Logotyp på utskrifter

Stäng

3 december - Webbinarium om fattigdom i dagens Sverige

Mer information och anmälan.

Kompetens och samverkan

ProgramområdeProgramområde 1 Kompetensförsörjning
ProjektfasGenomförande
ProjektägareCoompanion
KontaktpersonLouise Lindell
E-postlouise.lindell@skane.coompanion.se
Telefonnummer040-188528
Beviljat ESF-stöd879 318 kr
Total projektbudget879 318 kr
Projektperiod2012-02-01 till 2014-01-31
RegionSydsverige
In English

Sammanfattning

Detta är ett sektorsöverskridande flerföretagarprojekt vilket innefattar deltagande aktörer från ett flertal olika organisationer och branscher inom privata sektor, ideell sektor, sociala företag och offentlig sektor (i formen av samarbetspartner). Det som fogar oss samman är ett gemensamt kompetensutvecklingsbehov för att stärka vår kompetens och bidra till utveckling i takt med arbetslivets krav. Detta gemensamma kompetensutvecklingsbehov består främst av ökat administrativt kunnande, kunskapsbaserad processledning, grupp- och företagsutveckling, marknadsföring samt kundvård. Det primära syftet med projektet är att erbjuda kompetenshöjande utbildning till deltagarna för att på så sätt öka deras konkurrenskraft på arbetsmarknaden och som företagare, öka samverkan och nätverkande, ge kunskap och möjligheter till utveckling av entreprenörskap samt bidra till utveckling av strukturer i form av strategiska beslut och policydokument om framtida kompetensutveckling bland deltagarna.

Bakgrund

Detta är ett sektorsöverskridande flerföretagarprojekt vilket innefattar deltagande aktörer från ett flertal olika organisationer och branscher privata, ideell och offentlig sektor. Bland deltagande aktörer finns ett socialt företag, två ideella föreningar, en ekonomisk förening, ett aktiebolag samt offentliga samverkanspartners. Det som fogar oss samman är ett gemensamt kompetensutvecklingsbehov för att stärka vår kompetens och bidra till utveckling i takt med arbetslivets krav. Detta gemensamma kompetensutvecklingsbehov består främst av ökat administrativt kunnande, kunskapsbaserad processledning, grupp- och företagsutveckling, marknadsföring samt kundvård. Projektet ska ge konkret lärande på individnivå och även skapa positiva effekter på lång sikt genom utveckling av bestående strukturer i form av exempelvis policys för kompetensutveckling bland de deltagande företagen/organisationerna - se även lärande miljöer, strukturell påverkan, aktivitetsplan och budget.

I en alltmer föränderlig värld med en ökad globalisering av ekonomin har konkurrensen i flera branscher naturligt kommit att öka. En följd av detta är att organisationer och företagare får allt mindre tid, och ibland också mindre resurser i form av pengar, att lägga på kompetensutveckling och nätverkande. Anställda, chefer och enskilda företagare i detta projekt menar att mycket energi läggs på det dagliga arbetet i verksamheten och att man inte hinner kompetensutveckla sig och skapa samverkan med andra företagare i den utsträckning som man skulle vilja. Följderna kan bli att man inte utvecklar företaget och sin personal till sin fulla potential, och att inte heller affärsverksamheten blir hållbar. För individen kan detta innebära att man fastnar i en invand yrkesroll med verktyg som sällan eller aldrig vidareutvecklas. Det är också viktigt att tänka på de möjligheter till stärkt utveckling och tillväxt som samhället går miste om. Att skapa möjlighet för kompetensutveckling och att ökad samverkan, kontaktskapande och kunskapsutbytet mellan deltagare och företag/organisationer i detta projekt är ett kraftfullt sätt att minska dessa risker.

I detta flerföretagarprojekt ligger fokus på att öka kompetensen och öka samverkansgraden mellan deltagarna. Flera av deltagarna är enskilda företagare, och man utför idag mycket av sitt arbete i ensamhet utan möjlighet till kontaktskapande eller idéutbyte. Det finns därför ett stort behov att möta andra företagare för att skapa samverkan, utveckla entreprenörskap, och tillsammans genomgå kompetensutveckling. Projektet är sektorsöverskridande då deltagare samlas från den ideella sektorn, den sociala ekonomin och det privata näringslivet samt samarbetsparten Malmö stads Näringslivskontor - se även aktivitetsplan och budget. Coompanion Skåne, Friskis och Svettis och Anpassa AB har tidigare samverkat i ett PO1 kompetensutvecklingsprojekt – och det är mycket tack vare denna goda erfarenhet som vi utöver kontinuerligt samarbete utanför projektet nu också valt att utforska möjligheterna att genomgå ytterligare kompetensutveckling och dessutom involvera nya deltagare i projektet. Skånsk Arbetskraft är ett socialt företag som projektägaren Coompanion Skåne en gång hjälpt att starta. Utöver detta består deltagande aktörer främst av enmansföretag vilka funnits i Coompanion Skånes och Anpassa AB:s närhet i form av bl.a. underleverantörer. Vi ser detta projekt som en värdefull möjlighet att ytterligare utveckla våra redan befintliga samverkansformer samt att skapa nya kontaktytor och utveckla entreprenörskapet bland deltagande aktörer.

