Logotyp på utskrifter

Information med anledning av covid-19

Uppdaterad information med anledning av covid-19  

SUSA (Samhälle, Utbildning, Språk, Arbete)

ProgramområdeProgramområde 2 Ökat arbetskraftsutbud
ProjektfasGenomförande
ProjektägareArbetsmarknad- och Kompetensutv/Socialförvaltningen
KontaktpersonMargaretha Håkansson
E-postmargaretha.hakansson@hassleholm.se
Telefonnummer0451-267064
Beviljat ESF-stöd10 598 535 kr
Total projektbudget31 258 258 kr
Projektperiod2009-02-02 till 2012-10-31
RegionSydsverige
In English

Sammanfattning

Ansökan avser stöd från Europeiska Socialfonden för att driva ett projekt för korttidsutbildade flyktingar/invandrare. Målgruppens möjligheter till arbete ska stärkas genom individanpassade kompetensutvecklingsinsatser med språkstöd på eget modersmål parallellt med Sfi.

Bakgrund

De flyktingar/invandrare som valt Hässleholm som bostadsort har högst skiftande förutsättningar för att ta till sig de introduktionsinsatser som erbjuds i det samordnade mottagandet av flyktingar/invandrare. Hässleholms kommun och Arbetsförmedlingen arbetar för närvarande med tre huvudmålgrupper, de som har grundskola eller kortare utbildning, de som har yrkeserfarenhet och utbildning på gymnasienivå/yrkesskola samt personer med utbildning på högskola/universitet.
Uppföljning av arbetet med introduktionen sker löpande. Under år 2008 har det blivit allt tydligare att det finns ett behov av att genomföra särskilda insatser för målgruppen korttidsutbildade. Målgruppen har uppenbara svårigheter att tillgodogöra sig den reguljära introduktionen. I genomförda uppföljningar av det samordnade flyktingmottagandet har denna grupp konstaterats ha specifika behov som är svåra att tillgodose inom ramen för den reguljära introduktionen. Med korttidsutbildade avses i detta sammanhang personer som har kortare skolgång än motsvarande nio års grundskola. Målgruppen utgörs idag av cirka 100 personer men väntas öka p.g.a. anhöriginvandring.
Då det stod klart att det fanns omedelbara behov av förstärkta introduktionsinsatser för målgruppen korttidsutbildade flyktingar/invandrare anlitade styrgruppen för det samordnade mottagandet av flyktingar/invandrare en extern resurs för att samordna en förprojektering med ett brett deltagande av representanter för målgruppen, de offentliga organisationerna samt privata aktörer och föreningar som kan tänkas vilja bidra till att underlätta målgruppens integrationsprocess.
Förprojekteringen har genomförts i juli och augusti 2008 och resulterat i följande kartläggning:
- Målgruppen består idag av 100 vuxna.
- En tredjedel är yngre än 25 år, huvuddelen av målgruppen återfinns i åldersintervallet 25 till 54 år och ett fåtal är 55 år eller äldre.
- Målgruppen består till 70 % av män och 30 % av kvinnor.
- Ensamstående utan minderåriga barn utgör 70 % av målgruppen.
- En tredjedel av gruppen har fått permanent uppehållstillstånd under det senaste året, 55 % har haft uppehållstillstånd i 1-2 år och 12 % i mer än 2 år.
- 13 % saknar grundutbildning över huvud taget, 34 % har gått 1-5 år i skola och resterande 53 % har 6-10 års skolgång.
- 88 % av målgruppen utgörs av personer som är födda i Irak.
- Männen har arbetslivserfarenhet inom jordbruk och hantverk medan kvinnorna med några undantag inte har arbetat utanför hemmet.
- Var femte person i målgruppen har fysiska och/eller psykiska problem som kan komma att utgöra svårigheter vid etableringen på arbetsmarknaden om inte adekvata behandlingsinsatser sätts in. En del av dessa behöver traumabehandling.
- I juni månad 2008 saknade var femte person i målgruppen sysselsättning medan övriga deltog i undervisning i svenska för invandrare. Av de som deltog i undervisning i svenska hade var femte person också en praktikplats.
- Boendesituationen som också kartlades i juni månad visade att endast 30 % av målgruppen hade ett boende med ett eget kontrakt.
Inför denna ansökan har extern konsult intervjuat representanter för målgruppen samt handläggare och chefer inom de offentliga organisationerna. Intervjuerna har visat att:
- Den otrygga bostadssituationen försvårar genomförande av introduktionsinsatser och gör att introduktionsprocessen blir utdragen.
- Introduktionsstarten för kvinnorna fördröjs genom brist på barnomsorg. Introduktionen avbryts av föräldraledigheter.
