Logotyp på utskrifter

Information med anledning av covid-19

Uppdaterad information med anledning av covid-19  

Attitude1!

ProgramområdeProgramområde 1 Kompetensförsörjning
ProjektfasFörprojektering
ProjektägareSV Göteborg
KontaktpersonBirgitta Norsted
E-postbn@sv.se
Telefonnummer031-7071819
Beviljat ESF-stöd442 615 kr
Total projektbudget442 615 kr
Projektperiod2009-05-04 till 2009-11-03
RegionVästsverige
In English

Sammanfattning

Genomföra en webbaserad enkät riktad till våra tjänstemän. Frågor om samtliga diskrimineringsgrunder för att få underlag till en utbildningsplan. Förprojekteringen är första steget i en strävan att arbeta strukturerat med attitydpåverkan för att motverka diskriminering.

Bakgrund

Förbundsstämman för SV (Studieförbundet Vuxenskolan) beslutade 2007 att fastställa en Strategisk utvecklingsplan för år 2008 - 2009. Utifrån SV:s Värdegrund, Vision och Verksamhetsidé fokuserar utvecklingsplanen på fyra huvudområden, Hållbar utveckling, Demokrati, Mångfald och Lokal kraft. Det finns ett behov inom SV som på den övriga svenska arbetsmarknaden i organisationer och företag att arbeta med attityder för att motverka diskriminering. Vi, SV, skall vara mångfaldens studieförbund.
Mångfald är ett stort och omfattande begrepp. SV behöver en bra mix av kompetenser för att berika den egna verksamheten och framtidens folkbildning. Den stora och nödvändiga utmaningen för framtiden handlar om de deltagare vi möter och hur SV kan främja mångfald bland medarbetare (tjänstemän, cirkelledare och lärare). SV ska eftersträva en organisation med och en verksamhet för män och kvinnor, olika åldrar, personer med funktionsnedsättning, personer med olika etnisk, religiös, sexuell och kulturell tillhörighet.
För att leva upp till SV:s vision samt samhällets förväntningar och utmaningar är det viktigt att SV har en väl avvägd fördelning av män och kvinnor, olika åldrar, personer med funktionshinder samt människor med olika religiös, sexuell och kulturell tillhörighet. Så är det tyvärr inte idag.
För att offensivt kunna möta framtidens utmaningar måste vi kunna erbjuda samtliga medarbetare goda och återkommande möjligheter till kompetensutveckling i diskrimineringsfrågorna.
För att strategiskt påverka attityder rörande samtliga diskrimineringsgrunder och ta fram metoder för att skapa insikt, kunskap och trygghet inom diskrimineringsfrågorna krävs en riktad utbildningsinsats baserad på faktiska förhållanden, nuvarande attityder och uppfattningar.

Syfte

Vi fyra avdelningar, SV Göteborg, SV Sjuhärad, SV Partille och SV Mölndal i region Västsverige vill i ett fleraktörsprojekt arbeta med attitydpåverkan för att motverka diskriminering.
I detta projekt som främjar strategiskt påverkansarbete vill vi i en förprojektering under 6 månader ta fram, genomföra och utvärdera en webbaserad enkätundersökning inom området diskrimineringsgrunder, frågor som ger tydliga svar om attityder inom samtliga diskrimineringsgrunder. Webbenkätens resultat skall ge oss ett kvantitativt och kvalitativt underlag för den utbildningsplaneringen som skall ligga som bas för kommande kompetensutveckling. Utfallet av förprojekteringen skall därmed ge oss tydliga indikationer om vilka utbildningsinsatser vi därefter skall genomföra, en kompetensförsörjning som för oss närmare de mål som är uppställda. Den modell vi skapar och det resultat vi uppnår här i Västsverige vill vi sprida till övriga SV-avdelningar nationellt.

