Logotyp på utskrifter

Information med anledning av covid-19

Uppdaterad information med anledning av covid-19  

Alliera

ProgramområdeProgramområde 1 Kompetensförsörjning
ProjektfasGenomförande
ProjektägareFunktionshinderverksamheten
KontaktpersonAnn-Marie Halvorsson
E-postann-marie.halvorsson@lundby.goteborg.se
Telefonnummer031-366 70 33
Beviljat ESF-stöd751 271 kr
Total projektbudget751 271 kr
Projektperiod2009-05-04 till 2010-10-31
RegionVästsverige
In English

Sammanfattning

Alliera kommer att ändra synsätt, förhållningssätt och arbetssätt hos anställd personal. En bred kompetenssatsning i hela organisationen ger möjlighet till varaktig förändring vilket kommer att leda till bättre coachning ut i arbete för personer med funktionsnedsättning.

Bakgrund

Förprojektering
Perioden 1 maj 2008 tom 31 oktober 2008 genomfördes en förprojektering med arbetsnamn Alliera i stadsdelen Lundby. Stadsdelen är mycket expansiv, flera nya bostäder byggs och en stor del av dem är särskilda bostäder för personer med funktionsnedsättningar. Många som flyttar in har en svag ställning på arbetsmarknaden. Syftet med förprojekteringen har därför varit att kartlägga möjligheter i stadsdelen till arbete och praktik för inflyttande lundbybor med funktionsnedsättningar.

I förprojekteringens alla aktiviteter har det tydligt framkommit att attityder och förhållningssätt hos såväl anställd personal på olika nivåer inom stadsdelen som hos personer med egen funktionsnedsättning behöver förändras.
Inom funktionshinderområdet behöver en Synvända göras (i enlighet med Göteborgs stads handikapplan). Personalens förhållningssätt bör genomsyras av empowermentstrategin. Den innebär i korthet att stötta personer att gå från vanmakt till vardagsmakt över egen livsituation.

Under förprojekteringen har intervjuer gjorts med såväl arbetstagare med olika funktionsnedsättningar som arbetsgivare (Volvo, Coop Forum, Wieselgrensplatsens företagarförening m.fl.). Möten och studiebesök har genomförts med olika arbetsmarknadsinitiativ i stadsdelen (Navigator, Hökällan grön rehabilitering, Solby Service m.fl.).Vi har varit i kontakt med organisationer som Warta och Göteborg Independent Living. Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen är givna aktörer vi också diskuterat projektidén med.

Referenspersoner har intervjuats enskilt och i grupp i förprojekteringens slutfas då en så kallad "Framtidsverkstad" genomfördes. Under dagen fick inbjudna medaktörer: arbetsgivare, arbetstagare med funktionsnedsättningar och personal i Lundby, "brainstorma" kring orsaker, samband och nya idéer som ökar utbudet på arbetsmarknaden för personer med olika förutsättningar.

Allieras förprojektering gjordes inom ramarna för ESF:s programområde 2. Resultatet av förprojekteringen visar att en ansökan om projektmedel för Allieras fortsatta inverkan i stadsdelen inledningsvis måste koncentreras på kompetenshöjande insatser hos personalen. Vi har därför valt att ansöka om projektmedel inom ramarna för ESF:s programområde 1.

Genomförande
Alliera ska ge möjlighet till anställd personal på olika nivåer och inom olika enheter i SDF Lundby att genom ändrade attityder, förhållningssätt och arbetssätt bättre kunna vägleda personer med funktionsnedsättning ut i sysselsättning/arbete.
Alliera fokuserar på studiecirklar.
Varje deltagare medverkar vid sammanlagt 10 studiecirkeltillfällen: Fem förlagda till hösten 2009 och fem förlagda till våren 2010. Det totala antalet studiecirkelträffar är 50 stycken: alltså 25 halvdagar under hösten 2009 och 25 halvdagar under våren 2010.

Studiecirklarna omfattar 2 x 60 minuter.Studiematerial ingår och hemuppgifter ges mellan cirkelträffarna.

Ämnen att diskutera vid de 10 cirkelträffar varje deltagare kommer att medverka i:

- Mänskliga rättigheter och demokrati:
Vilka möjligheter och rättigheter har personer med funktionsnedsättningar att på ett demokratiskt sätt delta i samhället?
Vilka rättigheter/möjligheter ger FN:s konvention för personer med funktionsnedsättningar i Sverige efter ratificering vid årsskiftet 2008-2009?
Vem är förbehållen rätten till arbete?
Vilket samband finns mellan rätten till arbete, hälsa, bostad?

