Logotyp på utskrifter

Stäng

3 december - Webbinarium om fattigdom i dagens Sverige

Mer information och anmälan.

VIS - Världen i Skåne

ProgramområdeProgramområde 2 Ökat arbetskraftsutbud
ProjektfasFörprojektering
ProjektägareKompetens- och utvecklingscentrum / D
KontaktpersonHelena Casu Häll
E-posthelena.casu-hall@polisen.se
Telefonnummer040-201067
Beviljat ESF-stöd132 822 kr
Total projektbudget177 097 kr
Projektperiod2009-01-15 till 2009-07-17
RegionSydsverige
In English

Sammanfattning

Projekt VIS ska öka möjligheten för unga kvinnor och män med annan etnisk eller kulturell bakgrund som står utanför arbetsmarknaden att finna ett arbete inom Polisen. Förprojekteringen ska också utröna möjligheterna till arbete inom andra strategiska utvalda samverkansparters arbetsområde.

Bakgrund

I den regionala analysen för Skåne-Blekinge understryks att i området finns en relativt stor andel invånare som har utländsk bakgrund. Den västra delen av regionen präglas av låg förvärvsgrad i förhållande till riket, mycket till följd av ett utanförskap kopplat till invandring. Endast 40% av de utomnordiskt födda är sysselsatta, vilket bland annat medför ett socialt utanförskap. Att vända denna trend är Skåne-Blekinges viktigaste utmaning inför framtiden.

Polismästardistriktet i Södertälje startade i januari 2005 ett projekt vars syfte var att dels öka mångfalden och jämställdheten bland anställda och dels öka andelen sökande med utomnordisk bakgrund till polisutbildningen, det så kallade Spiraprojektet.
Polismyndigheten i Skåne söker ett likvärdigt projekt med tyngdpunkt på en målgrupp med utomnordisk bakgrund i åldern 20-35 år och som är långtidsarbetslösa.

Åren 2004-2005 bedrev Polismyndigheten i Skåne två parallellprojekt i Malmö (Utryckningen) och Kristianstad (Prepen) tillsammans med bland annat arbetsförmedlingen och ESF-rådet. Av sammanlagt cirka 125 personer som utbildades har hittills 31 personer antagits till polisutbildningen vilket utgör 25% av projektdeltagarna vilket kan tolkas som ett bra resultat. 27 personer, av 31, som hittills antagits till polisutbildningen har annan etnisk eller kulturell bakgrund än svensk. Parallellprojekten gav dessutom en del av deltagarna civilanställning inom polismyndigheten, till exempel vid Polisens Kontaktcenter - PKC och arrestavdelningen.
I projekt VIS vill vi vara innovativa med vår tidigare projekterfarenhet som en grundläggande faktor.

Polismyndigheten i Skåne vill nu främja vardagsintegrationen genom att tillsammans med strategiskt utvalda samverkanspartners ge unga arbetssökande med utomnordisk bakgrund en god chans till ett framtida yrke inom Polisen eller förbättra möjligheterna till en anställning hos någon av våra strategiskt utvalda samarbetspartners. För att ge större legitimitet bör poliskårens sammansättning vara representativ för samhället. Mångfalden är en nutida och framtida fråga som är avgörande för polisens förmåga att förebygga brott och öka tryggheten i samhället. Projektet VIS ska ge de blivande deltagarna en god utbildning och insyn i rättsamhället.

Polismyndigheten i Skåne ska genom VIS öka unga individers möjligheter att bredda sin kompetens att komma in på polisutbildningen, få civila anställningar eller annan form av arbete, öka integrationen inom Polismyndigheten och pröva nya former av lärande. Även polisens egna kunskaper, attityder och bemötande är avgörande och därför en viktig del i projektet.

Syfte

En stor del av Skånes befolkning består av unga kvinnor och män som är arbetslösa. Projekt VIS syftar till att öka möjligheten för arbetslösa unga kvinnor och män med utomnordisk bakgrund att få ett arbete inom Svensk Polis och utröna möjligheterna till arbete och praktik även inom strategiskt utvalda samverkansparternas arbetsområde. Samarbetet syftar också till att utbyta erfarenheter och lärdomar i mångfalds- och jämställdhetsarbetet.

Projektet skall belysa och påverka klimatet på arbetsplatserna så att målgruppen får en större synlighet och utgör konkurrenskraftiga sökande till tjänster i framtiden. Projektet skall synliggöra den stora tillgång det medför för arbetsgivare att ha personal med utomnordisk bakgrund.

Projektet skall tillsammans med Arbetsförmedlingen (regionalt i Skåne), Kriminalvården och ideell sektor söka möjligheter att i större utsträckning rekrytera deltagare som är eller har varit utanför arbetsmarknaden under en längre sammanhållen period.

Ett annat syfte med projektet är att öka mångfalden och jämställdheten inom myndigheten och visa på de positiva effekterna som mångfalden bär med sig.

I vid mening syftar även projektet till att visa på att Polisen vill vara med och påverka integrationen i Öresundsregionen och följa med i den expansiva utvecklingen som regionen haft de senaste åren.

Förutom den nya kompetensen som kommer med mångfald finns det också ett starkt symbolvärde som lyfts fram i projektsatsningen.
Deltagarna i projektet ska få adekvata arbetsuppgifter samt att de skall ha en ambition och önskan om att bli antagna till polisutbildningen och polismyndigheten ska coacha och förbereda dem på bästa möjliga sätt.
Deltagarna ska även förberedas för att på ett konkurrenskraftigt sätt erhålla kompetens för andra arbetsuppgifter inom Polisen eller strategiskt utvalda samverkanspartners eller den övriga arbetsmarknaden.

