Logotyp på utskrifter

Stäng

3 december - Webbinarium om fattigdom i dagens Sverige

Mer information och anmälan.

Kompetensporten-förprojektering

ProgramområdeProgramområde 1 Kompetensförsörjning
ProjektfasFörprojektering
ProjektägareArbetsmarknadsenheten
KontaktpersonMikael Norman
E-postmikael.norman@karlshamn.se
Telefonnummer0454-81051
Beviljat ESF-stöd617 702 kr
Total projektbudget617 702 kr
Projektperiod2009-01-15 till 2009-09-15
RegionSydsverige
In English

Sammanfattning

Kompetensporten är ett kompetensutvecklingsprojekt som vänder sig till småföretag i Karlshamns, Olofströms och Ronnebys kommuner. Förprojekteringsfasen innebär marknadsföring av projektet, välja ut medverkande företag samt utveckla en tid- och aktivitetsplan för genomförandefasen.Bakgrund

Enligt ESF-rådets "Analys av Skåne-Blekinges förutsättningar för stärkt konkurrenskraft och ökad sysselsättning" så är Blekinge en region med stor potential. Enligt ovan nämnda "Analys av Skånes-Blekinges förutsättningar..." så finns det ett stort behov av nätverksamverkan, kunskapsutveckling och innovationsförmåga. Den delvis svaga näringslivsstrukturen innebär att åtgärder behövs för att stärka entreprenörskap, kunskapsutveckling och nyföretagande i regionen där kompetensförsörjningen är av en strategisk betydelse för regionens konkurrenskraft. Analysen framhäver även vikten av att varje individs kompetens skall tas tillvara oberoende av kön, etnicitet och funktionsnedsättning.

Karlshamns, Ronnebys och Olofströms kommuner värnar om det lokala småföretagandet och vill stödja dem genom att erbjuda dem kompetensutvecklingsmöjligheter för att på så vis bidra till en ökad tillväxt och sysselsättning. Många småföretagare har ofta inte nödvändiga resurser för att på egen hand genomföra kompetensutveckling för verksamheten. I många fall krävs hjälp av en extern aktör för att veta vilken kompetens som bör tillföras i syfte att utveckla företaget.

I Karlshamns kommun fanns det enligt Upplysningscentralen (UC) i september 2008, 2465 företag registrerade. Av dessa är 2031 företag registrerade som småföretagare (upp till 10 anställda). Detta motsvarar 82,4% av företagen. Motsvarande siffra för Blekinge är 82,6% och för riket 83,2%. Utav 2031 registrerade småföretag har 433 en kvinna som VD, kontaktperson eller innehavare, ett faktum som ligger till grund för det jämställdhetsarbete som projektägaren avser att genomföra inom ramen för Kompetensporten.

Motsvarande siffror för Ronneby kommun visar följande: 2291 registrerade företag. Av dessa är 1936 företag registrerade som småföretagare (upp till 10). Detta motsvarar 84,5% av företagen. 401 av företagen i Ronneby har en kvinna som VD, kontaktperson eller innehavare.

I Olofström fanns det i september 2008 973 företag registrerade varav 805 var småföretag. Detta motsvarar 82,7 %. 183 av företagen i Olofström har en kvinna som VD, kontaktperson eller innehavare.

Karlshamns kommuns näringslivsenhet arbetar intensivt med att stimulera det lokala näringslivet till att delta i olika nätverksprocesser. Som exempel kan nämnas det arbete som pågår inom NetPort vilket kan beskrivas som en utpräglad Tripel Helix-modell, ett ömsesidigt utbyte mellan aktörerna högskola-näringsliv-samhälle. Likaså kan nämnas SIR, Samverkan I Rekrytering som fokuserar på företagens behov av samverkan kring rekrytering av ny personal och kommunens ambition att öka invånarantalet.

Under förra programperioden genomförde Karlshamns kommun det framgångsrika kompetensutvecklingsprojektet Trampolinen. Projektet riktade sig mot enmans- och småföretagare med upp till 5 anställda. Karlshamns kommun agerade projektägare och genomförde projektet under perioden 2006.02-2007.12. Företag registrerade i Karlshamns kommun, som uttryckte önskemål om att utveckla sin verksamhet, erbjöds utbildningar inom områden där företaget bedömdes ha behov av utveckling. Trampolinens målsättning var ökad tillväxt och sysselsättning samt utveckling av ett gott företagsklimat i kommunen.

