Logotyp på utskrifter

Information med anledning av covid-19

Uppdaterad information med anledning av covid-19  

1000 jobb i sociala företag

ProgramområdeProgramområde 2 Ökat arbetskraftsutbud
ProjektfasGenomförande
ProjektägareCoompanion Göteborgsregionen
KontaktpersonSara Isaksson
E-postsara.isaksson@coompanion.se
Telefonnummer0701-426608
Beviljat ESF-stöd2 325 429 kr
Total projektbudget2 325 429 kr
Projektperiod2014-01-02 till 2014-12-31
RegionVästsverige
In English

Sammanfattning

Antalet arbetslösa ökar- och uppgår till oacceptabla siffror! Det finns ett skriande behov av insatser för att minska antalet arbetslösa. Socialt företagande är en lösning, dock behöver de sociala företagen bli fler för att möta behovet. För att åstadkomma detta behöver stödet för de sociala företagen effektiviseras. Samt behöver myndighter, näringsliv och de sociala företagen samarbeta systematiskt så att fler individer får anställning i sociala företag.

Vi kopplar utvecklingen av nya arbeten i sociala företag med det faktum att Göteborg ska upphandla med social hänsyn och till det omfattande stadsutvecklingarbetet. Parallellt med att vi undanröjer strukturella hinder planerar vi för ett genomförandeprojekt som skall leda till att det 2020 i Göteborg finns en tydlig struktur (strategier, beslut) för hur det sociala företagens omvärld internt och tillsammans arbetar för socialt företagande-vilket har resulterat i att det i Storgöteborg finns 1000 arbeten i sociala företag.

Bakgrund

Arbetslösheten uppgår till oacceptabla siffror! Enligt Afs prognos kommer den dessutom öka under den närmaste tiden (från 8,0 till 8,5- 2014). Arbetslösheten i Göteborg följer samma mönster 7,1% av befolkning är öppet arbetslösa samt i program)! I Angered, Östra Göteborg och Västra Hisingen är det dock betydligt högre (8,6 i Västra hisigen-14,4 i Angered) Inom denna grupp arbetslösa har vi inte bara personer som är utan arbete utan personer som dessutom står LÅNGT ifrån arbetsmarknaden. Denna grupp är personer som på grund av sjukdom, funktionshinder (10%) eller utländsk bakgrund (16%) kanske aldrig kommit in på arbetsmarknaden, eller varit aktuell för flertalet praktikplatser, aktiviteter och program men som gång på gång faller tillbaks in i systemet.(Scb- Rapport arbetsmarknadssituationen för hela befolkningen 15-74 AKU Andra kvartalet)

Denna grupp finns bland annat inom Arbetsförmedlingens jobb och utvecklingsgarantin (främst inom sysselsättningsfasen). I Göteborg är 6025 personer inskriva i "Joben”, och utredningar visar att 60% av personerna är kvar efter två år efter inskrivning. (IFAU Rapport 2013:12) I denna grupp har många (39%) funktionshinder och ännu fler utländsk bakgrund (52%). Personerna i målgruppen återfinns även inom Stadsdelarna på försörjningsstöd. Personer på försörjningsstöd uppgår i Göteborg till 20440 där 44% är utrikes födda. Angered, västra Hisingen och Östra Göteborg är dominerarande bland stadsdelarna (Samhällsanalys och Statistik, Göteborgs stadsledningskontor 2013) Även här visar socialstyrelsens ”Ekonomiskt bistånd års statistik 2012” att personer i långtidsberoende ständigt ökar. I ovan nämna grupper är det fler män än kvinnor. Kvinnorna dominerar dock i gruppen som återfinns inom försäkringskassans sjuk/aktivitetsersättning- i Västra Götaland har 67329 sjuk/aktivitetsersättning varav 59% är kvinnor. (www.fk.se)

2010 antog regeringen en handlingplan för arbetsintegrenade sociala företag. Enligt denna så har de sociala företagen visat en god förmåga att erbjuda arbete och arbetstillfällen som tar tillvara individens förutsättningar och skapar alternativa till arbete. För samhället är investeringen i ett socialt företag även samhällsekonomiskt lönsamt (regeringens handlingsplan) Även om antalet sociala företag växer är antalet fortfarande för långt i relation till den höga arbetslösheten och behovet av jobb. Totalt finns 271 arbetsintegrerande sociala företag, vilket är en ökning med 81 procent sedan 2008. Flest företag finns det i Västra Götaland (61 stycken) varav 52 i göteborgsregionen.(www.tvv.se)

Att socialt företagande är en relativt ny företeelse skapar även ”nya” problem, problem som i mångt och mycket bottnar i att samhällets struktur inte ännu är anpassade för den nya utvecklingen. De strukturella hindren som de sociala företagen står inför är avgörande för de sociala företagens utveckling (Brulin och Svensson 2011. tvv rapport 0096)

