Logotyp på utskrifter

Stäng

3 december - Webbinarium om fattigdom i dagens Sverige

Mer information och anmälan.

Ny resurs i Skåne Nordväst

ProgramområdeProgramområde 2 Ökat arbetskraftsutbud
ProjektfasGenomförande
ProjektägareUtvecklingsnämndens förvaltning
KontaktpersonAnn Abrahamsson
E-postann.abrahamsson@helsingborg.se
Telefonnummer042-107713
Beviljat ESF-stöd5 047 200 kr
Total projektbudget12 624 000 kr
Projektperiod2008-08-01 till 2010-07-31
RegionSydsverige
In English

Sammanfattning

Sammanfattning
Bakgrund och syfte
Till nordvästra Skåne anländer många människor från andra länder. Kommunerna tillsammans med arbetsförmedlingen har ambitionen att dessa ska etablera sig på arbetsmarknaden under de 24 månader de har introduktionsersättning. Projektet kommer även att inkludera invandrare som bott en längre tid i landet utan att integreras. Helsingborgs stad har erfarenheter från två tidigare projekt (Grogrunden och Drivkraft) och ser en stor utmaning i att rusta och lansera denna nya målgrupp gentemot näringslivet.

Målgrupp
Målgruppen är språksvaga och lågutbildade flyktingar och invandrare, som inte finner att sfi är den rätta platsen, utan som behöver rustas på annat sätt för att kunna etablera sig på arbetsmarknaden.

Mål
1. Att utveckla en metod för att etablera målgruppen på arbetsmarknaden.
2. Att projektet ska omfatta 80 deltagare under 2 år. Efter avslutat utvecklingsprogram ska 40 % ha erhållit arbete eller övergått i reguljär utbildning. 20 % behöver ytterligare motivationshöjande aktiviteter eller andra förberedande insatser. 20 % av deltagarna kommer att erhålla måldokument. 20 % av deltagarna förväntas av individrelaterade skäl befinna sig utanför aktiviteter.
3. Att etablera en grund för vidare samarbete kring målgruppen för att underlätta integrationsprocessen.
4. Att öka mobiliteten bland deltagarna i Skåne Nordväst.


Innehåll
Ny Resurs i Skåne Nordväst är ett projekt med innovativa, individuella och flexibla lösningar för en svag målgrupp. Metoden innefattar en väl grundad urvalsprocess och därefter en inslussning med bl.a. yrkessvenska (till viss del modersmålsbaserad), grundläggande kunskaper i arbetsmarknads- och samhällsinformation samt friskvård. Vidare innefattar metoden coaching, prova på-platser, kort yrkesutbildning inkluderande arbetsplatsförlagd utbildning, trepartssamtal och måldokument. Deltagarna följer ett individuellt förlopp genom projektet med längsta tid om 12 månader.

Projektet utgår från att arbeta med individerna utifrån deras intresse och fallenhet. Syftet är att korta vägen till anställning samt synliggöra målgruppen som en resurs i samhället.

Kontinuerlig kontakt med respektive kommun kommer att äga rum med informationsmöten, workshops och trepartssamtal för att delaktighet och implementering skall underlättas och uppnås. Företagskontakter och utbildningskontakter kommer projektet att arbeta intensivt med.

Geografisk omfattning
Projekt Ny resurs i Skåne Nordväst är ett samverkansprojekt mellan Helsingborgs Stad (projektägare), Landskrona, Svalöv, Höganäs, Båstad och Bjuv.

Tid
20080801--20100731

Bakgrund

I mer än fem år har Helsingborgs Stad tillsammans med Landskrona och Lund utvecklat flera arbetsmarknads- och integrationsprojekt i syfte att öka möjligheten för flyktingar och invandrare bosatta i respektive kommun att nå ut i anställning. Detta arbete vill Helsingborgs stad ta vara på och vidarutveckla tillsammans med fem kommuner (Landskrona, Höganäs, Svalöv, Bjuv och Båstad) som ingår i Skåne Nordväst och arbetsförmedlingen.
En allt större del av dem som får uppehållstillstånd (PUT, TUT eller UAT) saknar eller har kort utbildningsbakgrund från hemlandet samtidigt som den svenska arbetsmarknaden idag ställer krav på formell kompetens vilket ofta hindrar dessa individer att etablera sig på arbetsmarknaden. Dessutom fortsätter en oproportionerligt stor andel individer att läsa svenska inom ramen för sfi även efter avslutad introduktionsperiod. Detta skapar skäl att finna nya flexibla insatser och lösningar. Även för nyanlända med en utländsk yrkes- eller utbildningsbakgrund är vägen många gånger lång till arbete bland annat på grund av avsaknad av ett svenskt nätverk och förankring på bostads- och arbetsmarknad. En allt för stor del av nyanlända som är och/eller blir långtidsarbetslösa är korttidsutbildade och blir i och med detta hänvisade till försörjningsstöd. För korttidsutbildade nyanlända är ofta insatserna under introduktionstiden ensidiga och gäller primärt utbildning i svenska (sfi). Detta innebär en lång väg med ofta många års resultatlösa svenskstudier som i sin tur leder till en fördröjning ut på arbetsmarknaden.

