Logotyp på utskrifter

Mångfalt från govet och upp - förprojektering

ProgramområdeProgramområde 1 Kompetensförsörjning
ProjektfasFörprojektering
ProjektägareISS Facility Services Skåne
KontaktpersonHelene Bergqvist
E-posthelene.bergqvist@iss-fs.se
Telefonnummer08-6816060
Beviljat ESF-stöd145 846 kr
Total projektbudget145 846 kr
Projektperiod2008-05-05 till 2008-11-04
RegionSydsverige
In English

Sammanfattning

ISS Facility Services Cleaning Skåne vill bli marknadsledande inom vår bransch när det gäller att främja likabehandling och motverka diskriminering. Vi har på senare tid stött på krav från kunder som på sikt hotar mångfalden i vår personalstyrka. Vi vet också att alla organisationer kan tjäna på en ökad medvetenhet om vad diskriminering är och vilket ansvar vi har för att motverka det.

Vi vill därför hitta sätt att möta de nya omvärldskraven på som gör att mångfalden i vår personal blir en ännu större tillgång för oss. Vi vill fullt ut använda humankapitalet i den mångfald vi redan har i vår organisation.

Vi vill under förprojekteringen inventera kompetensutvecklingsbehoven samt undersöka och planera särskilda fortbildningsinsatser som motverkar diskriminering och främjar likabehandling: kommunikationsträning och medvetandehöjande utbildningar för chefer och arbetsledare, samt språkutbildning för medarbetare som behöver förbättra sin svenska.

I genomförandeprojektet vill vi sedan genomföra och utvärdera dessa insatser. De utbildningar och metoder som faller väl ut tänker vi göra till permanenta inslag i vår personalfortbildning, både i Skåne och sedan i andra geografiska delar och affärsområden inom ISS-koncernen.

Projektet är så viktigt för oss att vi är beredda att själva finansiera delar av det.

Bakgrund

ISS FACILITY SERVICES CLEANING SKÅNE
ISS Facility Services Cleaning Skåne utför lokalvårdande tjänster åt företag och myndigheter. Vi arbetar på kontor, sjukhus och industrier. Vår personalstyrka kännetecknas av stor mångfald. Vi har idag ca 70 % anställda med invandrarbakgrund.

Vi vill bli marknadsledande inom vår bransch när det gäller att motverka diskriminering och främja likabehandling. Detta för att vi vill fullt ut använda humankapitalet i den mångfald vi redan har i vår organisation, och för att vi har identifierat specifika krav från omvärlden som på sikt hotar mångfalden i vår personalstyrka.

Vi vill med medel från Socialfonden inventera kompetensutvecklingsbehoven när det gäller diskriminering och likabehandling samt planera fortbildningsinsatser på detta område. Vi tänker oss dels utbildning för nyckelpersoner i företaget, dels en bredare fortbildningssatsning för kollektivanställda servicemedarbetare, som vi tror kan ha stor strategisk effekt på kunskapsnivån om diskriminering och mångfald inom företaget.

Förprojekteringen ska leda fram till ett genomförandeprojekt där vi vill genomföra och utvärdera dessa insatser. De erfarenheter som faller väl ut kommer vi att göra till permanenta inslag i vår personalfortbildning, både inom ISS Facility Services Cleaning Skåne och sedan i andra affärsområden och regioner inom ISS i stort.

Våra övergripande mål med projektet är:
- att hitta sätt att möta vissa specifika krav som relaterar till etnisk mångfald (se nedan), så att vi inte förlorar kunder eller framtida upphandlingar och därför behöver friställa personal,
- att med ökad kunskap om diskriminering och likabehandling bli marknadsledande när det gäller att ta tillvara våra medarbetares potential, dvs använda omvärldskraven som hotar vår mångfald som ett incitament för att bli bäst på mångfald,
- att skapa ökad rörlighet inom ISS och därmed ökad mångfald på alla nivåer inom ISS Facility Services Cleaning Skåne, genom att med mångfaldsrelaterade kompetensutvecklingsinsatser bredda den interna rekryteringsbasen för karriärstjänster och andra befattningar inom företaget,
- att skapa ännu bättre förutsättningar för våra medarbetare att känna ansvar och delaktighet i sitt arbete och verksamhetsutveckling.

Med mångfald avser vi framför allt etnisk, kulturell, religiös och könsrelaterad mångfald men även sådan som avser sexuell läggning och funktionshinder.

Projektet är så viktigt för oss att vi är beredda att själva finansiera delar av det. I förprojekteringen kommer vi att stå för lönekostnader för projektteamet, lokal- och resekostnader samt vissa externa kostnader. Det vi söker medel för är lönekostnader för den personal som genomför själva inventeringen och merparten av de externa kostnaderna.

PROBLEMBESKRIVNING - PERSONALENS FULLA POTENTIAL
Vi vill i denna förprojektering undersöka vilken typ av omedveten diskriminering som finns inom vår organisation och upphandla fortbildningsinsatser för att motverka denna diskriminering. Vi vill undersöka i vilken utsträckning vi kan ta tillvara personalens kompetenser bättre, givet den mångfald vi redan har.

