Logotyp på utskrifter

Information med anledning av covid-19

Uppdaterad information med anledning av covid-19  

ALFA2 Genomförande

ProgramområdeProgramområde 2 Ökat arbetskraftsutbud
ProjektfasGenomförande
ProjektägareSocial verksamhet
KontaktpersonKarin Alriksson
E-postkarin.alriksson@laholm.se
Telefonnummer0430-265 61
Beviljat ESF-stöd1 707 533 kr
Total projektbudget5 328 688 kr
Projektperiod2010-03-01 till 2012-02-29
RegionVästsverige
In English

Sammanfattning

ALFA2 bedrivs av personer med intellektuella funktionsnedsättningar med stöd av coacher. Aktivering av resurser hos projektdeltagarna ökar möjligheterna till ett inträde på arbetsmarknaden genom påverkan och attitydförändringar inom målgruppen och genom bred samverkan mellan alla samhällsaktörer.

Bakgrund

Förprojektering ALFA2:- Laholms kommun har hög andel elever i särskola och hög andel funktionsnedsatta i daglig verksamhet. Målgruppen för ALFA2 anser sig i liten omfattning haft möjlighet till delaktighet i val av utbildningsform och/eller utbildningsmål. Oftast har endast ett utbildningsalternativ erbjudits och detta har varit tradionellt kvinnligt eller manligt enligt genusperspektiv. Efter avslutad grundskoleutbildning anser sig målgruppen i hög grad blivit anvisad studier, arbete/sysselsättning och daglig verksamhet utan koppling till intresse, resurser eller möjlig personlig utveckling och/eller kompetensutveckling. ALFA2 har genom sin brukarstyrning indifierat ett antal målsättningar att arbeta mot ökad tillgänglighet, jämställdhet och ökat arbetskraftsutbud genom att tillvarata individuellt definerade resurser för studier och arbetsliv. Ett första steg har varit att medvetandegöra ALFA2gruppens egna deltagare om sina rättigheter enligt "konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning." Kartläggning av internationell forskning och aktiviteter inom projektområdet har genomförts av ALFA2gruppen med stöd av coach, liksom ämnet jämställdhet ur genus och funktionshindersperspektiv. ALFAgruppens medlemmar upplever i hög omfattning att de som person identifieras med sin funktionsnedsättning och inte som man eller kvinna i första hand. Behov av ökad brukardelaktighet har även kartlagts inom översynen av LSS-verksamheten inom Laholms kommun, vilket har medfört påbörjad verksamhetsutveckling och kompetensutveckling inom handläggning och insatser för målgruppen. ALFA2gruppen arbetar med en modell för brukarråd inom daglig verksamhet. I samverkan med föreningen Grunden har metoden "Opera" valts för ALFA2:s genomförande av bl a personalutbildningar. Studier/arbete och sysselsättning är av målgruppen en högt prioriterad del av livssituationen som ett steg mot ytterligare självbestämmande, delaktighet och medborgarskap. I dagsläget har 40 män och 35 kvinnor insats daglig verksamhet inom Laholms kommun. ALFA2:s identifierade målgrupp (20 helt eller delvis aktiva) är ca 70% män och 30% kvinnor. ALFAgruppens medlemmar indetifierar traditionella könsroller inom gruppen och menar att politik och påverkan av tradition är ett manligt område. Inom 10:an föreningen har efterfrågats möjligheter att arbeta i mans och kvinnogrupper inom ALFA med inriktning på specifika frågeställningar kring relationer inom och utanför hemmiljön.

Syfte

Under förprojektet har ALFA2gruppen, med stöd av sin coach, föreläst för att påverka individuella attityd inom målgruppen, kommunens egna och samverkansparters verksamheter för att skapa delaktighet, studie och yrkesmöjligheter på micronivå. Metoder: 1. Mentorskap för individuell resursinventering och utveckling inför livs-,studie- och yrkesval. Omfattar även boendesituation,fritid, relationer, föräldraskap, sjävbestämmande, delaktighet och medborgarskap. ALFA2gruppens deltagare beskriver och uppvisar en omfattande personlig utveckling och kompetensutveckling. Metod 2 för informationsspridning och diskussion, föreläsningar av ALFA:s deltagare på arbetsplatsträffar och personalmöten inom den kommunala verksamheten, hos aktuella myndigheter och samverkansparter samt till anhöriga och allmänhet. Positiv feed-back och positiv utveckling som talar för utökad verksamhet inom information och delaktighet inom ett flertal samverkansområden.
Behov av utbildning i och utveckling av metodstödet "Opera" inom ALFA2-gruppen för att föra ut sitt budskap. ALFA2gruppen har identifierat ett omfattande behov av "lättlästa" versioner av nationella och kommunala skrivelser, myndighetsbeslut, forskning som berör målgruppen och annan information till till kommuninvånarna för ökad jämställdhet och delaktighet.
Förprojektet med inriktning på ett genomförandeprojektet är en del av och fortsättning på en omfattande verksamhetsöversyn inom LSS-området, med omvärldsbevakning nationellt och internationellt, inom Laholms kommun. Det politiskt förankrade syftet är att fokusera på individnivå med brukarperspektivet och brukarstyrning i utformningen av handläggning och verksamhet, i enlighet med socialstyrelsens rekomendationer,lagstiftarens intentioner och samhällsekonomiskt tänkande. Huvudsyftet är att öka målgruppens möjligheter till studier, arbete och sysselsättning samt boende och fritid i enlighet med sina egna resurser och intressen på lika villkor som för alla medborgare i Laholms kommun, nationellt och internationellt.

