Logotyp på utskrifter

Information med anledning av covid-19

Uppdaterad information med anledning av covid-19  

Mångfald i Samhällets Tjänst - Kompetensutveckling för Medirest Skåne

ProgramområdeProgramområde 1 Kompetensförsörjning
ProjektfasGenomförande
ProjektägareMedirest Skåne/Medirest Måltidsservice Syd
KontaktpersonBirgitta Åkesson
E-postbirgitta.akesson@medirest.se
Telefonnummer046-17 47 79
Beviljat ESF-stöd989 462 kr
Total projektbudget989 462 kr
Projektperiod2009-08-15 till 2010-12-31
RegionSydsverige
In English

Sammanfattning

Projektet syftar till att genomföra strategiska mångfaldsinriktade utbildningsinsatser för medarbetare på storköksföretaget Medirest Syd.

I projektet medverkar 125 personer.

Bakgrund

Medirest Syd tillagar och distribuerar måltidslösningar för patienter, personal och besökare på sjukhus, äldreboenden, hemmaboende med hjälpbehov och övriga måltidsmiljöer inom vård- och omsorgssektorn. Av företagets cirka 450 anställda arbetar 125 personer på Medirest Måltidsservice Syd i Skåne.

Organisationen i regionen består av ett antal arbetsplatser/verksamheter i vilka det bedrivs storköks-, restaurang- och/eller transportverksamhet. Samtlig personal i Skåne är anställda via Medirests organisation och måltidsverksamhet i Lund, varav de flesta är verksamma i det storkök med anslutande restaurang som finns på S:t Larsområdet i Lund.

De yrkeskategorier som finns representerade i verksamheten är kokerskor, köksbiträden, restaurangbiträden, diskare, produktionsvaktmästare och transportpersonal. Därutöver finns en grupp tjänstemän som arbetar med lednings-, budget-, ekonomi- och personalfrågor.

Bakgrunden till företagets förprojekt i ESF Sydsverige, som genomfördes under perioden 15 aug till 15 dec 2008, var att Medirests verksamhet präglas av en mångfald i kvantitativ mening eftersom organisationens personalsammansättning består av olikheter i kulturell bakgrund, kön och ålder.

Då organisationens personalsammansättning i hög utsträckning präglas av en mångkulturell organisation med anställda från olika länder, kulturer och religioner fanns det behov av att, med hela personalgruppens delaktighet, genomföra en verksamhetsanalys ur ett mångfaldsperspektiv som underlag för att anpassa organisationskultur och arbetsmetoder utifrån den heterogena personalsammansättningen.

Ett ytterligare syfte med förprojekteringen var att skapa underlag för strategiska utbildningsinsatser med koppling till mångfald och jämställdhet.

De viktigaste resultaten av förprojekteringen, som utförligt beskrivits i den projekt- och rådgivningsrapport som presenterades för ESF-rådet som en bilaga till slutrapporten, som underlag för ett genomförandeprojekt, är att det inom Medirest Syd finns behov av:

- Utbildningsinsatser för medarbetarna i syfte att skapa en allmän kompetenshöjning i personalgruppen. Detta med tanke på att kunskaps- och utbildningsnivåer generellt är låga, och att det finns behov av att stärka kunskapen bland medarbetarna för att minska risken för framtida uppsägningar.

- Utbildningsinsatser, med tanke på att den etniska bredd och mångfald som finns i organisationen i sin helhet inte återspeglas i organisationens ledningsgrupp, för att öka förutsättningarna för utrikes födda medarbetare i personalgruppen att avancera i organisationen och för att få en större andel medarbetare med utrikes bakgrund till chefspositioner och högre tjänster inom administrationen.

- Utbildningsinsatser i svenska, med tanke på att många medarbetare, i olika delar av organisationen, inte har tillräckliga svenskkunskaper för att klara av kommunikationen med kolleger och för att garantera såväl arbetets kvalité som säkerhet.

Det konstateras i slutrapporten för förprojektet att medarbetarnas bristande svenskkunskaper kan få konsekvenser för Medirest Syd att utvecklas till en mångfaldsorienterad organisation på alla plan, inte bara när det gäller personalsammansättningen, samt att det finns en uppenbar risk att de medarbetare som rekryteras, och som pratar otillräcklig svenska, fastnar i ett okvalificerat arbete utan att kunna ta sig vidare på arbetsmarknaden. Man kan också anta att de medarbetare som pratar sämre svenska är de som kommer att försvinna om organisationen i framtiden behöver minska personalstyrkan.

- Utbildningsinsatser för personer i företagets ledningsgrupp med fokus på I) vad det innebär att leda heterogena arbetsgrupper, II) att hantera en större spännvidd av kompetens, värderingar, meningsskiljaktigheter och åsikter i arbetsgruppen III) att i ökad utsträckning skapa metoder för chefer och rekryteringsansvariga att se och ta tillvara mervärdet av mångfalden bland medarbetarna och kartlägga om de nyanställda har kompetenser som skulle kunna användas i andra delar av organisationen samt IV) att utveckla verktyg för att i ökad utsträckning använda mångfald som en del av företagets affärside.

