Logotyp på utskrifter

Information med anledning av covid-19

Uppdaterad information med anledning av covid-19  

ARENA Ungdom II

ProgramområdeProgramområde 2 Ökat arbetskraftsutbud
ProjektfasGenomförande
ProjektägareIntegrations- och arbetsmarknadsförvaltningen
KontaktpersonUlrika Moberg
E-postulrika.moberg@bengtsfors.se
Telefonnummer0531-52 67 15
Beviljat ESF-stöd7 480 126 kr
Total projektbudget19 248 646 kr
Projektperiod2011-03-01 till 2013-12-31
RegionVästsverige
In English

Sammanfattning

Arena ungdom är en ny modell för hur vi kan möta ungas behov av stöd på väg till arbete/studier Arenan ska etablera ett effektivare, starkare och enklare sätt för ungdomar att få insatser av medverkande organisationer som hjälper dem vidare till arbete eller studier. Arena Ungdom bygger sitt arbetsätt på Aktivitet Delaktighet Ansvar och Lär av Europa. Arena ungdom ska lära av Norge men också hitta ytterligare ett Europeiskt land som kan medverka till modellens utveckling. Även det lokala näringslivet ska uppmuntras att vara aktiva/delaktiga /ansvarstagande. Arena är tillgänglig för alla unga mellan 16-25 år men kommer ha särskilt fokus på unga som flera myndighetskontakter och har en längre väg att gå för att nå självförsörjning. Som struktur för utveckling av samordningen i modellen används Samordningsförbundet Norra Dalsland

Bakgrund

Arena Ungdom har för avsikt att hitta lösningar för de unga i Norra Dalsland som har en lång väg att gå till egen försörjning.
Bengtsfors/Åmål/Dals-Ed är tre kommuner som sammantaget har ca 27000 invånare. Alla tre kommunerna är/har varit beroende av bilindustrin för sin sysselsättning och har i olika omfattning drabbats av bilindustrins kris, och är utflyttningskommuner. Dals-Ed har i Norge en nära arbetsmarknad, men även från Bengtsfors/Åmål finns de som pendlar till Norge. Andelen invånare med högskoleutbildning är låg jämfört med storstadsregionerna.Tjänsteföretag är en ganska lite del av företagandet i kommunerna. Skogsnäring är stor,pappersmasseföretag, sågverk m.fl. finns kvar i kommunerna. Kommunen är genomgående den största arbetsgivaren.

En förstudie för en gemensam arena för ungdomar för tidiga insatser och rehabilitering i Åmål och Vänersborg, är under höst/vinter 2008-2009, genomförd med medel från Europeiska Socialfonden.

Sammantaget bedöms f.n.ca 300 unga i området norra Dalsland ha behov av stödinsatser från en eller flera samhällsaktörer. Huvudproblemet för dem är att de har en mängd varierande bakgrundsproblem (dålig förankring på arbetsmarknaden, ohälsa, otillräcklig skolbakgrund, sociala problem) en svag efterfrågan på ung arbetskraft bidrar och att de möts av en bristande samverkan mellan kommunala och statliga arbetsmarknadsåtgärder och i uppföljningsansvaret för ungdomar under 20 år. Konsekvensen av detta är att många unga inte får det stöd de behöver. Dessutom saknas ofta fungerande rutiner för kunskapsöverföring mellan kommuner och statliga myndigheter.

• Stora ungdomskullar går för närvarande ut gymnasiet. I vissa kommuner saknar 30%
(en högre andel män än kvinnor)slutbetyg från gymnasiet och redan från grundskolan
saknar 15-20% behörighet att söka gymnasiet.

• Ungdomsarbetslösheten har under en lång följd av år varit hög, särskilt i Åmål .
Under juni 2010 var arbetslösa och unga i program 21,1% (varav kvinnor 44%, män
66%) mot 11,6 % i Västra Götalands län. Inget tyder heller i dagsläget att den skulle
minska på kort sikt, snarare tvärt om.

