Logotyp på utskrifter

Information med anledning av covid-19

Uppdaterad information med anledning av covid-19  

Teleios

ProgramområdeProgramområde 2 Ökat arbetskraftsutbud
ProjektfasFörprojektering
ProjektägareEFS Missionsförening
KontaktpersonLinus Älverbrandt
E-postlinusalv@hotmail.com
Telefonnummer0705-568466
Beviljat ESF-stöd445 781 kr
Total projektbudget599 333 kr
Projektperiod2008-08-01 till 2009-01-31
RegionSydsverige
In English

Sammanfattning

Bakgrund
Vi EFS missionsförening i Lund har ett uttalat mål att vara en samhällsengagerad kyrka, och vill på bästa sätt använda våra styrkor för att hjälpa marginaliserade grupper i samhället. Enkelt uttryckt drömmer vi om ett Lund utan utanförskap! Sedan två års tid bedriver vi ett omfattande socialt/diakonalt arbete där vi genom olika aktiviteter erbjuder människor möjligheter till helande gemenskap. Under ett år har vi genom vår öppna verksamhet kontakt med flera hundra människor från olika utsatta samhällsgrupper. Det senaste året har vi också genom samarbete med arbetsförmedlingen, socialtjänsten och försäkringskassan erbjudit individer i behov av meningsfull sysselsättning och trygg gemenskap en möjlighet att arbetsträna hos oss. Arbetsträningen har betytt mycket för dessa individer, och vi tror att en utveckling av denna verksamhet skulle kunna integrera många människor som befinner sig långt bort från arbetsmarknaden i samhället.

Framgångsfaktorerna har varit att människor givits möjlighet att dels uppleva en daglig kärleksfull gemenskap som inte är begränsad till enbart arbetet, utan som också på ett privat plan givit riktiga vänner och integration i ett stort och sunt sammanhang (till skillnad mot många gånger tidigare destruktiva sociala sammanhang). Arbetsträningen har också bidragit till struktur på livet genom fasta arbetstider och gemensamma och regelbundna måltider, samt medverkat till att öka självkänslan genom att de fått använda sin tid och sina kunskaper för att göra något som varit betydelsefullt för någon annan

Utöver detta har det också funnits tid för samtal, stillhet och regelbundna fysiska aktiviteter. Dessa olika faktorer tillsammans tror vi är orsaken till att många har lyckats lämna sin tidigare destruktiva livsstil, återfunnit glädje i livet och närmat sig den riktiga arbetsmarknaden.

Vårt syfte med projektet är att hjälpa människor ut ur utanförskap. Vi vänder oss till de människor (enligt mål 1, 3 och 4 enligt utlysningen) som av olika orsaker marginaliserats och idag står långt från arbetsmarknaden. Vår metod är att inom ramen för ett framtida socialt företag erbjuda riktiga arbeten i en daglig miljö präglad av en helhetssyn på människan där såväl fysiska, psykiska, sociala och existentiella dimensioner beaktas. Med individens och samhällets bästa i fokus, vill vi driva sysselsättning där medarbetarna och deras förutsättningar står i centrum.

För göra detta möjligt ansöker vi i förprojekteringen om tid och resurser för att utveckla vår rehabiliteringsplan, knyta för oss strategiskt nödvändiga kontakter och samarbetspartners samt förbereda och utbilda befintliga projektdeltagare.

Bakgrund

Bakgrund och behov - vårt samhälle
Hundratusentals människor i förvärvsarbetande ålder står idag utanför den ordinarie arbetsmarknaden och lever på passiva bidrag. Missbrukare, långtidssjukskrivna, kriminellt belastade och invandrare är exempel på några grupper där många människor marginaliserat och mår dåligt. Många av dem som står utanför samhället vill och kan vara delaktiga, antingen genom arbete eller genom sitt engagemang. Men få vill anställa en tidigare kriminellt belastad, en invandrare som ännu inte fullt behärskar språket eller en person med lättare psykiska besvär som har svårt att hantera stress och konflikter. Detta skapar utanförskap och onödiga samhällskostnader. Att vara behövd och ha en roll i samhället skapar ett mervärde då det bryter den ofta ohälsosamma isolering som många ensamma idag hamnat i. Nya grepp behövs för att möta dessa människor och skapa arbetstillfällen och tillfredsställa dessa behov som varken marknaden eller offentlig sektor tillgodoser.