- De personer som ingår i målgruppen saknar i betydande utsträckning studievana och motivation för studier. Många har en långsam progression i utvecklingen av det svenska språket. Männen är vana att arbeta och vill komma ut i arbete så fort som möjligt. De intervjuade, inklusive representanter för deltagarna, anser att språkutvecklingen skulle gynnas av en kombination av språkstudier och praktik. Även kombinationen språkutbildning och yrkesutbildning förordas.
- Representanter för deltagarna menar också att studiegrupperna i skolan är för stora.
- I intervjuerna berättade deltagarna att de arbetat sedan 10-15 års ålder företrädesvis inom jordbruk. De vill komma ut i arbete så fort som möjligt och är beredda att ta vilket arbete som helst som de kan klara.
- Kvinnorna ser ofta inte arbete utanför hemmet som ett alternativ. Attitydpåverkande och informativa insatser behövs för att förändra detta synsätt.
- De personer som ingår i målgruppen har tidigare levt i ett samhälle med helt andra förutsättningar än i det svenska samhället. Det finns därför ett stort behov av informationsinsatser av mycket större omfattning än i den reguljära introduktionen. Detta gäller framförallt i ett tidigt skede av introduktionen för att de nyanlända ska förstå vilka förutsättningar och möjligheter som finns i det svenska samhället. Det handlar bl.a. om utbildning, arbete, hälsa, nätverk och boende.
- I många fall lever målgruppen i en segregerad miljö varför det behövs stimulans för att bygga nätverk som kan bryta denna isolering.
Som framgår av ovanstående beskrivning behövs extraordinära resurser för att kunna ge målgruppen korttidsutbildade ett adekvat stöd för att kunna komma in på arbetsmarknaden och därmed skapa en egen försörjningsplattform. Detta är inte möjligt inom ramen för den reguljära introduktionen och en del av målgruppen har passerat tidsgränsen för introduktionen.. Såväl ur ett samhälls- som ett individperspektiv är det oerhört viktigt att genom särskilda insatser komma förbi de angivna svårigheterna. Detta anser vi är möjligt genom att forma ett projekt med fokus på:
- Tidiga och parallella insatser för att hitta snabbast möjliga väg ut på arbetsmarknaden.
- En första insats ska vara ett tre månader långt informationspaket med samhällsinformation och vägledningsinsatser som genomförs med språkstöd i form av tolk som bedrivs parallellt med Sfi undervisningen Till denna informationsinsats bör också vägledningsinsatser avseende studier och arbete med språkstöd. Vägledning och coachning i ett tidigt skede är nödvändigt för att individen ska kunna förstå den svenska arbetsmarknaden och se vilka valmöjligheter som finns utifrån hans/hennes behov och förutsättningar.
- Därefter kombineras undervisning i svenska för invandrare på halvtid med praktik på halvtid både för att skapa en ingång till arbetslivet och för att gynna språkutvecklingen. Tillräckliga resurser för att kunna skaffa och följa upp sådana praktikplatser saknas i den reguljära introduktionen.
- Att tidigt komma ut på en praktik i arbetslivet ger underlag för en dialog mellan handläggare och deltagare kring behov av kompetensutveckling samt vilka branscher/arbetsområden som är möjliga att inrikta jobbsökandet mot.
- För att kunna förstärka möjligheterna till arbete behöver projektet också tillgång till medel för att genomföra korta individanpassade utbildningsinsatser med språkstöd t.ex. för att arbeta med lokalvård, butiksarbete, lagerarbete, omsorgsarbete, fastighetsskötsel eller arbete i kök.
- När deltagaren sedan är redo för att matchas mot vakanta platser så är det viktigt hur introduktionen på arbetsplatsen utformas. Projektet kommer i detta avseende att samarbeta med ett annat planerat projekt för utbildning av arbetsplatsambassadörer.
- En del av introduktionsinsatserna mot arbetsmarknaden kommer att upphandlas av externa aktörer.
- De offentliga verksamheterna kan inte själva klara de utmaningar som introduktionen av denna målgrupp innebär. Därför behöver aktörer från näringsliv och föreningsliv engageras i utvecklingen av insatser för målgruppen.

Syfte

Förprojekteringen visar att det är viktigt att förstärka och anpassa de reguljära introduktionsinsatserna för projektets målgrupp för att undvika att de personer som ingår i målgruppen hamnar i ett permanent utanförskap. Genom individanpassade kompetensutvecklingsinsatser genomförda parallellt med språkundervisningen och genom aktivt stöd i utslussningen till arbetsmarknaden ska målgruppens möjligheter till arbete stärkas.

