Logotyp på utskrifter

Information med anledning av covid-19

Uppdaterad information med anledning av covid-19  

AURORA

ProgramområdeProgramområde 1 Kompetensförsörjning
ProjektfasGenomförande
ProjektägareFyrbodal Kommunalförbund
KontaktpersonPege Schelander
E-postpege.schelander@fyrbodal.se
Telefonnummer0522-440820
Beviljat ESF-stöd17 598 361 kr
Total projektbudget17 598 361 kr
Projektperiod2009-06-25 till 2011-08-31
RegionVästsverige
In English

Sammanfattning

AURORA är ett kostnadseffektivt och resurssamordnande projekt som kompetensutvecklar individer inom företag, ger individer kunskap och flexibilitet samt drivkraft i en föränderlig arbetsmarknad. Samtidigt stärks samverkan mellan offentliga och privata aktörer i Fyrbodalsregionen.

Bakgrund

Västra Götaland domineras av fordonsindustrin med ca 140.000 personer sysselsatta inkl underleverantörerna. Fyra av fem fordonstillverkare finns i Västsverige. Branschen har stor regionalpolitisk betydelse då många mindre orter har företag som är underleverantörer till bl a Volvo Car Corporation, AB Volvo, Saab Automobile och Pininfarina Sverige AB. Fordonsindustrin skapar sysselsättning men är också en teknikdrivande sektor som ger mervärden inom fler sektorer.
Fyrbodal präglas av inledningen av en till synes djup lågkonjunktur. Stora industrier som har väsentlig betydelse för regionen varslar och flera större industrier upplever en osäker framtid.

Västsvenska industri- och handelskammare, VIHK, redovisar i sin konjunkturindikator för Västsverige en drastiskt nedgång t o m januari 2009. Även arbetsförmedlingen redovisar tydlig statistik för det allvarliga läget på arbetsmarknaden.

Samtliga aktuella indikatorer och bedömningar visar på en djup nedgång av svensk industri. Detta berör särskilt Västra Götaland som är starkt konkurrensutsatt i ett globalt perspektiv. I Västra Götalandsregionens, Vision Västra Götaland., Det goda livet, redovisas detta beroende.

Andelen sysselsatta inom Västra Götalandsregionen i tillverkningsindustrin är 20 procent. Samtidigt är andelen varslade inom denna sektor 70 procent. Det innebär att ca var 20:e person är varslad under oktober/november 2008. Senare offentliggjorda uppgifter bekräftar trenden att huvuddelen av de varslade är kopplade till fordonsindustrin och dess underleverantörer.
Arbetsförmedlingens prognos för 2009 anger att nedgången blir störst i regioner med stor industri. Denna nedgång är starkt oroande då varsel ofta slår mot svagare grupper på arbetsmarknaden, ungdomar, invandrare, kvinnor och olika funktionshindrade. Dessa grupper möter ofta svårigheter att få fäste på arbetsmarknaden. De berörda industrierna är dessutom ofta ojämna vad gäller anställda med avseende på kön.
Fyrbodal som omfattar kommunerna i norra och mellersta Bohuslän, Dalsland och Trollhättan och Vänersborg, präglas av större industrier, brett nätverk av underleverantörer, omfattande besöksnäring, marina näringar och en befolkningsstruktur där yngre visar stor benägenhet att flytta till större städer/kommuner där utbildning och arbetstillfällen attraherar. En handlingsplan har tagits fram av Fyrbodal och den prioriterar fyra områden, kunskapsbaserad utveckling, stärka marknaden, kompetensutveckling och infrastruktur.

Utbildningsnivån är låg i Fyrbodal. Personer med högst 2-års gymnasialutbildning är ca 7 procentenheter högre för Fyrbodal än i riket, eftergymnasialutbildning minst tre år och forskarutbildning är motsvarande siffra 5 procentenheter lägre samt personer med högst tre års gymnasial utbildning och eftergymnasial utbildning kortare än tre år, ca 4 procentenheter högre.