Bakgrund och behov - vårt sammanhang
Vi i EFS missionsförening i Lund har ett uttalat mål att vara en samhällsengagerad kyrka och vill på bästa sätt använda våra styrkor för att hjälpa dessa målgrupper. Enkelt uttryckt drömmer vi om ett Lund utan utanförskap! Sedan två års tid bedriver vi ett omfattande socialt/diakonalt arbete där vi genom olika aktiviteter erbjuder människor möjligheter till helande gemenskap. Under ett år har vi genom vår öppna verksamhet kontakt med flera hundra människor från olika utsatta samhällsgrupper och serverar ca 3000 gratis mål mat. Det senaste året har vi också genom samarbete med arbetsförmedlingen, socialtjänsten och försäkringskassan erbjudit individer i behov av meningsfull sysselsättning och trygg gemenskap en möjlighet att arbetsträna hos oss. Arbetsträningen har betytt mycket för dessa individer.

Framgångsfaktorerna har varit att människor givits möjlighet att dels uppleva en daglig kärleksfull gemenskap som inte är begränsad till enbart arbetet, utan som också på ett privat plan givit riktiga vänner och integration i ett stort och sunt sammanhang (till skillnad mot många gånger tidigare destruktiva sociala sammanhang). Arbetsträningen har också bidragit till struktur på livet genom fasta arbetstider och gemensamma och regelbundna måltider, samt medverkat till att öka självkänslan genom att de fått använda sin tid och sina kunskaper för att göra något som varit betydelsefullt för någon annan. (Arbetslaget har arbetat med att laga mat och förbereda den ”öppna verksamhet” som två gånger per vecka samlar allt ifrån hemlösa till studenter, arbetslösa, långtidssjukskriva, pensionärer och församlingsmedlemmar. Man har också utfört vaktmästeri och trädgårdsarbeten, samt städat och skött diverse administrativa uppgifter.) Utöver detta har det också funnits tid för samtal, stillhet och regelbundna fysiska aktiviteter. Dessa olika faktorer tillsammans tror vi är orsaken till att många har lyckats lämna sin tidigare destruktiva livsstil, återfunnit glädje i livet och närmat sig den riktiga arbetsmarknaden. Nils Svendenius är vice ordförande i socialnämnden i Lund och har vid ett flertal tillfällen besökt vår verksamhet och menar att vi citat ”har det bästa sociala arbetet i Lund ”. Vi ser stor potential för att hjälpa många fler.

Vår möjlighet
För att göra detta möjligt ämnar vi nu sjösätta ett projekt som handlar om att vi vill gå från att enbart kunna erbjuda arbetsträning i trygg miljö, till att i samma trygga miljö kunna erbjuda dem som idag står längst från arbetsmarknaden verkliga jobb, genom att vidareutveckla vår befintliga arbetsträning till sysselsättning i ett socialt företag. Vi har för projektet lyckats knyta strategiskt viktiga kontakter där vi inom vår projektgrupp har kompetens bestående av en managementkonsult, som förutom ren affärsmässig kompetens, också har specifik erfarenhet och kunskap av just socialt företagande och arbetat med det erkänt framgångsrika sociala företaget Basta Arbetskooperativ i Nykvarn. Vi har också en präst som under närmare 10 års tid jobbat med marginaliserade i Lund samt en hälsopedagog och en socionom, med flera års arbetserfarenhet inom vår målgrupp, som alla förenats i visionen att hjälpa dessa människor ut ur utanförskapet. Utöver detta har vi som församling tillgång till ett omfattande nätverk och kompetensresurs bestående av våra medlemmar.