För kommunernas räkning så innebär personernas övergång från introduktionsersättning till försörjningsstöd en stor kostnad. Erfarenhetsmässigt är det även så att det är svårt att bryta mönstret när väl personerna och sedermera hushållet en gång har erhållit försörjningsstöd.

Helsingborgs Stad, som har en introduktionsperiod om 2 år, mäter årligen i vilken utsträckning
som de mottagna flyktingarna efter sin introduktionsperiod blir självförsörjande. Nyckeltalet benämns
som "Andel självförsörjande efter introduktionsperiodens slut" och för dem som avslutade sin introduktion
under 2006 var 65 % i egenförsörjning. Motsvarande uppgift för 2005 uppgick till 44 % och 2004 var 50 % självförsörjande. Dock bedöms de som anländer till Helsingborg med omnejd år 2007 och innevarande år sämre rustade både utbildnings- och erfarenhetsmässigt vad gäller arbete, därav behovet av att möta den nya målgruppen med nya lösningar.

Genom detta projekt skapas ett större utbud av insatser för att underlätta inträde på arbetsmarknaden vilket är av stor vikt för den nyanlände. Det är oftast ett avgörande moment och en framgångsfaktor för den fortsatta integrationsprocessen. Centralt är främst en snabb etablering på arbetsmarknaden vilket i sin tur kan leda till etablering på bostadsmarknaden vilket är viktigt både för den enskilde och ur ett samhällsekonomiskt perspektiv. En alltför låg andel av nyanlända, som kommer till Helsingborg/nordvästra Skåne/Sverige, går vidare ut i egenförsörjning via arbete eller studier. För att bättre nyttja befintliga resurser och minska försörjningsstödskostnaderna för kommunerna behövs fler flexibla lösningar att synliggöra kompetensen hos denna målgrupp samt hur denna skall kommuniceras med berörda aktörer.

De sex kommunerna i Skåne Nordväst vill tillsammans med arbetsförmedlingen utveckla en metod, vilken bygger på individuella lösningar för deltagaren genom att undervisningen och insatsen formas utifrån önskemål, möjligheter, behov och förutsättningar. En viktig del i projektet är att svenskan är nivåanpassad och yrkesbaserad beroende på vilken bransch individen vill etablera sig i.
I projektet är huvudkomponenter bl.a. individuell coaching, fördjupad kartläggning, samhälls- och arbetsmarknadskunskap, friskvård och ergonomi. Resultatet av tidigare projekt har visat och gett goda resultat. Dessutom har samverkan mellan kommunerna stärkts och målgruppens resurser synliggjorts för arbetsgivaren/näringslivet.

Centralt för målgruppen är att få tillgång till resurser för att marknadsföra och kommunicera sin kompetens och sina tidigare erfarenheter, bygga bort otillräckliga kunskaper om svensk arbetsmarknad och skapa mer kunskap om vad som behövs för ett effektivt inträde på arbetsmarknaden. Tilldelning av resurser förebyggs av analys av bland annat målgruppens utbildningsbakgrund och arbetslivserfarenhet samt insatser som är konjunkturoberoende. Språkträningen i yrkessvenska samt möjlighet att gå på yrkesförberedande platser för att ”prova på” vilken bransch man vill jobba i samt att erhålla en kort yrkesutbildning i projektet är en del av processen för att kunna etablera sig i samhället. Genom hela projekttiden kommer deltagarna att stödjas individuellt av en coach.

Lite bakgrundsstatistik, fördelning 2006/07:

60% av de nyanlända är korttidsutbildade
15 % är mellanutbildade

40% har ingen arbetserfarenhet utanför hemmet
40% har arbetserfarenhet inom serviceyrken.

90% av kvinnorna oavsett utbildningsnivå har ingen arbetserfarenhet utanför hemmet.

En framtidsfråga för många kommuner, speciellt i Skåne Nordväst, är att lösa frågan om att tillvarata kompetens och erbjuda en effektiv introduktion för nyanlända som kommer till Sverige utan utbildning eller med kort sådan. En kvalificerad introduktion av nyanlända utifrån individens utbildnings- och eller yrkesbakgrund, samt arbetsmarknadens behov. Detta vill kommunerna i Skåne Nordväst vidarutveckla i detta gemensamma projektet Ny resurs i Skåne Nordväst.

