Logotyp på utskrifter

Stäng

3 december - Webbinarium om fattigdom i dagens Sverige

Mer information och anmälan.

Kompetensporten - genomförande

ProgramområdeProgramområde 1 Kompetensförsörjning
ProjektfasGenomförande
ProjektägareArbetsmarknadsenheten
KontaktpersonPeter Larsson
E-postpeter.larsson@karlshamn.se
Telefonnummer0454-81051
Beviljat ESF-stöd5 158 928 kr
Total projektbudget5 158 928 kr
Projektperiod2010-01-18 till 2012-01-17
RegionSydsverige
In English

Sammanfattning

Kompetensporten vänder sig till småföretag i Karlshamns, Olofströms och Ronneby kommuner. En genomförandefas syftar till att göra de 78 deltagande företagen mer konkurrenskraftiga genom riktade utbildningsinsatser, samtidigt som samverkan mellan de tre kommunernas näringsliv fördjupas.

Bakgrund

Enligt ESF-rådets analys av Skåne-Blekinges förutsättningar för stärkt konkurrenskraft och ökad sysselsättning, är Blekinge en region med stor potential. Enligt ovanstående analys så finns det ett stort behov av nätverkssamverkan, kunskapsutveckling och innovationsförmåga. Den delvis svaga näringslivsstrukturen innebär att åtgärder behövs för att stärka entreprenörskap, kunskapsutveckling och nyföretagande i regionen där kompetensförsörjningen är av en strategisk betydelse för regionens konkurrenskraft. Analysen framhäver även vikten av att varje individs kompetens skall tas tillvara oberoende av kön, etnicitet och funktionsnedsättning.

Karlshamns, Ronnebys och Olofströms kommuner värnar om det lokala småföretagandet och vill stödja det genom att erbjuda kompetensutvecklingsmöjligheter i syfte att skapa en ökad tillväxt och sysselsättning. Många småföretagare har ofta inte nödvändiga resurser för att på egen hand genomföra kompetensutveckling för verksamheten. Ofta krävs hjälp av en extern aktör för att veta vilken kompetens som bör tillföras för att företaget ska kunna utvecklas. Detta har har skett i förprojekteringen.

Syftet med förprojekteringen (2008-3040369) har varit att kartlägga de företag som står inför en strukturomvandling, t.ex. ökad konkurrens, ny teknik etc, och som i en nära framtid kan vara i behov av att nyanställa. Genom medverkan i projektet skapas en förutsättning för att ny innovativ kompetens introduceras i företaget, vilket kan komma att leda till ökad sysselsättning, som motsvarar den utvecklingstakt som finns i samhället. En annan viktig aspekt var att finna de företag som verkligen var intresserade och kände en stolthet av att medverka i projektet.

Vi avsåg, i förprojekteringen, att framför allt fokusera på hur företagens verksamhet bedrivs idag och vilka mål och visioner det finns inför framtiden. Projektledaren och en extern konsult har med sin kompetens hjälpt till att se vilken kompetens som skulle behövas i företagen för att uppnå målen och har strävat efter att lyfta fram möjligheter för att dessa ska kunna anställa fler personer i framtiden.

Vi har tagit fasta på att företag från tre kommuner medverkar i projektet. Det finns därför stor vinning i att vid ett eventuellt genomförande, träffas och skapa nätverk för att på så sätt generera affärsmöjligheter. Härigenom tror vi att företagandet i regionen stärks och kan utvecklas vidare på ett positivt sätt. De kontakter som knyts öppnar upp för nya affärsmöjligheter och kommer förhoppningsvis generera fler arbetstillfällen i de tre medverkande kommunerna.

Vi belyste även frågor kring mångfald, tillgänglighet och jämställdhet. Dessa frågor kommer att fördjupas ytterligare, i seminarieform, i det kommande genomförandeprojekt.

Slutsatsen från förprojekteringen är att projektet, så här långt, slagit mycket väl ut och ses som mycket positivt från företagens sida. Dels vad det gäller möjligheten att få hjälp med analysen om vad företaget borde utveckla för att nå sina mål, dels möjligheten till nätverkande och kompetensutveckling. I nästa fas tillkommer samverkan mellan näringslivet och kommunerna, vilket framhålls som en fördel, både från företagarna och kommunerna.

