsverige 2007-2010

CLAVIS latin för nyckel - nyckel till medborgarskap vänder sig till personer med psykisk ohälsa eller psykiskt funktionshinder mellan 18 och 65 år, som behöver stöd för att kunna ta del av det samhälliga utbudet och få möjlighet att ingå i ett meningsfullt sammanhang. Målgruppen sträcker sig från personer som varit sjukskrivna för psykisk ohälsa minst 6 månader till personer som till följd av psykisk funktionsnedsättning har sjukersättning - ej tidsbegränsat.
Vid en gemensam inventering med psykiatrin i Halmstad 2006 bedömdes att det fanns 311 personer med psykisk funktionsnedsättning som någon av huvudmännen, Socialförvaltningen i Halmstad, psykiatrin Halmstad hade kontakt med.
CLAVIS genomsyras av tanken att återhämtning är möjlig för alla. Återhämtning innebär att man skapar nya målsättningar och ny mening i sitt liv och med detta som grund möjliggöra att komma närmare arbetsmarknaden.

Under 2007 gjordes en översyn av insatser till personer med psykiska funktionshinder, målgrupppen, på socialförvaltningen i Halmstad, avdelning för personer med beroende eller psykiskt funktionshinder BeP. Översynen visade tydligt att det primära för brukarna var att vara delaktiga i olika meningsfulla sammanhang och att kunna ta del av samhällets utbud, trots sitt funktionshinder. Ett överraskande stort antal av de intervjuade brukarna som haft sin försörjning under lång tid via sjukersättning eller pension svarade att de, om det hade varit möjligt, skulle vilja ha ett arbete på öppna arbetsmarknaden.
Ur översynsarbetet föddes projektidén som handlar om att skapa förutsättningar för personer med psykisk ohälsa/funktionshinder att delta i samhällslivet med hjälp av frivilligarbetare och professionella. Verksamheten ska också vara ett komplement till den sysselsättning som erbjuds idag. En annan viktig del i projektidén var att CLAVIS skulle bedriva ett strategiskt påverkansarbete, med syfte att förändra de negativa attityder kring målgruppen som finns. Arbetsgivarorganisationer är här en viktig målgrupp.

Projektidén utgick från tanken om en paraplyorganisation där följande skulle ingå:
Olika lärande och utvecklande miljöer, såsom internetcafé, temagrupper, träffpunkter
Medmänniskor i form av frivilligarbetare som skall finnas att tillgå för att få hjälp med att exempelvis våga åka buss, ta sig till ett café, eller för att kunna delta i någon verksamhet man normalt inte vågar gå till på egen hand.
En modell för att bedriva strategiskt påverkansarbete för att nyansera bilden av personer med psykiska funktionshinder och fåtillstånd en attitydförändring.

Översynsarbetet ledde fram till att en ansökan gjordes om ekonomiskt stöd till genomförandet av en förprojektering via Europeiska socialfonden. Förprojekteringen genomfördes bland annat med hjälp av följande arbetsgrupper med fokus på frivilligarbete, arbetsrehabilitering och strategiskt påverkansarbete. Målgruppens synpunkter, önskemål och åsikter inhämtades via intervjuer och enkäter. Syfte med arbetsgrupperna var att få del av föreningars samt myndigheters erfarenhet, tankar samt idéer kring frivilligarbete och arbetsrehabilitering. Grupperna hade som ett av sina uppdrag att ge förslag på hur frivilligarbete och arbetsrehabilitering utifrån ett brukarperspektiv bör vara utformad.
Under förprojekteringsperioden utformades en modell för hur en verksamhet skulle kunna se ut. Modellen bygger på redan nu befintliga verksamheter riktade till målgruppen samt tillkommande delar inom ramen för CLAVIS.