Målsättning

1. Att fler personer ur målgruppen, kvinnor och män, genom kontakt med ALFA2 och coach, bereds möjlighet utifrån egna identifierade resurser och intressen att aktivt välja utbildningsform med tidsperspektiv och utbildningsmål inom grund- och gymnasieskolan samt i eftergymnasiala studier.
2. Att fler personer ur målgruppen, kvinnor och män, genom kontakt med ALFA2 och coach, bereds möjlighet att aktivt söka arbete/sysselsättning, utifrån egna identifierade resurser och intressen, på den öppna arbetsmarknaden. Delmål: individuellt stöd på praktikplatser, alternativt daglig verksamhet för personlig utveckling och kompetensutveckling med stöd av coach.
3. ALFA2gruppen utarbetar modell för, och implementerar brukarråd inom kommunens dagliga verksamhet för verksamhetsutveckling med ökad delaktighet, jämställdhet och jämlikhet.
4. Verksamhetsutveckling av ALFA2 med metoder och teoretiskt/praktiskt stöd för brukarnas egen inventering av resurser och stödbehov. Metoder för mentorskap och matchning mot möjliga arbetsuppgifter som inventeras inom kommunen och övriga aktörer i samverkan med arbetsförmedling och försäkringskassa.
Delaktighet i nationella och internationella nätverk för erfarenhetsutbyte och metodutveckling via målgruppen till övriga samhällsaktörer.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Laholms kommun har i grunden ett Handikapp-politiskt program där tillgänglighetsfrågan är prioriterad i samtliga kommunala verksamheter. Utifrån projektet beaktas den fysiska tillgängligheten genom anpassade lokaler dit personer med olika funktionsnedsättningar tillförsäkras tillträde. Vad gäller tillgängligheten utifrån ett kommunikationsperspektiv så används IT-teknik/telefoni. Foto/bildspråk används i föreläsningarna till samverkansparter och samhällsaktörer för att säkerställa komunikation liksom översättningar och tolkstöd av fackspråk, myndighetsspråk och annan text till lättlästa versioner. ALFA2gruppen har medverkat i kommunal kommunikation med målgruppen, genom att "översätta" myndighetsutövning till lätt tillgängligt spåk som komplement till brukaren, när kommunkation sker med vårdnadshavare eller god man. Metoder för kommunikation i olika former har inventeras och kommer att inventeras. Handisams projektstöd till projekt inom Europeiska Socialfonden avser i hög omfattning funktionsnedsättningar avseende syn,hörsel och rörelseförmåga, ALFA2 vänder sig till personer med intellektuella funktionsnedsättningar. En väl fungerande kommunikation möjliggör att samtliga berörda personer ges förutsättningar till delaktighet och inflytande i projektet och i samhällslivet i stort. Projektet har tillgång till en egen hemsida där ALFA2gruppen står som ansvariga samtidigt som deltagarna får möjlighet att lära sig lägga upp en hemsida.

Jämställdhetsintegrering

Frågan om jämställdhetsintegrering är av stor vikt och omfattning för målgruppen. Traditionella könsroller förstärks och införlivas i högre omfattning i en livssituation där genusperspektivet i mycket liten omfattning uppmärksammas av omvärlden. Funktionsnedsättningen införlivas med personligheten som uppfattas som en neutralt funktionsnedsatt som inte tillskrivs och/ eller uppfattar möjligheten att påverka eller ens kunna överväga egna resurser,egna intressen, egna relationer eller egen sexualitet. Målgruppens lärande miljöer är ofta styrda av omvårdande vuxna, omvårdande utbildare och/eller omvårdande personal och har mycket begränsade möjligheter att skapa en egen identitet som kvinna eller man med rättigheter att leva ett självvalt och självständigt liv i relation till andra. ALFA2:s coach medverkar till att lyfta frågor ur jämnställdhetsperspektiv inom ALFA och i relation till samverkans och samarbetsparter inte minst den egna, i hög omfattning kvinnliga, kommunala personalgruppen. ALFA2gruppen kommer att arbeta med jämställdhetsfrågor inom projektet genom mans och kvinnogrupper, på uppdrag av brukarföreningen 10:an, för att hantera brukarnas egen insikt i de traditionella könsrollerna och hur det påverkar intresse och arbetsutbud samt relationer till coacher, personal, utbildare, arbetskamrater och i privatlivet. Statestik kommer att föras kring ALFAgruppens deltagande kvinnor och män, i relationer och resultat i kontakter med arbetsmarknadsenhet, arbetsförmedling, försäkringskassa, utbildningsverksamhet och kommunala insatser. ALFA2:gruppen arbetar med tradinellt manliga frågor som påverkan och politik och har en målgrupp som till 70% består av män. Inom projektet skall föras statestik över hur informationsflödets omfattning och inriktning styrs.

Transnationellt samarbete

Förprojektet som forskningen kring ALFA har medfört kontakt med transnationell verksamhet. Genomförandeprojektet bör medföra möjligheter för ytterligare inventering och deltagande i transnationell forskning och kartläggning av evidensbaserade metoder inom projektets verksamhetsområde.

Medfinansiärer

  • Arbetsförmedlingen Laholm
  • Försäkringskassa Halland

Kommun

  • Laholm