Logotyp på utskrifter

Bättre arbetsmiljö-Bättre hälsa

ProgramområdeProgramområde 1 Kompetensförsörjning
ProjektfasGenomförande
ProjektägareSveriges bagare & konditorer
KontaktpersonHolger Svensson
E-postholger.svensson@telia.com
Telefonnummer070-8956300
Beviljat ESF-stöd5 059 250 kr
Total projektbudget5 059 250 kr
Projektperiod2011-07-01 till 2013-06-28
RegionVästsverige
In English

Sammanfattning

Det övergripande syftet med projektet ”Bättre arbetsmiljö-Bättre hälsa ” är att kartlägga behoven av och genomföra kompetensutvecklingsinsatser integrerat med en verksamhets- och arbetsorganisationsutveckling inom och mellan 68 medverkande bagerier och konditorier i Västsverige i syfte att uppnå mer långtgående och långsiktiga effekter av såväl bättre arbetsmiljö, som ökad produktivitet och lönsamhet för ett större antal bagerier och konditorier i regionen.

Bakgrund

Att bli bagare och konditor är ett yrke på frammarsch och under de senaste åren har branschen sett en kraftig ökning av antalet sökande till grundutbildningar inom yrket runt om i landet. Men trots att arbetet är kreativt och utvecklande visar statistik att det genomsnittliga antalet sjukskrivningsdagar bland de som är anställda som bagare och konditorer är mycket högt och i princip i nivå med ohälsan inom yrkesgrupper som städare, köks- och restaurangbiträden och storhushålls- och restaurangpersonal. Det finns sannolikt ett antal olika samverkande orsaker till ohälsoproblemet inom branschen. Sambandet mellan arbetsrelaterade exponeringar och risken att bli sjukskriven är sedan tidigare känt. Exempel på konstaterade riskfaktorer som har lyfts fram i tidigare studier är den fysiska och psykiska miljö personer utsätts för i sitt arbete, individens möjligheter att anpassa sitt arbete vid besvär och ett försämrat hälsotillstånd samt andra arbetsrelaterade villkor som exempelvis tunga lyft och förekomsten av arbete på obekväm arbetstid. Ett flertal av dessa riskfaktorer präglar bageri- och konditorbranschen och är gemensamma för många av de arbetsuppgifter, och de yrken, som finns representerade inom branschen. Resultaten visar att det finns en samvariation mellan socioekonomisk grupptillhörighet och sjukskrivning då antal ersatta sjukskrivningsdagar från Försäkringskassan per anställd stiger då kraven på högre utbildning i ett yrke, som exempelvis de inom bageri- och konditorbranschen, minskar.
En ytterligare förklaring till en relativt stor ohälsa bland anställda inom bagerier och konditorier utgörs av svårigheterna för företagen att uppnå lönsamhet och produktivitet. Många bagerier och konditorier lever idag under tuffa ekonomiska förhållanden och har behov av stödjande insatser för att öka försäljning och stärka lönsamhet och framförallt att kunna utveckla mer långgående och långsiktiga strategier för att kunna förbättra arbetsmiljön. Detta blir en fråga om orsak och konsekvens eftersom, å ena sidan, en ökad lönsamhet stärker hälsan och, å andra sidan, en bättre hälsa bland de anställda förbättrar företagens resultat. Faktorer på konditorierna och bagerierna påverkar hälsa och beteende, som i sin tur påverkar verksamheterna och därmed dess ekonomiska resultat. För att skapa en större möjlighet att utveckla hälsobefrämjande arbetsplatser krävs inom branschen ofta dels en mer långsiktig planering kring att förbättra arbetsmiljön bl a i form av nyare teknik vilket idag är mycket föråldrad och tungarbetad, dels att förändra innehållet i arbetet. Då ca 37% av de deltagande företagen är mindre än sex anställda och där medeltalet för antalet anställda är ca tio skapar detta svårigheter för varje enskilt företag att själva utveckla dessa möjligheter. Följden blir att det inte kan ske någon utveckling som kan skapa en mer långtgående och uthållig verksamhet utan att det mer blir i form av kortsiktiga lösningar som gör att hela branschen kännetecknas av dålig lönsamhet, höga sjukskrivningstal, många konkurser och en stor personalomsättning.
