Logotyp på utskrifter

Information med anledning av covid-19

Uppdaterad information med anledning av covid-19  

Mellan stolarna

ProgramområdeProgramområde 2 Ökat arbetskraftsutbud
ProjektfasFörprojektering
ProjektägareLO distriktet sydost
KontaktpersonChrister Sandström
E-postchrister.sandstrom@lo.se
Telefonnummer0471-25579
Beviljat ESF-stöd474 865 kr
Total projektbudget682 669 kr
Projektperiod2008-06-30 till 2008-12-31
RegionSydsverige
In English

Sammanfattning

Aktörerna i denna förprojektering vill hitta samverkan över organisationsgränserna för att lösa problemet med utanförskap och att människor "ramlar mellan stolarna" och samtidigt planera för ett genomförandeprojekt som har som syfte att underlätta för kvinnor och män att komma in och få fotfäste på arbetsmarknaden. Förstudien går ut på att vi vill identifiera och säkerställa målgruppen för kommande aktiviteter. Vi vill också att alla som arbetar med dessa individer är med hela vägen ifrån förstudien till genomförandeprojektet.

Vi är övertygade om att vi gemensamt komma fram till en bättre lösning än den som finns idag. Som teoribakgrund och erfarenhetsbank finna alla de olika projekt som de olika samverkansaktörerna har drivit och genomfört. Ett genomförandeprojekt där vi kan använda våra metoder och verktyg för att minska utanförskapet är målet.

Vi behöver analysera och ta fram vilken kompetens som behövs hos aktörerna och vilka insatser och verktyg som är lämpliga att använda i genomförandeprojektet. Ambitionen är att nå så långt att vi i detta sammanhang kan samordna våra rehabiliterande och arbetsbefrämjande insatser och även använda representanter ifrån målgruppen för att säkra att vi satsar på rätt verksamhet.
Målet med förstudien är också att få med oss andra centrala aktörer, såsom arbetsförmedlingen och försäkringskassan. En första sondering med dessa är gjord och här finns redan tecken på öppningar.

Projektet drivs av LO-distriktet Sydost i nära samverkan med Landstinget Blekinge (ett flertal förvaltningar), Karlskrona, Sölvesborgs och Ronneby kommun (Flyktingintroduktion, Socialförvaltning och Handikappförvaltning) samt Migrationsverket.

Bakgrund

Arbetsförmedling, Socialförvaltning, Försäkringskassan, Flyktingintroduktionen och Migrationsverket möter dagligen människor ”utanför” som inte kan stå till arbetsmarknadens förfogande, ofta på grund av flera skäl, men där hälsoproblem är vanliga. Dessa personer riskerar att bollas mellan sjukvården och olika myndigheter, utan att någon känner ett direkt ansvar, de "ramlar mellan stolarna". Socialstyrelsen har uppmärksammat detta och skriver bl.a.: ”Många personer med långvarig arbetslöshet, psykosociala problem eller andra hälsomässiga problem, riskerar att hamna i en gråzon mellan myndigheter och de olika ersättnings- och vårdssystemen, eftersom deras problem inte självklart faller inom någon viss myndighets ansvarsområde. Det finns därför en risk att personer skickas runt mellan socialtjänst, försäkringskassan, arbetsförmedling och landstingets primärvård vilket resulterar i att insatserna blir både kortsiktiga och ineffektiva". (socialstyrelsen 2003, s 26-27)

Utifrån denna problembeskrivning vill samverkansaktörerna i denna förprojektering hitta samverkan över organisationsgränserna för att lösa problemet med utanförskap och att människor "ramlar mellan stolarna". Vi behöver analysera och ta fram vilken kompetens som behövs hos aktörerna och vilka insatser som är lämpliga att verkställa i genomförandeprojektet. Vi vill också säkerställa att målgruppen finns, hur den är samt att den är motiverad att deltaga i en rehabilitering.
Under 2006 och 2007 har en arbetsgrupp vuxit fram med representanter från Flyktingintroduktionen, Socialförvaltningens ekonomisektion och Handikappförvaltning i Karlskrona kommun samt Psykiatrins och primärvården i Landstinget Blekinge. Ur detta samarbete har behovet av gemensam kompetensutveckling, utvecklande av gemensamma kartläggningar, bedömningar och rehabiliterande insatser för personer som har hamnat i utanförskap börjat växa fram, men här finns behov av att fördjupa och undersöka vidare. Målet är också att få med andra viktiga aktörer såsom arbetsförmedlingen och försäkringskassan i vårt arbete redan i förstudien . En första sondering är gjord och här finns redan tecken på öppningar. Vilka verktyg och modeller som genomförandeprojektet ska använda för att underlätta för dessa människor att ta sig in på arbetsmarknaden finns det teorier och förslag på redan nu. Teorier och modeller bygger till stor del på erfarenheter från Equalprojektet ESMEC, men även på andra projekt och verksamheter som samverkansaktörerna dragit erfarenhet ifrån.

