Logotyp på utskrifter

Stäng

3 december - Webbinarium om fattigdom i dagens Sverige

Mer information och anmälan.

VIS II

ProgramområdeProgramområde 2 Ökat arbetskraftsutbud
ProjektfasGenomförande
ProjektägareKompetens- och utvecklingscentrum / D
KontaktpersonElizabeth Torrisi
E-postelizabeth.torrisi@polisen.se
Telefonnummer010-5616640
Beviljat ESF-stöd5 312 312 kr
Total projektbudget13 926 437 kr
Projektperiod2009-09-01 till 2010-12-31
RegionSydsverige
In English

Sammanfattning

Projekt VIS II, är ett mångfalds-och jämställdhetsprojekt som Polismyndigheten i Skåne driver tillsammans med strategiskt utvalda samverkanspartners. Projektet ska öka möjligheten för unga kvinnor och män med annan etnisk eller kulturell bakgrund att få ett arbete.

Bakgrund

I den regionala analysen för Skåne-Blekinge understryks att i områdent finns en relativt stor andel invånare som har utländsk bakgrund. Den västra delen av regionen präglas av låg förvärvsgrad i förhållande till riket, mycket till följd av ett utanförskap kopplat till invandring. Endast 40% av de utomnordiskt födda är sysslsatta, vilket bland annat medför ett socialt utanförskap. Att vända denna trend är Skåne-Blekinges viktigaste utmaning inför framtiden.
Polismyndigheten i Skåne vill nu främja vardagsintegrationen genom att tillsammans med strategiskt utvalda samverkanspartners ge unga arbetssökande med utomnordisk bakgrund en god chans till ett framtida yrke inom Polisen eller förbättra möjligheterna till en anställning hos någon av våra strategiskt utvalda samarbetspartners. För att ge större legitimitet bör polisens sammansättning vara representativ för samhället.
Mångfalden är en nutida och framtida fråga som är avgörande för Polisens förmåga att förebygga brott och öka tryggheten i samhället.
Projektet VIS skall ge de blivande deltagarna en god utbildning och insyn i rättsamhället.

Polismyndigheten i Skåne skall genom VIS II öka unga individers möjligheter att bredda sin kompetens att, komma in på polisutbildningen, för civila anställningar eller annan form av arbete. Polismyndigheten ska öka integrationen och pröva nya former av lärande. Även Polisens egna kunskaper, attityder och bemötande är avgörande och därför en
viktig del i projektet.

Den senaste tidens uppmärksammade händelser inom Polismyndigehten i Skåne styrker nödvändigheten av att hålla mångfaldsfrågorna vid liv och visar på att det är viktigare än någonsin att Polisen i Skåne får in fler medarbetare med invandrarbakgrund.

Även slutsatsen av förprojekteringen har visat att ovan nämnda frågor är högaktuella och vi måste vara proaktiva och innovativa för att skapa en attraktiv och modern arbetsmiljö för framtiden.
Genom möten med samverkansparterna i förprojekteringen har ett fördjupat samarbete skapats som även kommer vara gällande i genomförandefasen. Samarbetet med Arbetsförmedlingen har varit särskilt värdefullt då de bidragit med sin kompetens i rekryteringsprocessen. Pga resursbrist har Länsstyrelsen i Skåne avstått sin medverkan i projektet. I övrigt fortsätter vi samarbetet med övriga strategiskt utvalda samverkansparter från förprojekteringen. Intresset från dessa är stort och samtliga har en viktig och bärande roll i projektet. Samarbetet med Kriminalvården har mynnat ut i ett stort visat intresse att anställa deltagare efter avslutat projekt.

Syfte

En stor del av Skånes befolkning består av unga kivnnor och män som är arbetslösa. Projekt VIS II syftar till att öka möjligheten för arbetslösa unga kvinnor och män med utomnordisk bakgrund att få ett arbete inom svensk Polis eller arbete och praktik hos några av våra strategiskt utvalda samverkanspartners. Deltagarna får en anställning där individuell kompetensutveckling ingår, vilket leder till ökade möjligheter att komma in på arbetsmarknaden.

Projektdeltagarna ska utveckla nya kompetenser och skapa kunskapseffekter utanför och efter projektet. Projektet innebär också att för myndigheten hitta nya vägar och metoder för att bredda sin sammansättning av personal samt främja nya utvecklingsmål med verksamheten.

Projektet syftar till att Polisen ska påverka integrationen i Öresundsregionen och följa den expansiva utveckling som regionen har.

Projektet ska belysa och påverka klimatet på arbetsplatserna så att målgruppen får en större synlighet och utgör konkurrenskraftiga sökande till tjänster i framtiden.

Projektet ska öka jämställdheten och mångfalden hos de utvalda samverkansparterna och i vår egen myndighet samt visa på det positiva som dessa två faktorer bär med sig.

Liknande projekt pågår i Polismyndigheterna i Västra Götaland och Stockholm och tillsammans ska vi påverka det regionala mångfaldsarbetet. Detta är ett strategiskt utvecklingssamarbete med de två andra polismyndigheterna, kallade projekt PIA i Västra Götaland och projekt SPIRA i Stockholm.