Mot bakgrund av ett mycket stort behov av ett utvecklings- och förändringsarbete på bagerierna och konditorierna, i kombination med en brist på personella och ekonomiska resurser och på egna specialister på företagen som kan driva förbättringsarbetet är ett samlat ESF-projekt med 68 företag som ha likvärdiga problem en möjlighet till att skapa hälsobefrämjande arbetspatser. Utgångspunkten är att projektet ska kombinera satsningar på kompetensutveckling med förändringar i arbetssätt och arbetsorganisation på och mellan de medverkande bagerierna och konditorierna och att insatserna ska fokusera både på medarbetar- och företagsnivå. Mobiliseringsfasen kommer att genomföras i tre steg: 1. Orsaksanalys av ohälsan inom branschen.2. Kartläggning av behov av samverkan mellan konditorierna och bagerierna.3. Kartläggning av kompetensbehov på medarbetarnivå. 1. ORSAKSANALYS AV OHÄLSAN INOM BRANSCHEN Inledningsvis kommer en analys av orsakerna till ohälsan på bagerierna och konditorierna att genomföras. Den kommer att bygga på de studier som är genomförda inom branschen samt intervjuer med representanter från branschen och företagen och ska resultera i en gemensam syn på företagens situation och vilka övergipande behov som finns med koppling till arbetsformer, kompetensutveckling, samverkan, hälsa och lönsamheten. 2. KARTLÄGGNING AV BEHOV AV SAMVERKAN MELLAN KONDITORIERNA OCH BAGERIERNA Utifrån ovanstående analys ska behoven av samverkan mellan bagerierna och konditorierna kartläggas. Detta kommer att ske genom ett antal workshops med företagsansvariga och andra nyckelpersoner på konditorierna och bagerierna. Det gäller hur en ökad samverkan och eventuellt nya organisationsformer mellan bagerierna och konditorierna kan stärka resursutnyttjandet och om, som grund för såväl kompetensutveckling som eventuella arbetsorganisatoriska förändringar under genomförandet, de strukturer som omger bagerierna och konditorierna, skapar förutsättningar för hälsa och lönsamhet. Det kan röra alltifrån samarbete kring rutiner för att gemensamt dra nytta av den kunskaps- och erfarenhetsbank som finns inom branschen, hur företagen med gemensamma inköpsavtal kan få bättre villkor, arbetsmiljö och ökad konkurrenskraft till eventuella gemensamma affärsorganisationer där man kan ta ansvar för arbetsmiljö, försäljning och marknadsföring som helhet.Utveckla arbetsorganisationer för ett mer långsiktig planering kring framtiden och vilka behov som behövs att ett ökat samarbete inom företaget och branschen. Det kan också röra insatser för att gemensamt främja det systematiska arbetsmiljöarbetet på företagen. 3. KARTLÄGGNING AV KOMPETENSBEHOV PÅ MEDARBETARNIVÅ En ytterligare del av mobiliseringen, som bygger på resultatet av kartläggningen av behoven på företagsnivå, handlar om att genom enkätundersökningar för samtliga deltagare och intervjuer med utvalda identifiera kompetensutvecklingsbehov för de enskilda medarbetarna på konditorerna och bagerierna, såväl för konditorer och bagare som för säljare och servispersonal. Självskattningen av kompetensbehovet kommer även att omfatta frågor om medarbetarna anser att man har varierande och utmanande arbetsuppgifter, kan påverka sitt arbete och om man känner delaktighet och inflytande på det egna bageriet och konditoriet. I forskningen påpekas vikten av externt stöd i samband med förändringsprocesserna. En ytterligare viktig aspekt i ledningsstrukturerna är om det på företagen finns ett hälsobefrämjande ledarskap som stimulerar lärande och bidrar till ökad hälsa. Utmaningen i projektet är att kompetensutvecklingen både ska motverka uppkomst av stress och arbetsrelaterad ohälsa, främja individuell utveckling och livslångt lärande och leda till ökad lönsamhet och produktivitet för bagerierna och konditorierna. Projektägaren uppskattar att behovet av kompetensutveckling kommer att ligga inom följande breda utbildningsområden: - ledarskap och team för att utveckla och stimulera chefer och medarbetare. - utbildningar för att säkra arbetsförhållanden och underlätta systematiskt arbetsmiljöarbete. - utbildningar inom affärsplanering, marknadsföring och PR för att öka lönsamheten i branschen och för att därigenom minska ohälsan bland personalen. - insatser för att underlätta den framtida rekryteringen av personal till bagerier och konditorier. - utbildning inom ergonomi och stresshantering. Projektet kommer att arbeta för förbättrade förutsättningar för att driva bageri och konditori och utgöra en unik plattform för gemenskap och erfarenhetsutbyte för konditorier och bagerier i hela regionen. Inriktning, utformning och dimensionering av utbildningar och övriga insatser kommer att preciseras och detaljeras som ett resultat av mobilisering och som underlag för genomförandet.