- Utbildningsinsatser i ledarskap, kundbemötande och grundläggande data/IT för att få verksamhetens gruppledare att i högre utsträckning ta ansvar för den dagliga verksamheten och i mindre omfattning överföra detaljerade frågor till högre chefer.

- Utbildningsinsatser för samtliga medarbetare, såväl personal som chefer, kring interkulturell kommunikation exempelvis traditioner och värderingar som invandrare kan ha med sig när de kommer till Sverige, hur människor som kommer till Sverige kan uppfatta svenskar och vilka dolda signaler som ges, vad som kan hända när olika kulturer möts och vilka situationer som uppstår om alla utgår från att alla har samma bakgrund och hur olika kulturer i ett arbetslag kan berika, stimulera och utveckla varandra.

Insatsen kommer även att beröra vad som som kan inträffa om vi utgår från att alla har samma bakgrund samt positiva effekter som kan uppstå genom att blanda människor från olika kulturer.


Medirest Syd ansöker härmed om medel för att genomföra projektet Mångfald i Samhällets Tjänst, en Kompetensanalys för Medirest Syd för att underlätta mångfaldsarbetet inom organisationen.

Inriktning och omfattning av utbildningsområden bygger på den självskattning av utbildningsbehovet, via enkäter och intervjuer med medarbetarna, som redovisats inom ramen för förprojekteringen, samt den analys och justering av kompetensplaner i förprojektering som berörda chefer gjort i samråd med personal för att koncentrera ansökan på strategiskt viktiga utbildningsområden.

Syfte

Syftet med genomförandeprojektet Mångfald i Samhällets Tjänst, en Kompetensanalys för Medirest Syd, är att, med förprojekteringens resultat som underlag, genomföra de i ansökan redovisade
utbildningsinsatserna för såväl personal som chefer på Medirest i Skåne för att underlätta mångfaldsarbetet inom organisationen och för att främja likabehandling i verksamheterna.

Ambitionen med projektets utbildningsinsatser är såväl att underlätta för verksamhetens medarbetare att utvecklas i takt med arbetsgivarens krav som att öka kunskapen i organisationen om hur diskriminering motverkas och likabehandling främjas.

Satsningarna på kompetensutveckling ska genomföras parallellt med de förändringar i arbetssätt och arbetsorganisation som redovisats i företagets förprojektering.

Målsättning

Projektets målsättningar bygger på de mål som redovisats som underlag för förprojekteringen d v s:

- att andelen projektdeltagare som upplever att förprojektering och efterföljande kompetensutvecklingsinsatser i ett genomförandeprojekt har resulterat i bättre förutsättningar att utföra sina arbetsuppgifter, ska utgöra 75 %.

- att andelen projektdeltagare som upplever att förprojektering och efterföljande kompetensutvecklingsinsatser i ett genomförandeprojekt har resulterat i bättre kommunikation på arbetsplatsen, ska utgöra 75 %.

- att andelen projektdeltagare, inom organisationens ledning, som upplever att mångfaldsanalysen och kompetensutvecklingsinsatserna, bidragit till att organisationen är bättre rustad för att förhindra långtidssjukskrivningar, ska utgöra 75 %.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Medirest ska genomföra projektet så att det blir tillgängligt för eventuella medverkande, samarbetsparter eller andra med funktionshinder, att ta del av projektets insatser.

Verksamhetens egna lokaler, som är lokaliserade i anslutning till en restaurang på S:t Larsområdet i Lund, är redan idag utformade och anpassade för funktionshindrade så att exempelvis rullstolsbundna kan ta sig fram obehindrat. Möjlighet finns också att vid behov genomföra möten etc i lokaler med ökad kommunikativ tillgänglighet med tillgång t e x teleslinga eller god akustisk miljö.

Eftersom Medirests kunder i stora delar utgörs av patienter på sjukhus inom vård- och omsorgsområdet, och då ett stort antal personer i personalgruppen dagligen kommer i kontakt med funktionshindrade, bygger organisationen på en omtanke, respekt och förståelse och på en värderingsgrund som är accepterande och inte diskriminerande.

Alla medarbetare ska i projektets inledningsfas få information om projektets policy för tillgänglighet och behovet av att arbeta efter den samt, under projektperioden, vid behov, delta i kompetensutvecklingsinsatser som rör tillgänglighet och funktionshinder.

Jämställdhetsintegrering

Syftet med de ledarskapsutbildningar som ska genomföras för arbetsledare i organisationen är att allmänt höja kompetensen i gruppen och därigenom, på sikt, öka förutsättningarna att rekrytera manliga medarbetare från denna grupp till högre tjänster i organisationen och på detta sett skapa möjligheter att få in fler män i organisationens ledningsgrupp.

Genom den kompetensutveckling som rör svenskutbildning respektive data- och IT-utbildning ska det vidare, genom den allmänna kompetenshöjningen, skapas större förutsättningar för att bryta invanda könsrollsmönster i organisationen och att i ökad utsträckning få män att välja arbetsuppgifter som ofta genomförs av kvinnor, och vice versa.

Kommun

  • Höör
  • Landskrona
  • Lund
  • Malmö
  • Trelleborg