- Fysisk tillgänglighet och tillgång till tillgänglig information:
På vilka sätt påverkas personer med funktionsnedsättningar av fysisk tillgänglighet?
Hur kan jag som anställd personal säkerställa att tillgängligheten tillgodoses i mötet med en person med särskilda behov?
På vilka sätt är ökad tillgänglighet för personer med funktionsnedsättningar en samhällsekonomiskt god investering för framtiden?

- Jämställdhet/könsperspektiv:
Har kvinnor och män med funktionsnedsättningar samma möjligheter att exempelvis få det stöd de behöver, få hjälpmedel eller privatekonomi på lika villkor?
Har män och kvinnor med funktionsnedsättningar samma eller olika behov av stöd och vägledning för att få arbete/praktik eller beslut om daglig sysselsättnig?
Skiljer sig omgivningens bemötande åt mot personer med funktionsnedsättningar beroende på könstillhörighet?

- Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan:
AF och FK bjuds in för att prata om de möjligheter till stöd som de kan erbjuda såväl personer med funktionsnedsättning som företagen själva i form av ekonomiskt stöd till anställning och anpassningar.

- Göteborgs Stads handikapplan "Synvändan":
Synsätt,förhållningssätt,arbetssätt
Synen på personer med funktionsnedsättning utifrån helhetsperspektivet "en fungerande dag".

- Hälsans betydelse för möjlighet till anställning/studier/prestation.
Kost, motion, motivation, stresshantering, självkänsla.

- Flödestanken: vi äger inte våra arbetstagare på daglig verksamhet.
Vår uppgift är att vägleda dem ut - det kommer nya.
Vår relation till dem som lämnar blir en annan.

- Supported Employment, vad innebär det?
Fem grundsatser:
1. Marknadsföring
2. Matchning, kartläggning av arbetssökande gentemot arbetstillfälle
3. Upplärning, praktik, arbetsträning
4. Samordning av stödresurser
5. Uppföljande stöd

- Utveckling av samarbete
Samarbete mellan verksamheten i särskilt boende och "daglig verksamhet".
Utveckling av daglig verksamhet:
Hur kan vi utveckla den dagliga verksamheten i Lundby?
Enheter, innehåll, arbetsrotation, arbetstider mm

- Avslutning/sammanfattning av alla studiecirkeltillfällen och ämnen som diskuterats under utbildningen.

Fler aktiviterer kommer att ske som ett led i att genomsyra stadsdelens förändrade angreppssätt.

Spetskompetens via MISA-utbildning:
4 personer i förvaltningens personal kommer att få särskilda arbetsuppgifter inom projektet. Dessa 4 personer planeras få ta del av utbildning via MISA.
Syftet är att ge 4 personer spetskompetens och dessa personer kommer att vara drivande i förändringsarbetet under projektet inom samtliga enheter som berörs. De kommer att vara övrig personal behjälpliga med hemuppgifter mellan studiecirkelstillfällena samt vara diskussionsledare på arbetsplatsträffar.
MISA utbildar i hur man utvecklar systematiska instruktioner som gör det lättare för personer med funktionsnedsättning att utföra arbetsuppgifter. Det kan även vara att stötta personen så att det fungerar i den sociala miljön på arbetsplatsen.

Företagarfrukost
För att nå ut till företagare och andra strategiskt intressanta personer som kan medverka längre fram i Lundbys arbete med ökat arbetsmarknadsutbud för personer med funktionsnedsättningar, planeras en så kallad "företagarfrukost". Denna aktivitet utgör en mötesplats där idéer och tankar kan presenteras och inbjudna gäster får möjlighet att skapa personliga kontakter inför ett fortsatt samarbete. I samband med denna aktivitet finns planer på att bjuda in media och skapa såväl extern som intern uppmärksamhet kring Alliera.

Föreläsningar om jämställdhet:
För att särskilt uppmärksamma hur viktigt medvetenhet är om jämställdhet i ett projekt som Alliera, kommer föreläsningar att hållas under 2 halvdagar. I denna presentation får vi stöd från Göteborgs Stads personalstrategiska enhet, jämställdhet och mångfald, via Inger Rydström som också finns med i Allieras referensgrupp.

