Logotyp på utskrifter

U-0X

ProgramområdeProgramområde 2 Ökat arbetskraftsutbud
ProjektfasGenomförande
ProjektägareCentrum för förebyggande insatser, C4
KontaktpersonKaj Hansson
E-postkaj.hansson@horby.se
Telefonnummer0415-180 70
Beviljat ESF-stöd6 683 550 kr
Total projektbudget16 714 179 kr
Projektperiod2008-06-30 till 2011-06-29
RegionSydsverige
In English

Sammanfattning

Det som gör detta projekt nytänkande är att det går i linje med den evidensbaserade forskning som säger att projekt inom arbetsmarknadsåtgärder blir lyckade först då de bygger på individernas verkliga behov och vilja. U-0X har gått i denna i linje genom att öppna upp portarna och insatserna för alla individer och att programmet är flexibelt att ta emot alla individer oavsett bakgrund, kön och/eller personlig situation (se målgruppsbeskrivning). Grundpelaren inom projektet handlar om att ge en individuell lösning i ett helhetsperspektiv, inom såväl arbetsmarknadsåtgärder som individuellt stöd utifrån individens aktuella situation. Detta görs genom att erbjuda individerna ett smörgåsbord av aktiviteter, gruppverksamhet, programverksamhet och individuellt stöd. U-0X vilar på en värdegrund utifrån de mänskliga rättigheterna och mycket fokus läggs på att bryta utanförskap och diskriminering i samhället ur ett antidiskrimerings och jämställdhetsperspektiv.

Bakgrund

I denna del av ansökan står beskrivet om hur Hörby kommun planerar att fortsätta utveckla arbetet med arbetsmarknadsstöd. Första delen handlar om mål och visioner samt bakgrunden till den nya utvecklingsinsatsen U-0X. Förhoppningen är att insatsen ska bli en varaktig del av kommunens förebyggande arbete och därför beskrivs också hur insatsen ska knytas ihop med Centrum för förebyggande insatser en avdelning som byggs upp parallellt inom socialförvaltningen.

Vision
Visionen för insatsen och Centrum för förebyggande insatser är att: Folkhälsan är ultimat hos alla kommuninvånare.

Mål U-0X
Målet är att alla deltagare, utifrån individuell planering, är förebereda för att aktivt söka en meningsfull sysselsättning och att deltagarnas individuella mål har uppnåtts vid avslut till exempel genom ett arbete (se målbild och trappmodell).

Syfte U-0X
Öka folkhälsan hos kommuninvånarna i Hörby, med fokus på en meningsfull sysselsättning.

1.1 Bakgrund
U-06 verksamhet har bedrivits som ett EU-projekt under perioden 01.09.2006 – 31.10.2007 den primära målgruppen varit arbetssökande med försörjningsstöd mellan 18 – 25 år, sekundärt personer över 50 år. Olika metoder har utvecklats och testats under projektets tidsperiod, några har visat sig vara mycket effektfulla, det vill vi behålla och andra vill vi utveckla. Det förgående projektet utvärderades av en extern forskare från Växsjö Universitet och utvecklingsinsatsen (U-0X) bygger på denna. Nedan beskrivs vilka delar vi vill behålla och vilka som ska utvecklas.

Vad har fungerat bra med?
Individuell coachning och matchning är något som visat sig vara mycket positivt då deltagaren känt trygghet att kunna vända sig till samma handledare då denna haft nödvändig information. Coachningen har varit effektiv då den aktuella handledaren har haft uppdaterad information om deltagaren och har kunnat ge bästa uppmärksamhet och den vägledning som behövts, till exempel hjälp med att söka arbete, skriva CV, kontakter med praktikplatser eller hänvisat till studie och yrkesvägledare vid intresse för studier. Handledaren har också varit ett stöd i många andra frågor till exempel frågor vid vårdkontakt, försäkringskassa, inskrivning till arbetsförmedling eller då det gällt att söka ekonomiskt stöd. Det har även funnits en speciell resursperson som haft hand om praktikanskaffning och haft planerade uppföljningar med deltagaren och praktikplatsansvarig enligt planerad handlingsplan. Vidare har föreläsare bjudits in, där samhällsinformation eller information från näringslivet hur arbetsmarknaden fungerar visat sig mycket positivt. Föreläsningar i grupp där självkännedom, gruppdynamik, friskvård, nätverksbygge ingick, har också varit positivt.

