Logotyp på utskrifter

Stäng

3 december - Webbinarium om fattigdom i dagens Sverige

Mer information och anmälan.

Arbetskraftutveckling Göteborg City

ProgramområdeProgramområde 2 Ökat arbetskraftsutbud
ProjektfasGenomförande
ProjektägareAvenyn Paradgatan AB
KontaktpersonBo Ribbenholt
E-postribbenholt@avenyn.se
Telefonnummer0708-606593
Beviljat ESF-stöd450 000 kr
Total projektbudget450 000 kr
Projektperiod2014-07-01 till 2014-12-31
RegionVästsverige
In English

Sammanfattning

Arbetslösheten är hög i Sverige. Det behövs att fler småföretag anställer långtidsarbetslösa för att arbetslöshetssiffrorna skall minska. För Arbetsförmedlingen kan det skapas en modell för ett samarbete med företagarorganisationer.
En förstudie kommer att genomföras på så sätt att 200-250 företag - så gott som alla är småföretag i tjänstesektorn – kommer att besökas. Vid dessa arbetsplatsbesök kommer företagen att erhålla information och inspireras att delta i ett kommande genomförandeprojekt. Under förstudien kommer ett nära samarbete med Arbetsförmedlingen att etableras.
Eftersom arbetslöshetssiffrorna är höga – eller ännu högre – i övriga EU-länder kommer det i förstudien undersökas om det finns någon lämplig samverkanspartner ute i Europa till genomförandefasen. Gärna någon företagarorganisation som har erfarenheter av - eller vill starta - ett organiserat arbete för att företagsmedlemmarna skall anställa långtidsarbetslösa.

Bakgrund

Idag finns en stor arbetslöshet i Sverige.

Enligt ”Arbetsförmedlingens rapport om arbetsmarknadsläget juli 2013” uppgick arbetslösheten
(16-64 år) till 395 000 personer (8,4 %) varav 183 000 kvinnor och 212 000 män. Många arbetslösa är invandrare (32 %) och funktionsnedsatta (26 %). Av de arbetslösa är många ungdomar (91 000 st varav 37 000 kvinnor och 54 000 män). Speciellt svårt att få arbete har de långtidsarbetslösa. De befinner sig i Jobb – och utvecklingsgarantin (99 000) och Ungdomsgarantin för ungdomar (28 000).

Enligt Lennart Kurlberg på Arbetsförmedlingen uppgick arbetslösheten i Göteborg till 9,6 % i juli 2013 (26 585 varav 11 981 är kvinnor och 14 604 män). 13 883 är födda utrikes, 4 827 har en funktionsnedsättning och 5 264 är under 25 år. Långtidsarbetslösa som deltar i Jobb och utvecklingsgarantin är 6 058 varav 2 693 kvinnor. Ungdomar i Jobbgarantin är 1 427 varav 844 kvinnor.

Ungdomsarbetslösheten (18-24 år)
Vad gäller ungdomsarbetslösheten drabbar den framförallt unga utan gymnasieexamen. Det är ett allvarligt problem att ungdomsarbetslösheten är så hög och att den riskerar att skapa bestående låga inkomster och utanförskap. Ett skäl är att trösklarna till arbetsmarknaden har höjts och många ”enkla jobb” har försvunnit. De enkla jobben som finns går också ofta till dem som egentligen är ”överkvalificerade” eftersom arbetsgivarna hellre anställer någon med gymnasieexamen än utan även om det kompetensmässigt inte krävs. Det behövs alltså fler enkla arbeten som inte är flyttbara i den globala konkurrensen och fler arbeten för de med gymnasieexamen eller högre så att alla hamnar på rätt kompetensnivå. De personliga färdigheterna utöver kompetensen är också mycket viktiga (viljan att göra ett bra jobb, komma i tid etc.). (Framtidskommissionen)

Utländsk bakgrund
Samtidigt som trösklarna har höjts har arbetskraftutbudet fyllts på med invandrare. Många saknar de kunskaper som krävs på den nya, hårdare svenska arbetsmarknaden med dess höjda krav. Många har bristande språkkunskaper. Idag utvecklas miljöer med människor som lever på understöd och där utanförskap med gängbildning, missbruk och kriminalitet frodas. Det är stor risk att dessa problem kommer att förvärras. Sverige riskerar att spricka alltmer. (Framtidskommissionen)

Funktionsnedsättning.
En grupp i samhället har det extra tufft på arbetsmarknaden, oavsett konjunkturläge och i vilken bransch de verkar. Det är kvinnor och män vars arbetsförmåga påverkas av funktionsnedsättningar, såväl fysiska som psykiska.