Inför projektet har processledda möten och grundlig behovsanalys bland deltagarna genomförts. Vi har också använt oss av det processtöd via Region Skåne, ESF Jämt och ESF Tillgänglighet som erbjuds. På så vis har vi gjort vårt bästa för att förbereda och planera ett projekt så nära genomförandebarhet som möjligt. Ändå ser vi det som en värdefull möjlighet att inleda projektet med en mobiliseringsfas för att i största mån garantera ett hållbart projektgenomförande. Mera detaljerad beskrivning om vilka utbildningar som planerats utifrån genomförda behovsanalyser finns i aktivitetsplanen. Likaså har vi med hjälp av inledande processtöd från ESF Jämt och ESF tillgänglighet kunna lägga upp en inledande plan om hur vi ska undersöka och säkra befintliga behov av jämställdhets- och tillgänglighetsintegrering bland deltagarna.


Målsättning

Detta är ett sektorsöverskridande flerföretagarprojekt vars övergripande mål är att erbjuda kompetenshöjande utbildning till deltagarna för att på så sätt öka deras konkurrenskraft på arbetsmarknaden och som företagare.
Utöver detta syftar projektet till att öka deltagarnas adekvata kompetens, att motverka diskriminering och främja likabehandling i arbetslivet och att förebygga långtidssjukskrivningar. Konkret syftar projektet och de utbildningar som erbjudas deltagarna att leda till en ökad produktivitet, lönsamhet och konkurrenskraft samt skapa ökade möjligheter för affärs- och idéutveckling. Projektet ska leda till skapa strategiska beslut och policydokument för säkrad kontinuerlig kompetsutveckling bland deltagande företag och organisationer. Något vi ser som en mycket önskvärd effekt av projketet, och som därför utgör ett av projketmålen - se målsättning.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Människor med en mångfald av kompetenser och erfarenheter måste vara en naturlig del av all utveckling inom projektet liksom samhället i stort. Inte minst för att kunna bidra med sina erfarenheter, behov och idéer till lösningar
på olika problem - liksom möjligheter. I projektet kommer därför tillgänglighet och mångfald att vara viktiga nyckelbegrepp under projektgenomförandet. Ett initialt hinder som vi uppmärksammat i kontakten med projektstödet för tillgänglighet vid planeringen av projektet är att det kan finnas dolda funktionsnedsättningar hos deltagarna vilka inte framkommit vid processmöten och inventering av deltagarnas kompetensutvecklingsbehov. Det kan finnas flera möjliga förklaringar till varför man valt att inte synligöra sina funktionshinder och vi ser inte detta som ett problem för projektet utan snarare en möjlighet. Vi har utifrån den information som finns tryckt och på ESF JÄMTs hemsida resonerat kring hur vi i detta projekt på bästa sätt integrerar denna kunskap utifrån målgruppens behov. Under planeringen av projektet har vi också deltagit i den interaktiva halvdag som erbjudits av ESF JÄMT tillsammans med ESF Tillgänglighet. Vi har framförallt tagit till oss tankesättet om att arbeta för att tidigt identifiera dolda funktionsnedsättningar som exempelvis nedsatt hörsel eller dyslexi.
För att säkerställa att vi lyckas synligöra möjliga funktionshinder hos deltagarna och se till att öka projketets tillgänglighet kommer vi under projketets mobiliseringsfas att genomföra en trestegsinsats bestående av:
a. Rådfrågning och processtöd av Gert Månsson.
b. Inventering av behov bland deltagarna.
c. Upprättande av plan utifrån de eventuella behov som finns hos deltagarna.

Transnationellt samarbete

Under projekts gång kommer vi att ha erfarenhets- och idéutbyte med ett projektnätverk vilket drivs i Köpenhamn Danmark – Supertanker.dk. Supertanker.dk är ett projektnätverk som arbetar med innovativ processutveckling av staden och dess invånare. Detta inkluderar också nya sätt att kompetensutveckla och skaffa sig ny kunskap genom nya metoder. Vi ser detta som en möjlighet att skapa kunskap och idéer om nya utvecklingsmöjligheter och vägar till kompetensutveckling för våra Projketdeltagare. Kunskapsutbyte mellan vårt projekt och projektnätverket Supertanker.dk kommer att ske genom att några av styrgruppens medlemmar träffar den danska projektledningen vid några tillfällen i Danmark respektive Sverige under 2011-2013.
Vår kontaktperson för Supertanker.Dk är Peter Bjerg. Supertanker.dk Rialtovej 8 DK-2300 KÖPENHAMN S Region Hovedstaden Danmark

Samarbetspartners

 • Stadskontoret/Näringslivskontoret

Deltagande aktörer

 • 3Uttryck
 • Allan Backson Hälsokonsult
 • Anpassa AB
 • Britt Art & Konsult
 • Coompanion
 • Drivhuset Malmö
 • Kävlinge Gymnastikförening
 • Skånsk Arbetskraft
 • Spira konsult
 • Xe Net

Kommun

 • Hörby
 • Kävlinge
 • Lomma
 • Lund
 • Malmö
 • Staffanstorp