Vad behöver utvecklas?
Att kunna erbjuda stöd till särkskilt utsatta grupper och inte alltid fokus på endast arbete eller studier är en del som ska utvecklas. Det finns personer som kan behöva förberedas genom kuratorssamtal och stödgrupper för att kunna vara redo för att börja arbetet med att söka en meningsfull sysselsättning. En omorganisation inom socialförvaltning pågår under 2008 och där skapas ett centrum för förebyggande insatser. Det innebär att vi får en möjlighet att erbjuda ett ”smörgåsbord” till deltagarna och nå alla individer, inklusive nyanlända flyktingar, föräldrar, ungdomar, personer med missbruk, personer med psykiskt och fysiskt funktionshinder. Vi tar bort myndighetsutövningen och knyter till oss intresseorganisationer vilket ger en positiv stämpel på verksamheten och skapar möjligheter för oss att nå fler grupper i samhället som tidigare har varit svåra att nå. Föreläsningarna som tidigare legat inom framtidsverkstaden utvecklas till att gå fortlöpande en gång i veckan under namnet miniverkstad vilket möjliggör parallella insatser för personer som står långt ifrån arbetsmarknaden. Vi vill även utveckla arbetet med jämställdhet inom projektet, vi noterade i förprojektet att män och kvinnor har olika förutsättningar på arbetsmarknaden och att vi behöver införskaffa oss gedigen kunskap om området för att kunna arbete aktivt med perspektivet se mer under rubriken jämställdhetsintegrering.

Personal
Till U-0X kommer personal från olika delar inom Hörby kommun att knytas, bland annat lärare på Lärcenter, syv, personal inom socialförvaltningen samt Skola. Heltidsanställd personal är inom U-0X två arbetscoacher, en projektledare, en praktiksamordnare och en kurator. Därutöver så kommer tid att avsättas för deltagarna även för andra resurser inom kommunen som frivilligsamordnare, familjebehandlare, fältsekreterare, flyktingsekreterare mfl.

2. U-0X en del i Centrum för förebyggande insatser
Den 1 januari 2008 sjösattes en ny organisation inom socialförvaltningen i Hörby. En del i den nya organisationen var, som ovan nämnts, att det skapades ett Centrum för förebyggande insatser med kommuninvånaren behov i fokus. I detta centrum samlas de verksamheter som arbetar förebyggande inom kommunen och kontaktkanaler med andra verksamheter och organisationer byggs upp. Bland annat samlas arbetsmarknadsenheten, flyktingmottagningen, fältsekreterare, familjeresursen och frivilligcentralen under detta centrum vilket ger stora möjligheter för U-0X och utvecklingen att kunna nå och ge stöd till särskilt utsatta grupper.

Målbilden för Centrum för förebyggande insatser är att det finns ett samlat hus/organisation med olika aktiviteter, individuellt stöd, programverksamhet, gruppverksamhet och uppsökande verksamhet. Inspiration för målbilden har bland annat hämtats från Kävlinge kommun (Se bifogad målbild).

Ett arbetsmarknadsprojekt som ligger under Centrum för förebyggande insatser ger stora möjligheter till att förstärka individperspektivet och arbeta med grupper som stor långt ifrån arbetsmarknaden.

Nedan beskrivs kortfattade de olika delarna av målbilden med fokus på vad det kan göra för ett arbetsmarknadsprojekt.

Aktiviteter
Genom att Centrumet knyter till sig organisationer och intresseföreningar i Hörby är förhoppningen att centrumet öppnas för alla och att spännande och roliga aktiviteter görs under veckor och helger. Bland annat kommer olika seminarium att anordnas, filmvisning, öppet hus och studiebesök vara något av det som kommer att erbjudas.

Programverksamhet
Programverksamhet är den delen av verksamheten, som idag finns under Hörby Lärcenter, där fokus är på utbildning. Där kommer deltagare att erbjudas bland annat SFI undervisning, föreläsningar och olika former av gruppverksamhet. Målet är att SFI undervisning planeras individuellt efter behov för varje deltagare.

Syfte

Syfte
Öka folkhälsan hos kommuninvånarna i Hörby, med fokus på en meningsfull sysselsättning.

Målsättning

Mål
Målet är att alla deltagare, utifrån individuell planering, är förebereda för att aktivt söka en meningsfull sysselsättning och att deltagarnas individuella mål har uppnåtts vid avslut till exempel genom ett arbete (se bifogad målbild och trappmodell).

Förväntad effekt med målet är att arbeta dels med personer som står nära arbetsmarknaden och dels med personer som står mycket långt ifrån arbetsmarknaden. Våra erfarenheter visar att målet att skaffa ett arbete kan vara för ambitiöst för personer som står långt ifrån arbetsmarknaden. Förväntat resultat är att kunna arbeta lösningsfokuserat med deltagarna och genom motivationsarbete få dem att själva söka aktivt efter en meningsfull sysselsättning alternativt ett arbete. Utvärderingen av förprojektet och den forskning som finns på området visar att det är genom att arbeta med deltagarnas egen motivation och vilja som man kan få en varaktig förändring. Detta är ytterst viktigt när personerna står långt ifrån arbetsmarknaden och kanske har andra hinder som ligger till grund för arbetslösheten. Fokus och syfte ligger därmed också på att öka folkhälsan i kommunen med fokus på meningsfull sysselsättning. Syftet är också att projektet ska genomsyras av ett antidiskriminerings och jämställdhetsperspektiv. Med folkhälsa utgår vi från de elva mål som tagits fram nationellt.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Inom Centrum för förebyggande arbete har vi beaktat tillgängligheten för personer med nedsättning av fysiskt/psykiskt eller intellektuell funktionsförmåga. Genom att se till att det finns en ramp till ingången med en automatiskt dörröppnare, vidare finns det en handikapptoalett vid entrén. Möbler och ett samtalsrum har möblerats utifrån tanken att personer med rullstol eller funktionsnedsättning lätt ska kunna ta sig in och förflytta sig i lokalerna, datorerna står lättillgängliga, med bra utrymme.
Vid utformningen av centrumet har kommunens personliga ombud varit delaktig, därav har även åtgärder gjorts för att personer med psykiskt funktionshinder ska känna sig välkomna och trygga vid bemötandet i lokalerna.
Vår tanke är att om det finns personer med särskilda behov av extra resurser, så har vi möjlighet att kalla in personal för att åtgärda detta. Kommunens personliga ombud kan även vara ett stöd för personer med funktionedsättning och komma med förslag till åtgärder vid behov.

