Logotyp på utskrifter

Information med anledning av covid-19

Uppdaterad information med anledning av covid-19  

RAPS - Regional Arbetsmarknadspolitisk Satsning

ProgramområdeProgramområde 2 Ökat arbetskraftsutbud
ProjektfasGenomförande
ProjektägareKoncernadministrationen
KontaktpersonChristine Fernström
E-postchristine.fernstrom@skane.se
Telefonnummer040-675 36 29
Beviljat ESF-stöd1 546 367 kr
Total projektbudget1 546 367 kr
Projektperiod2014-01-01 till 2014-12-31
RegionSydsverige
In English

Sammanfattning

RAPS – Regional Arbetsmarknadspolitisk Satsning är en implementering av ESF-projekten ”Vägen in” och ”Förståelse öppnar nya dörrar”. Målet med projektet är att Region Skåne tar ett samlat grepp kring arbetsmarknadspolitiska insatser för grupper som står långt från arbetsmarknaden – personer med psykisk och fysisk funktionsnedsättning, unga och utrikes födda – och än bättre fullgör sitt arbetsmarknadspolitiska uppdrag. Detta uppnås genom att i projektet samla erfarenheter från arbetsmarknadspolitiska insatser inom Region Skåne, ta fram ett upplägg på hur en central plattform för det arbetsmarknadspolitiska uppdraget ska se ut och lägga upp utbildningsinsatser för nyckelgrupper inom organisationen. Projektet pågår under 2014.

Bakgrund

Projektet har sin bakgrund i två ESF-projekt, ”Vägen in” och ”Förståelse öppnar nya dörrar”, som i sin tur är resultatet av Region Skånes målsättning att anställa fler personer med psykisk funktionsnedsättning. Under arbetet med dessa båda projekt, som båda avslutas under 2014, har vi uppmärksammat det huvudproblem som vi vill adressera i detta implementeringsprojekt. Egentligen rör det sig om två problem:

Det finns ett stort utanförskap i samhället. Det har vi sett inte minst när vi arbetat med ”Vägen in”, där vi mött personer med psykisk funktionsnedsättning, som har svårt att komma in på arbetsmarknaden. Det som hindrar kan vara brist på nätverk och behov av arbetsanpassning, men lika ofta är det omgivningens attityder och rädslor som är orsaken. Men det finns fler grupper som har svårt att komma ut i arbetslivet – t ex personer med fysisk funktionsnedsättning, utrikes födda och unga.

Samtidigt måste Region Skåne för sin framtida kompetensförsörjning se till grupper som idag inte har hög sysselsättningsgrad. Det är något man är medveten om, och satsningar görs idag inom organisationen bland annat på sommarjobb för unga och så kallade utbildnings- och introduktionsanställningar, där vårdutbildade utan tidigare arbetslivserfarenhet ska kunna arbeta och vidareutbildas inom organisationen. I dessa och liknande satsningar, liksom i projekten ”Vägen in” och ”Förståelse öppnar nya dörrar”, får organisationen värdefull kunskap om organisering av praktikplatser, arbetsplatsanpassningar i förekommande fall och handledning. I projektet RAPS vill vi dra nytta av dessa erfarenheter och bygga ett system för att systematiskt arbeta med huvudproblemets två sidor – hur vi som samhällsaktör ska vara med och motverka utanförskap och hur vi ska kunna säkra vår kompetensförsörjning.

Denna målsättning kan sammanfattas i att Region Skåne vill vara en attraktiv arbetsgivare som lever sina värderingar. Region Skåne har vid sidan av sina många andra uppdrag ett arbetsmarknadspolitiskt uppdrag, och i detta projekt vill vi se hur vi än bättre kan arbeta med det genom implementera den kunskap och de lärdomar vi har dragit.

I det dagliga arbetet med ”Vägen in” och ”Förståelse öppnar nya dörrar” har vi lärt oss mycket. Det är vanligt att kunskap som erhålls i projekt försvinner när projektet avslutas. Vi har för avsikt att i detta implementeringsprojekt se till att kunskaperna integreras i Region Skåne och att man hittar former för hur organisationen kan fortsätta arbeta med frågorna. Vi vill också samla in de kunskaper som man fått i andra liknande projekt och verksamheter i Region Skåne. Kunskaperna kan gälla hur man riggar en arbetsplats för att ta emot en praktikant, hur man ser till att praktikperioden blir givande och kan leda vidare i arbete, hur man som chef och medarbetare kan verka som handledare, och hur ersättningssystemen från Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan fungerar, så att man på bästa sätt kan stödja personer som är på väg ut på arbetsmarknaden.

Vi har också i de båda projekten lärt oss av andra aktörer, både i Sverige och vid en studieresa till London. Bland lärdomarna kan nämnas vikten av en särskild organisation för att arbeta med arbetsmarknadspolitiska insatser, något som vi ser behov av, men som också understryks i utvärderingen av projektet ”Arbetsmarknadsnoder” i Västra Götalandsregionen (VGR). En sådan organisation har skapats i VGR, och vi vill i detta projekt undersöka närmare hur den fungerar och hur vi i Region Skåne kan dra nytta av VGR:s erfarenheter.

Ett intressant grepp som vi fick information om i London är den s k two tick-symbolen, där arbetsgivare som är positiva till att anställa personer med psykisk funktionsnedsättning markerar det i sina annonser. Den sökande som har en funktionsnedsättning (och markerar det i sin ansökan) garanteras en intervju om han/hon uppfyller kraven för tjänsten.

Målsättning

Det övergripande målet är att Region Skåne bättre fullgör sitt arbetsmarknadspolitiska uppdrag

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Tillgänglighet handlar lika mycket om psykisk tillgänglighet som om den fysiska, och det är viktigt att ha med båda aspekter i arbetet. Region Skåne arbetar löpande med dessa frågor, och vi har erfarenheter från arbetet ”Vägen in” och ”Förståelse öppnar nya dörrar”, framför allt vad gäller den psykiska tillgängligheten och arbetets organisering, som kommer att ligga till grund för arbetet i RAPS.

En av målgrupperna i arbetet i projektet är personer med funktionsnedsättning. Funktionshinder är något som skapas i mötet med omgivningen, vilket t ex kan bli tydligt i en praktik- eller arbetssituation. I detta projekt vill vi genom väl förberedda praktikarbetsplatser med utbildade handledare verka för att minska hindren. Arbetet med jämställdhetsintegrering går hand i hand med tillgänglighetsarbetet.

Transnationellt samarbete

Projektet kommer att dra nytta av de kunskaper och erfarenheter som Region Skåne gjort inom ramen för ESF-projektet "Förståelse öppnar nya dörrar" om hur man i Storbritannien arbetar med grupper som står långt ifrån arbetsmarknaden, liksom deras arbete med attityder och värderingar.

Kommun

  • Helsingborg
  • Kristianstad
  • Lund
  • Malmö
  • Ystad