Logotyp på utskrifter

Information med anledning av covid-19

Uppdaterad information med anledning av covid-19  

KomSamIdé - KOMmuner i SAMverkan med IDÉburna organisationer

ProgramområdeProgramområde 1 Kompetensförsörjning
ProjektfasFörprojektering
ProjektägareVuxenskolan Skåneregionen
KontaktpersonBritt-Lis Jarl
E-postbritt-lis.jarl@sv.se
Telefonnummer0734351933
Beviljat ESF-stöd1 131 720 kr
Total projektbudget1 131 720 kr
Projektperiod2009-02-16 till 2009-10-16
RegionSydsverige
In English

Sammanfattning

Regeringen, SKL och de idéburna organisationerna vill att idéburna organisationer på ett långsiktigt sätt ska kunna bidra till samhällsnyttan genom att utföra vissa välfärdstjänster. Vi vill genomföra en gemensam kompetensutveckling för att samverkan i framtiden ska fungera optimalt.

Bakgrund

Nya möjligheter som ska utvecklas.
Utgångspunkten för vår gemensamma ansökan är dels regeringens Förslag till överenskommelse mellan regeringen och idéburna organisationer inom det sociala området och SKL:s skrift Samspel med civilsamhället där man klart uttalar ett stöd för att idéburna organisationer på ett tydligare och mer strukturerat sätt ska kunna bidra till samhällsnyttan.
Konkret innebär detta att anställda inom offentliga myndigheter och idéburna organisationer måsta förstärka och utveckla sitt samarbete för att förbereda de anställda på nya arbetsuppgifter. De anställda inom de offentliga myndigheterna kommer att lämna över arbetsuppgifter som de idéburna organisationerna ska kunna ta emot. Samtidigt kommer de anställda inom offentliga myndigheter att behöva utveckla nya kompetenser och funktioner som kommer att behöves i det nya samarbetet.
Anställda inom Vuxenskolan i Skåneregionen och Föreningen Idrott För Handikapp (FIFH) samt inom de samverkande kommunerna Osby, Trelleborg, Malmö och Lund har behov av kompetensutveckling för att utveckla sina möjligheter att delta i det framtida samarbetet mellan offentliga myndigheter och det civila samhället som både regering och SKL förespråkar. Det övergripande området för vår ansökan är verksamhetsutveckling för våra respektive organisationer. En utveckling som blir nödvändig för att öka mångfalden av idéella utförare inom välfärden.
För att de anställde inom våra organisationer ska kunna vara delaktiga i denna förändringsprocess och öka sin professionalism i detta samarbete behöver en kompetensanalys och därefter en individuell kompetensutvecklingsplan för medarbetarna göras.
Det är viktigt att tydliggöra de kompetensbehov varje medarbetare , inom våra olika verksamheter, har för att kunna möte de nya kvalitativa krav som kommer att ställas i den framtida samverkan mellan de offentliga myndigheterna och de idéburna organisationerna. Varje medarbetare bör fungera som en aktiv utvecklingskraft i denna samhällsförändring, där varje anställds kompetens tas tillvara på bästa sätt.
Det finns vissa allmängiltiga områden som kommer att beröra alla anställda i denna förändring t ex hur sker uppföljning av kvaliteten i de verksamheter som utförs av de idéburna organisationerna, formulering av avtal, kunskaper om den lagstiftning som påverkar verksamheterna som t ex sekretesslag, förvaltningslag, PUL .
Framtiden kommer att kräva mer av partnerskap och en väl genomtänkt strategi kommer att underlätta samspelet mellan de anställda inom våra olika organisationer.

Förprojekteringen kommer i första hand att analysera kompetensbehovet utifrån följande teman:

Omvärldsbevakning: Kunskaper behöver inhämtas och analyseras både på den internationella, nationella, regionala och lokala nivån. Vi kommer att genomföra en kartläggning av dagens samspel mellan den offentliga sektorn och civilsamhället. Vi behöver gemensamt analysera vilka verksamheter som i framtiden skulle kunna bli föremål för samspel. Vilka gemensamma utbildningsbehov finns i våra olika organisationer? Vilken roll kan civilsamhället ha i välfärden och samhällsutvecklingen framöver? Vilka principer för kvalitet och långsiktighet behöver utvecklas?
Hur säkrar vi de demokratiska värdena i en ökad mångfald av aktörer? Vad innebär regeringens och SKL:s förslag konkret för anställda inom våra verksamheter?
Kompetensanalysen inom området omvärldsbevakning är speciellt viktigt för att alla medarbetare ska uppfattas som seriösa samarbetspartners i gemensamma projekt.