Uppföljning/Utvärdering:
FoU i Väst/GR har i uppdrag att följa upp och utvärdera planerat projekt i Lundby. Detta säkerställer en opartisk värdering av projektet, samtidigt som möjligheter öppnas till att göra Alliera känt i sammanhang som kan gynna projektet. FoU i Väst kommer att finnas med Alliera under hela projekttidens process och erbjuder möjlighet till presentation av Alliera vid seminarier, konferenser och i rapporter.

Syfte

Syftet med projektet är att:
- Personalen genom en långsiktigt upplagd diskussionsprocess via studiecirklar ska få möjlighet att ändra sina attityder, sitt förhållningssätt och sitt arbetssätt så att de på bästa sätt kan bidra till att vägleda personer med olika funktionsnedsättningar ut i sysselsättning/arbete.
- Alla deltagare ska få kunskap om att förutsättningar till att få och behålla ett arbete/sysselsättning bygger på en helhet där många olika saker och funktioner runt personen måste fungera. Exempel på detta är en bostad där rätt stöd erhålles på morgonen, hjälp med hygien, att komma i tid osv.
- Personalen ska se sin insats som lyckad när arbetstagaren ges möjlighet att bli mer fri och självständig i sina livsval.

Genom studiecirklarna skapas stor delaktighet inom hela funktionshinderverksamheten i SDF Lundby och detta säkerställs genom att enhetschefer för bostäder med särskild service och daglig verksamhet kommer att delta i studiecirklarna. Cheferna kommer att följa upp diskussionerna på arbetsplatsträffar för att säkerställa en blivande dialog under förändringsarbetet.
Varje chef kommer också att i individuella medarbetarsamtal följa upp och samtala runt varje personals upplevelse av förändrat synsätt/förhållningssätt.


Följande behov blev tydliga under förprojekteringen:
Det behövs förändrade attityder, förhållningssätt och förmåga att se möjligheter och vinster med att anställa personer med olika behov och förutsättningar. Detta måste förstärkas och förankras hos alla parter för en förändrad arbetsmarknad.
Det behövs nya arbetsformer och samverkan mellan stadsdelens insatser och näringslivet.
Arbetsgivare och stadsdelens Lundbys personal behöver bättre kunskap om stöd vid anställning av personer med funktionsnedsättningar.
Insatser måste ta vid direkt efter avslutad utbildning för att undvika att ungdomar med funktionsnedsättningar tappar fotfäste och funktioner under tid mellan utbildning och arbete.

Målsättning

Målet med projektet är att få personal som arbetar i direktarbete med personer med funktionsnedsättningar att bli medvetna om vilken betydelse egna attityder, förhållningssätt och arbetssätt har i förhållande till den de är till för. Genom projektets bärande kompetensutvecklingsidé med studiecirklar kommer grunden att läggas för att en god, processorienterad förändring äger rum av attityder, förhållningssätt och sedan arbetsssätt .
Genom ökade kunskaper om vilka faktorer som är viktiga för en person med funktionsnedsättning kommer alla att kunna se och bidra med sina kunskaper utefter den roll och befattning man har i organisationen.

Genom mätningar ska svar sökas på om utbildningssatsningen hos aktuell Lundbypersonal
1) har påverkat personalens attityder och förhållningssätt avseende deltagare med funktionsnedsättning samt om
2) personalen förändrat sitt arbetssätt som en effekt av utbildningen.

Utvärderingen kommer att ske på flera sätt:
- För att undersöka om personalens attityder och förhållningssätt påverkas av projektet används en enkät som mäter utbildningsdeltagarnas attityder och förhållningssätt dels före, dels efter avslutade utbildningsåtgärder.

- För att stötta personalgruppen att bli medvetna om sin egen utveckling ombeds deltagarna skriva ner några tankar/funderingar dels efter varje studiecirkeltillfälle, dels mellan varje studiecirkelträff som rör utbildningen samt deras arbete kopplat till de frågor som berörs under utbildningen. Gruppens anteckningar kan sedan användas både för att följa personalens utveckling samt som underlag för upplägg av kommande studiecirklar. Anteckningarna kan även användas som underlag till framtida utvecklingsåtgärder i verksamheten.

- Utvärderare på FoU i Väst/GR deltar vid några studiecirkeltillfällen, dels för att observera cirklarnas upplägg och innehåll, men också för att återkoppla och diskutera utvärderingens resultat med gruppdeltagarna.

