Logotyp på utskrifter

Information med anledning av covid-19

Uppdaterad information med anledning av covid-19  

Arbete-Företagsamhet i Kronogården

ProgramområdeProgramområde 2 Ökat arbetskraftsutbud
ProjektfasGenomförande
ProjektägareAvdelning för Arbetsmarknadsstöd
KontaktpersonKarl-Gustav Elf
E-postkarl-gustav.elf@trollhattan.se
Telefonnummer0520497949
Beviljat ESF-stöd8 300 112 kr
Total projektbudget22 126 850 kr
Projektperiod2009-01-01 till 2011-12-31
RegionVästsverige
In English

Sammanfattning

Ökad sysselsättning för de boende i en stadsdel karaktäriserad av utanförskap. En bred samverkan ger bredd i utbudet till deltagarna och vi tillvaratar deras kunskap och erfarenhet. Tillsammans täcker vi in hela spektrat för förbättring: individ, arbete, näringsliv, hälsa och utbildning.

Bakgrund

Stadsdelen Kronogården i Trollhättan är ett område som med tydlighet uppvisar alla kännetecken för ett område med utanförskapsproblematik. I Kronogården bor idag drygt 5 000 personer med en sysselsättningsnivå, utbildningsnivå och medelinkomst som är väsentligt lägre än i kommunen i övrigt. Här är också koncentrationen av personer med utländsk bakgrund hög, drygt 65 procent.
Trollhättans stad tecknade för stadsdelen Kronogården lokalt utvecklingsavtal med staten år 2007, gjorde samma år en översyn av den kommunala organisationen i området och upprättade en strategisk stadsdelsplan för Kronogården. Dessutom fick man områdets starka och svaga sidor belysta i en rapport skriven av Birgit Daiber, Urbact-expert som studerade situationen i Kronogården juni 2007. Dessa tre rapporter utgör förstudie till det projekt vi nu avser att genomföra.
Slutsatserna från dessa rapporter är att det är av yttersta vikt att reducera arbetslösheten. I Kronogården är över 11 procent arbetslösa mot under 5 procent i Trollhättan, siffrorna är något högre för personer med utländsk bakgrund. Förvärvsfrekvensen är i Kronogården 46 procent jämfört med snittet i Trollhättan på 72 procent. Andelen försörjningsstödstagare är som en följd härav betydligt högre och andelen företag per invånare tydligt lägre än för kommunen i övrigt.

Vi vill i bred samverkan jobba individorienterat för att få fler att våga ta steget ut på arbetsmarknaden eller våga pröva eget företagande. I det här projektet kommer vi att kombinera nya former och nya partners för samverkan kring en känd problematik. För att skapa ett bättre Kronogården är jobben viktigast men också att fler känner ansvar för och vill ha inflytande över sitt och sin familjs liv och vill delta i de demokratiska processerna i samhället. Därför kommer vi även att väva in moment som stöttar denna målsättning i vårt projekt.

Rapporterna som nämns ovan finns att tillgå hos områdesutvecklaren lena.nilsson@trollhattan. se.

Syfte

Antalet företag där boende på Kronogården är näringsidkare skall ökas. Önskvärt är också att antalet företag med sin verksamhet förlagd till Kronogården skall ökas. Andelen försörjningsstödstagare skall minskas på Kronogården liksom antalet arbetslösa som istället ska erhålla arbete eller hitta en lämplig studieinriktning. För den grupp personer som trots våra insatser inte tar förväntade steg i riktning mot dagens arbetsmarknad avser vi medverka till att klarlägga hinder men också vilka resurser som finns att bygga vidare på.
Högskolans medverkan kommer att innebära att vi kommer att utveckla formerna för lärande och att vi också genom vår utvärdering ska hitta viktig kunskap som är möjlig att överföra till ordinarie verksamheter.