I Fyrbodal har genomförts ett antal studier om arbetsmarknaden, Handlingsplan för svensk fordonsindustri 2008-11-12, prioriterade insatser för att utveckla maritima näringar inom Fyrbodal 20008-11-11, små och medelstora företags situation under krisens 2008 VIHK 2008:9, nätverket Networking Companies, NWC, har tillsammans med Högskolan Väst genomfört kompetenskartläggning utifrån företagens situation. Genom kommunernas näringslivskontor och utbildningsenheter sammanställs successivt dels kunskap om kommunernas resurser för kompetenshöjande åtgärder dels företagens situation.

Det samlade utredningsmaterialet visar på ett stort behov av och önskemål om kompetenshöjande åtgärder för personalen. Företagens motivation är dels att bibehålla nuvarande organisation tills konjunkturen vänder dels genomföra utbildningsinsatser för att höja personalens kompetens. För Fyrbodal som region finns även ytterligare ett skäl till kompetenshöjande insatser och det är att stärka de individer som riskerar uppsägningar med förnyad kompetens.

Undersökningarna visar på stort behov av insatser för kompetenshöjande åtgärder dels inom samma sektor dels enligt behov/önskemål om att utbilda för att byta till andra sektorer där det finns efterfrågan. Ett alltmer växande problem är skillnaden mellan utbud och efterfrågan och kompetensen på sökande. I Fyrbodalsregionen där basnäringar riskerar slås ut, eller redan har, betyder arbetstillfällen relativt mer än i en storstadsregion. Undersökningen bekräftar även att tillverkningsindustrin och närliggande branscher söker åtgärder för kompetenshöjning i syfte att finna nya marknader inom samma bransch men även inom nya verksamhetsområden där kunskap om teknik är en väsentlig faktor för framgång.

VIHK har bland sina medlemsföretag i Fyrbodal en ökande ordernedgång med åtföljande varsel/uppsägningar. VIHK:s analys visar att en del av varslen bör kunna mötas med kompetenshöjande åtgärder inom branschen men också att en utbildningsinsats är viktig för att starta ny karriär. Med kunskap från befintlig arbetsplats som bas samt kompletterande utbildning kan andra arbeten sökas. NWC, har utfört en behovsanalys bland sina medlemmar. Denna visar på stort behov av kompetensutbildning och i likhet med VIHK:s analys är kompetenshöjande åtgärder av två slag, kompetenshöjning inom företagets anställda samt kompetens höjande åtgärder för företaget att hitta nya marknader.
VMU, Verkstadsmekanisk Union, som i sitt nätverk organiserar starkt teknikspecialiserade företag, upplever en stark nedgång på efterfrågan och har uttryckt stort behov av kompetenshöjande åtgärder. Medlemsföretag i VMU resp NWC redovisas i bilaga.

De i flera avseende i regionen mycket viktiga företagen inom teknikområdet, har redovisat stor potential för anställda inom företagen och kompetenshöjande insatser skulle ha möjligheter att främja företagens fortsatta utveckling.

Sammanfattningsvis kan problemen för Fyrbodal beskrivas, i stort beroende av några stora företag inom den tillverkande industri, stort behov av kompetensutveckling av anställda för att dels öka företagets konkurrenskraft dels hitta nya marknader dels att varslade anställd kan hitta nya arbetstillfällen inom snarlika kompetensområden men också inom andra branscher som saknar kvalificerad arbetskraft, utbilda arbetskraft för kommande utmaningar som är avhängigt demografiska förändringar då befintlig utbildningsnivå är ofta låg och att utbildningarna svarar inte mot kommande behov.

Syfte

Projekt AURORA syftar till ökad kompetens hos anställda i företag inom teknikbranscher och näraliggande branscher, skapa nya strukturer för fortsatt kompetens höjande insatser i regionen mellan företag och anställda samt skapa nätverk som kan ge anställda som riskerar uppsägningar förnyad kompetens. Projektet utgår från redan etablerade nätverk men genom projektets inriktning kommer även nya strukturer att uppstå. Denna successivt utvecklande samverkan mellan företag, offentliga sektorns organisationer och verksamheter/företag som arbetar med kompetens höjande insatser kommer att stärka regionen. Fördelarna med detta är att det finns befintliga nätverk som kan starta omgående efter beslut vilket ger hög kostnadseffektivitet och stor närvaro på arbetsmarknaden.