Vad vi saknar idag, är tid och resurser att förverkliga våra möjligheter. Vi behöver bl.a. en mer ändamålsenlig lokal, t.ex. i form av en gård där vi skulle kunna bedriva vår dagliga verksamhet. Vi behöver därför inför genomförandet fördjupa samarbetet med Lunds kommun och få hjälp från dem beträffande lokalfrågan och/eller finansiella medel inför genomförandet. Vi behöver också få till stånd ett partnerskap med försäkringskassan, arbetsförmedlingen och socialtjänsten så att vi i ett inledande skede i genomförandefasen med deras stöd kan få tid att börja bygga upp vår sysselsättning, för att efter projekttiden gått ut kunna erbjuda anställning åt våra projektdeltagare. För att möjliggöra allt detta krävs finansiell hjälp från Europeiska socialfonden för att projektgruppen ska kunna arbeta vidare med visionen.

Socialt företagande är något som kommit högt upp på den politiska dagordningen. I Lund finns idag inget sådant etablerat alternativ och behoven är stora. I inledande samtal har såväl kommunalråd, och ansvarig för de social frågorna, Tove Klette, som socialnämndens ordförande Göran Wallén, visat sig mycket positiva och utryckt stor förhoppning om att detta ska kunna bli verklighet.

Syfte

Vårt syfte med projektet är att hjälpa människor ut ur utanförskap. Vi vänder oss till de människor (enligt mål 1, 3 och 4 enligt utlysningen) som av olika orsaker marginaliserats och idag står långt från arbetsmarknaden. Vår metod är att inom ramen för ett framtida socialt företag erbjuda riktiga arbeten i en daglig miljö präglad av en helhetssyn på människan där såväl fysiska, psykiska, sociala och existentiella dimensioner beaktas. Med individens och samhällets bästa i fokus, vill vi driva sysselsättning där medarbetarna och deras förutsättningar står i centrum.

För att göra detta möjligt ansöker vi i förprojekteringen om resurser för att utveckla vår rehabiliteringsplan, knyta för oss strategiskt nödvändiga kontakter och samarbetspartners samt förbereda och utbilda befintliga projektdeltagare.

Målsättning

* Färdigställa vår rehabiliteringsplan.
Mycket av projektets resurser kommer att behövas för att vidareutveckla vår rehabiliteringsplan. Vår utgångspunkt är att människan har såväl fysiska, psykiska, sociala och andliga/existentiella behov. Vi har i ett första utkast identifierat potentiella aktiviteter som kan bidra till denna helhet. Vi behöver definiera dessa aktiviteter, samt konkretisera hur de utifrån befintliga resurser kan integreras i en vanlig arbetsvecka. Utmaningen för oss är att hitta en för individen och företagets ekonomi hållbar balans.

* Utveckla en kurs i livskunskap.
En aktivitet som ska ingå som ett obligatoriskt inslag i vår ”rehabiliteringsfilosofi” är en kurs i livskunskap. Kursen utgår från vår helhetssyn, och bidrar med en teoretisk bakgrundsförståelse för vårt koncept som sedan tillämpas i vardagens aktiviteter. Kursen kommer att separat behandla såväl kroppslig som själslig, andlig och social hälsa. Kursen ska utformas av Ebba Ekström, som är utbildad hälsopedagog, tillsammans med Gunilla Eliasson, auktoriserad samtalsterapeut och socionom. Till sin hjälp har de Göran Magell som är läkare och leg. psykoterapeut med specialistkunskap inom ämnesområdet helhetssyn/helhetsvård. Ebba och Gunilla kommer under genomförandefasen att hålla i livskunskapsutbildningen för projektdeltagarna.

* Jämställdhets- och tillgänglighetsplan.

* Hitta lokal och hållbar finansiering.
För att det sociala företaget ska bli verklighet behövs lokaler som är anpassade till ändamålet. EFS kapellets befintliga lokaler erbjuder inte den möjligheten i befintligt skick. Vi jobbar med lokalfrågan på två fronter: Dels vill vi undersöka möjligheter att renovera och bygga ut befintliga lokaler. Dels har vi tillsammans med kommunen, där vi har varit i kontakt med kommunalråd Tove Klette och socialnämndens ordförande, Göran Wallén, börjat titta på hur kommunen skulle kunna hjälpa oss att hitta ändamålsenlig lokal.