Målet med Trampolinen var även att ge deltagarna en möjlighet att utöka sina nätverk och samverka med andra företag för att på så vis kunna utveckla sitt företag. Småföretagen gavs också möjlighet att delta i övriga aktiviteter som kommunen genomför för att på så vis stärka samverkan mellan näringslivet och den kommunala sektorn. Under projektets gång arrangerades nätverksträffar inom olika teman så som juridik, marknadsföring, etc.

Totalt deltog 30 företag med 36 deltagare. Analysfasen som genomfördes med hjälp av en extern aktör, delades in i tre steg. Under Fas 1 fick deltagarna genomföra en grundlig omvärldsanalys. Därefter analyserade de företaget (Fas 2) för att i Fas 3 analysera individen. Metoden som användes var Michael Porters Five forces. Syftet var att individen efter analysfasen skulle kunna identifiera vilket område som företaget behövde kompetensutveckla sig inom. Deltagarna fick dessutom göra en handlingsplan som de sedan fick användning av i samband med genomförandet av utbildningarna.

De deltagande företagen har utvärderat projektet positivt. Kompetensutvecklingen har gett deltagarna möjlighet att analysera sitt företag utifrån ett nytt perspektiv och har infört ny kompetens i verksamheten vilket har resulterat i ett ökat kundantal och lönsamhet. I deltagarnas utvärderingar samt även i Karlshamns kommuns egen undersökning av företagsklimatet 2006 har det framgått att enmans- och småföretagare känner att det gjorts en unik satsning från kommunens sida för dessa aktörer.

Trampolinens positiva resultat har uppmuntrat Karlshamns kommun att sprida detta goda koncept till grannkommunerna, Ronneby och Olofström, de enda kommunerna i Blekinge som ännu ej genomfört liknande satsningar. Erfarenheter från det tidigare projektet visar ett behov för ytterligare kompetensutvecklingsåtgärder för småföretagen. Småföretagare har inte samma möjligheter som t.ex. offentliga organ och icke-statliga organisationer att söka EU-medel för att utveckla sina verksamheter. I ett nära samarbete med grannkommunerna vill projektägaren därför genomföra en ny satsning inom området i form av projektet Kompetensporten, som beskrivs i denna ansökan.

Syfte

Syftet med projektet Kompetensporten, är att skapa tillväxt och ökad sysselsättning genom förbättrad kunskap och innovation, samt genom ökad medvetenhet om mångfalds-, tillgänglighets- och jämställdhetsfrågor i småföretagares verksamhet. Detta vill projektägaren uppnå bl.a. genom att deltagarna efter deltagande i förprojekteringen erbjuds en kompetensutveckling inom områden där företaget bedöms ha behov av utveckling och ökad kunskap.

Utöver detta är syftet att ge småföretagare som inte annars har möjlighet att söka EU-medel för kompetensutveckling, en möjlighet till att utveckla sin verksamhet, öka sin konkurrenskraft och på så vis stärka det lokala (och därigenom det regionala) näringslivet.

Näringslivsenheterna i Karlshamns och Ronnebys kommuner och Olofströms Näringsliv AB i Olofströms kommun (i samarbete med respektive kommuns arbetsmarknads- och introduktionsenheter) kommer att erbjuda utvalda företag en möjlighet att ta emot en praktikant, vilket kan komma bidra till att ett ökat antal personer med invandrarbakgrund och funktionshinder får en möjlighet att komma ut på arbetsmarknaden.

Projektledaren ska med sitt arbete stimulera, inspirera och stödja deltagarna till vidare utveckling, samt engagera småföretagen i övriga aktiviteter som respektive kommun genomför, för att på så vis stärka samverkan mellan näringslivet och den kommunala sektorn samt bidra till att ett gott företagsklimat skapas.