Utgångspunkten för projektet är att all erbjuden utbildning skall genomföras efter avrop av företaget före utbildning och innan utbildning påbörjas skall individuell anpassning (validering) av personernas förutsättningar för deltagande äga rum. Detta ger hög kostnadseffektivitet genom att bara efterfrågad utbildning genomförs och att utbildnings inriktning och omfattning speglar deltagarnas behov mer exakt.

Avsikten är att arbetsformerna i Fyrbodal ska bilda långsiktighet inom kompetensutbildning genom nya samverkansformer. Behovet av att utveckla vuxnas lärande är stort i Fyrbodal. Utbildningsnivån är låg i regionen och det saknas studietradition för högre studier. Detta beror på den företagsstruktur som varit rådande till nu. Globaliseringen och rådande lågkonjunktur pekar på behovet av kompetens höjande insatser.

Projektet kommer eftersom det är både efterfrågestyrt och behovsstyrt ge en ökad samverkan mellan de olika aktörerna på marknaden. Dels kommer samråd ske mellan leverantör av tjänster och köpare av kompetens inom teknikområdet dels kommer företagen efterfråga kompetensutveckling som deras anställda kan utbildas inom. På detta sätt kommer samverkan leda till utvecklingsarbete. Genom samverkan med kommunala utbildningsinsatser ökar också kommunernas samverkan och ansträngningar att effektivisera utbildningsinsatser vilket leder till samverkan över kommungränser men också i den egna kommunen sker en ökad samverkan mellan näringslivsinsatser vad gäller kompetensutveckling. Det bör understrykas att Fyrbodal är en region präglad av relativt utbredd folkmängd och större företag i vissa orter när det gäller samspel utbud och efterfrågan. Detta är av särskild vikt för projektet eftersom det förutom kompetensutbildning stimulerar fram samverkan vilket är ett viktigt delmål för projektet.
Projektets samverkande aktörer ansvarar för olika delar av i processen. Eftersom all kompetensutveckling skall vara efterfrågestyrd uppstår successivt aktuella behovsbilder som leder till upphandling, planering, genomförande och uppföljning av kompetensutveckling. Till detta skall individuell validering utföras. Stor ansträngning läggs på att insatserna inriktas på att jämna ut skillnaden mellan företagets och därmed individens nuvarande kunskap och behovet av ny kunskap. AURORA kommer på så sätt endast att leverera efterfrågade och behovsanalyserade kompetenshöjande insatser.

Samverkansparterna kommer att engageras i projektet genom att kommunernas utbildningsorganisationer aktiveras, situation på arbetsmarknaden är sådan att det lokala politiska engagemanget är stort för att kunna medverka till att företag inom kommunen och regionen kan bibehålla sin arbetskraft genom lågkonjunkturen. Det finns också stor förståelse för att ökad kompetens är avgörande för att erhålla attraktiva arbetsmarknader. Kommunerna i Fyrbodalsregionen är väl medvetna att utbildningsnivån är låg och att den måste höjas genom medverkan i detta projekt. Även företagen är medvetna om den låga utbildningsnivån och strävar efter att höja den för att med ökad kompetens kunna vidmakthålla sin produktion och bli ett attraktivt företag att arbeta inom.

Inom teknikområdet, som detta projekt arbetar inom, är jämställdhetsfrågorna av särskilt intresse. Stor fokus kommer att läggas på dessa frågor så att företag och dominerande kön i företaget får ökad förståelse och insikt hur ökad jämställdhet skall åstadkommas. Det gäller särskilt att i lågkonjunktur arbeta aktivt för att behålla kvinnorna i teknikdominerade företag.

Förstudier visar på stort behov av kompetenshöjande åtgärder. Utgångspunkten är pågående förändringar inom tillverkningsindustrin och de ökande behoven av kompetens hos de anställda. Tidigare studier pekar på att de snabba förändringarna i samhället kräver en kontinuerlig kompetensutveckling.