Organisationsutveckling : Vi vet att alla organisationer inom alla områden kräver en ständigt pågående förändring och utveckling. Vad måste anställda inom SV utveckla för att samspelet med kommunerna ska bygga på ömsesidig respekt? Vad måste kommunerna utveckla för en mer strukturerad och långsiktig samverkan med idéburna organisationer? Hur påverkas de idéburna organisatonernas självständighet och oberoende av denna samverkan? Hur arbetar vi med öppenheten och insynen i våra verkasamheter? Hur ser våra medarbetare på sig själva som professionella aktörer i samhällsutvecklingen? Förmår våra medarbetare att se helheten och har vi viljan att medverka till ett ännu bättre samhälle?

Nätverksarbete: Vad behöver medarbetarna inom våra verksamheter kunna för att på ett aktivt och professionellt sätt utveckla nya nätverk och men också bli mer trovärdiga och kompetenta partners i redan befintliga nätverk? Vilken kompetens är nödvändig för att förstå varandras förutsättningar i ett kommande samarbete? Dialogen och relationen mellan parterna behövera anpassas till de deltagande verksamheterna. Vilken kompetens behöver de anställda för detta? Hur utvecklar vi nätverk som kan fungera långsiktigt?

Entreprenörskap: Kan idéburna organisationer, i samråd med offentlig sektor, utveckla vissa delar av sin verksamhet till kooperativa företag? Kan man genom dessa kooperativ tillföra ett värde som offentliga myndigheter ej kan ge?

Likabehandling: Funktionshindrades likabehandling kommer att löpa som ett horisontellt tema genom hela förprojekteringen. Hur kan mångfalden och toleransen öka när det gäller funktionshindrades medverkan i samhällslivet? Vi behöver göra en utökad analys av de insatser som våra arbetsplatser behöver göra för att öka mångfalden på arbetsplatsen men också tillgängligheten för funktionshindrade till våra verksamheter. Behöver nya verksamheter utvecklas för att uppnå likabehandling?

Ytterligare områden kommer med all sannolikhet att utvecklas under förprojekteringens analys av medarbetarnas kompetensutvecklingsbehov.Syfte

Syftet med denna förprojektering är
- att anställda inom offentliga myndigheter och civilsamhället i samverkan konkretiserar medarbetarnas kompetensutvecklingsbehov för att kunna realisera en framtida samverkan
- att utveckla en hållbar strategi för samverkan
- att finna nya metoder och strukturer för samverkan mellan offentliga myndigheter och idéburna organisationer
- att kompetensanalysen och den efterföljande kompetensutvecklingen kommer att stärka mearbetarnas ställning på arbetsmarknaden
- att personalens professionalisering kommer att ge möjligheter till andra anställningar
- att ge möjlighet för varje individ att utvecklas i takt med arbetslivets krav
- att i linje med EU:s ambitioner öka rörligheten för arbetstagare.

Syftet är också att påbörja ett transnationellt samarbete med Berlin där vi vet att många idéburna organisationer ansvarar för verksamheter som i Sverige oftast är offentliga eller alls utför.

Förprojekteringen ska naturligtvis också ligga till grund för en ansökan om Genomförande inom Programområde 1.