Vad göra?
Det finns ingen enkel lösning på problemen. Mycket viktigt är att engagera företag och arbetsgivare så att de är beredda att i högre utsträckning än idag anställa de som är långtidsarbetslösa. Vad gäller personer med utländsk bakgrund kan arbetspraktik vara utmärkt för att förbättra språkkunskaperna genom den dagliga samvaron med arbetskamrater.

Många arbetsgivare har också begränsad kunskap om vilka möjligheter till stöd som arbetsförmedlingen kan ge den arbetssökande på arbetsplatsen, vilket inte minst gäller de som har en funktionsnedsättning.

Det är också viktigt att få förståelse att även de som inte har gymnasiekompetens kan vara mycket intressanta att anställa eftersom de mycket väl klarar av jobbet kompetensmässigt. Många av småföretagen drivs av entreprenörer och många av dessa har inte någon högre skolutbildning. De långtidsarbetslösa som saknar gymnasiekompetens kan därför bli inspirerade (t.ex. vid sin praktik) och se att det är möjligt att bli framgångsrik trots begränsad skolgång.

Riksrevisionen har påpekat att Arbetsförmedlingen kan utveckla sitt arbete med att stödja ungdomar i deras sökande efter arbete – framförallt det aktiva arbetet gentemot arbetsgivare på lokal nivå. Ungdomar saknar många gånger egna nätverk på arbetsmarknaden och kan därför behöva mer stöd i att komma i kontakt med arbetsgivare jämfört med övriga arbetssökande. Ungdomarna får sällan aktiv och konkret individuell matchning i form av lämpliga jobb eller praktikplatser att söka. (RiR 2013:6).

För att arbetslöshetssiffrorna skall minska krävs det alltså att någon anställer de arbetslösa. Enligt ESO-rapporten 2013 ”Jobbdynamik i svenskt näringsliv 1990 till 2009” spelar småföretagen i tjänstesektorn en mycket viktig roll eftersom det är hos dessa som det skapas många arbetstillfällen (storföretagen har under perioden haft en negativ nettosysselsättning).

Det är viktigt att hitta alla möjligheter för att reducera arbetslöshetssiffrorna. En möjlighet är att få till en välfungerande samverkan mellan Arbetsförmedlingen och företagarföreningar - som har ett stort förtroendekapital hos och nära samarbete med många företag.

Hos Avenyföreningen finns det idag ca 230 medlemsföretag inom tjänstesektorn, och så gott som alla är småföretag. Det är en mångfald av företag i många olika branscher (hotell, restauranger, butiker, frisörer, banker, kultur & nöje, kontor m.m.). Avenyföreningens verksamhet bedrivs i det helägda bolaget Avenyn Paradgatan AB. En sondering hos några av medlemsföretagen har gett vid handen att kunskapen om vilka förutsättningar som finns att anställa långtidsarbetslösa är mycket begränsad. De vet inte vad som krävs i kompetens för att handleda eller vilken organisationsstruktur hos det egna företaget som är lämplig för att skapa bästa möjliga förutsättningar för att de arbetslösa skall lyckas i sin provanställning eller praktik. Många av företagen är idag obekanta med vilka regler och möjligheter som finns och vilken hjälp Arbetsförmedlingen kan erbjuda.

Det kan också vara så att företagen ställer alltför höga matchningskrav för att den sökande skall få arbetet. Vad kan göras för att få företagen att i anställningsprocessen tillämpa en annan syn på kraven?


Målsättning

Företagen skall genom inspiration, kunskaper och hjälp få motivation till och möjligheter att anställa långtidsarbetslösa i framtiden genom förstudie och genomförandeprojekt.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Vid arbetsplatsbesöket kommer arbetsplatsen att upplysas om fördelarna med tillgänglighetsanpassning – förutom den humana aspekten finns möjlighet till ekonomisk vinst. Som underlag finns Handisams handlingsplan för tillgänglighet. I dokumentationen kommer att redovisas vad som görs på företaget för att göra arbetsplatsen tillgänglig för funktionsnedsatta såväl för de som har fysisk som psykisk nedsättning.

Gert Månsson har tidigare hjälpt oss bl.a. med att besöka ett antal företag och där kartlägga tillgängligheten. Den värdefulla kunskap som då erhållit tar vi med oss till företagsbesöken.

Transnationellt samarbete

Eftersom arbetslöshetssiffrorna är höga – eller ännu högre – i övriga EU-länder kommer i förstudien att undersökas om det finns någon lämplig samverkanspartner ute i Europa till genomförandefasen. Gärna någon företagarorganisation som har erfarenheter av - eller vill starta - ett organiserat arbete för att företagsmedlemmarna skall anställa långtidsarbetslösa.

Kommun

  • Göteborg