Målsättning

Förprojekteringen inom våra fyra avdelningar skall omfatta samtliga 108 tjänstemän. Alla som i ett nästa skede är målgruppen för kommande kompetensutveckling. Webbenkäten skall ge kvantitativa och kvalitativa svar på hur attityderna ser ut gällande fördelningen av män och kvinnor, attityder till olika åldrar, attityder till personer med funktionsnedsättning samt attityder till människor med olika religiös, sexuell och kulturell tillhörighet.
De resultat som sammanställningen av webbenkäten ger skall därefter ligga till grund för kommande kompetensutveckling för målgruppen. Målet med förstudien är att samla in fakta, nå kunskap om de aktuella attitydfrågorna och skall utmynna i en utbildningsplan.
Efter genomförda utbildningsinsatser, genomförandefasen, avser vi att via våra tjänstemän erbjuda våra cirkelledare utbildning inom området. Cirkelledarna, många hundra, är de som möter våra deltagare i olika verksamheter. En verksamhet som vilar på ett demokratiskt synsätt där attitydpåverkan i diskrimineringsfrågorna bör ha en god förutsättning att nå genomslag då vi på våra orter tillsammans möter nära 30 000 cirkeldeltagare varje år.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Vi ska beakta de fyra delarna vad gäller tillgänglighet. Fysisk, psykisk, kommunikativ och informativ tillgänglighet.
Processen kommer att göras begriplig genom struktur, tydlighet, rak kommunikation m.m. Materialet som skapas skall göras lättläst, dvs använda begripliga ord, dispositionen av texten på ett logiskt sätt och förklara facktermer, och all information skall också föredras muntligt. Vid muntlig framställning är det också viktigt, förutom ovanstående, att tider hålles och att ge tydlig information kring innehållet. Våra konferenslokaler har ljudslinga och är ljuddämpade. I övrigt kommer lokalerna att anpassas efter ev. behov för att göra arbetsmiljön bra för deltagaren. Vid fysisk funktionsnedsättning finns hiss.
Tid är en annan viktig tillgänglighet. Deltagarna kommer att ges den tid de behöver för att fullfölja uppdraget utan stress.
Förstudiens metod, en webbaserad enkät är tack vare tillgången till arbetsdatorer tillgänglig för alla i målgruppen. Vid framställnigen av webbenkäten skall följande beaktas:
Enkäten skall vara tekniskt rätt uppbyggd, vara överskådlig och ha en tydlig struktur, ha ett begripligt och enkelt språk som är anpassat för att läsas på skärm, inleda varje avsnitt med en kort sammanfattning och ha en layout som ger bästa möjliga läsbarhet.

Transnationellt samarbete

Arbetet med att motverka diskrimineringsgrunder är inte bara en svensk nationell angelägenhet. Diskrimineringsgrunderna är föremål för forskning inte enbart hos vår samverkanspartner nationellt, Göteborgs Universitet, psykologiska institutionen. I det EU- land, Frankrike, där vi har kontakter på Universitetet i Paris (Géographie-Cités) är etnicitetsfrågan högst aktuell och de andra diskrimineringsgrunderna är frågor som engagerar och diskuteras. Frankrike har lång erfarenhet av att arbeta med attityder inom såväl privata företag som organisationer. Genom att på plats ta del av det arbete som bedrivs vid Universitetet i Paris avser vi att ta vara på de praktiska erfarenheter vår transnationella partner har i sitt utvecklingsarbete för att sedan i utbildningsplaneringen kunna anpassa utbudet och innehållet för kommande kompetensutveckling. Under studiebesöket kommer vi bl. a att besöka Lena Sanders, Directeur de recherche, på Universitetet i Paris (Géographie-Cités).

Samarbetspartners

  • JämO
  • SV Förbundskansliet

Deltagande aktörer

  • STUDIEFÖRBUNDET VUXENSKOLAN I
  • STUDIEFÖRBUNDET VUXENSKOLAN I
  • Studieförbundet Vuxenskolan Sjuhäradsavdelningen

Kommun

  • Borås
  • Göteborg
  • Mölndal
  • Partille