Strukturella hinder som direkt påverkar de sociala företagen är regelverk som ej är anpassade efter de sociala företagen, upphandlingarnas utformning och bristande kompetens. Ett omfattande stöd krävs för de sociala företagen- vilket innebär både stöd till företagen och till individerna. Då företag inom den sociala ekonomin har ett mycket litet eget kapital är finansiering och kapitalförsörjning ytterligare problemområden för växt och tillväxt av sociala företag. Finansiering dels vid överbryggning för tiden från start och tills dessa att intäkter börjat komma in men även vid investeringar(Nio områden där politiker och tjänstemän kan göra skillnad för långtidsarbetslösa 2012)

I Göteborg har vi kommit längre än på många andra ställen i landet. För att lättare möta de utmaningar de sociala företagen står inför, är många av de sociala företagen organiserade i företagskluster, för att tillsammans stötta varandra. I Göteborg finns flera företagskluster- dessa är Vägen Ut!, Karriär-Kraft, GF Sak och Sfinx inkubator. Och inom kommunen finns kooperatörshuset och Lundby inkubator. Dessa arbetar på olika sätt för stöd, utveckling och tillväxt av befintliga och nya sociala företag.

Den 19/8, 20/8 och den 2/9 samlade vi det lokala partnerskapet bestående av försäkringskassa, arbetsförmedling, stadsdelsförvaltningarna, stadsledningskontoret, sociala resursförvaltningen, västra götalandsregionen, LO, samordningförbundet nordost, de sociala företagen och representanter från näringslivet för att tillsammans se till de hinder som måste lösas under förstudieperioden för att under genomförandeprojektet kunna åstadkomma den strukturförändring som ska möjliggöra för 1000 jobb i sociala företag. I dag är 287 personer anställda inom de sociala företagen- det innebär en ökning på 713 arbeten. Nedan redogörs för den gemensamma problembilden.

För att möta behovet av arbeten i Göteborg (liksom i landet i stort) är hållbara affärsidéer avgörande för de sociala företagens möjligheter att skapa arbeten. Ett problem i göteborg är att de sociala företagen sällan blir upphandlade och missar därmed en stor marknad, trots möjligheten till upphandlingar med sociala hänsyn. Det beror på att offentliga upphandlingarna är ofta komplicerade, stora och inte anpassade för små företag. I Göteborg finns dock ett politiskt beslut att 50% av upphandlingarna skall ske med social hänsyn. Upphandlingsbolaget har tillsammans med antal förvaltningar och bolag ett pilotprojekt med en klar arbetsmarknadsinriktning. Tanken är att ställa krav på leverantörer att rekrytera eller skapa praktikplatser för prioriterade grupper av de som står utanför arbetsmarknaden. Här finns en öppning för sociala företag- HUR de sociala företagen skall komma in och vara en part är dock i dag oklart- men skall utredas och skapas strategier för under förstudien.

Alla verksamheter behöver ett visst mått av eget- och annat kapital för investering och likviditet. Mikrofonden (fd Kreditgarantiföreningen) och Stiftelsen för kooperativt nyföretagande har kunnat tillföra kapital eller borga för lån till sociala företag. Deras kapital är mycket begränsat. Vid större investeringar som t.ex. Le Mat har vi fått söka hos europeiska fonder inom den sociala ekonomin. Ytterliggare en ”öppning” är att kommunstyrelsen i Göteborgs Stad har beslutat utreda hur staden skulle kunna bidra med 10 miljoner i investeringsmedel. Mikrofonden försöker även växla upp dessa pengar med kapital från europeiska finansorganisationer. I det kommande regionalfondsprogrammet så finns möjlighet att genom t.ex revolverande fonder, eller medel till Mikrofonden använda de 10 miljonerna till medfinansiering för regionalfondsmedel. Det är dock oklart vilka som är de mest hållbara och effektiva lösningarna att placera kapital i sociala företag- under förstudien skall detta utredas strategi skall formas!

Sociala företag i Göteborg (liksom SF i hela landet) möter strukturella hinder. Det finns varken riktlinjer för det interna arbetet med sociala företag eller för samarbetet mellan organisationerna, vilket innefattar hur klienters övergångar mellan myndigheterna skall se ut och hur regelverket skall användas.Det drabbar den enskilde individen i det sociala företaget och det sociala företagets stabilitet och utveckling. Det finns idag en uttalad positiv syn hos våra parter på socialt företagande, inte minst uttryckt i Göteborgs Stads budget. Däremot saknas tydliga program och insatser. I Göteborg tecknades en överenskommelse under 2012 mellan den sociala ekonomins organisationer och Staden. Tanken är att överenskommelsen skall leda vidare till överenskommelser och partnerskap mellan organisationer och staden på specifika områden. Ett sådant område skulle kunna vara sociala företag. Det saknas dock en gemensam förståelse och kunskap om vilken innehållet i ett sådant partnerskap skulle kunna omfatta. Vår förstudie kan bidra till att ge underlag för parternas egna beslutsunderlag.

