Logotyp på utskrifter

Stäng

3 december - Webbinarium om fattigdom i dagens Sverige

Mer information och anmälan.

KILA - Kompetensutveckling i Landskrona

ProgramområdeProgramområde 1 Kompetensförsörjning
ProjektfasFörprojektering
ProjektägareInvest in Landskrona
KontaktpersonStefan Johansson
E-poststefan.johansson@landskrona.se
Telefonnummer0418-470048
Beviljat ESF-stöd496 301 kr
Total projektbudget496 301 kr
Projektperiod2009-01-15 till 2009-07-14
RegionSydsverige
In English

Sammanfattning

I en samordnad och bred förprojektering vill vi VERIFIERA och PRECISERA utvecklingsbehoven och därefter PLANERA för utvecklingsinsatser för medarbetare inom näringslivet i Landskrona. Projektet KILA är öppet för företag från alla branscher och vi räknar med ett stort deltagande.

Bakgrund

Landskronas näringsliv domineras av små och medelstora företag. Dessa är på intet sätt en homogen grupp, men behovet av kompetensutveckling av de anställda finns i alla branscher. För att företagen ska hänga med i utvecklingen och kunna behålla eller utöka sina marknadsandelar behövs kompetensförstärkning. Genom att på ett samordnat sätt analysera vilka kompetensutvecklingsbehov som finns i de olika företagen kan förutsättningar skapas
för att stärka näringslivet i Landskrona.

Landskrona genomför nu en satsning på många plan för att lyfta upp staden och återta sin givna plats i regionen. Landskrona har många starka företag och med rätt insatser finns det stor potential för tillväxt. En icke föraktlig andel av näringslivet utgörs fortfarande av konjunkturkänslig tillverkningsindustri bestående av underleverantörer till större företag och för att kunna möta konjunktursvängningar behöver företagen både behålla och stimulera den kompetenta arbetskraft som finns och skapa förutsättningar för att rekrytera ny flexibel arbetskraft.

Därför planeras ett projekt som ska stödja utvecklingen inom och lärandet mellan små- och medelstora företag i Landskrona och dess medarbetare, i linje med förändrade förutsättningar och utmaningar.

Denna ansökan avser förprojekteringsfasen som syftar till att
1. Bjuda in små- och medelstora företag i Landskrona att delta i projektet och träffa de företag som vill vara med.
2. Verifiera utvecklingsbehovet inom de företag som väljer att vara med i projektet
3. Precisera utvecklingsbehovet inom de företag som väljer att vara med i projektet
4. Planera och beskriva hur behovet ska kunna tillgodoses - i en ansökan till genomförandefasen

Förprojekteringen kommer att genomföras på 3 grupper med ca 10 företag i varje (företagsgrupp A, B och C), se bilaga 3. Projektöversikt- tidsplan. Företagen i grupp A är rekryterade inskrivna som deltagande aktörer i projektet, se bilaga 4. Företagsgrupp A. Vi kommer under hösten 2008 att rekrytera företag till företagsgrupperna B och C. Invest in Landskrona har ett brett nätverk bland företagen i Landskrona kommun och under hösten kommer vi att marknadsföra projektet vid våra ordinarie nätverksträffar och sammankomster med näringslivet.

Vi räknar med att intresset för projektet kommer att bli stort och är övertygade om att projektet i den kommande genomförandefasen kommer att få ett stort antal medverkande företag och därmed med råge komma över den 3-miljonersgräns som anges.

Syfte

Syftet med projektet som helhet är att stödja utvecklingen inom och lärandet mellan de deltagande företagen och dess medarbetare, så att de bättre kan möta förändrade förutsättningar.

Syftet med förprojekteringsfasen är att:
1. Verifiera utvecklingsbehovet inom deltagande företag (små- och medelstora företag i Landskrona)
2. Precisera utvecklingsbehovet inom deltagande företag (små- och medelstora företag i Landskrona)
3. Planera och beskriva hur behovet ska kunna tillgodoses - i en ansökan till genomförandefasen

Se metod i Bilaga 5. Presentation KILA.

Målsättning

Mätbara projektmål definieras med utgångspunkt i resultaten från förprojekteringen i samband med ansökan till genomförandefasen. Det kommer t ex att handla om förändringsmål i relation till de utvecklingsbehov som synliggjorts kartläggningen.

Mätbara projektmål i förprojekteringen är att:
Få minst 25 deltagande företag och minst 300 projektdeltagare som medverkar i förprojekteringen
Få minst 75% svarsfrekvens i enkätundersökningen/kartläggningen
Minst en deltagare från respektive företag medverkar i respektive workshop
Utvecklingsbehoven preciserats till yrkesområden och målgrupper
Förprojekteringen leder till en plan för att tillgodose utvecklingsbehoven (innehållande aktiviteter/kostnader, tidplan, projektorganisation, riskanalys, uppföljning, mm inom respektive utvecklingsområde) som väl uppfyller de krav som ställs från ESF-rådet för att fungera som underlag för ansökan till genomförandefasen
Samtliga deltagande företag vill delta i den fortsatta genomförandefasen

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Förprojekteringen genomförs i olika steg. Tillgänglighet för funktionshindrade kommer att integreras i vart och ett av dessa steg.

1. Marknadsföring av projektet: Träffar med de företag som väljer att vara med i projektet. Vid företagsträffarna presenteras projektet och vi diskuterar utvecklingsområden. Vi lyfter fram tillgänglighetsfrågan när vi befinner oss på företagens hemmaplan.

2. Enkätundersökning/Kartläggning inklusive analys: Enkäten besvaras av samtliga berörda medarbetare för att skapa medvetenhet/uppmärksamhet inom definierade utvecklingsområden samt för att verifiera och precisera utvecklingsbehovet. Enkäten belyser respektive företags/medarbetares utvecklingsbehov inom olika områden. Ett av dessa utvecklingsgområden utgörs av tillgänglighet för funktionshindrade. Resultaten från enkätundersökningen/kartläggningen utgör dessutom referensvärden för att följa upp och utvärdera av resultat och effekter i det fortsatta projektet.

3. Endags workshop: 1-2 personer från respektive företag deltar för att ytterligare precisera behovet samt ta fram förslag till utvecklingsinsatser i genomförandefasen, kopplat till behoven inom de olika utvecklingsområdena varav ett utgörs av tillgänglighet för funktionshindrade.

4. Sammanställning av resultat och ansökan till genomförandefas: Ansökan genomförs av projektägare och projektledning och stäms av mot deltagande företatg. Sammanställning av preciserade behov, förslag till aktiviteter/kostnader, tidplan, projektorganisation, riskanalys, uppföljning, mm inom respektive utvecklingsområde, varav ett utgörs av tillgänglighet för funktionshindrade.

Naturligtvis kommer vi i projektet att beakta tillgänglighet för personer med funktionshinder och kommer att välja lokaler och informationskanaler anpassade efter deltagarna.

Deltagande aktörer

  • BasMetal AB
  • Bodbörsen AB
  • Huhnseal AB
  • Lumek
  • Rantzows mekaniska verkstad
  • RAPS
  • Restaurang Pumphuset
  • SIA Lustgården Lager/kontor

Kommun

  • Landskrona