Logotyp på utskrifter

Information med anledning av covid-19

Uppdaterad information med anledning av covid-19  

Vision Jobb

ProgramområdeProgramområde 2 Ökat arbetskraftsutbud
ProjektfasFörprojektering
ProjektägareArbetsmarknadsenheten
KontaktpersonCatharina Petersson
E-postcatharina.petersson@staffanstorp.se
Telefonnummer046251178
Beviljat ESF-stöd382 500 kr
Total projektbudget382 500 kr
Projektperiod2014-01-15 till 2014-10-15
RegionSydsverige
In English

Sammanfattning

Staffanstorp är en välmående kommun med förhållandevis låg arbetslöshet. Trots dessa goda förutsättningar finns det många personer i Staffanstorps kommun som har en svag förankring på arbetsmarknaden på grund av ohälsa.

Förstudien syftar till att kartlägga personer i Staffanstorps kommun som står lång ifrån arbetsmarknaden på grund av ohälsa. Ohälsa definieras brett och kan handla om: en egenupplevd känsla av att "må dåligt", sjukskrivning av läkare, fysiska och psykiska funktionsnedsättningar, socialmedicinska hinder samt omfattande psykosocial problematik etc. Förstudien skall identifiera vilka personer det är som tillhör målgruppen och vilka behov de har. Det finns behov av att göra gemensamma myndighetsöverskridande ansträngningar för att ta vara på den kunskap som finns och skapa insatser utöver vad de ordinarie verksamheterna kan erbjuda.

Bakgrund

Staffanstorp är en liten kommun som är beläget i Öresundsregionen, en expansiv region med en mängd av företag och branscher som är i behov av arbetskraft. I Staffanstorp finns det många småföretagare, men kommunen är i första hand en pendlarkommun då den har närhet och goda kommunikationer till bl.a. Malmö, Lund och Köpenhamn. Trots dessa goda förutsättningar finns det många personer i Staffanstorps kommun som har en svag förankring på arbetsmarknaden. Personer som står långt ifrån arbetsmarknaden har ofta flera olika problem samtidigt t.ex. funktionsnedsättningar, kroniska sjukdomar, social problematik och ofullständig utbildning. De kan därför behöva ett omfattande stöd och olika åtgärder för öka möjligheterna till social delaktighet och anställningsbarhet.

De verksamheter och myndigheter som idag arbetar med dessa individer såsom exempelvis Individ- och familjeomsorgen, Arbetsmarknadsenheten, Arbetsförmedlingen, hälso- och sjukvården m.fl. är överens om att det finns ett flertal individer som går runt i systemet år efter år utan att komma vidare och närma sig arbetsmarknaden. En gemensam nämnare är att det oftast är någon form av ohälsa som gör att dessa individer saknar eller har en svag förankring på arbetsmarknaden. Ohälsa kan förstås ur olika perspektiv: det kan vara en egenupplevd ohälsa av att ”må dåligt”, sjukskrivning av läkare, funktionsnedsättning pga. neuropsykiatriska diagnoser, socialmedicinska hinder samt en omfattande psykosocial problematik. Många gånger har personerna varit sjukskrivna i perioder, men det finns inte något grundligt medicinskt underlag avseende deras ohälsa och/eller arbetsförmåga. Personerna har i de flesta fall deltagit i en mängd olika insatser såsom rehabilitering, arbetsmarknadsprojekt, praktik, arbetsträning mm, men inte sällan avbryts planeringen för exempelvis sjukskrivning eller av andra anledningar.

Tjänstemännen i ovan nämnda verksamheter anser att många i målgruppen har behov av att arbeta mycket med sin självkänsla och sitt självförtroende då flera av dem aldrig varit ute i ett reguljärt arbete och många av dem har skapat en identitet som ”sjuk” eller ”arbetslös”. De har svårt att bryta invanda tankemönster om hur de ser på sig själva och sitt eget värde. Vid samtal med personer som tillhör den tilltänkta målgruppen uttrycker samtliga att de har en önskan om att få ett arbete, men upplever att de inte får den hjälp i den omfattningen de anser sig behöva. Flera av dem uttalar också att de har lite tro på sig själva och sin förmåga att klara av ett "vanligt" arbete.

Svenska välfärdssystemet är inte organiserat för personer som behöver stöd från flera myndigheter. Det saknas idag ett gemensamt förhållningssätt och enhetliga strategier för att arbeta med personer som har denna typ av svårigheter. Det finns behov av att genom gemensamma ansträngningar skapa insatser utöver vad de ordinarie verksamheterna kan erbjuda. Förutsättningen för att lyckas hjälpa dessa individer är att man har ett helhetsperspektiv över personens livssituation när det gäller bostad, fysisk och psykisk hälsa, dagliga rutiner, tidigare kontakt med myndigheter samt familjesituation. Berörda verksamheter behöver blir bättre på att analysera och få förståelse för hur de olika faktorerna i individens totala livssituation påverkar hälsan och arbetsförmågan. Därför är det angeläget att identifiera vilka verksamheter och resurser det finns idag som arbetar med dessa individer för att inhämta kunskaper och erfarenheter och skapa en samsyn kring personerna och dess behov. Det är också av vikt att involvera andra "icke traditionella" aktörer som kan vara till hjälp och stöd för att stärka individen som exempelvis ideella föreningar och näringsliv. Viktigt är också att försöka få till stånd ett samarbete med andra kommuner för att skapa en erfarenhetsöverföring och ett eventuellt utbyte av insatser och tjänster. Staffanstorp och Kävlinge kommun har initierat ett samarbete som vi gärna vill förstärka och utveckla.