- Hur kan vi öka kunskap som motverkar diskriminering inom ISS?
- Finns det inom vårt företag diskriminerande faktorer som hämmar rörlighet inom ISS?

Vi vill i detta projekt framför allt titta på diskriminering utifrån etnicitet, men även kön och funktionsnedsättning.

Vi är ett företag med många nationaliteter, religioner och språk. Vi lär oss på praktisk väg ständigt att fungera ihop över dessa gränser. Vi har alla nödvändiga policydokument och formella strukturer för likabehandling på plats, åtminstone så långt vi kan bedöma det med vår kunskap idag.

Men vi har förstått att dessa frågor inte bara handlar om formella krav och rutiner, utan minst lika mycket om det personliga bemötandet varje kund, anställd och jobbsökare får i mötet med annan ISS-personal.

Vi har också under hösten 2007 tyvärr blivit varse att det hos några anställda och chefer inom ISS finns en stor omedvetenhet om vad som är diskriminerande. Sveriges Radio rapporterade att ett flertal städbolag, däribland ett inom ISS, hade gått med på att skicka endast svensk personal till deras objekt. Vårt förhållningssätt är sedan länge att om en kund kommer med sådana krav säger vi upp kunden, inte medarbetaren, vilket också flera ISS-chefer svarade journalisten. De kom emellertid inte med i nämnda reportage.


MÅNGFALDSKOMPETENS HOS CHEFER OCH REKRYTERARE
Vi vill ta ytterligare ett steg framåt när det gäller kunskap och strategier kring likabehandling hos våra chefer och rekryterare. Därför vill vi nu närmare undersöka vilka behov som finns av att stärka:
de informella strukturerna mot diskriminering,
likabehandlingen i det personliga bemötandet chef-medarbetare och medarbetare-medarbetare samt medarbetare-kund,
den individuella förståelsen bland fr.a. chefer och arbetsledare för vad diskriminering är och hur vi undviker det.

Vi vill alltså:
öka förståelsen och förbättra kommunikationen över språkliga, kulturella och religiösa gränser.
öka den personliga beredskapen att agera mot diskriminering.
bearbeta underliggande fördomar.

Utifrån den analysen vill vi sedan avgöra vilka kompetenshöjande insatser vi behöver göra för chefer, HR-personal, rekryterare och arbetsledare inom organisationen.

Vi vill också undersöka om en satsning på språkutbildningar (se nedan) kan vidga basen för internrekryteringar till arbetsledande positioner och chefspositioner. På så vis hoppas vi på sikt få en större mångfald även på arbetsledar- och chefsnivå. Vi tror att en större mångfald på den nivån kommer att göra det möjligt för oss att bättre utnyttja potentialen hos medarbetare med utländsk bakgrund i vår organisation. Kort sagt, vi misstänker att våra resurser inte blir optimalt utnyttjade idag, både p.g.a. otillräckliga språkkunskaper bland servicemedarbetare och otillräcklig mångfaldskompetens på tjänstemannarummen.

(Resten får ej plats - se pdf-fil)

Syfte

De syften och mål som beskrivs ovan under rubriken "Bakgrund till projektet" kan sammanfattas så här.

Vi vill undersöka och projektera ett kompetensutvecklingsprojekt som syftar till:
att i våra regioner förstärka ordinarie personalutbildning med utbildningar som främjar likabehandling och motverkar diskriminering,
att sprida erfarenheterna från detta projekt vidare till andra regioner och affärsområden inom ISS.


Utbildningarna vi tänker oss syftar till:
bibehållen mångfald i personalgruppen,
förstärkt likabehandling,
ökad jämställdhet,
minskad diskriminering,
ökad delaktighet för och entreprenörstänk från våra medarbetare.

Målsättning

Förprojekteringen ska resultera i:
1 st analyserad inventering av kompetensutvecklingbehov för samtlig personal (ca 700 st), avseende kompetens för att främja mångfald och jämställdhet i företaget samt för att motverka diskriminering,
1 st projektplan för att stärka kunskaperna i svenska hos uppskattningsvis hälften av personalen och för att öka medvetenheten om mångfald, diskriminering och jämställdhetsintegrering hos de chefer och den personal i arbetsledande ställning som vi bedömer behöva det mest eller vara strategiskt viktiga - upphandlad och klar,
1 tillgänglighetsanalys för kompetensutvecklingsprojektet,
1 ansökan till ESF om genomförandeprojekt för att sätta det planerade kompetensutvecklingsprojektet i sjön.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Inför inventeringen kommer vi att försöka hitta icke integritetskränkande sätt att fråga varje medarbetare (ev. anonymt) om de har någon funktionsnersättning som kan göra det svårt för dem att tillgodogöra sig kompetensutveckling. I planeringen av genomförandeprojektet kommer vi att beakta dessa ev hinder, t.ex. ställa krav på utbildare och andra. Vi kommer också att beakta dem i själva förprojekteringen i den mån vi hinner få reda på dem.

Vi kommer att kräva av de utbildningsaktörer vi begär offert från att deras lokaler är handikappanpassade och att de har tillgång till hjälpmedel för hörsel- och synskador.

Kommun

  • Malmö