Syfte

Bagerier och konditorier som i samverkan arbetar aktivt med att skapa mer långtgående och lånsiktiga hälsoinsatser inom sina respektive verksamheter, för att på så sätt tillgodose och stärka hälsa och förbättra arbetsmiljön, ökar möjligheterna för att få en bra, fungerande och ekonomiskt lönsam verksamhet. En bra arbetsmiljö ger ökad lönsamhet, arbetstillfredsställelse och livskvalitet för alla medarbetare och chefer. För att arbetet ska kännas meningsfullt måste alla känna sig delaktiga och ha möjlighet att kunna påverka vad som händer och sker. Bagerier och konditorier som arbetsplatser ska därför vara stödjande miljöer för såväl god hälsa som god lönsamhet. Det övergripande syftet med projektet "Bättre arbetsmiljö-Bättre Hälsa" är därför att kartlägga behoven av och genomföra kompetensutvecklingsinsatser integrerat med en långsiktig verksamhets- och arbetsorganisationsutveckling inom och mellan de 68 medverkande bagerier och konditorier i syfte att uppnå såväl bättre arbetsmiljö som ökad produktivitet och lönsamhet för ett större antal bagerier och konditorier i regionen.Detta innebär att projektet skall utveckla stödstrukturer för lärande och att främja idéutveckling och innovation för att motverka arbetsrelaterad ohälsa. Det innebär att fokus också kommer att ligga på att föutom ledarskapsutveckling även se vilken organistionskultur och arbetsorganisation som främjar en god hälsoutveckling både för de anställda och företaget totalt. Detta är frågor som idag inte har någon belysning p g a företagens småskalighet men där ett samverkansprojekt tydligt kan visa på de för- och nackdelar som utvecklande organisationskulturer samt arbetsorganisationer kan uppnå respektive inte klara av p g a bristfälliga sådana. Specifika syften med ”Bättre arbetsmilj-Bättre Hälsa är att: - kartlägga behoven av och genomföra en ökad samverkan och eventuellt nya organisationsformer mellan bagerierna och konditorierna samt kompetensutvecklingsinsatser på medarbetarnivå för att förbättra arbetsmiljö på medverkande företag och därmed möjliggöra ökad lönsamhet, - kombinera satsningar på kompetensutveckling för medarbetare med förändringar i arbetssätt och arbetsorganisation inom och mellan de medverkande bagerierna och konditorierna, - förnya och utveckla de anställdas kompetens för att minska ohälsa i branschen, - främja insatser för att ge anställda på regionens bagerier och konditorier en möjlighet att lära nytt och lära om för att stå bättre rustade för förändringar i arbetslivet i en miljö av skärpt konkurrens, - genom riktade och behovs- och efterfrågestyrda insatser minska andelen korttids- och långtidssjukskrivningar bland de anställda på medverkande bagerier och konditorier, - genom kompetensutveckling parallellt med anpassning av arbetsformer och arbetsorganisation motverka uppkomst av stress och arbetsrelaterad ohälsa och främja individuell utveckling och livslångt lärande, - öka arbetstillfredsställelsen hos personalen genom kompetensutveckling - utveckla stödstrukturer för lärande på arbetsplatserna och att främja idéutveckling och innnovation för motverka arbetsrelaterad ohälsa samt - utveckla former för och genomföra en transnationell samverkan med aktörer i Danmark och Finland samt nationell statlig part-Livsmedelverket- i Sverige i syfte att ge upphov till nya idéer och innovativa lösningar på hemmaplan.

