Logotyp på utskrifter

Information med anledning av covid-19

Uppdaterad information med anledning av covid-19  

Sparbanken Finn Affärsutvecklingsprogram

ProgramområdeProgramområde 1 Kompetensförsörjning
ProjektfasFörprojektering
ProjektägareHuvudkontoret
KontaktpersonLars-Ivan Persson
E-postlars-ivan.persson@sparbankenfinn.se
Telefonnummer046-167709
Beviljat ESF-stöd1 487 087 kr
Total projektbudget1 487 087 kr
Projektperiod2009-01-15 till 2009-08-15
RegionSydsverige
In English

Sammanfattning

Målgrupp är företag med upp till 50 anställda och tillväxtpotential men som behöver stöd för att växa. Företagen ska vara fortsatt konkurrenskraftiga och vi vill motverka utanförskap på arbetsmarknaden. Hälsofrämjande instatser, hållbar utveckling, entreprenörskap, innovativa arbetssätt fokuseras.

Bakgrund

Skåne är idag Sveriges mest expansiva region. Inte minst de små och medelstora företagen bidrar till att Skåne växer. Samtidigt är hela näringslivet i en omställningsfas, där kraven på och förväntningarna hos medarbetare förändras radikalt.

Sparbanken Finn verkar i denna region med stark expansion och tillväxtmöjligheter för företagen, och har ca 11.000 företagskunder. Banken har sedan länge profilerat sig som en företagsbank och lägger stor vikt vid att på olika sätt bistå företagens utveckling. Ett sådant sätt kan vara att stå som projektägare för ett EU-finansierat affärsutvecklingsprojekt, där företrädesvis mogna företag med upp till 50 anställda deltar. Vi har inspirerats av framgångskonceptet i FöretagsAkademin, Malmö stad 2006-2007, och ser att vi kan vidareutveckla dess tankegångar på ett sätt som kan bidra till många företags stärkta konkurrenskraft och tillväxt. Inte minst nu, när en lågkonjunktur förespås från olika håll, ser vi ett sådant projekt som viktigt för företagen och meningsfullt för Sparbanken Finn. Vår uppgift är inte att direkt utveckla företagen, men vi kan skapa goda förutsättningar för dem att åstadkomma den utvecklingen i nära samverkan med andra företag. Det som motiverar Sparbanken Finn att stå som projektägare för ett Affärsutvecklingsprogram med stöd från ESF är framförallt att:

- Vi gör skillnad för kunderna och skapar mervärde för dem.
- Vi finansierar kundernas affärsutveckling.
- Vi visar att vi är "mer än bara en bank".
- Vi befäster vår roll som regional utvecklingspartner.
- Vi stärker Sparbanken Finns varumärke ännu mer.

Företagens framgång bygger på att de anställda trivs, mår bra och kan utvecklas i sina yrkesroller alternativt inta nya roller i företagen. Personal som lär nytt och lär om, klarar bättre av de ständiga och snabba förändringar och ökande krav som vi kan se i arbetslivet idag.

Nyckeln till detta är kompetensutveckling, men också erfarenhetsutbyte för chefer och medarbetare. Såväl utbildning som erfarenhetsutbyte, nya kontakter och affärer, är något vi ser som centralt i det genomförandeprojekt vi nu vill förprojektera. När det gäller utbildning menar vi att det kommer att handla om en mix av yrkesinriktad utbildning, personligt utvecklande utbildningar samt ökade kunskaper om hälsa/ohälsa, mångfald och jämställdet. I begreppen hälsa och jämställdhet ingår även att ge förutsättningar för att kunna förena liv och arbetsliv för varje medarbetare, vilket innebär synergieffekter och en win-win-situation för företag och anställda. Företagen blir långsiktigt hållbara och individerna friskare. Människor som mår bra arbetar bra, och allt detta kan underlättas och främjas med ökad kunskap och utbildning.

Våra utgångspunkter när det gäller tillväxt i företag är:

- Att lyckas skapa tillväxt i en mogen och etablerad verksamhet ställer
stora krav på ledningen och styrningen av verksamheten.

- Att leda en verksamhet som genomgår tillväxt kräver också
tillgång till ny kompetens.

- Jämfört med nystartade verksamheter som befinner sig i en tidig tillväxtfas
har mogna företag som inträder i en fas av tillväxt i många avseenden ett
bättre utgångsläge.

- En kraftig tillväxt är ofta förenat med ett relativt stort risktagande varför det är viktigt att vara medveten om dessa risker redan från tidpunkten då den nya satsningen inleds. Detta gör att man undviker att ta så stora risker att hela verksamheten äventyras i slutänden.

- Företag som aktivt satsar på kompetensutveckling är överrepresenterade bland företag som växer.

- Företag med hög grad av samverkan har därför troligen en bättre utveckling än företag som inte samverkar med andra.