Polismyndigheten har tagit del och inspirerats av Spira-projektet i Södertälje och ska med tydlighet inkorporera projekterfarenheterna i projekt VIS samt anpassa projektet till Skåne och den expansiva Öresundsregionen.

Projektet främjar ett innovativt rekryteringsförfarande för Polismyndigheten i Skåne att nå målgrupper som traditionellt sätt inte söker sig till yrken inom statliga myndigheter.

Projektdeltagarna skall utveckla nya kompetenser och skapa kunskapseffekter utanför och efter projektet. Projektet innebär också att för myndigheten hitta nya vägar och metoder för att främja nya utvecklingsmål.

Deltagarna skall kompetensutvecklas och deras kunskaper och arbetslivserfarenhet förbättras.

Målsättning

-25 unga kvinnor och män med utomnordisk bakgrund skall ges möjlighet till ett arbete inom Svensk Polis.
-Projekt VIS skall förankras hos alla 3 200 anställda i Polismyndigheten i Skåne.
-En omfattande och bred rekryteringsprocess i samarbete med våra samverkansparners såsom Arbetsförmedlingen.
-Projekt VIS skall ytterligare förankras hos samtliga ledningsgrupper i myndigheten och de skall få kontinuerlig information om projektets status.
-Ett tydligt samarbete med jämställdhets-och mångfaldsansvariga på Rikspolisstyrelsen.
-En detaljerad projektplan för hur projektorganisationen skall se ut i genomföandefasen skall genomföras.
-Lokal- och kontorsutrymmen för genomförandefasen skall färdigställas enligt den plan som utarbetats.
-Samarbetet med Polishögskolan, Kriminalvården och Östra Grevie folkhöskola är förarbetade.
-Ett administrativt system för hur redovisning av medfinansieringen skall fungera har utarbetats.
-Strategier för marknadsföring, information och kommunikation har utarbetats.
-Ett urval av frivilliga coacher har planerats.
-En projektsamordnare i varje distrikt/område har utsetts.
-En tydlig och klar arbetsbeskrivning och ett utbildningsprogram är förberett för samtliga samordnare och coacher.
-5 projektsamordnare skall ha genomfört en veckas utbildning.
-20 coacher skall ha genomfört en veckas utbildning.
-Utbildninginnehåll och arbetsbeskrivning för deltagarna skall vara utformad.
-Placering av projektdeltagarna under genomförandefasen är planerad tillsammans med strategiska aktörer i förprojekteringen.
-Mångfalds-och likabehandlingsutbildning till samtlig personal skall vara genomförd.
-Möjligheter till hur vissa funktionsnedsättningar hos deltagarna skulle kunna kompenseras med åtgärder inom myndigheten är utredd.
-Säkerställa jämställdhetsmålen genom att a) genomföra en SWOT-analys från myndighetens perspektiv, från ett deltagarperspektiv och på projektplanen b) prioritera kvinnorna bland deltagarna c) se över hur coachstödet för kvinnor ser ut.
-Förbereda eventuell upphandling av utvärderare och eventuellt konsultstöd för genomförandefasen.
-Eventuell möjlighet till stöd genom Europeiska Regionalfonden ERUF är undersökt.
-Arbetsfördelning mellan samordnare och coacher är fördelad.
-Möjligheter för ett transnationellt utbyte har utretts.

Dessa målsättningar redovisas i en slutrapport som ligger till grunden för genomförandefasens projektplan.
Projektet omfattar 25 deltagare i Skåne.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Under förprojekteringen kommer en tillgänglighets-SWOT att genomföras. Den som har ett funktionshinder som inte anses vara en begränsning för att komma in på Polishögskolan är att anses vara en adekvat sökande till VIS. Särskilda regler finns för personer med t.ex. dyslexi vid ansökningsförfarandet till polisyrket. För att i framtiden inte se funktionshinder som en begränsning är det av stor vikt att inte lämna vissa personer utanför. Det är viktigt att ta tillvara allas möjligheter. Projektdeltagare som på grund av sitt handikapp inte kommer in på polisutbildningen har en genom VIS- projektet, en utbildning som kan ge dem ett civilt arbete, antingen inom Polisen eller hos annan arbetsgivare.

Transnationellt samarbete

Förprojekteringen ska utreda möjligheter till transnationellt utbyte av lärdomar och erfarenheter i ex. Holland och England. Dessa två länder är intressanta då de har lång erfarenenhet av polisärt arbete med olika kulturer.

Utbyte mellan polismyndigheter i andra EU-länder ska undersökas under förprojekteringen och främja den strategiska påverkan på EU-nivå. Metoder och arbetssätt som utvecklas under projektets gång ska kunna spridas till andra EU-länder. Rikspolisstyrelsens internationella enhet kommer samordna kontakterna.

Samarbetspartners

 • Drömmarnas Hus
 • Instutitionen förvårdvetenskap och socialt arbete
 • Kriminalvårdsregionen Syd
 • Personalsektionen
 • Rikspolisstyrelsen
 • Östra Grevie folkhögskola

Kommun

 • Bjuv
 • Bromölla
 • Burlöv
 • Båstad
 • Eslöv
 • Hässleholm
 • Höganäs
 • Hörby
 • Höör
 • Karlshamn
 • Karlskrona
 • Klippan
 • Kävlinge
 • Lomma
 • Olofström
 • Osby
 • Perstorp
 • Ronneby
 • Simrishamn
 • Sjöbo
 • Skurup
 • Staffanstorp
 • Svalöv
 • Svedala
 • Sölvesborg
 • Tomelilla
 • Vellinge
 • Ystad
 • Åstorp
 • Ängelholm
 • Örkelljunga
 • Östra Göinge