Målsättning

Att samtliga deltagare i projektet har en väl förankrad och genomförbar kompetensplan som realiseras under Genomförandeprojektet.
Att medvetenheten om behovet av samverkan på en strukturell nivå tydliggörs inom de deltagande verksamheterna.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

I förprojekteringen vill vi på alla plan förverkliga tillgänglighet för personer med funktionshinder.
Detta gäller alla deltagande verksamheter i förprojekteringen.
För att förverkliga en kvalificerad förprojektering använder vi oss av de perspektiv och redskap som Europeiska socialfonden formulerat vad gäller tillgänglighet för personer med funktionshinder och som omfattar fyra integrerade delar:
Fysisk tillgänglighet innebär att arbetsplatsen är så utformad att det är möjligt för alla att ta sig fram på ett enkelt sätt och fungera i arbetssituationen.
Tillgänglig verksamhet handlar om hur vi förhåller oss till varandra. Genom förståelse, medvetenhet och kunskap skapas arbetsplatser där medarbetarna inte känner sig diskriminerade. Likheten med jämställdhetsintegrering är stor.
Kommunikativ tillgänglighet - möjligheten till att höra och delta i diskussioner bygger på att kommunikationen möjliggörs. Det sker t ex genom teckentolkning, teleslinga och en god akustisk miljö samt ett intranät som är användbart för den som är blind.
Informativ tillgänglighet handlar om att informationen måste vara utformad på ett sådant sätt att alla kan tillgodogöra sig den. Det kan bl a ske genom informationsmaterial i flera olika medier.
Tillgängligheten för personer med funktionshinder kommer att vara ett horisontellt tema som analyseras inom samtliga områden.
Vi kommer att anlita en extern tillgänglighetskonsult som ansvarar för denna analys.Transnationellt samarbete

Vi kommer att påbörja ett utbyte av erfarenheter med organisationer i Berlin. Organisationer som under lång tid har utfört arbetsuppgifter på uppdrag av de offentliga myndigheterna.
Vår målsättning med det transnationella samarbetet är att lära genom att främja och överföra kunnande och god praxis mellan medlemsstater och att fördjupa detta samarbete genom Benchlearning i Genomförandeprojektet.
Genom att få kunskap om nya metoder som använts på annat håll och anpassa dessa till den egna situationen tillförs en konkret europeisk dimension till projektet. Dessutom ger detta samarbete de anställda språk - och kommunikationsfärdigheter med ett europeiskt perspektiv.
Självtilliten och säkerheten hos de anställda stärks på ett hälsofrämjande sätt.Samarbetspartners

 • Arbete och Försörjning
 • Daglig verksamhet
 • Osby Kultur/Fritid
 • SV Bromölla
 • SV Eslöv/Höör
 • SV Hörby
 • SV Klippan/Perstorp
 • SV Landskrona
 • SV Lundabygden
 • SV Malmö
 • SV Nordvästra Skåne
 • SV Nordöstra Skåne
 • SV Osby/Ö Göinge
 • SV Svalöv/Bjuv
 • SV Svedala
 • SV Sydöstra Skåne
 • SV Trelleborg
 • SV Tyringe
 • SV Vellinge
 • SV Österlen
 • Vård och omsorgsförvaltningen

Deltagande aktörer

 • Daglig verksamhet
 • SV Bromölla
 • SV Eslöv/Höör
 • SV Hörby
 • SV Klippan/Perstorp
 • SV Landskrona
 • SV Lundabygden
 • SV Malmö
 • SV Nordvästra Skåne
 • SV Nordöstra Skåne
 • SV Osby/Ö Göinge
 • SV Svalöv/Bjuv
 • SV Svedala
 • SV Sydöstra Skåne
 • SV Trelleborg
 • SV Tyringe
 • SV Vellinge
 • SV Österlen
 • Vård och omsorgsförvaltningen

Kommun

 • Bjuv
 • Bromölla
 • Burlöv
 • Båstad
 • Eslöv
 • Helsingborg
 • Hässleholm
 • Höganäs
 • Hörby
 • Höör
 • Klippan
 • Kristianstad
 • Kävlinge
 • Landskrona
 • Lomma
 • Lund
 • Malmö
 • Olofström
 • Osby
 • Perstorp
 • Simrishamn
 • Sjöbo
 • Skurup
 • Staffanstorp
 • Svalöv
 • Svedala
 • Tomelilla
 • Trelleborg
 • Vellinge
 • Ystad
 • Åstorp
 • Ängelholm
 • Örkelljunga
 • Östra Göinge