• Andelen i befolkningen med högskoleutbildning ligger i Dalsland ca 10% under rikets.

• Socialtjänsten placerar en oroande mängd unga personer i vård på institution. När de
återvänder behöver de ofta insatser från mer än en myndighet för att komma in i
egen försörjning.

• Vuxenpsykiatrin har en förhållandevis stor grupp unga under 25 år som många
gånger försörjs av sina föräldrar och som står mycket långt från en egen försörjning.
Många av dem har ingen meningsfull sysselsättning eller social träning.

• De unga som har aktivitetsersättning från försäkringskassan kommer få den omprövad
och behöver börja tänka på hur de kan komma vidare in på en arbetsmarknad.

De unga riskerar att anpassa sitt liv till att fungera i en sorts ”nyfattigdom” med begränsade levnadsvillkor samtidigt kommer den stora generationsväxlingen när 40-talisterna går i pension, ställa särskilt stora krav på glesbygdskommunerna att kompetensutveckla alla som har möjlighet att bidra på arbetsmarknaden. Inom 5-10 år finns prognoser som tyder på att bara 2/3 av dem som går ur arbetsmarknaden ersätts av någon som kommer in på arbetsmarknaden.
Samhället behöver ersätta den grupp som går i pension med nya krafter och behöver den livskraft och kreativitet som en ung generation kan tillföra. Det är viktigt att arbetsgivarna lokalt medverkar för att undvika att få kompetensförsörjningsproblem men det är också viktigt att bygga kontakter med arbetsgivare i Norge om de jobb som faktiskt finns där.

Vad är problemet?

- Flera kommuner har länge haft hög ungdomsarbetslöshet (Åmåls kommun den högsta
i Västra Götalandsregionen)

- Generationsskiftet kan inom ett kort antal år ge akut brist på kompetent arbetskraft
särskilt i små kommuner

- Många av de ungdomar som blir kvar i små kommuner saknar den kompetens som
kommer efterfrågas och har många har också andra problem som bidrar till att de har
svårt att etablera sig på en arbetsmarknad

- Resurser för att stödja ungdomar in på arbetsmarknaden på lokal nivå kommer inte
öka, de resurser som finns måste användas mer effektivt oavsett vem som äger dem.

- De resurser som finns måste bättre möta ungdomarna där de är och anpassas efter
varje individs behov.

Förstudien i Åmål påvisar en brist på strukturerat samarbete i ordinarie verksamheter. Samarbete sker utifrån enskilda medarbetares initiativ när så är påkallat. Skälen är flera som otydliga instruktioner inom den egna organisationen, oklarhet om det egna uppdraget och osäkerhet om andra organisationers uppdrag. Samtliga aktörer ser dock fördelarna med ett långsiktigt, kontinuerligt och organiserat samarbete. Ungdomar beskriver sina behov i förstudien som

- Ett bra bemötande - personal som känner till ungdomars verklighet och är vänliga
- Korta beslutstider - ovisshet är jobbigt, man vill veta hur det blir
- Kunnig personal - den man pratar med ska kunna sitt jobb och ge tydliga förklaringar
- Rättvis bedömning - man vill känna och veta att det är riktiga beslut
- Bli sedd och respekterad - att man lyssnar och bryr sig, känns bra när någon puschar och är
positiv och ärlig
- Önskemål om färre handläggare