Projektets utgångspunkt är företagets och individens behov. Detta ställer krav på utbildningsinsatserna så att dessa anpassas till uppställda kvalitetskrav. För personer
som blir aktuella för kompetensutveckling skall genomgå en översiktlig kompetens- kartläggning. Denna görs av en vägledare/coach/SYV. Dessa genomgår en utbildningsdag och avsikten är att individerna från olika arbetsplatser skall bedömas lika. I samband med denna översiktliga kompetenskartläggning sker även en vägledning och ev. upprättande av individuell utbildningsplan. Denna kartläggning ger även underlag för behov av utbildningsinsatser. Om utbildningen syftar till certifiering, intyg, etc kan individen efter utbildningen erhålla sådant efter särskild överenskommelse. Den översiktliga kompetenskartläggningen ger också underlag för att upprätta intyg för individen som beskriver individens totala kompetens. Detta kan bli nödvändigt eftersom flera anställda saknar en beskrivning av sin kompetens. I en alltmer rörlig arbetsmarknad blir ett sådant intyg allt mer viktigt.

I Göteborgsregionen, GR, har en regional styrgrupp på uppdrag av Västra Götalandsregionen arbetat med frågor som gäller kartläggning av individers kompetens, validering, etc och AURORA kommer att samverka med GR/Meritea.

Projektet är inriktat på individrelaterade insatser. Samverkan skall ske genom att hantera individens önskemål/behov och ställa dessa mot företagets behov. I vissa situationer bör
individens behov/önskemål ställas mot näringslivets i regionen, behov och bedömningar om framtiden. Företag och vägledare, SYV, samt utbildningsanordnare skall tillsammans bedriva ett systematiskt arbete för att kartlägga och vid behov validera individers kompetens samt organisera kompetensutveckling.

Ett antal utbildningsanordnare kommer att uppdras genomföra kompetensutveckling. Dessa kommer att upphandlas av Fyrbodal eller av företag/organisation som uppdras av Fyrbodal genomföra vissa utbildningsinsatser.

AURORA är medveten om statsstödsreglerna och varje deltagande företag i projektet kommer att uppmärksammas på reglerna för att erhålla stöd för kompetens-utveckling av sin personal. I det fortsatta arbetet kommer krav på att org.nr och CAFR redovisas. Detta för att säkerställa kontrollen av insatser.

Utbildningsinsatserna kommer att indelas i fem faser, en fas hösten 2009, tre under 2010 och en under 2011. Detta för att fördela behoven av insatser jämnare under projekttiden. Det ger också bättre möjligheter till analyser och planering av genomförande vilket ger hög kostnadseffektivitet.

Målsättning

- 1500 personer skall erhålla kompetenshöjande insatser
- 70 procent skall deltaga grundläggande kurser
- 30 procent skall delta i avancerade kurser
- 100 procent skall vara i arbete efter projekttiden, 25 procent mer kvalificerade
arbetsuppgifter
- varje deltagare och företag som skickar kursdeltagare skall erhålla utbildning i jämställdhet
- förståelse för entreprenöriellt förhållningssätt skall ha ökat bland deltagarna
- ökad samverkan inom Fyrbodal inom utbildnings- och arbetsmarknadsområdet
- minst 25 nya företag skall ha startas av kursdeltagarna
- individuell studieplan, vägledning, SYV, för individerna skall till 40 procent genomföras
Av kommunernas vuxenutbildningar och 50 procent av andra aktörer.
- AURORA.s modell för samverkan skall var applicerbar för motsvarande regioner
- 90 procent av anställda i företagen inom nätverken VIHK, NWC och VMU skall nås av
information om kompetensutveckling
- Individerna som genomgår kompetensutveckling inom AURORA skall representera 50
procent av företagen som nås av information.
- deltagarna som avser att söka andra jobb skall erbjudas erhålla en skriftlig redogörelse,
fördjupad kompetenskartläggning, om sin totala kompetens.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Fysisk tillgänglighet

Personer som har funktionshinder i något avseende måste beredas plats så att de kan ta del av kompetensutvecklingen. De flesta företagen och utbildningsanordnare har redan idag väl förberedda och tillgängliga lokaler för olika former av funktionsnedsättning.

Det finns system, som www.Handisam.se. Tillgängligt Projekt, www.handisam.se, som kommer att användas som underlag för kontroll av tillgänglighet i olika avseende. Hitta, parkering, komma in, toaletter, lokalers utformning, möblering, ljussättning, hörsel, synskadades spec. krav.

Tillgänglig verksamhet

Projektgruppen skall ha med sig funktionshinder som stående ärende på vid projektgenomgångarna. Detta för att kunna successivt göra rättelser om problem/hinder uppstår eller föreligger.

