Logotyp på utskrifter

Information med anledning av covid-19

Uppdaterad information med anledning av covid-19  

KIVOS-Kompetenutveckling Inom Vård och Omsorg i Svalöv

ProgramområdeProgramområde 1 Kompetensförsörjning
ProjektfasFörprojektering
Projektägaresaknas
KontaktpersonJohan Collijn
E-postjohan.collijn@svalov.se
Telefonnummer0418-47 50 48
Beviljat ESF-stöd476 002 kr
Total projektbudget476 002 kr
Projektperiod2009-02-01 till 2009-07-31
RegionSydsverige
In English

Sammanfattning

Enheten för Vård och Omsorg i Svalövs kommun vill stärka sina medarbetares kompetens. Genom analys av medarbetarnas kompetensutvecklingsbehov vill vi bidra till att göra det möjligt att både behålla befintlig och attrahera ny arbetskraft samt bidra till bättre service till kommuninnevånarna.

Bakgrund

BAKGRUND:
Svalövs kommun är en landsortskommun med omkring 13 000 invånare som är relativt jämt fördelade mellan 5 mindre orter, Billeberga, Kågeröd, Röstånga, Svalöv och Teckomatorp. Kommunen har ca 300 anställda inom Vård och Omsorg och verksamheten är uppdelad i 7 huvudområden, alla med eget resultat och budgetansvar.

1. LSS / Funktionshinder (1 avdelning)
2. Äldreboende (3 avdelningar)
3. Demenssjukvård (1 avdelning)
4. Hemsjukvård (1 avdelning)
5. Hemtjänst (1 avdelning)
6. Gruppboenden (1 avdelning)
7. Personlig assistens (1 avdelning)

De yrkesgrupper som är representerade inom Vård och Omsorgsförvaltningen är undersköterskor, vårdare, vårdbiträden, sjuksköterskor, sjukgymnaster, arbetsterapeuter, vaktmästare och verksamhetsledare.

PROBLEM:
Vi upplever ungefär samma problem som de flesta andra mindre kommuner, att konkurrensen om att locka till sig och behålla invånare och arbetskraft är hård. Särskilt tydligt blir detta när det gäller medarbetare med högre utbildning eller specialkompetens. I de fallen måste vi oftast söka personal utanför kommunen som får pendla till sitt arbete och som lätt kan tänka sig att byta arbetsgivare för att slippa resorna. I dessa fall blir det ännu viktigare att arbetsplatserna erbjuder något extra för att behålla medarbetarna. Med andra ord är det svårt både att nyrekrytera, svårt att få kompetent personal och i vissa fall är det också svårt att behålla medarbetare med rätt kompetens.

Jämfört både med länet och riket som helhet har Svalövs kommun en låg andel invånare med eftergymnasiala studier och en högre andel än genomsnittet när det gäller personer med enbart förgymnasiala studier. För individen är det därför lönsamt att kompetensutveckla sig för att stå starkare på arbetsmarknaden. Givetvis är detta också en vinst för verksamheten som helhet. Tillsammans med vår egen kommunala vuxenutbildning och Vårdskolan i Eslöv arbetar vi idag efter ett kompetensutvecklingssystem, kompetensstegen, för kvalitetsutveckling inom vård och omsorg om äldre. Vi vill gärna vidareutveckla detta system för att bl a skapa utvecklingsplaner på såväl enhetsnivå som på individuell nivå. Också med tanke på framtidens arbetskraftsförsörjning är det viktigt att ha attraktiva och hälsosamma arbetsplatser med välutbildade och välmotiverade medarbetare. Ett bra sätt att både motivera den enskilde medarbetaren och att behålla kompetent arbetskraft inom förvaltningen är att erbjuda relevant kompetensutveckling.

IDÉ:
Vi planerar därför ett projekt där samtliga enheter inom Vård och Omsorg i Svalövs kommun får möjlighet att analysera sina utvecklingsbehov för att stärka kompetensen hos den enskilde medarbetaren, skapa bättre och hälsosammare arbetsplatser och i förlängningen kunna ge bättre service till vårdtagarna i kommunen. Vi vill också vara med att skapa öppnare arbetsplatser både vad gäller personal och vårdtagare när det gäller utomlands födda eller människor med olika typer av funktionshinder. Vårdsektorn är ju av tradition mycket kvinnodominerad och vi skulle givetvis gärna vilja verka för att få en ökad jämställdhet, med flera män i de olika yrken som är representerade i verksamheterna.