Parallellt med förstudien har ett ESF projekt ”Work factory” pågått som haft goda resultat och lyckats få 60% av deltagarna i studier eller arbete, men för de övriga 40% behövs något mer. En framgångsrik del av Work Factory har varit att stödja ungdomar att presentera sig för svenska och norska arbetsgivare.
Helt nyligen kom också slutdokumentation av ett pilotprojekt inom ”Leonardo da Vinci” kallat ”JobCircuit” där Åmåls kommun/Kubrat i Bulgarien/Nachod i Tjeckien/Maribor i Slovenien/Hamar/Eidsberg/NAV i Moss/ Uppföljningstjensten Östfold, samt Oslo Universitet deltagit. Pilotprojektet har studerat metoder och tillvägagångssätt för att möta behoven hos ungdomar som hoppar av skolan s.k. drop-outs. De konstaterar att alla organisationer och olika myndigheter inom en kommun behöver arbeta med effektiva samordnade lösningar för ungdomar som behöver stöd, individuell karriärplanering, lösningar idag, undvika att skicka ungdomar mellan olika myndigheter utan att något händer och förhindra att unga utvecklar ”the nobel art of service-shopping”

Vi kommer bygga en ny modell utifrån dels förstudien och dels analyserna i JobCircuit och kunskaperna från Work Factory

Den nya modell som ska utvecklas kallar vi "Arena Ungdom" och den består av fyra delar

- AKTIVITET - aktiva deltagare aktiva organisationer
- DELAKTIGHET - bli sedd, respekterad, vara delaktig för både deltagare och organsiationer
- ANSVAR - ta ett egenansvar men ta också ansvar ihop
- LÄR AV EUROPA Se kunskaper i Europa som en möjlighet att flytta gränser både personliga och organisatoriska

Syfte

Syftet med projektet
är att målgruppen i norra Dalsland ska öka sina möjligheter att få arbete eller börja en utbildning
genom att få stöd av en ny egen modell, Arena Ungdom

Vår nya modellen i Norra Dalsland ”Arena Ungdom” kommer använda fyra strategier, aktivitet, delaktighet, ansvar och lär av Europa för att möta målgruppens behov. Arenan kommer jobba med begreppen utifrån både deltagar- och organisationsperspektiv

AKTIVITET- unga ska öka sin aktivitet. Aktivitet och socialt interagerande med andra främjar processen att hitta sin motivation. För organisationen handlar detta om att aktivt delta med sina insatser för att möjliggöra aktivitet

DELAKTIGHET – Unga ska vara delaktiga, bli sedda och respekterade och behandlas rättvist Organisationerna ska hitta gemensamma metoder som möter unga med respekt och förväntar deras delaktighet tex lösningsfokuserat

ANSVAR – Unga ska få och utveckla sitt egenansvar Organisationerna ska stötta ansvarsfull, ha kunnig personal och utveckla ett gemensamt ansvarstagande, även lokala näringslivet ska uppmuntras att ta ansvar.

LÄR AV EUROPA – utveckla ungas kunskap om Norge som en möjlig arbetsmarknad och lära av andra unga i Europa i ytterligare ett land, skapa möten mellan europeiska volontärer i närområdet och Arena Ungdoms deltagare. För organisationen använda kunskap som finns (jobcircuit, Work Factory, Europa Direkt kontoret) och utveckla den ytterligare i nätverkande med andra länder.

Den nya organiseringen, Arena Ungdom som byggs en i varje kommun (3 st) ska kunna lämna information, ge råd och stöd, erbjuda insatser och aktivera nödvändiga myndighetsinsatser inom ramen för en samlad organisering. Avsikten är att motivera ungdomar till studier eller arbete för att minska passivitet och utanförskap. Aktivitet, delaktighet och ansvar är ledord.

Arena Ungdom ska utgöra ett” nav” med väl etablerade kontakter till ”huvudorganisationerna” och finnas i varje kommun. Den förväntas fånga upp och stödja ungdomar med större och mer sammansatta behov vilka förutsätter samverkan i ”rehabilitering”. Arenan ska ha goda kanaler som ger möjlighet att koordinera till behövliga specialistfunktioner. På liknande sätt bör ett omvänt förhållande råda där ungdomar som fått” behandling på specialist nivå”, institutionsvård ect kan få ett fortsatt stöd genom Arena Ungdom för att komma vidare.
Arena ungdom ska också initiera till ett nätverk med företagare som lokalt vill ta ett socialt ansvar genom att ta emot praktikanter och se en uppgift att ge unga människor stöd in i arbetslivet på olika sätt. Sådana företag finns redan och de kan inspireras av varandra och även få nya företag att vilja delta.