Information/kommunikation tillgänglighet

Vid framtagande av kommunikationsplaner och informationsmaterial skall funktionshindrade särskilda problem särskilt beaktas.

När material tas fram skall särskilt tillgänglighet och jämställdhet beaktas.

Jämställdhetsintegrering

Teknikbranschen domineras av män. På ex vis SAAB utgör kvinnor 28 % och män 72 %. Samma bild råder generellt i övriga teknikföretag.

Det finns farhågor för att denna skevhet förstärks om uppsägningar sker. Kvinnor är ofta anställda sent och ligger således sämre till vid uppsägningar.

Det är viktigt att uppmana kvinnorna stanna kvar inom teknikbranschen och det är också viktigt att förklara för företagen vikten av balans på arbetsmarknaden. Fyrbodal genomförde 2005 till 2008 ett jämställdhetsprojekt, finansierat av ESF,www.genvag.se, som avslutades 2007-12-31.

Vi avser att använda oss av den kunskap som kom i det projektet och avser att genomför följande åtgärder

Jämställdhets- och genusperspektivet skall integreras i all utbildningsverksamhet. Kunskapsbristen i dessa frågor är mycket stor, liksom den personliga insikten i vilka fördomar och attityder vi bär med oss. Utbildning inom detta område bör därför ske med olika metoder för att uppnå målet: Ökad medvetenhet, kunskap och förståelse för samhällsproblem som har sitt ursprung i denna kunskapsbrist och sambanden mellan dessa. Den personliga insikten om egna beteenden är en förutsättning för att uppnå detta mål.

Genomgång av följande moment,
- Varför har vi en obalans på arbetsmarknaden? behövs jämställdhetsarbetet? behövs mer
kunskap inom området? Genomgång av fakta, statistik, forskning, terminologi och
diskussioner kring egna erfarenheter

Hur blir vi medvetna om våra egna attityder, förhållningssätt och fördomar?
gör vi praktiskt för att integrera ett nytt synsätt i det dagliga arbetet och på fritiden?
får jag ny, bred och användbar kunskap? Arbetet sker genom praktiska värderingsövningar
med olika metoder, rollspel (t ex härskartekniker), praktikfallsdiskussioner, litteratur och
diskussioner kring aktuella händelser i samhället

vad händer med mig med ny insikt och kunskap

Det riskfyllda jämställdhetsarbetet skall inte föraktas och förminskas. Det händer mycket med människor med ny kunskap och nya insikter. Jämställdhet och genus är laddade ord med laddad kunskap. Att vara förberedd och diskutera kring dessa erfarenheter är ett viktigt inslag i utbildningen.

Fyrbodals erfarenhet från projektet Genväg visade att vald metod att arbeta med frågorna ger resultat. Fyrbodal har i budgeten avsatt tid så att deltagarna och företagen/aktörerna i övrigt kommer att delta i arbetet med jämställdhet.

Målet är att öka kunskapen om jämställdhet, hur sådan uppnås kartlägga hinder och diskutera hur dessa kan undanröjas.

Samarbetspartners

 • NETWORKING COMPANIES
 • Arbetsförmedlingen Trollhättan
 • Arbetsmarknads enheten
 • Barn och Ungdom
 • Färgelanda kommun
 • GR Kompetens
 • Kommunkontoret
 • Kommunledningen
 • KOMMUNSTYRELSEFÖRVALTNINGE
 • Kommunstyrelsekontoret
 • Kommunstyrelsens förvaltning
 • Miljö och stadsbyggnadskontore
 • Omsorgsförvaltningen
 • Omsorgsförvaltningen
 • Personalavdelningen
 • Personalavdelningen/komunledni
 • Personalkontoret Tanum
 • Produktionstekniskt Centrum
 • Trygghetsrådet
 • Unionen Sydväst
 • Utbildning
 • VMU
 • Västsvenska Handelskammaren

Kommun

 • Bengtsfors
 • Dals-Ed
 • Färgelanda
 • Grästorp
 • Lysekil
 • Mellerud
 • Munkedal
 • Orust
 • Sotenäs
 • Strömstad
 • Tanum
 • Trollhättan
 • Uddevalla
 • Vänersborg
 • Åmål