- Studier har visat att innovativa företag är mer flexibla och anpassningsbara när det gäller att möta förändringskrav på marknaden.

- Exportföretag tillhör oftare gruppen snabbväxare.

Så många Tillväxtfaktorer som möjligt ovan, vill vi främja i ett kommande genomförandeprojekt och vid dess planerade start hösten 2009 kommer vi att erbjuda utbildning och seminarier av olika slag. Genom samordnade utbildningsinsatser för olika företag kommer Nya affärer och kontakter mellan företagen kommer också att vara givande inslag som stärker företagens innovationsförmåga.

Exempel på utbildningar kan vara inom områden som Affärsutveckling, Tillväxt, Ledarutveckling, Teamutveckling, Hälsa, IT, Sälj, Administration, Ekonomi, Juridik och Språk, för att nämna några. Även områden som Mångfald och Jämställdhet är viktiga att lyfta fram, just för att företagen ofta har för låg kunskap och medvetandegrad inom detta.

I de samordnade utbildningarna inom projektet vill vi kombinera teori med praktisk övning för att deltagarna ska kunna omsätta de nya kunskaperna i det vardagliga arbetet på hemmaplan. Olika teman för utbildningarna kan t ex bli: Export, Upphandling, Öresundsmarknaden, Kompetensförsörjning och rekrytering, Entreprenörskap, CSR (corporate social responsibility) etc, vilket förprojektet ska tydliggöra.

Andra kompetensområden som kan vara av vikt för företag som vill skapa tillväxt är utbildning inom patent, miljövänlig drift, generationsskifte och inte minst hälsa.

Med nämnda aktiviteter för 60 företag med ca 600 anställda beräknas genomförandeprojektet att omsätta ca 7 milj kr.

Såväl förprojektets som genomförandeprojektets bärande idé är att främja företagens utveckling och medarbetarnas kompetensutveckling utifrån de omställningsbehov som finns, och därmed också motverka ett utanförskap på arbetsmarknaden för individerna.

Syfte

Syftet med förprojektet är att skaffa tillräckligt med underlag från varje företag vad gäller företagens utvecklingsbehov och de anställdas kompetensbehov, för att man ska kunna möta de krav på omställning som företagen ställs inför. Vi ska också undersöka möjligheterna till samverkan med projekt inom insatsområde 2 och kommer därför att ha en dialog med Försäkringskassa och Arbetsförmedling i berörda kommuner. Genomförandeprojektets detaljinnehåll styrs utifrån dessa behov, men vi ser det naturligt att det blir en mix av företagsanpassade utbildningar, samordnade utbildningar, individuella och grupputbildningar på olika teman.
Det primära syftet med genomförandeprojektet är att vi som projektägare på så sätt kan bidra till företagens stärkta konkurrenskraft så att tillväxt och lönsamhet kan öka i företagen. Syftet är också att med ökad kompetens hos medarbetarna, öka hälsa och balans i liv och arbetsliv, samt motverka ett framtida utanförskap på arbetsmarknaden.

Målsättning

1. Företagens ledning ska efter projektets kompetensutvecklingsinsatser uppleva att deras företag fått ökad konkurrenskraft och nya affärskontakter.
2. Företagen ska ha genomfört de åtgärder som de i förprojektet ansåg sig behöva för att klara de omställningsbehov som finns.
3. Medarbetarna ska känna att deras kompetens stärkts så att de kan klara av sina nya/gamla arbetsuppgifter ännu bättre och att de upplever sig vara konkurrenskraftiga på arbetsmarknaden.
4. Medarbetarna ska vara delaktiga i företagets utveckling.
5. Alla anställda ska ha fått ökad kunskap om hälsa, mångfald, tillgänglighet och jämställdhet.
6. Företaget ska ha uppdaterade policy-dokument i den mån sådana finns, beträffande områden i föregående punkt.
7. Projektet ska ha en strategisk påverkan internt i företagen och externt mot andra aktörer av intresse. Den interna strategiska påverkan ska leda till arbetsorganisatorisk utveckling eller verksamhetsutveckling i företagen.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Det är viktigt att vi som projektägare gör projektet tillgängligt för alla. För personer med funktionsnedsättning av något slag kan det innebära att vi tillhandahåller anpassade lokaler där t ex rullstolsburna personer lätt kan ta sig fram. Det kan också handla om lokal med hörslinga för personer med nedsatt hörsel. Vi kommer att i våra inledande kontakter med respektive företag, ta reda på huruvida sådana behov av lokalanpassning mm föreligger.

Samarbetspartners

 • Kommunkontoret
 • Näringslivskontoret
 • Stadskontoret/Näringslivskontoret

Kommun

 • Burlöv
 • Eslöv
 • Hörby
 • Kävlinge
 • Landskrona
 • Lomma
 • Lund
 • Malmö
 • Staffanstorp
 • Trelleborg