De nya funktioner som tillförs är dels en samverkansledare /lots dels en professionell samverkansgrupp av medarbetare från ordinarie system och dels en fysisk/virtuell punkt som ungdomar kan söka upp själva ”Arena Ungdom” Samverkansledare är ett nytt sätt att stötta framväxten av effektivare samarbete byggt på individens behov.

Målsättning

Målsättningen är att skapa en effektivare, starkare och tydligare koppling mellan deltagare - insatser -arbetsmarknad/studier

Individ
AKTIVITET- unga ska öka sin aktivitet.

40% av deltagarna (hälften kvinnor - hälften män)ska nå arbete eller studier helt eller delvis
40 % av deltagarna (hälften kvinnor - hälften män)ska uppleva att deras möjligheter att få arbete eller studier har ökat. Det kan ske genom att de tex kan stå till arbetsmarknadens förfogande på AF, klarat en praktik hos en offentlig eller privat arbetsgivare, hittat mål för att komma igång in studier

DELAKTIGHET – Unga ska vara delaktiga, bli sedda och respekterade

80% av deltagarna (hälften kvinnor - hälften män)ska uppleva att de i Arena Ungdom varit delaktiga, blivit sedda och respekterade

ANSVAR – Unga ska få och utveckla sitt egenansvar

80% av deltagarna (hälften kvinnor - hälften män) ska efter Arena Ungdom kunna identifiera vad deras egenansvar är för att komma närmare arbete eller studier

LÄR AV EUROPA – utveckla ungas kunskap om Norge som en möjlig arbetsmarknad och lära av andra unga i Europa.

50% av deltagarna (hälften kvinnor - hälften män) ska ha fått möjlighet att lära av Europa i Arena Ungdom

Organisation

AKTIVITET- ge unga en enkel väg att hitta och få stöd från samhällets samlade resurser

10% av populationen (hälften kvinnor - hälften män) i de tre kommunerna ska komma i kontakt med Arena Ungdom under projektperioden (ca 300 Personer)
Samla socialt intresserade företagare 4-6 gånger för att utveckla möjligheter till lärande

DELAKTIGHET – Tillgängliga resurser används effektivt och utifrån att Unga ska vara delaktiga, Arenan Ungdom ska vara tillgänglig för alla oavsett funktionhinder

ANSVAR – Organisationerna ska utveckla ett gemensamt ansvarstagande och aktivt arbeta med jämställdhetsintegrering

LÄR AV EUROPA – kunskap om målgruppens behov och verkningsfulla insatser ökar
Skapa utbyte och lärande med Norge och ytterligare ett europeiskt land

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Tillgänglighet
Projektet ska tillgodose bästa fysiskt tillgänglighet, informations och kommunikationstillgänglighet och i sin projektplan ha beaktat tillgänlighetsaspekter i alla led.

Viktiga verktyg tillhandahålls av Handisam och ska användas för att eftersträva så god tillgänlighet som är möjligt.

Med tanke på projektets målgrupp och inriktning är det en grundpelare i arbetet. Ingen deltagare ska känna sig utestängd från att delta i en aktivitet p.g.a. funktionsnedsättning.

Projektets lokaler kommer finnas inom offentliga lokaler som kommun/Arbetsförmedling vilka oftast är anpassade för personer med funktionsnedsättningar. Vidare kommer särskild hänsyn tas individuellt till hur en deltagare med funktionsnedsättning kan komma närmare arbetslivet, vilket är en del av den personliga vägledningen.