Drivkraften för Karlshamns kommun, tillsammans med Olofströms och Ronnebys kommuner, att genomföra nästa fas, genomförandefasen, är oerhörd stark och vi ser med tillförsikt på att få starta med den efter årsskiftet.

Syfte

Syftet med förprojekteringen var att ge småföretag i Karlshamns-, Ronnebys och Olofströms kommuner möjlighet att delta i ett EU-projekt som annars kan vara svårt för mindre företag att medverka i, och därigenom få hjälp med att kartlägga sina verksamheter och behov av kompetensutveckling. På så sätt kan de i förlängningen få den kompetens som behövs för att för det första, överleva på marknaden och för det andra, på sikt utvecklas och skapa ökad sysselsättning i regionen.

Småföretag är överlag en utsatt grupp om man ser till ekonomiska förutsättningar och resurser. De har få eller inga möjligheter att investera i utbildningar för egen del. Utbildningsinsatser kan vara avgörande för företagets överlevnad, då de genom dessa kan bredda sig och på sikt erbjuda fler produkter eller tjänster till sina kunder. Därmed blir de inte så sårbara och har lättare att klara sig i en tid av ekonomisk nedgång.

Syftet med genomförandeprojektet är att skapa tillväxt och ökad sysselsättning genom förbättrad kunskap och innovation samt genom ökad medvetenhet om mångfalds-, tillgänglighets- och jämställdhetsfrågor. Detta vill projektägaren uppnå bl.a genom att de deltagande företagen erbjuds den kompetensutveckling som framkommit i förprojekteringen.

Arbetslösheten i deltagande kommuner är stor och hade ökat med 2 178 personer i juli 2009 jämfört med samma månad 2008 vilket motsvarar 20 procent. Om medverkande företag genom utbildningsinsatser på sikt kan växa och genomföra nyrekryteringar, skapas i kommunerna möjligheter för de arbetslösa att så småningom få en ny anställning.

En annan aspekt är att vi tror att samverkan mellan kommunerna är oerhört viktigt på många olika plan framöver. Detta projekt är ett bra sätt att redan nu knyta kontakter mellan kommunerna och skapa nätverk mellan medverkande företag. Att Blekinge är ett litet län och kommunerna ligger förhållandevis nära varandra underlättar samverkan.

Målsättning

Målsättningen med Kompetensporten - Genomförande är:
- att minst 75 av de 78 företag som deltog i förprojekteringen även deltar i genomförandeprojektet.
- att deltagande företag får den kompetensutveckling som eftersträvas.
- att fördjupa kunskapen och förståelsen hos deltagarna vad gäller frågor kring mångfald, tillgänglighet och
jämställdhet.
- att i samarbete med respektive kommuns arbetsmarknadsenhet och introduktionsenhet, erbjuda medverkande
företag praktikant med invadrarbakgrund och/eller funktionshinder.
- att 5-10 av företagen anställer en praktikant efter projektperiodens slut.
- att de medverkande företagen utökar sina nätverk utifrån projektet.
- att projektresultatet sprids som ett led i det strategiska påverkansarbetet.
- att samverkan mellan kommunerna ökar och samverkan mellan näringsliv och kommunerna ökar.

Ett projektmål som inte är lika mätbart, men som projektet vill uppnå, är ökad mångfald på arbetsplatserna. För att åstadkomma detta är en åtgärd att erbjuda deltagarna praktikanter i samarbete med respektive kommuns arbetsmarknads- och introduktionsenhet, där de inskrivna antingen har någon form av funktionshinder och/eller invandrarbakgrund. Att under en period ansvara för en praktikant tror vi på sikt utvecklar företagen, då det stimulerar till nya tankesätt och idéer. Vår förhoppning är att deltagande företag ska få en positiv erfarenhet och ett än mer öppet förhållningssätt, som gör dem mer benägna att anställa personer ur dessa underrepresenterade grupper i framtiden.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Ambitionen är att företagen skall åta sig att vara ansvariga för en praktikant, med funktionshinder eller med invandrarbakgrund, under en bestämd period. I arbetet med att matcha arbetssökande personer med de deltagande företagen kommer ett samarbete med respektive kommuns arbetsmarknads- och introduktionsenheter att utvecklas. Detta för att säkerställa att företagen erbjuds en praktikant med rätt kompetens och att de funktionshindrande ungdomarna samt personerna med invandrarbakgrund kommer till en lämplig arbetsplats. I denna process vill vi även verka för jämställdhet mellan män och kvinnor i branscher med snedfördelning samt även för att öka den etniska mångfalden.