Målsättning

Utvecklings- och förändringsarbetet i projektet genomförs på såväl medarbetar- som företagsnivå och målsättningarna är därför relaterade till båda dessa nivåer. Projektets sex mål, som är kopplade till projektets syfte, är, utan inbördes prioritetsordning, att:

1. Kartlägga behoven av och genomföra kompetensutvecklingsinsatser kopplat till enskilda medarbetare och bagerier och konditorier för att förbättra arbetsmiljön på företagen för att därigenom uppnå ökad lönsamhet och produktivitet.

2. Skapa förutsättningar för såväl ökad hälsa som ökat lärande genom att parallellt med kompetensutvecklingsinsatser kartlägga behovet av och vid behov genomföra en ökad samverkan och eventuellt nya organisationsformer mellan bagerierna och konditorierna.

3.Att utveckla stödstrukturer för lärande på företagen och att främja idéutveckling och innovation som ett sätt att motverka arbetsrelaterad ohälsa

4. 75 % av samtliga medarbetare/deltagare ska efter genomfört projekt anse att kompetensutvecklingsinsatser och förändring av samverkan och arbetsformer har lett till en förbättrad arbetsmiljö på arbetsplatserna.

5. 75 % av samtliga chefer på medverkande konditorier och bagerier ska efter genomfört projekt anse att kompetensutvecklingsinsatser och förändring av samverkan och arbetsformer möjliggjort ökad lönsamhet och produktivitet.

6. Andelen kort- och långtidssjukskrivningar ska ha minskat med 20 % sammantaget i samtliga företag efter avslutat projekt.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Arbetet med tillgänglighet bygger på att insatserna ska vara praktiskt användbara. Detta gäller såväl ambitionen att projektets utbildningslokaler och skriftliga och muntliga informations- och kommunikationsinsatser ska utformas på ett sådant sätt att de blir tillgängliga för alla, som att den kartläggning av behovet av ökad kunskap om tillgänglighet som genomförs under mobiliseringsfasen ska leda till både attitydförändringar och faktiska förändringar och förbättringar inom bagerierna och konditorierna. För att lokaler och kommunikationskanaler, både under mobilisering och genomförande, ska uppfylla kraven på tillgänglighet kommer projektet att använda Handisams processtöd för att med representanter från denna organisation säkerställa tillgängligheten för funktionshindrade i projektets samtliga verksamheter. Vi har i samband med vår ansökan processat den med Processtöd Tillgänglighet och Gert Månsson och kommer, om projektet godkännes, att i styrgruppen få råd och stöd från honom för att utveckla en tillgänglighetsplan för projektet.

För att stärka kunskaperna och öka medvetenheten på konditorierna och bagerierna om tillgänglighetsfrågor kommer en behovsanalys att genomföras under mobiliseringsfasen som ska resultera i efterfrågestyrda utbildningsinsatser under genomförandet. Det handlar om behovet av: - kunskap om fysisk tillgänglighet för att arbetsplatsernas inom- och utomhusmiljöer ska vara tillgängliga för personer med funktionsnedsättning, - kompetens om kommunikativ tillgänglighet som handlar om hjälpmedel och förhållanden - hörslinga, god akustik och bra belysning - för att kommunikationen ska vara anpassad för alla, - kompetens om informativ tillgänglighet och att tryckt och digital information ska vara tydligt utformad och lättläst samt - kunskap om psykosocial tillgänglighet som handlar om attityder och bemötande av personer med funktionshinder. För att samtliga medarbetare på bagerierna och konditorierna ska bli medvetna och få ökad kunskap om vikten av tillgänglighetsarbete, kraven som ställs och medarbetarens personliga ansvar kommer det inom ramen för mobiliseringen diskuteras om det finns behov av nyckelpersoner inom företagen med utpekat ansvar för att tillgängligheten beaktas och att för att de nyvunna kunskaperna under genomförandet ska leda till konkreta och praktiska förändringar på företagen. Frågor om tillgänglighet kommer, i likhet med frågor om jämställdhet, att integreras i samtliga utbildningar under genomförandet.