I förstudien är det nödvändigt att kartlägga vilka strukturella hinder som finns för målgruppen på nationell, regional och lokal nivå för att få en ökad förståelse och kunskap om hur man kan arbeta med problematiken och skapa nya arbetsmetoder som tillgodoser målgruppens behov. Det talas ofta idag om att arbetsmarknaden är ”slimmad” pga. lågkonjunkturer och effektivitetskrav kräver alltmer specialiserade medarbetare. I Staffanstorps kommun finns det många småföretagare med få anställda och de är sårbara och anser sig ha svårt att ta emot personer för praktik eller arbetsträning då de inte har resurser eller tid. Det finns därför ett stort behov av att arbeta upp ett samarbete med näringslivet för att bearbeta förutfattade meningar och försöka skapa förutsättningar för att de ska kunna ta emot personer från målgruppen på sina arbetsplatser. Även inom de offentliga verksamheterna behövs skapas bättre förutsättningar för att de skall kunna ta emot personer som är i behov av exempelvis arbetsträning, praktik och offentligt skyddade anställningar. För att lyckas med detta behöver förstudien analysera vad arbetsplatserna behöver för kompetensutbildning samt stöd.

Som nämns i ovan stycke så har kraven på arbetsmarknaden ökat och gymnasiekompetens ses ofta som en nödvändighet för att få ett arbete. Majoriteten av personerna i målgruppen har en bristande utbildningsbakgrund, ofta utan fullgjort gymnasium. Vuxenutbildningen i Staffanstorp erbjuder kommuninvånarna utbildning genom att köpa platser från andra kommuner, främst från Lund. Det görs idag inte någon uppföljning av de personer som börjar studera och inte heller av de personer som hoppar av sina studier. Kommunen erbjuder inte möjlighet till någon form av studiestöd som exempelvis tillgång till en lugn studiemiljö och pedagogiskt stöd. För många är steget att börja studera stort och det kan bl.a. handla om dålig studievana, svagt självförtroende och dåliga förutsättningar och att förmåga saknas. Mycket pekar på att det behövs mycket mer stödjande och motiverande arbete för att personer skall välja att studera och klara av att fullfölja sina studier. Förstudien ämnar undersöka vilket stöd målgruppen behöver för att våga välja studier, klara av sina studier samt förhindra avhopp.

Målsättning

Minska ohälsan inom målgruppen.

Minskad arbetslöshet hos målgruppen.

Förhöjd självförsörjning inom målgruppen

Skapa förutsättningar för att stärka målgruppens självförtroende/självkänsla och deras tilltro till samhället och öka deras möjlighet att skapa vägar till innanförskap.

Förstärka förutsättningarna för en god samverkan mellan berörda parter.

Öka kunskapen om målgruppens komplexa problematik hos de verksamheter som arbetar med att hjälpa dem.

Öka kunskapen om jämställdhet och tillgänglighet och vilka effekter detta kan få för målgruppen.

Att inventera, vilken forskning, studier och faktamaterial som finns sammanställt av myndigheter, andra projekt och/eller organisationer avseende tänkt målgrupp.

Att skapa en projektansökan baserat på vad förstudien kommit fram till.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Funktionsnedsättning skall inte vara ett hinder för att kunna deltaga i ett kommande projekt och därav behövs tillgänglighetsperspektivet tas med i omvärldsanalysen. I kartläggningen av målgruppen skall man beakta vilka funktionsnedsättningar vi kan komma att möta hos kommande projektdeltagare och på så sätt kunna anpassa och säkerställa att ett kommande projekt är tillgängligt för alla. För att identifiera vilka brister och styrkor som finns så kommer en SWOT-analys utifrån tillgänglighetsperspektivet att genomföras. Tillgänglighetsperspektivet kommer även att integreras i LFA-workshopen. I förstudien ämnar vi utveckla metoder för att säkra tillgänglighetsperspektivet utifrån de 4 integrerade delarna som ESF identifierar: fysisk tillgänglighet, tillgänglig verksamhet, kommunikativ tillgänglighet samt informativ tillgänglighet.

Transnationellt samarbete

För att få ytterligare en dimension och andra perspektiv på problematiken kan det finnas vinster med att ta del av bra idéer och metoder över landsgränserna. I förstudiens omvärldsanalys skall möjligheten till samarbete med andra liknande projekt i andra EU-länder beaktas. Målet är att finna projekt som ligger i en geografisk närhet och som har en förhållandevis liknande problematik avseende målgrupp och arbetsmarknadens uppbyggnad och struktur. Det internationella samarbetet i förstudien handlar i första hand om inhämtade av kunskap och information och eventuellt studiebesök för att skapa ett kontaktnät och för att byta erfarenheter och idéer.

Kommun

  • Staffanstorp