Målsättning

Målsättning med Kompetensporten - förprojekteringen är:
-att sprida information om projektet i Karlshamns, Ronneby och Olofströms kommuner
-att utav inkomna intresseanmälningar, identifiera ca 50-75 företag för deltagande i genomförandefasen av projektet Kompetensporten, som kommer att nå minst 3 mkr i omslutning i enlighet med kravet i aktuell utlysning
-att analysera de utvalda företagens kompetensutvecklingsbehov
-att kontinuerligt marknadsföra projektet

Kompetensportens - genomförandefasen potentiella mål kan vara:
- att ca 50-75 företag skall delta i projektet
- att sprida information om, och öka förståelsen för mångfalds-, tillgänglighets- och jämställdhetsfrågor
- att i samarbete med respektive kommuns arbetsmarknadsenhet och introduktionsenhet erbjuda samtliga medverkande företag praktikanter med invandrarbakgrund och/eller funktionshinder
- att ca 5-10 av de medverkande företagen anställer en praktikant efter projektperiodens slut
- att de medverkande företagen utökar sina nätverk utifrån projektet
- att projektet marknadsförs kontinuerligt
- att projektresultatet sprids som ett led i det strategiska påverkansarbetet

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Kommunernas näringslivsenheter/bolag kommer att jobba aktivt med tillgänglighetsaspekten i genomförandet av projektet Kompetensporten. Med tillgänglighetsarbete menas att man möjliggör för personer med funktionsnedsättning att delta på arbetsmarknaden på lika villkor som andra. Detta kommer att ske i samarbete med kommunernas arbetsmarknadsenheter.

Vid praktik på projektdeltagande företag förutsätts ett anställningsbehov. Efter en företagsfördjupning är tanken att deltagarna får kunskap om stödmöjligheter vid anställning av långtidsarbetslösa, arbetsanpassning osv. I vissa fall har den arbetssökande redan fått sin kunskap validerad i kommunens ordinarie verksamhet. Detta borgar för en säkrare matchning.

Arbetsmarknadsenheten på Karlshamns kommun har blivit beviljade stöd från Finsam för projektet "Förberedande arbetsinriktad rehabilitering". Kompetensporten kommer att genomföras i samarbete med detta projekt. En kort beskrivning av deras projektidé följer här:


Neddragningarna i välfärden gör att myndigheterna måste se över hur man använder resurserna på ett effektivare sätt. Problemen med att finna lösningar för de utsatta grupperna är gemensamma för aktörerna, eftersom individerna ofta är aktuella hos flera myndigheter. Ett sätt att minska kostnaderna är att samverka kring arbetssätt och metoder. Detta gör det möjligt för grupperna att hitta vägar ut ur arbetslösheten eller sjukskrivningen. Aktörer som jobbar med dessa frågor ser alla att möjligheterna för att få praktikplatser för Unga Vuxna, med särskilda behov är ytterst begränsade.

Inom de närmsta åren beräknas det att ca 80 ungdomar med särskilda behov kommer att vara på väg ut i arbetsmarknaden. Syftet med projektet Förberedande arbetsinriktad rehabilitering är att:

-Vara en tidig resurs där arbetslösa Unga vuxna med särskilda behov eller förutsättningar enligt ovan, erbjuds möjlighet till förberedande arbetsinriktad rehabilitering.
-Få en sammanhållen rehabiliteringskedja genom att forma en organisation där vi i samförstånd kan använda våra medel effektivt.
-Utveckla metoder för ett gemensamt förhållningssätt i arbetet, då det gäller kartläggning av individens behov och en tydlig ansvarfördelning då det gäller mål och tidsaspekt.
-Efter individens behov skapa förutsättningar till arbetsprövningsplatser under arbetsliknande former
-Utveckla människors sociala kompetens och praktiska talanger.
-Bryta rundgången mellan olika myndigheter


Kompetensporten kommer främst att arbeta med begreppet "tillgänglig verksamhet" som handlar om att öka förståelse, medvetenhet och kunskap om tillgänglighet, utanförskap och jämställdhet på arbetsplatser. Förhoppningen är att skapa förutsättningar för de medverkande företagen att ta emot funktionshindrade praktikanter i sin verksamhet.

Samverkan mellan projekten "Förberedande arbetsinriktad rehabilitering" och Kompetensporten kommer att skapa en möjlighet för arbetsmarknadsenheten att få tillgång till ett nätverk av företag mot vilka de kan matcha funktionshindrade ungdomar som vill komma ut på arbetsmarknaden. Kompetensporten skulle genom ett sådant samarbete få stöd av arbetsmarknadsenheten i matchningsförfarande och säkerställa att en större träffsäkerhet i att hitta rätt person för rätt företag.

Transnationellt samarbete

Ej aktuellt

Samarbetspartners

  • Arbetsmarknadsenheten
  • Individ- och familjeomsorgen
  • Olofströms kommun
  • Olofströms Näringslivsbolag AB
  • Utbildningsenheten

Kommun

  • Karlshamn
  • Olofström
  • Ronneby