I och med VIS II ökar också legitimiteten och samhällsförtroendet för Polisen.Målsättning

-25 unga kvinnor och män med utomnordisk bakgrund ska ges möjlighet till ett arbete eller praktik inom svensk Polis eller hos någon av våra samverkanspartners.
-Projektdeltagarna ska efter avslutat projekt ha en god kännedom om hur en statlig myndighet fungerar och hur vårt svenska rättssystem är uppbyggt.
-Projektdeltagarna ska också efter avslutat projekt ha skaffat sig sådana erfarenheter och meriter som gör att deras attraktionvärde på arbetsmarknaden höjts väsentligt.
-Deltagarna får en inblick i samverkanspartnernas arbetsområden vilket leder till ett närmande till arbetsmarknaden, kompetensutveckling och i förlängningen till ett arbete.
-Projekt VIS II skall förankras hos alla 3 200 anställda inom Polismyndigheten i Skåne.
-De fem projektsamordnare som knutits till projektet under förprojekteringen ska få transnationell mångfaldsutbildning för att bredda sin kompetens inom mångfaldsområdet. (Under förprojekteringen uppdagades det att vi har ej sökt medel för samordnarnas utbildning.)
-VIS II ska tillsammans med SPIRA och PIA påverka Polisens nationella strategiska mångfaldsarbete.
-Projektet och dess resultat ska spridas nationellt genom Rikspolisstyrelsen.
-Erfarenheter inom mångfaldsarbete ska utbytas mellan Sverige och Holland.
-22 projektdeltagare av 25 ska vid projektets slut, ha fullföljt projektets totala anställningstid.
-En detaljerad projektplan för hur projektorganisationen är uppbyggd under genomförandefasen är klar.
-Ett administrativt system för hur redovisning är implementerat.
-Att såväl projektdeltagarna och medarbetarna inom Polismyndigheten i Skåne upplevt förtjänsterna av en lärande miljö.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Den som har ett funktionshinder som inte anses vara en begränsning för att komma in på polisutbildningen är att anses vara en adekvat sökande till VIS. För att i framtiden inte se funktionshinder som en beränsning är det av stor vikt att inte lämna vissa personer utanför.
Det är viktigt att ta tillvara på allas möjligheter.

Projektdeltagare som på grund av sitt funktionshinder inte kommer in på polisutbildningen har genom VIS II en utbildning som kan ge dem ett cilvilt arbete, antingen inom Polisen eller hos annan arbetsgivare.

VIS II kommer arbeta utifrån Polismyndigheten i Skånes nya tillgänglighetsplan.

Förtydligande: Polismyndigheten i Skåne har utarbetat en tillgänglighetsplan för myndigheten. Planen syftar till att upptäcka och åtgärda brister som finns ur tillgänglighetssynpunkt för personer med funktionshinder. De övergripande målen i planen omfattar fysisk tillgänglighet, tillgänglig verksamhet, kommunikativ tillgänglighet och informativ tillgänglighet.

För de personer som har ett funktionshinder och som är anställda i myndigheten har individuella lösningar utarbetats. Till exempel för personer med nedsatt syn eller dyslexi finns talsyntes. Myndigheten har ett antal anställda som behärskar teckenspråk och taltelefoner finns i alla polisområden. Polishuset i Helsingborg och på Porslinsgatan i Malmö är handikappanpassat.

Myndigheten har en klar strategi för utbildning och bemötande gällande till-gängligheten. Nolltolerans gäller för diskriminering.

Myndighetens tillgänglighetsplan bifogas.Jämställdhetsintegrering

Under vår behovsanalys under förprojekteringen så har det framkommit att det är av stor vikt att det är en jämn könsfördelning mellan projektdeltagarna. Vi fokuserar på kvinnor med utomnordisk bakgrund som traditionellt sett inte skulle välja ett uniformsyrke, såsom polisyrket.

Projektet ”Världen i Skåne” kommer att rekrytera 25 ungdomar med utomnordisk bakgrund. Målet är att 12 av dessa ungdomar är kvinnor. Dessa siffror har projektledaren och projektgruppen enheligt beslutat för att projektdeltagarna ska reflektera hur det övriga samhället ser ut och för att både män och kvinnors kunskap är viktig.
Projektledaren kommer under rekryteringsfasen aktivt att arbeta för att uppfylla just denna numerär för den här projektmålgruppen.

När det gäller resurser såsom pengar, utrymme och tid mellan projektdeltagarna, kvinnor respektive män, så skall den vara tydlig och jämt fördelad. Projektets pengar, det vill säga deltagarnas lön är lika, 15 000 kronor i månaden för samtliga deltagare. Därefter har deltagarna i projektet samma ekonomiska möjligheter och förutsättningar till utrymme och utbildningsinsatser, arbetsrelaterade resor och så vidare.