Syfte

Syftet med projekt Ny resurs i Skåne Nordväst är
• att öka anställningsbarheten för flyktingar och invandrare som står lång från arbetsmarknaden
• att utveckla samarbetet med Nordväst Skånes arbetsmarknadsregion
• att öppna möjligheter till anställning för flyktingar och invandrare som står lång från arbetsmarknaden
• att befrämja språkutvecklingen genom koppling till en igenkännbar verklighet
• att främja integration genom koppling till arbetslivet
• att lägga grunden till samverkan i Skåne Nordväst med fokus på nya arbetsmetoder för målgruppen.

Syftet är även att motverkar passivitet genom att vägen från start till mål, från insats till anställning är kort. Syftet med projektet är också att synliggöra flyktingar och invandrare som presumtiva anställda, att marknadsföra dem som resurser på arbetsmarknaden i Skåne Nordväst. Projektet genomförs i intim dialog med företag inom olika branscher och tar fasta på de kvaliteter som efterfrågas genom etablerandet av en näringsstyrd utbildning och yrkessvenska. Projektet kommer också att medverka till ökad rörlighet bland flyktingar och invandrare och därmed till ökade möjligheter till anställning.

Målsättning

1. Att utveckla en metod gentemot målgruppen för att en etablering på arbetsmarknaden ska komma till stånd, innefattande en väl grundad urvalsprocess, inslussen med bl.a. yrkessvenska (till viss del modersmålsbaserad) och coaching, prova på-platser, kort yrkesutbildning, trepartssamtal och måldokument. Deltagarna följer ett individuellt förlopp genom projektet med längsta tid om 12 månader.
2. Att projektet ska omfatta 80 deltagare under 2 år. Efter avslutat utvecklingsprogram ska 40% ha erhållit arbete eller övergått i reguljär utbildning. 20% behöver ytterligare motivationshöjanade aktiviteter eller andra förberedande insatser. 20% av deltagarna kommer att erhålla måldokument. 20% av deltagarna förväntas av individrelaterade skäl befinna sig utanför aktiviteter.
3. Att etablera en grund för vidare samarbete kring målgruppen för att underlätta integrationsprocessen
4. Att öka mobiliteten bland deltagarna i Skåne Nordväst.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Personer med funktionshinder ska på samma sätt som övriga kunna vara delaktiga fullt ut. Nedsättning av arbetsförmåga ska beaktas.
Den fysiska tillgängligheten på arbetsplatsen är utformad så att alla har möjlighet att delta i arbetet, exempelvis toaletter för funktionshindrade, hiss, låga trösklar och dataskärm för synskadade. Projektet kommer att rekrytera välutbildad personal där kunskapen om att arbeta med funktionshindrade kommer att beaktas. När det gäller verksamhetens tillgänglighet så ska deltagarna känna att de är en del i verksamheten och det är viktigt att skapa en medvetenhet kring detta genom att ha en dialog kring hur vi förhåller oss till varandra. Den information som ges ska utformas så att samtliga kan tillgodogöra sig den. Den kommunikativa tillgängligheten kommer att erbjudas i form av teckentolkar från utvecklingsnämndens tolkförmedling och genom god akustisk miljö genom intranätet för dem som är synskadade.
När det gäller den informativa tillgängligheten så kommer projektet bla. att tillgodose den genom att undervisa en viss del av yrkessvenska på modersmål för den aktuella målgruppen.

Jämställdhetsintegrering

Vid olika aktiviteter kommer projektledningen att förhålla sig till deltagarna utifrån ett jämställdhetsperspektiv. Dock är vetskapen stor att i projektets första fas kommer yrkesutbildningar att upphandlas framförallt till män p.g.a. att deltagarantalet till största del utgörs av män. Dock kan dessa yrkesutbildningar exempelvis vara inom städ och service, vilka är typiska kvinnodominerade branscher.
Rent konkret kommer projektet att påverka männen till att inta en positiv inställning till kvinnors inträde på arbetsmarknaden genom arbetsmarknadsinformation om att kvinnor förväntas arbeta i Sverige.
Projektledningen skall ha ett medvetet förhållningssätt till frågan om jämställdhet och verka för att rättigheter och möjligheter existerar på samma sätt och med samma villkor för båda könen. Ingen av deltagarna ska uppleva att han/hon missgynnats på grund av sitt kön.

Medfinansiärer

 • Arbete och Tillväxt Bjuv
 • Arbetsförmedlingen, Arbetsmarknadsområde Helsingborg
 • Höganäs Utvecklingscentrum
 • Integrationssamordningen
 • Svalövs kommun
 • Utvecklingsnämndens förvaltning
 • Vuxenförvaltningen

Samarbetspartners

 • Arbete och Tillväxt Bjuv
 • Arbetsförmedlingen, Arbetsmarknadsområde Helsingborg
 • Höganäs Utvecklingscentrum
 • Integrationssamordningen
 • Svalövs kommun
 • Vuxenförvaltningen

Kommun

 • Bjuv
 • Båstad
 • Helsingborg
 • Höganäs
 • Landskrona
 • Svalöv