Vid Hörby Lärcenter där delar av programverksamheten ska bedrivas finns tillgänglighet till lokalerna genom hiss för berörda personer, även här finns handikapptoalett.

När det gäller information som ska delges på något sätt, kommer en speciell person inom projektet att ha ansvar för och arbeta fram rutiner och förslag på förbättringar under projektets hela fas, det kan till exempel handla om att ha aktuell information på internet/hemsida för deltagare med läs och skrivsvårigheter som kan läsas upp.
Detta resultat kommer också att spridas till alla aktörer och andra personer/myndigheter som U-0X kommer i kontakt med och framföras vid workshops som anordnas av U-0X.

Utbildning av personal i projektet kommer kontinuerligt att ske för att stärka kompetensen inom projektet ifråga om personer med funktionsnedsättning/funktionshinder det vill säga inom fysisk tillgänglighet, tillgänglig verksamhet, kommunikativ tillgänglighet och informativ tillgänglighet.

Centrumet kommer att informera handikapprådet i Hörby Kommun om att vi kan ta emot deltagare och diskutera möjligheter för individen.

Jämställdhetsintegrering

"För att ett land ska kunna växa och utvecklas krävs att man tar tillvara hela befolkningens kunskaper och kompetens. Varje individ, kvinna som man, ska ha möjlighet att utveckla sin begåvning inom just de områden där man har de bästa förutsättningarna oavsett kön. Jämställdhet mellan kvinnor och män är därför en viktig faktor för tillväxt." (Integrations och jämställdhetsdepartementet, 2008-03-25, http://www.regeringen.se/sb/d/2593)

Hela projektet är upplagt ur ett antidiskriminerings och jämställdhetsperspektiv och utgår från de jämställdhetspolitiska målen.

Följande insatser kommer att göras för att projektet ska genomsyras av ett jämställdhetsperspektiv:

1. Utbildning av personalen inom projektet för att säkerställa att dessa har jämställdhetsglasögonen med sig i allt de gör.

2. En föreläsning om jämställdhet på miniverkstad som obligatoriskt för alla deltagare, där statistik redovisas samt en gruppövning för att problematisera normer och värderingar i samhället ur ett genusperspektiv, ett seminarium kommer att hållas om rättigheter på arbetsmarknaden samt ett seminarium lönesättande samtal ur ett genusperspektiv. Utöver detta ska jämställdhetsperspektivet genomsyra miniverkstan i stort vid val av litteratur etc.

3. Självkänslagrupperna kommer aktivt gå in för att tala om jämställdhet, normer och värderingar i samhället.

4. De individuella mötena med arbetscoacherna syftar till att arbeta utifrån att utveckla personens begåvning inom de områden man har bäst förutsättningar oavsett kön samt bryta negativa strukturer i samhället.

5. Kuratorn ska vid behov kunna ge stöd och råd utifrån personens livssituation ur ett jämställdhetsperspektiv.

6. Utvärderingen kommer att särredovisa kön samt redovisa kvinnors och mäns villkor inom projektet utifrån ett jämställdhetsperspektiv.

7. Vid de regelbundna personalmötena kommer en stående punkt att beröra hur vi arbetar med jämställdhetsperspektivet i projektet och diskussion kring hur vi kan bli bättre på det. Arbetsledaren har utbildning i genusvetenskap från Lunds Universitet.

Förväntat resultat/syfte med ovanstående insatser ur ett jämställdhetsperspektiv är att stärka kvinnors självförtroende/självbild samt verka för att öka jämställdheten.

Kommun

 • Bjuv
 • Bromölla
 • Burlöv
 • Båstad
 • Eslöv
 • Helsingborg
 • Hässleholm
 • Höganäs
 • Hörby
 • Höör
 • Karlshamn
 • Karlskrona
 • Klippan
 • Kristianstad
 • Kävlinge
 • Landskrona
 • Lomma
 • Lund
 • Malmö
 • Olofström
 • Osby
 • Perstorp
 • Ronneby
 • Simrishamn
 • Sjöbo
 • Skurup
 • Staffanstorp
 • Svalöv
 • Svedala
 • Sölvesborg
 • Tomelilla
 • Trelleborg
 • Vellinge
 • Ystad
 • Åstorp
 • Ängelholm
 • Örkelljunga
 • Östra Göinge