* Få till samarbete med strategiska aktörer samt rekrytering av fler projektdeltagare inför genomförandefasen.
En nödvändighet för ett välfungerande socialt arbete handlar om att samarbeta. Vi behöver lägga resurser på att knyta samarbetsavtal med andra aktörer, inte minst inom den offentliga sektorn men även med privata aktörer och frivillighetsorganisationer. Vi behöver också redan innan genomförandefasen rekrytera fler projektdeltagare.

* Utbildning projektdeltagare.

* Lära av andra.
Idag finns redan några framgångsrika sociala företag i Sverige som har lyckats mycket bra med att erbjuda arbeten åt människor som tidigare stod långt från arbetsmarknaden. (se exempelvis Basta arbetskooperativ i Nykvarn utanför Stockholm, www.basta.se) Vi har redan börjat föra en dialog med Basta och önskar lära ytterligare genom studiebesök med hela projektgruppen. Det anordnas också seminarier i Stockholm riktade mot sociala företag (Nutek, Slup, Coompanion etc.) Vi önskar vidare medverka vid nätverksmöten där socialt entreprenörskap och socialt företagande diskuteras. Denna omvärldsanalys syftar också till att vi kan positionerar oss där vi gör mest nytta. Människor som faller utanför vår målgrupp kan vi då förmedla till för individen bättre lämpade rehabiliteringar.

* Utveckla sysselsättning
Vi behöver vidare utveckla konkreta förslag på affärsverksamheter. Vi har redan ett antal intressanta idéer men behöver fler. Linus Älverbrandt har stort nätverk inom privat sektor och kommer utanför förprojekteringens ramar att arbeta med att knyta kontakter med näringslivet. För att entreprenörskapsandan redan inledningsvis ska genomsyra kulturen i arbetsgruppen önskar vi däremot också inom förprojekteringens ram utbilda och coacha projektdeltagarna till att själva ta fram förslag och affärsplaner för potentiella affärsverksamheter. Vi har initialt tänkt att nischa våra affärsverksamheter mot inriktningen ”hållbar utveckling”, där varje verksamhet och dess ”tjänster/produkter” tydligt ska ha ett miljömässigt eller socialt mervärde.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Tillgänglighet
I vårt befintliga sociala arbete har vi en bred kontakt med människor med olika typer av funktionsnedsättningar. Den centrala utmaningen för vårt projekt och den del av vår målgrupp vi har mest kontakt med, där vi också tror att vi har en av våra styrkor, ligger i att kunna hjälpa människor med psykiska funktionsnedsättningar till att fungera i en gemenskap och i ett arbete. Förprojekteringens seminarier kommer direkt att vända sig till denna målgrupp. I kyrkans befintliga kultur, som också kommer att prägla projektet, läggs en självklar vikt vid allas lika värde, att aldrig betrakta människor som ”diagnoser” eller ”problem”.

Vi har också i dagsläget besökare med fysiska funktionsnedsättningar. Här ser vi fr.a. ett behov av att arbeta mot en mer tillgänglig lokal. Vi har redan planer på att bygga om en del i kyrkan för att göra den mer tillgänglig för t.ex. rullstolsburna. Den lokal vi haft i åtanke i våra samtal med kommunpolitiker är däremot redan i högsta grad utformad med särskild tanke på tillgänglighetsperspektivet, och en omtyckt plats för många med fysiska funktionsnedsättningar.

Under förprojekteringen behöver vi ta fram rutiner för att säkra informativ tillgänglighet, och förbereda oss för att snabbt kunna ta fram information i alternativa format.

I vårt arbete med att ta fram potentiella affärsverksamheter (vilket visserligen ligger utanför ramen för denna ansökan) kommer vi att ha med ett ständigt tillgänglighetsperspektiv. Vår planerade enkätundersökning bland dem vi har kontakt med i vår öppna verksamhet, kommer att utformas ur ett tillgänglighetsperspektiv såväl som ur ett jämställdhetsperspektiv (se ovan).

Medfinansiärer

  • Arbete/integration, socialförvaltningen Lund
  • Försäkringskassan Lund

Kommun

  • Lund