Jämställdhetsintegrering

Denna del i ansökan kommer att redovisas efter att problem- och behovsanalysen gjorts under mobiliseringen som underlag för genomförandet. Man kan dock redan nu i viss mån ange de målområden som vi särskilt kommer att arbeta med under genomförandeprojektet för att på så sätt skapa mer jämställda arbetsplatser. Målområdena är följande:

1. Vi kommer under genomförandefasen att under utbildningen chefs- och ledarutbildning att arbeta med särskilda avsnitt som berör de kvalitativa faktorerna såsom attityder inom branschen. Här utgår vi från att under mobiliseringen skapa utrymme för att fler kvinnor söker till dessa ledarutbildningar för att på så sätt kunna skapa en grogrund för att få fler kvinnor som företagsledare vilket vi tror positivt skulle skapa en större positiv attitydförändring när det gäller jämställdhet och en bättre psykosocial miljö och därmed också lägga grunden för en bättre hälsa inom branschen.

2.Vi tror också att mobiliseringsfasens sammanställning kring lönebildningen mellan män och kvinnor kan komma att belysas på ett sätt som gör att dessa frågor kan mer öppet diskuteras i lednings- och styrgruppmöten som vi kommer att genomföra under projekttiden.Och på så sätt skapa förutsättningar för en jämnare lönebildning mellan män och kvinnor.

3. Ytterligare ett avsnitt rör stressutbildning och här kan vi idag se att många tunga lyft och otidsenliga strukturer inte gynnar kvinnors utveckling då det gäller hälsa inom branschen. Detta kommer vi att särskilt arbeta med inom området stressutbildning och på vilket sätt som företagens olika arbetsmiljöer påverkar ohälsan.

Transnationellt samarbete

De frågor och utmaningar som finns inom svenska bagerier och konditorier är i stor utsträckning gemensamma för många bagerier i andra medlemsländer i EU. Mycket finns att lära – och att dela med sig av. Modeller, metoder, organisationsstrukturer, arbetsorganisationer och andra verktyg för att tackla de problem som finns i företagen har utvecklats och visat sig verkningsfulla i ett antal EU-länder bl a Danmark och Finland. En genomtänkt samverkan med Bager- & Konditormestre i Danmark samt Finnish Bakery Federation i Finland, båda arbetsgivar- och branschorganisationer för Danmarks respektive Finlands bageri- och konditoriverksamhet, kan ge bränsle för en snabbare utvecklings- och förändringsprocess på de svenska bagerierna och konditorierna. Samverkansparterna kommer att medverka i projektet genom gemensamma workshops och eventuellt ytterligare aktiviteter där man tar upp vilka problem inom området ohälsa som man arbetar med i Danmark och Finland och på vilket sätt man gemensamt kan utveckla nya strategier för att få ner ohälsotalen inom branschen. Under mobiliseringsfasen kommer projektet att undersöka den exakta utformningen av en transnationell samverkan som underlag för genomförandet.

Kommun

 • Alingsås
 • Borås
 • Essunga
 • Falkenberg
 • Grästorp
 • Göteborg
 • Hjo
 • Hylte
 • Kungälv
 • Lidköping
 • Lysekil
 • Mariestad
 • Marks
 • Mellerud
 • Munkedal
 • Mölndal
 • Orust
 • Partille
 • Skara
 • Skövde
 • Sotenäs
 • Stenungsund
 • Tidaholm
 • Tjörn
 • Trollhättan
 • Uddevalla
 • Ulricehamn
 • Vara
 • Varberg
 • Åmål
 • Öckerö