Behovet av en förstärkt introduktion samt utveckling av insatser och arbetsmetoder hör framförallt samman med att integrationen av målgruppen i lokalsamhället och på arbetsmarknaden försvåras av brister i språkfärdigheter och att möjligheterna på arbetsmarknaden är begränsade p.g.a. låg utbildningsnivå och att den arbetslivserfarenhet som finns endast kan matchas mot arbeten inom ett begränsat antal brancher/arbetsområden. Kvinnorna i projektets målgrupp har i liten utsträckning arbetat utanför hemmet och behöver därför speciellt uppmärksammas och stödjas.

Målsättning

Målsättningarna i projektet är:
- Att under perioden 20090202 till 20120131 i genomsnitt ha 55 samtidigt inskrivna deltagare och att under denna period sammanlagt ha arbetat med 150 deltagare. Tiden i projektet anpassas till varje deltagares behov.
- Andelen män/kvinnor i projektet ska motsvara andelen män/kvinnor i målgruppen.
- Att utifrån varje individs behov och förutsättningar erbjuda deltagarna:
o En tre månader lång informations- och vägledningsinsats med tolkstöd.
o Kontinuerlig coachning och vägledning.
o Att kombinera studier i svenska med praktik.
o Att kombinera studier i svenska med korta arbetsmarknadsanpassade kompetensutvecklingsinsatser med språkstöd.
o Mentorsstöd på praktikarbetsplats.
o Matcha deltagarnas kompetens mot anställningsbehov hos arbetsgivare lokalt och regionalt.
- Att särskilt uppmärksamma kvinnorna i målgruppen.
- Att tillsammans med representanter för arbetsliv och föreningsliv stärka möjligheterna för målgruppen att etablera sig på arbetsmarknaden och i lokalsamhället.
- Projektet ska tydliggöra målgruppen som resurs på den lokala arbetsmarknaden.
- Att långsiktigt utveckla och förstärka kompetensen i den samordnade introduktionsverksamheten.
- Att implementera projektets erfarenheter i den reguljära organisationen.
- Att minst 70 % av projektdeltagarna efter avslutat projekt ska ha ett arbete eller upplever att deras möjligheter att skaffa sig ett arbete har ökat.
- En lika stor andel av männen respektive kvinnorna ska ha erhållit arbete/uppleva att deras möjligheter till arbete har ökat.


De effekter som förväntas uppnås beskrivs ytterligare under rubrikerna Lärande miljöer, Innovativ verksamhet, Främja samverkan och Strategiskt påverkansarbete i ansökan.
Arbetet med jämställdhetsintegrering och tillgänglighetsfrågorna beskrivs också närmare under respektive rubrik i ansökan.


Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

En femtedel av målgruppen har i förprojekteringen angetts ha fysiska och/eller psykiska problem som i olika utsträckning kan utgöra hinder för att fullt ut tillgodogöra sig erbjudna introduktionsinsatser.
Det handlar i vissa fall om varaktiga fysiska och psykiska begränsningar. I huvudsak rör det sig dock om funktions-nedsättningar som kan påverkas genom rehabilitering och anpassning av tillgängligheten i samhället.
De deltagare som avses har varit med om traumatiska upplevelser av krig eller liknande. I den introduktion som erbjuds i Hässleholm ingår traumabehandling för personer som lider av PTSD (Posttraumatiskt stressyndrom) eller PTSD liknande symptom. Även deltagarna i projektet kommer att ha tillgång till denna resurs.
Projektet kommer att tillse så att deltagare och samverkanspartners oavsett funktionshinder:
- Ska kunna ta sig in i lokalerna.
- Ska kunna delta på möten, konferenser och utbildningar.
Projektmedarbetarna kommer, i den utsträckning det finns behov av det, att få kompetensutveckling i frågor som rör tillgänglighet.
Rutiner för arbetet med tillgänglighetsfrågorna kommer att tas fram av projektsamordnaren.
Alla medarbetare ska känna till projektets riktlinjer för tillgänglighet och arbeta efter dem.
Tillgänglighetsarbetet kommer att uppmärksammas i uppföljnings- och utvärderingsarbetet.

Jämställdhetsintegrering

Hässleholms kommun har utformat en gemensam jämställdhetsplan som berör samtliga kommunala aktörer, alltså även de organisationer som ingår i projektverksamheten.