Under en förprojekteringsfas vill vi:

1. INFORMERA de olika enheterna inom Svalövs kommuns Vård
och Omsorg för att presentera konceptet

2. DEFINIERA - undersöka utvecklingsbehovet hos de olika
enheterna inom Vård och Omsorg

3. PRECISERA - under en endags workshop ytterligare precisera
kompetensutvecklingsbehovet

4. PLANERA - sammanställa och planera för ett genomförande
av kompetensutvecklingsinsatser i ett genomförandeprojekt

I genomförandet vill vi samverka med näringslivet i Svalöv, dels för att få ett bredare projekt, men också för att på så sätt öka lärandet mellan kommun och näringsliv. I och med detta blir projektet ganska omfattande och vi kommer med all säkerhet att söka om ESF-stöd som överstiger 3 miljoner.

Syfte

Syftet med projektet att genom kompetensutveckling av våra medarbetare stödja utvecklingen inom enheten för Vård och Omsorg i Svalövs kommun och utveckla dess verksamheter.

Syftet med förprojekteringsfasen är att:

1. Verifiera utvecklingsbehovet inom samtliga enheter inom Vård och Omsorg i Svalövs kommun

2. Precisera utvecklingsbehovet för samtliga enheter och avdelningar

3. Planera och beskriva hur behovet ska kunna tillgodoses - i en ansökan till genomförandefasen

Målsättning

Målsättningen med projektet är att stödja utvecklingen av enheten för Vård och Omsorg i Svalövs kommun och utveckla dess verksamhet och medarbetare så att de bättre kan möta omvärldens krav på kompetens och flexibilitet.

Mätbara projektmål definieras med utgångspunkt i resultaten från förprojekteringen i samband med ansökan till genomförandefasen. Exempel på detta kommer t ex att vara mål som står i relation till de utvecklingsbehov som framkommit i kartläggningen.

Mätbara projektmål i förprojekteringen är att:

- samtliga enheter medverkar i förprojekteringen

- få minst 75% svarsfrekvens i kartläggningen

- minst en deltagare från respektive enhet medverkar i workshopen

- utvecklingsbehoven har preciserats till områden och målgrupper

- samtliga enheter inom Vård och Omsorg har påbörjat arbetet med att skapa verksamhetsspecifika utvecklingsplaner

- minst hälften av medarbetarna inom Vård och Omsorg har påbörjat arbetet med att skapa individuella utvecklingsplaner

- förprojekteringen leder till en plan för att tillgodose utvecklingsbehoven (innehållande aktiviteter/kostnader, tidplan, projektorganisation, riskanalys, uppföljning, mm inom respektive utvecklingsområde) som väl uppfyller de krav som ställs från ESFrådet för att fungera som underlag för ansökan till genomförandefasen

- samtliga enheter inom Vård och Omsorg i Svalövs kommun vill delta i den fortsatta genomförandefasen

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Att se till att funktionshindrade kommer att ha både fysisk, kommunikativ och informativ tillgänglighet till projektet kommer att vara självklart i alla delar av förprojekteringsfasen.

Arbetet med förprojekteringen genomförs i tre steg:

1. Kartläggning av kompetensutvecklingsbehovet med hjälp av enkäter som besvaras av alla medarbetare på samtliga enheter som ingår Vård och Omsorgsförvaltningen i Svalövs kommun. I samband med detta genomförs en SWOT-analys med frågor på temat tillgänglighet för personer med funktionshinder för att uppmärksamma och medvetandegöra om frågor som rör detta samt fastställa utvecklingsbehov inom området. Resultaten från kartläggningen utgör dessutom referensvärden för att följa upp och utvärdera resultat och effekter i det fortsatta projektet.

2. Endags workshop då utvalda representanter från samtliga enheter deltar för att ytterligare ringa in behovet av kompetensutveckling inom de områden som definierats i kartläggningen, varav ett område är tillgänglighet för personer med funktionshinder, och arbeta fram förslag till insatser under genomförandefasen.

3. Ansökan till genomförandefasen, vilken formas av projektägare och projektledning i samverkan med de deltagande enheterna. Under denna fas sker sammanställning av de utvecklingsbehov inom olika områden som framkommit i kartläggningen, varav ett är tillgänglighet för personer med funktionshinder, läggs förslag till aktiviteter, tidsplan, projektorganisation etc.

Deltagande aktörer

  • Gruppboenden
  • LSS, daglig verksamhet
  • Personliga Assistenter
  • Särskilt boende - Solgården
  • Särskilt boende - Åsgården
  • Särskilt boende - Ängslyckan

Kommun

  • Svalöv