Många företag är positiva till detta initiativ. Mer än hälften av företagen vill etablera en kontakt och starta en diskussion kring möjligheten att ta emot en praktikant.

Projektet kommer att anordna föreläsningar i ämnet tillgänglighet. De föreläsningar som planeras i projektet kommer att genomföras i tillgänglighetsanpassade möteslokaler med den eventuella utrustning som erfodras.
Komplettering. Vi kommer se till så att de hjälpmedel som behövs vid varje tillfälle finns tillgängligt. Vad gäller generell information i projektet kommer en hemsida att byggas så att deltagarna kan läsa om vad som händer i projektet.

Vi kommer att ha en föreläsning med inriktning på funktionshindrades roll ute på arbetsplatser. Vi vill med detta, förutom att ge generell information och kunskap i ämnet, visa möjligheterna för företagen att ta emot praktikanter med funktionshinder och hitta meningsfulla sysselsättningar. Dessa föreläsningar är ett led i vårt samarbete med Arbetsmarknadsenheterna i respektive kommun. Vi kommer att lägga dessa föreläsningar sep-okt 2010, precis i anslutning till vårt erbjudande om praktikplatser.


Jämställdhetsintegrering

Under behovsanalysen uppmärksammade vi att många av de deltagande företagen i sin vardag inte reflekterar över dessa frågeställningar, varför vi som projektägare vill väcka tankar kring jämställdhet genom att arrangera utbildningar i form av seminarier och workshops inom området. Det kan t ex handla om hur deltagande företag agerar gentemot både kunder och ev. anställda för att inte slentrianmässigt upprätthålla gängse könsmönster.
Komplettering. I förprojekteringen fördes ingående diskussioner med företagarna hur de ser på och arbetar med jämställdhetsfrågor. Eftersom det enbart är företag med mindre än tio anställda finns inga jämställdhetsplaner, men företagen har överlag ett intresse i frågorna kring jämställdhet. Några av företagen vill anställa det underrepresenterade könet när de får ett rekryteringsbehov, medan många menar att det i stort sett uteslutande handlar om personens kompetens och att könet är av underordnad betydelse i en rekryteringsprocess. Projektet kommer att anordna gemensamma utbildningsdagar i genomförandeprojektet där specialister inom området kommer att anlitas för att lyfta fram jämställdhetsfrågorna ytterligare. Vi kommer att lägga fokus på generella jämställdhetsfrågor, och på så vis öka intresset ytterligare. Det kan t ex handla om hur deltagande företag agerar gentemot både kunder och ev. anställda för att inte slentrianmässigt upprätthålla gängse könsmönster.
Vi kommer även att stå till förfogande ifall något företag vill fördjupa sig ytterligare i ämnet.

Vi planerar att anordna denna föreläsning i april-maj 2010.

Vi kan bidra med att i de andra planerade föreläsningarna engagera både män och kvinnor som föreläsare. Vi kan också i övriga utbildningar företagen går, engagera både män och kvinnor.

Vi kommer att föra statistik på hur många av varje kön som deltar i utbildningarna. Vad gäller upphandling av övriga kurser så gäller främst Lagen om offentlig upphandling, men vi kommer att se till så både kvinnor och män leder kurserna.

Samarbetspartners

  • Arbetsmarknadsenheten
  • Individ- och familjeomsorgen
  • Olofströms kommun
  • Olofströms Näringslivsbolag AB
  • Utbildningsenheten

Deltagande aktörer

  • Revisor Knut Hessbo AB

Kommun

  • Karlshamn
  • Olofström
  • Ronneby