Målsättning

Antal nya företag: Sex nya företag per år.
Antal företag i affärsutveckling: Sex nya företag per år.
Antal överlåtna företag: Ett företag per år.
Andel av deltagarna som går till arbete skall vara 40%
Andel deltagare som påbörjar studier skall vara 20%
Andelen av de personer som uppbär försörjningsstöd vid starten av projektet skall minskas med 50%.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Projektet kommer att verka i många olika miljöer.
Deltagarna i projektet kommer att vistas i utbildningslokaler som är anpassade för personer med funktionshinder. Liknande hänsyn kommer att tas för de som kommer att bli eller redan är företagare. I vissa delar kommer man att samlas i stadshuset som också är anpassat och även genomgått Agenda 22-genomlysning. De arbetsplatser som används i arbetsprövning och arbetsträning väljs alltid ut efter varje deltagares behov och kan finnas inom både den privata som den offentliga sektorn. I sammanhanget kan nämnas att Verksamhetsområde Arbetsmarknadsstöd har tillgång till ett stort antal egna verksamheter. Tillsammans med Arbetsförmedlingen Rehabilitering har ett stort antal arbetsplatser kartlagts utifrån anpassning och funktion för att hitta skräddarsydda arbetsprövningsplatser för människor med olika behov. Den kartläggning som utförts har gjorts utifrån arbetsanalysinstrumentet AWC, Assesment of Work Characteristics.
I det gamla industriområdet Nohab, som idag är ett tekniskt utvecklingsområde, Innovatum, kommer också projektverksamhet att förläggas. Dessa lokaler är väl anpassade för bl a rörelsehindrade och kommer att vara samlingspunkt då det gäller företagsutveckling och kompetensutveckling.
Eftersom vårt projekt bygger på att ha en bred personalkompetens och en kontinuerlig och öppen kommunikation med deltagarna bör vi ha goda möjligheter att hitta rätt arbetsträningsplats och senare också lämplig arbetsinriktning för personer som har någon form av funktionshinder.

Jämställdhetsintegrering

Som tidigare nämnts är vår strävan att uppnå en jämn könsfördelning i projektet. Vi kommer också uppmärksamt att studera de könsmässiga skillnaderna inom de olika målgrupperna och sträva efter utjämnande insatser. Vår avsikt är att marknadsföra projektet på Mötesplatsen som är ett informationcenter på Kronogården och har en bred kontakt med boende i bostadsområdet. Dessutom kommer vi att informera föreningar som är väl förankrade i stadsdelen och skapa kontaktytor mot personalen på ex. skola, barnomsorg och fritidsgårdar för att dessa skall vara bärare av projektets innehåll och vid behov kunna förmedla till föräldrar. Vi hoppas och tror att detta ska skapa ett intresse och nyfikenhet och öka motivationen att vilja delta. Detta skulle kunna innebära i sin förlängning att personen själv kan signalera sitt intresse till sina handläggare på Arbetsförmedlingen och Försörjningsstöd. Vi gör bedömningen att detta något otraditionella sätt att informera och fånga upp ett intresse skulle underlätta för projektet att arbeta med otraditionella yrkesval och accentuera könsperspektivet i urvalet.
Trenden i Sverige att lika många kvinnor som män startar företag är positiv, vilken projektet vill knyta an till inom projektområdet Företagsamhet. Denna trend märks särskilt för inom Norden födda personer, men är inte alls lika utbredd i invandrargrupper. En anledning kan vara männens traditionella roll i familjen, vilket kan innebära att kvinnorna inte har samma möjlighet till eget företagande. Genom att fysiskt verka i området Kronogården och lära känna män och framför allt kvinnor, är möjligheten stor att kunna locka fram idéer från kvinnor, som kan leda till eget företag. Framför allt inom sektorn handeln, men även inom sektorn tjänster finns möjligheter att starta företag. Projektet är redan idag med kvinnligt företag med icke nordisk bakgrund, som projektet gärna lyfter upp som förebild.

Transnationellt samarbete

I utgångsläget finns inga etablerade relationer till projekt eller verksamheter i andra länder. Vi är dock positiva till att knyta kontakter över nationsgränserna eftersom vi ser att det skulle kunna finnas fördelar med att jämföra metoder och innehåll i vårt projektet med andra sätt att arbeta. Den problematik som detta projekt kretsar kring är ju universell och åtminstone inom Europa finns det sannolikt många exempel på liknande utvecklingsverksamheter som detta.

Medfinansiärer

 • Arbetsförmedlingen Trollhättan
 • Arbetsmarknadsstöd
 • Bostads AB Eidar
 • Dalslands folkhögskola
 • Institutionen för individ och samhälle
 • Primärvården Fyrbodal

Samarbetspartners

 • Allaföreningen
 • Coompanion Fyrbodal
 • Nyföretagarcentrum Väst
 • Svensk Handel Trollhättan

Kommun

 • Trollhättan