I jämställdhetsplanen presenteras jämlikhet som en fråga om att män och kvinnor ska ha samma grundläggande rättigheter, skyldigheter och möjligheter i arbetsliv, fritidsliv och privatliv. Vi kommer i projektet bejaka denna aspekt aktivt då det handlar om en fundamental fråga där alla inom projektet behöver ha en samsyn. För att kunna jobba aktivt med jämställdhetsfrågan inom kommunen finns bestämmelser kring en årlig rapportering kring frågan i de olika verksamheterna. Denna rapportering från de inblandade organisationerna i projektet samt den kommunala jämställdhetsplanen kommer att utgöra grunden för arbetet med jämställdhetsfrågorna.

Jämställdhetsaspekten bör bejakas inom flera nivåer i projektet. För att börja med ett personalperspektiv kommer vi inom projektet att arbeta efter den kommunala jämställdhetsplanens första mål vilket innebär att den fysiska arbetsmiljön ska vara utformad så att lika tillgång för män och kvinnor är garanterad. Vi ska inom projektet även aktivt arbeta för att rekrytera enligt principen att mångfald är eftersträvansvärt. Både kvinnor och män ska kunna söka och få de tjänster som finns inom projektet. Båda könen behöver också vara delaktiga i den utvecklingsprocess som kommer att pågå i verksamheten under hela projektperioden.

Ur ett deltagarperspektiv så finns en överrepresentation av män. Vi har emellertid som avsikt att aktivt säkerställa att även de kvinnor som finns inom deltagargruppen rekryteras i största möjliga utsträckning. I kartläggning och analys av jämställdhetsintegrering har flera bekymmersamma förhållanden i den reguljära introduktionen för kvinnor lyfts fram. Fördröjd introduktion på grund av barnomsorg är ett exempel på en svårighet som kommunen idag behöver ordna. Ytterligare en faktor som gör kvinnor till en svår grupp inom introduktionen är den vanligt förekommande avsaknaden av arbetslivserfarenhet utanför hemmet. Bristen på erfarenhet i arbetslivet kombinerat med den korta skolgången skapar förutsättningar för det fortsatta arbetet med gruppen som kräver omfattande stödinsatser. Utöver denna problematik så har det i samtal med berörd personal framkommit att man i projektet även måste uppmärksamma värderingar inom målgruppen. Kvinnor i arbete är ingen självklarhet inom denna grupp.

I projektet kommer attityder och värderingar som berör jämställdhetsfrågorna att tas upp i den informationsinsats som utgör en del av projektet. Attityderna till kvinnors förvärvsarbete kommer att påverkas. Jämställdhetsarbetet kommer att integreras i projektets dagliga arbete. Det är en självklar utgångspunkt att kvinnor och män ska ha samma möjligheter.
Särskilda insatser kommer att integreras i samhällsinformationen för att nå kvinnorna med information om deras möjligheter i ett samhälls- och arbetsmarknadsperspektiv. Dessutom kommer en föräldrautbildning att anordnas som en del av projektet.
Projektet kommer i informations-, väglednings- och coachningssituationer tillse att både mäns och kvinnors möjligheter beaktas på ett könsneutralt sätt. Deltagarna ska också informeras om de fördelar det kan medföra att bryta inbundna könsrollsval i fråga om utbildning och/eller arbete.
En grundläggande resursfråga är att kommunen kortar köerna till barnomsorgen så att inte introduktionen fördröjs p.g.a. detta.
I samhällsinformationen som ingår i projektet, och där både män och kvinnor deltar, kommer informationen vid vissa tillfällen att fokusera på jämställdhetsfrågorna. Förutom dessa tillfällen planerar projektet att vid några tillfällen samla bara kvinnorna för att kunna beröra frågor som de kan ha svårt att ta upp i närvaro av andra män än sina makar. Kvinnorna behöver också stärkas för att våga delta i fler sammanhang utanför hemmet.
Ytterligare ett inslag i det informationspaket som ingår i projektet är en föräldrautbildningsdel. Det finns ett behov av att stärka föräldrarna i deras roll som fostrare för att trygga barnens uppväxt och framtid i det nya landet.
Vid utformningen av utvärderingsinsatsen kommer jämställdhetsaspekten att utgöra en betydelsefull del. Analyser och diskussioner kommer i relevanta delar för frågan föras utifrån ett jämställdhetsperspektiv och uppdelning mellan kön ska finnas tillgängligt inom de statistiska delarna.

Transnationellt samarbete

Inga sådana aktiviteter planeras.

Medfinansiärer

  • Arbetsmarknad- och Kompetesutv/Socialförvaltningen

Samarbetspartners

  • Arbetsförmedlingen Hässleholm
  • Berg & Partner
  • HH Hantverks- Industriförening
  • Integrations- och arbetsmarkna
  • Jeppatorpets Rehabcenter

Kommun

  • Hässleholm