Målsättning

År 2020 finns i Göteborg en tydlig handlingsplan (strategier, beslut, tillvägagångssätt) för hur det sociala företagens omvärld (myndigheter, näringsliv) internt och tillsammans arbetar för socialt företagande-vilket har resulterat i att det i göteborgsregionen finns 1000 arbeten i sociala företag.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Projektet kommer beakta tillgänglighetsperspektivet utifrån samma struktur som HSo identifierat. (http://www.temalikabehandling.se/lika-rattigheter-och-mojligheter/)

Socialt företagnade är för de personer som av samhället och arbetslivet inte inkluderas, det gör att att upparbetade rutiner och metoder till hög grad är tillgängligt inkluderande. Dock är det inget arbete som sker utan analys och handling. Under förstudiens arbete med rekrytering kommer tillgänglighetsperspektivet bli högaktuellt. Hur skall vi skapa denna tillgänglighet för den specifika målgruppen- en målgrupp som av olika anledningar har svårigheter på arbetsmarkanden.

1. Inför genomförandet kommer planeras för hur lokalen skall tillgänglinhetsanpassas, att det finns hiss som är enligt rekommenderade mått, badrum/toalett där utrymmen är funktionhinderanpassat, även arbetsplatser och utbildningsrum skall anpassas efter målgruppen.

Den kommunikativa och informativa tillgängligheten kommer att planeras för. Frågor som om det kommer att behövas tolkar vid informationstillfällen, utbildningar och möten? Hur skall möten och utbildningarnas information och dokumentation vara tillgängligt för alla? Under förstudien kommer en mindre studie göras som syftar till att öka tillgängligheten till socialt företagande. Studien skall fokusera på vilka motiavationsfaktorer som gör att socialt företagande tilltalar mig. Resultatet kommer användas vid alla informativa aktivieteter och brochyrer. Under förstudien kommer även intervjuer med personer i de sociala företagen att göras för att klarlägga vad som gör att man som individ växer, motiveras och tar ansvar i det sociala företagande- även dessa resultat skall under genomförandeprojetket användas för att skapa en tillgänglig och motiverande miljö för alla.

Även den psykosocial tillgängligheten kommer förstudien att skapa planer för. För underkonsulter kommer vi att i kontrakten säkerställa att utbildningarna anpassas till de funktionsnedsättningar som finns i gruppen. Ett exempel är att vi i kontinuerliga uppföljningarna ställer frågor för att se att information och verksamhet är tillgänglig (med särskild inriktning på psykiska, sociala och fysiska funktionsnedsättningar)

Transnationellt samarbete

Socialt företagande har formulerats av EU som en social innovation för att bidra till en inkluderande arbetsmarknad. Kommissionens ”Social Business Initiative” är spjutspetsen i utvecklingsarbetet i Europa. Vi har redan lärt mycket genom transnationellt arbete runt socialt företagande och har stor nytta av att följa kunskapsutvecklingen i Europa.
Det finns flera affärskoncept som vi är intresserade att se om det finns möjligheter att realisera i Göteborg genom social franchising. Ett sådant finns i England och är resultat av ett ESF-projekt.
Det finns ett par ställen i Europa där vi tror att vi har mycket att lära. Skottland har en nationell strategi för utveckling av företagande inom social ekonomi. Viktiga delar av stragegin är upphandlingar med sociala hänsyn och hur sociala företag fått kunnat växa genom det och en ökad tillgång på investeringskapital.
I Italien finns ett par områden där vi bedömer att vi kan ha stort utbyte av. Trento-regionen har sedan flera år lyckats integrera sociala kooperativ i arbetsmarknadsåtgärderna med mycket goda resultat. Bakom framgångarna finns satsningar på kvalitet i arbetsrehabiliteringen, anpassade upphandlingar och individstöd och inte minst fungerande koncortier av sociala företag som kan stödja det enskilda kooperativet.
Det finns även exempel på där inkubatorer kunna bli en viktig faktor i skapandet av sociala företag, och där många samlat sig runt dessa för att skapa ett ekosystem för de sociala företagen.
Målet är att via även i genomförandeprojektet skall kunna bidra till europeiskt utvecklingsarbete genom att ha ett utbyte med regioner där man har en samlad strategi såsom den vi siktar på.

Samarbetspartners

 • Arbetsförmedlingen Göteborg
 • Familjebostäder i Göteborg AB
 • Försäkringskassan i Västra Götaland
 • K-kraft Utbildningscenter
 • Regionutvecklingssekretariatet
 • Samodningsförbundet Göteborg Nord-ost, C/O Vårdcentralen Gamlestadstorget
 • SDF Backa Individ och familjeomsorg
 • SDF Östra Göteborg
 • Vägen ut!
 • Västra Hisingen
 • Östra Göteborg

Kommun

 • Göteborg