Workshops/seminarium kommer hållas för medverkande personal och samverkande parter med hjälp av bla. det projektstöd som ESF tillhandahåller

Projektet kommer driva en påverkan av fysisk anpassning av praktik/arbetsplatser för funktionsnedsättning, Använda ett ”Supported employment” tänkande i praktikarbetet som handlar om att följa med ungdomen med ett funktionshinder in på arbetsplatsen och konkret se vilka anpassningar i både fysisk miljö som i kommunikation och information som måste fungera.

En styrka när det gäller tillgänglighet i det planerade samverkansarbetet i samverkansgrupp är att merparten av insatser ska utgå från varje enskild individs behov, önskemål förutsättningar och förmågor. Detta garanteras genom individuell planering och uppföljning

I målgruppen finns personer med sociala fobier, psykiatrisk eller neuropsykiatrisk problematik och en mindre grupp med begåvningshinder. Att förstå funktionshindrens betydelse för individens agerande kan vara avgörande för resultatet.

Med stöd från samverkande organisationers informationsavdelningar utforma broschyrer, informationsmaterial om projektet så att det fungerar för personer med funktionshinder. Den kunskap om finns kring ”Lätt” läst konceptet ska användas.

Jämställdhetsintegrering

Deltagarna i projektet
Deltagarna ska i återkommande seminarier få stöd att reflektera över hur jämställdhetsfrågor påverkar deras vardag och framtidsplaner. Projektet ger också möjlighet att pröva ett annorlunda val, att testa en aktivitet som är otraditionell för könet. Praktikplatser måste informeras och intresseras att ta emot de som väljer otraditionellt för området med en fördomsfri inställning.

Organiseringen

Vi kommer också använda det projektstöd som ESF tillhandahåller för styr och projektledning, medarbetare.
Vi kommer i projektets genomförande fas använda oss av jämställdhetsintegrering i en trappmodell. (JämStöds Praktika SOU 2007:15 Metodbok för jämställdhetsintegrering)

Grundläggande förståelse: Finns kunskap i projektledning , styrgrupp och projektpersonal?
Åtgärd : Information och seminarier om jämställdhetsfällor till den personal som arbetar i projektet samt samarbetspartners. Medarbetare måste vara uppmärksamma på egna värderingar, värderingar hos samarbetsparters, hos ungdomarna själva och i valet av insatser, arbetsplatser, metoder etc. så att ungdomar inte missgynnas eller råkar ut för fördomar som är könsrelaterade.

Undersök förutsättningarna, förstudien och det grundmaterial som finns för projektet ytterligare kartläggningsmaterial
Åtgärder Bakgrunden beskrivs med könsuppdelade fakta, kompletteringar under projektets gång kring bakgrundsfakta om målgruppen ska alltid vara könsuppdelad och påvisa olikheter mellan könen.

Planera och organisera:
Åtgärder Mål, utbildning, metoder ska stödja en jämställdhetsintegrering.

Förväntat resultat
Åtgärder Projektet kommer kontinuerligt stämmas av hur åtgärderna fördelar sig mellan könen, uppmärksamhet på om det finns könsrelaterad tidsprioritering gentemot deltagarna, följa upp om det finns könsrollsmönster i avhopp från projektet, Terminsvis uppföljning.Den externa och övergripande utvärderingen kommer ha ett fokus på jämställdhetsperspektivet i den meningen att det är viktigt att belysa likheter och olikheter i män och kvinnors rehabiliteringsprocess för att öka kunskap och förståelse om deras behov inom de rehabiliterande myndigheterna

Resultatspridning
Åtgärder : Analysera hur resultatspridningen kan nå både kvinnor och män som berörs av projektet.


Det individfokuserade arbetet som projektet har som utgångspunkt innehåller inte några omedelbara strukturella genusfällor.