Människor gör inte alltid som de säger eller tänker. För att studera effekterna av projektet i verksamheterna är det viktigt att också undersöka om personalens faktiska agerande påverkats. Detta görs genom upprepade studiebesök i verksamheterna: en gång före, en gång under och en gång efter avslutade utbildningsåtgärder. Vid studiebesöken ges utvärderaren möjlighet att se hur personalen arbetar och interagerar med deltagare med funktionsnedsättning samt intervjua/samtala med både personal och brukare.


Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Vid förprojekteringens aktiviteter har fysiskt tillgängliga lokaler varit ett självklart krav då lokaler bokats. Att lokalerna verkligen varit tillgängliga för människors olika behov har i förväg säkerställts genom noggrann kommunikation med såväl deltagare som lokaluthyrare. Samma krav har ställts i planeringen av genomförandet av Allieras inledande, kompetenshöjande insatser. Fysisk tillgänglighet och tillgänglighet till information behandlas också vid ett studiecirkeltillfälle under Allieras kompetenshöjande insats.

För att säkerställa att tillgänglighet för personer med olika behov tillgodoses har vi förberett ett antal frågor som kan ställas till såväl deltagare som organisatör:
1. Kan alla på lika villkor komma in i och fullt ut ta del av de utrymmen som finns i lokalen, inklusive toalett, lunch/fikarum etc?
2. Kan alla deltagare och medverkande föreläsare på lika villkor ta del av den information och de aktiviteter som erbjuds: finns hörslinga, tillgång till teckentolk vid behov, visuella symboler, text i storstil eller i lättläst version eller digitalt via dator?
3. Kan alla ta sig till och från aktuell aktivitet, till och från lunch eller studiebesök på lika villkor?
Om svaren på någon eller några av ovanstående frågor är nej, så har vi kommit fram till att vi måste diskutera vilka förändringar som kan göras för att ändra på möjligheterna att delta på lika, demokartiska villkor nämligen genom att t.ex. byta lokal, ändra dagsprogrammets upplägg, förändra arbetsfördelning eller något annat?
Om alla parter som medverkar i en aktivitet strävar efter att uppnå mesta möjliga tillgänglighet och delaktighet för alla inblandade, uppstår sällan problem som inte går att lösa.


Jämställdhetsintegrering

Målet med Alliera är att tillgodose män och kvinnors behov för att få jämställda möjligheter att ta del av arbetsmarknaden: med breddad genusmedvetenhet ökar utbudet på arbetsmarknaden och arbetsplatsen för både män och kvinnor - fler får möjlighet att utvecklas. Insatsen skapar insikt hos personalen som kan förändra sitt beteende utifrån ökad medvetenhet om sitt eget agerande. Enligt planering av kompetenshöjande insats i Alliera kommer minst ett studiecirkeltillfälle ha könsperspektiv som tema. Detta gäller även vid den spetskompetensutbildning som 4 personer ur Lundbys personal ska ta del av.

En tendens i arbete kring och med personer med funktionsnedsättningar är ofta att inte inkludera genusperspektivet. Följden riskerar att bli att personer med funktionsnedsättningar bemöts individuellt oavsett kön - som "det tredje könet". Utifrån medvetenhet om denna risk kommer Allieras medaktörer aktivt att arbeta för att projektet inte ska förmedla sådana felaktigheter vad gäller könsperspektiv. I fråga om könsrelaterade arbetsval ska genusperspektiv ingå vid såväl matchningstillfälle som kartläggning.

Svagheter i projektet:
Tron kan vara stark bland personalen att arbetsplatsen redan har ett jämställt perspektiv fast det kanske inte är så.
Funktionshinderverksamheten i Lundby är en kvinnodominerad sektor. På vilka sätt påverkar detta personalens bemötande och stöttning av personer med funktionsnedsättningar?
Är rätten till daglig verksamhet lika för män och kvinnor?
Ska vi ha enkönade verksamheter - vilka är för- och nackdelarna?
Har kvinnor och män samma väg till arbete, eller skiljer sig behoven åt beroende på kön?

I projektets utvärdering ska könsperspektivet tydligt framgå som en viktig del i Allieras kompetenshöjande satsning.

Föreläsningar om jämställdhet:
För att särskilt uppmärksamma hur viktigt medvetenhet är om jämställdhet i ett projekt som Alliera, kommer föreläsningar att hållas under 2 halvdagar. I denna presentation får vi stöd från Göteborgs Stads personalstrategiska enhet, jämställdhet och mångfald, via Inger Rydström som också finns med i Allieras referensgrupp.

Samarbetspartners

  • KY Akademien Studium
  • SDF Lärjedalen Funktionshinder

Kommun

  • Göteborg