Det vi också behöver se över är hur processer och beslut inom respektive organisation fungerar och hur vi gemensamt kan effektivisera dessa. I detta förprojektet kommer vi att provocera systemet genom att kräva att systemet "öppnar sig" utifrån beskriven problematik och se olika möjligheter istället för hinder.

Förprojeket ska lägga upp en plan och en struktur på ett genomförandeprojekt där dessa samverkansparter gemensamt ska jobba med dessa individer utifrån det nya sättet att tänka och agera. Vi kommer att gemensamt se över både de interna och de gemensamma processerna och besluten som påverkar dessa individer.

Syfte

Förprojektet riktar in sig på att analysera hur samverkande myndigheter och aktörer kan skapa en metod eller modell där vi kan underlätta för kvinnor och män som står långt ifrån arbetsmarknaden att komma in och få fotfäste inom förstudien ska vi också försöka säkerställa att målgruppen finns och är tillräckligt stor. Ambitionen med förstudien är också att skapa ett projekt där vi förebygger ett utanförskap och det faktum att vissa individer "ramlar mellan stolar".

Målsättning

Att förstärka möjligheterna för de primära målgrupperna att få ökad delaktighet i samhället och att komma ett steg närmare arbetslivet. Vi vill också i det större perspektivet med dessa insatser förebygga utanförskap och genom myndigheternas samverkan skapa en obruten kedja.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Vi kommer i detta förprojekt ta fram rutiner för hur vi ska säkra tillgänglighetsperspektivet och göra en mini SWOT analys för tillgänglighet för projektet. Vi ska i förstudien försäkra oss om att vi integrerar tillgänglighetsperspektivet i allt vi företar oss. Vi kommer att vilja samverka med handikapporganisationerna i länet för att säkra upp att tillgänglighet finns med på alla nivåer.

Kvinnor och män oavsett funktionshinder ska kunna delta projektet på samma villkor som andra. Vi kommer i inledningsfasen av projektet, gärna i samverkan med handikapporganisationerna i länet, se till att genomförandeprojektet blir tillgängligt utifrån de nedan beskrivna delarna.

- Fysisk tillgänglighet innebär att vi kommer att se till att projektarbetsplatsen är så utformad att det är möjligt för alla att ta sig fram på ett enkelt sätt och fungera i utbildningssituationen. Alla ska kunna ta sig in i lokalerna, kunna delta i utbildningarna samt kunna använda alla bekvämlighetsanordningar.
- Tillgänglig verksamhet handlar om hur vi förhåller oss till varandra. Genom förståelse, medvetenhet och kunskap vill vi skapa ett projekt där vare sig medarbetarna eller projektdeltagarna känner sig diskriminerade. Här kommer vi att se till att samtlig personal får kompetensutveckling i frågor som rör tillgänglighet och funktionshinder. I samband med det kommer även rutiner att tas fram för att arbeta med tillgänglighetsfrågor i verksamheten.
- Kommunikativ tillgänglighet – vi kommer att se till att det finns möjligheten för alla att höra och delta i diskussioner. Vi kommer att sörja för att det vid behov finns tillgång till teckentolkning, teleslinga och en god akustisk miljö samt ett informationsmaterial eller webbplats som är användbar för den som är blind.
- Informativ tillgänglighet
– Vi kommer att ombesörja att vår information och utbildningsmaterial är utformad på ett sådant sätt att alla kan tillgodogöra sig den.

Kommun

 • Bjuv
 • Bromölla
 • Burlöv
 • Båstad
 • Eslöv
 • Helsingborg
 • Hässleholm
 • Höganäs
 • Hörby
 • Höör
 • Karlshamn
 • Karlskrona
 • Klippan
 • Kristianstad
 • Kävlinge
 • Landskrona
 • Lomma
 • Lund
 • Malmö
 • Olofström
 • Osby
 • Perstorp
 • Ronneby
 • Simrishamn
 • Sjöbo
 • Skurup
 • Staffanstorp
 • Svalöv
 • Svedala
 • Sölvesborg
 • Tomelilla
 • Trelleborg
 • Vellinge
 • Ystad
 • Åstorp
 • Ängelholm
 • Örkelljunga
 • Östra Göinge