Projektledaren kommer att arbeta aktivt med att lyfta de kvinnliga deltagarna med coaching till att bland annat få talartid, och göra sin röst hörd och ”ta plats” i det offentliga rummet.
När det gäller det offentliga rummet, arbetsplatsen i polismyndigheten i Skåne, där det finns träningslokaler, fikarum, konferenslokaler och så vidare, så gäller det att visa på vikten av att lyfta fram de kvinnliga projektdeltagarna och ge dem plats och utrymme.
Coacherna kommer att vara speciellt vaksamma på att coacha de kvinnliga deltagarna och visa på detta under hela projektet gång.

Projektets deltagare och ansvariga för projektet är särskilt observanta med att arbeta med att all information om projektet/arbetsplatsen ska spridas och att alla deltagarna ska få kontinuerlig information. Det gäller även de deltagare som exempelvis är borta, sjuka eller hemma för vård av sjukt barn.
Projektledarens målsättning är att informationsprocessen ska vara öppen och tidig för alla som berörs av projektet och att det ska finnas en vaksamhet på att alla berörda får adekvat information så tidigt så möjligt.

När det gäller studiebesök, olika utbildningsinsatser och resor för deltagarna, så är det lika förutsättningar för samtliga deltagarna. Särskild hänsyn kommer att tas för att exempelvis ensamstående med barn ska kunna medverka och vara delaktig i alla aktiviteter såsom resor och studiebesök på annan ort.

För att ovanstående målsättningar ska genomföras på ett tillfredställande sätt så krävs det att projektdeltagarna och alla som berörs av projektet förstår varför verksamheten är anpassad till män och kvinnors olika behov. Målet är att under hela projekttid så ska deltagarna få grundläggande utbildning i genusvetenskap, föreläsningar och workshops, och få vara delaktiga i diskussioner och samtal som rör dessa kärnfrågor på arbetsplatsen.

Coacher, samordnare och projektledaren har ett viktigt uppdrag i att hela tiden lyfta och tydliggöra män och kvinnors olika behov och delge projektdeltagarna sina tankar och målsättningar.

När det gäller övriga anställda i myndigheten så hålls det kontinuerliga arbetsplatsträffar och arbetsmiljöutbildningar där jämställdhet är en tydlig och uttalat viktig parameter.
Anställda får också information och utbildning om hur myndigheten arbetar med jämställdhet - och mångfaldsplanen och på chefsnivå finns det speciella utbildningsblock som handlar enbart om jämställdhet.

Förändringsarbete börjar på ledningsnivå och projektets styrgrupp respektive projektgrupp kommer speciellt att bevaka och få redovisat hur detta arbete bedrivs rent praktiskt av projektledaren. Målet är självklart. En jämställd arbetsplats och då krävs det att alla bidrar till detta på olika sätt.
Lönesättningen är en viktig jämställdhetsindikator och i projektet är det samma lön för alla deltagarna. När det gäller arbetstid så har alla deltagare samma tid, 08.00 till och med 16.30. Och när det gäller rätt till semesterdagar och annan ledighet och så har samtliga deltagare lika många fridagar.

Polismyndigheten kommer under hösten att deltaga i KRUS, Kompetensrådet för utveckling i staten, där bland annat ett av målet är att få fler kvinnor i ledande befattningar. Där kommer nyckelpersoner i myndigheten att få ytterligare ökad kunskap om genus och jämställdhet och detta kommer att gynna även deltagarna i projektet då de kommer att ta del av denna informationsspridningen.

Kontinuerlig uppföljning genom möten/samtal med projektdeltagare, coacher, projektledare och projektgruppen om projektet och arbetet med att verkställa verksamhetens mål och resurser.Transnationellt samarbete

Förprojekteringens planerade transnationella besök kommer att genomföras i april-09 då det blev inställdt i mars på grund av kommenderingar. Detta besök kommer att ligga till grund för samordnarnas och projektledarens besök i september i Holland.

Under 2010 kommer det transnationella arbetetat att fördjupas och fortsätta med att både coacher och samordnare vidare kompetensutvecklas.

Internationella kontakter tas med hjälp av Rikspolisstyrelsen/Enheten för internationell samordning.

Medfinansiärer

 • Utrikesdepartementet

Samarbetspartners

 • Drömmarnas Hus
 • Instutitionen förvårdvetenskap och socialt arbete
 • Kriminalvårdsregionen Syd
 • Rikspolisstyrelsen
 • Östra Grevie folkhögskola

Kommun

 • Bjuv
 • Bromölla
 • Burlöv
 • Båstad
 • Eslöv
 • Helsingborg
 • Hässleholm
 • Höganäs
 • Hörby
 • Höör
 • Klippan
 • Kristianstad
 • Kävlinge
 • Landskrona
 • Lomma
 • Lund
 • Malmö
 • Osby
 • Perstorp
 • Simrishamn
 • Sjöbo
 • Skurup
 • Staffanstorp
 • Svalöv
 • Svedala
 • Tomelilla
 • Trelleborg
 • Vellinge
 • Ystad
 • Åstorp
 • Ängelholm
 • Örkelljunga
 • Östra Göinge