Det som CLAVIS tillför till redan existerande verksamhet är:
Projektledare
Samordnare/informatör
Förmedling av enskilda kontakter mellan frivilliga och målgruppen
Sysselsättning i form av olika lärande/utvecklande miljöer
Myndighetssamverkan i form av ett rehabiliteringsteam
Former för strategiskt påverkansarbete till olika samhällsnivåer
Erfarenhetsutbyte i ett regionalt nätverk

Medverkande organisationer i förprojekteringen har varit
Röda Korset, IFS-AP intresseföreningen för schizofreni och andra psykossjukdomar, Attention, Halmstads Kristna Råd ,Arbetsförmedlingen AF, arbetslivsförvaltningen ALF, Allt under ett tak AUET, Arbetslivsresurs.
Modellen för ett framtida CLAVIS har presenterats för verksamhetschefen för psykiatrin samt försäkringskassan. Responsen på förslag har varit mycket positiv. Försäkringskassan FK och AF har meddelat att de kommer att medverka i en framtida nätverksbaserad rehabiliteringsgrupp.
Ansökan är förankrad i förvaltningsnämnder samt med kommunstyrelsens ordförande.

Syfte

CLAVIS är ett kunskaps och inflytandeprojekt som bidrar till ökat lärande och kunskap inom och kring målgruppen till flera olika samhällsaktörer. Genom att aktivt informera och öka förståelsen kring målgruppen ökar också möjligheterna för målgruppen att få tillträde till arbetsmarknaden.

För att skapa dessa förutsättningar är CLAVIS syfte följande,
Att skapa förutsättningar för personer med psykisk ohälsa och eller psykiska funktionshinder att delta i samhällslivet och arbetslivet med hjälp av frivilligarbetare och professionella.

Att kunna erbjuda personer med psykiska funktionshinder en miljö som främjar principen om likabehandling, där man utgår ifrån varje individs förmågor och har ett rehabiliterande arbetssätt.

Att underlätta för personer med psykiska funktionshinder att ta del av det samhälleliga utbudet, och kunna erbjuda en meningsfull sysselsättning som ett komplement till den sysselsättning som idag erbjuds och på så sätt komma närmare arbetsmarknaden

Att verksamheten ska bedriva ett strategiskt påverkansarbete för att förändra de negativa attityder kring målgruppen som finns i samhället idag.

Målsättning

Studier kring målgruppen pekar entydigt på att personer med psykiska funktionshinder har sämst ekonomiska förutsättning av alla samhällsgrupper. Psykisk ohälsa är inte heller synlig såsom fysiska hinder och uppmärksammas inte av omgivningen på samma sätt.
Därtill är attityderna i samhället kring psykisk ohälsa fortfarande präglat av okunskap och fördomar som ofta resulterar i rädsla hos personer som i olika sammanhang möter målgruppen. Detta försvårar för målgruppen att delta i sociala sammanhang och att komma närmare arbetsmarknaden.
Målet är att rusta de enskilda individerna med psykiska funktionshinder och göra samhället bättre rustade att möta psykisk ohälsa.
Målsättningen för CLAVIS är därför flera och viktiga på olika nivåer, både ur ett samhällsperspektiv, men inte minst för den enskilda individen som genom trygga och utvecklande miljöer med stöd får möjlighet att utvecklas inom de områden som han eller hon själv definierat som viktiga,

Att kunna erbjuda personer med psykiska funktionshinder en miljö som främjar principen om likabehandling, där man utgår från varje individs förmågor och har ett rehabiliterande arbetssätt.
Målet är att, sammanlagt under projektperioden, 100 personer från målgruppen kommer att delta i någon av de erbjudna aktiviteterna.
Målet är att 50 % av deltagarna som anmäler sitt intresse för temagrupper och eller studiecirklar fullföljer dessa.
Målet är att känslan av att självförtroende ökat hos 50 % av deltagarna.
Målet är att 25% av deltagarna upplever att de blivit mer socialt aktiva.
Att målgruppen ska närma sig arbetsmarknaden. Målsättningen är att efter projektet genomförts och utvärderats, utveckla hanterbara metoder och arbetssätt som stärker den enskilde att erövra flera arenor i livet, däribland arbetslivet.
Målet är att 10 personer skall få praktikplats, arbete eller meningsfull sysselsättning
Att bygga upp ett långsiktigt samarbete mellan frivilligorganisationerna och professionella i syfte att bryta målgruppens isolering och motverka utanförskap
Målet är att representanterna för frivilligorganisationerna känner sig trygga i sin roll och att de upplever information och kunskap som god.