Transnationellt samarbete

Sedan tidigare har Åmåls kommun ett upparbetat kontaktnät genom medverkan i EU:s Leonardo da Vinci-program och "JobCircuit"-projektet, där särskilt kontakterna med vårt granland Norge är goda. I ESF-projektet Work Factory har goda kontakter upparbetats med Norge och många ungdomar får enkelt och lätt kontakt med Norska arbetsgivare med hjälp av Work Factory. Arena Ungdom kommer ta vara på dessa kontakter och utveckla dem ytterligare.

LÄR AV EUROPA kommer ge även ungdomar med en längre väg att gå för att nå egen försörjning eller studier möjlighet att möta Norska arbetsgivare och se nya möjligheter. Kontakter finns redan via Work Factory men också genom nätverket i JobCircuit och nya gränsöverskridande projet är under utveckling kring företagande och industri inom Interreg och i bl.a Dals-Ed. Utbytet med Norge kommer främst handla om att ge unga en chans att visa upp sig för möjliga arbetsgivare men också att få kunskap om vad som krävs för att komma in i en Norsk arbetsmarknad. Erfarenhetsutbyte, studiebesök, för både ungdomar och samverkande personal, referensgrupp och styrgrupp och om det finns förutsättningar i regelverken så vill vi skapa ”prövapåveckor” med bibehållet offentligt stöd.

Ytterligare ett land ska ge oss möjligheter att Lära av Europa. Det kan handla om att vi bygger vidare på de kontakter som finns inom JobCircuit eller att vi tar kontakt med en av de medverkande kommunernas vänorter. Åmål har tex en vänort i Italien Novafeltria. Kommunen är i storlek med våra kommuner och har också en hög ungdomsarbetslöshet. Ungdomsstyrelsen har i sin rapport ”Focus 09” fokuserat på länder som har nya sätt att ta tag i ungdomarbetslösheten. Vi ser att tankarna stämmer bra med vårt modellbygge. De länder de tittat på är Danmark, Nederländerna och England. Även Coompanion har ett nätverk av länder som har erfarenhet av scialt företagande som kan vara intressant. Europa Direkt kontoret i Åmål har också möjligheter att hjälpa till i detta arbete.

Ytterligare arbete måste läggas ner på detta innan vi hittat fram till ett land och en ort som vi kan bygga ett fruktbart utbyte med. Deltagares Aktivitet, Delaktighet och Ansvar ska få betydelse i den processen.

Med stöd av Europa Direkt kontoret i Åmål finns också möjligheten att utveckla transnationella utbyten för ungdomar. De volontärer från Europa som finns i närområdet kan lära vad man lär sig av det och hur man sjäv kan bli volontär om man vill.

LÄR AV EUROPA kommer innehålla tre delar
- Lär av Norge, en arbetsmarknad på nära håll
- Lär av ytterligare ett land, använd "ADA" för att komma fram till vilket
- Lär av volontärer från andra länder här hos oss hur du kan bli volontär själv

Kontaktpersoner :
Europa Direkt Åmål Jan-Erik Lundin
JobCircuit projekteldare John M Heier c/o Rakkestade kommune
Interregprojekt Sverige/Norge Vidar Östenby Kommunchef Marker kommun/Gränskommitten


Medfinansiärer

 • Arbetsförmedlingen Åmål/Dals-Ed/bengtsfors
 • Arbetsmarknads enheten
 • IFO
 • IFO Bengtsfors
 • Karlbergsgymnasiet
 • LFC Trollhättan
 • Vuxenutb. Dals-Ed
 • Åmåls kommun Vård/Omsorgsförvaltningen

Samarbetspartners

 • Arbetsförmedlingen Åmål/Dals-Ed/bengtsfors
 • Arbetsmarknads enheten
 • Gymnasiet Dals-Ed
 • IFO
 • IFO Bengtsfors
 • LFC Trollhättan
 • Vuxenutb. Dals-Ed

Kommun

 • Bengtsfors
 • Dals-Ed
 • Åmål