Att bedriva ett strategiskt påverkansarbete för att förändra de negativa attityder kring målgruppen som finns i samhället idag. Kunskap och kontinuerlig information om målgruppen för framtida arbetsgivare är ett prioriterat målområde.
Målet är att nå 30 arbetsgivarrepresentanter per termin via besök hos organisationer eller att annordna informations och temakvällarna som arrangeras via projektet och att 10 av dem kan tänka sig att erbjuda praktikplatser till målgruppen.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Projektet kommer att spridas genom omfattande information i lokal massmedia och via befintliga nätverk riktade till målgruppen. Ansvariga för informationen kommer att ha lång erfarenhet av kommunikation till målgruppen.

CLAVIS skapar förutsättningar för personer med psykiska funktionshinder att delta i samhällslivet, genom ett aktivt arbete med att undanröja de hinder, både fysiska och psykiska som finns för att skapa möjligheter för den enskilde att erövra alla de arenor han eller hon önskar. Genom att alla projektdeltagare får individuellt stöd av frivilligarbetare och professionella skapas dessa förutsättningar. Hindren består ofta i en rädsla för att delta i nya sociala sammanhang, frivilligarbetarna har här en viktig funktion som en hjälp på vägen för att möjliggöra för personer med psykiska funktionshinder att leva som andra samhällsmedborgare.
CLAVIS ska vara en lättillgänglig verksamhet för alla deltagare. Samordnaren har som uppdrag att ge god information om CLAVIS, samhällsfunktioner samt den hjälp och det stöd man som psykiskt funktionshindrad kan få av samhället.
Både för frivilligorganisationerna och anställda inom projektet är kunskap om funktionshinder och särskilda behov viktigt för att kunna erbjuda en verksamhet som vänder sig till hela målgruppen. Kravprofilen kommer därför att vara tydlig vid rekryteringen av projektledare samt samordnare. Frivilligorganisationerna kommer att erbjudas kompetensutveckling i form av litteratur och handledning för att säkerställa att inga hinder för deltagande byggs in i projektet.
Lokalen är centralt belägen och lättillgänglig för besökande och är sedan tidigare anpassad för personer med funktionsnedsättningar. Deltagarantal för samtliga aktiviteter anpassas i storlek för att inte hindra personer med sociala fobier att delta.
Öppettider anpassas till önskemål och behov av deltagarna.

Jämställdhetsintegrering

Samhällets handikappreformer har varit inriktade på att undanröja de mest påtagliga hindren för delaktighet för alla som lever med funktionshinder.
Det är viktigt att komma ihåg att kvinnor med funktionshinder riskerar att blir diskriminerade både på grund av sitt kön och av sitt funktionshinder, båda formerna av diskriminering måste göras synliga.
Arbetet inom CLAVIS kommer därför i första hand att handla om att lyfta kunskapsområdet inom deltagande verksamheter och kontinuerligt följa upp projektet enligt 3R metoden se tidigare beskrivning


Transnationellt samarbete

Halmstad kommun har sedan en tid tillbaka upparbetade kontakter med Asti kommun i Italien. Vid kontakt med representanter för Asti som arbetar med projektets målgrupp har överenskommelse gjorts om kontinuerligt informations och erfarenhetsutbyte mellan Halmstad kommun och Asti.

Medfinansiärer

  • Arbetsmarknadsenheten
  • Regionkansliet
  • Socialförvaltningen

Samarbetspartners

  • Arbetsmarknadsenheten
  • Försäkringskassa Halland
  • Kansli Landstinget
  • Regionkansliet
  • Röda korset

Kommun

  • Halmstad